تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 324
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332888

بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان....


بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان....

چکیده

يكي از روندهاي مهم كسب وكار و مديريت در قرن 21 كه از اواسط دهه 90 به طور جدي مطرح شده است، تمركز بر معنويت كاركنان در سازمان ها مي باشد. پايبندي خدمتگزاران بخش عمومي به اخلاقيات و تبلور اين تعهد در رفتارهاي آنها، موجب توسعه سرمايه اجتماعي مي شود؛ يعني مديراني كه اصول اخلاقي را در عملكردها وتصميم هاي سازماني به كار مي گيرند، با توسعه روابط مبتني بر اخلاقيات، سرمايه اجتماعي ايجاد مي كنند. بنابراین در این تحقیق قصد دارد رابطه میان معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی را در ادارات دولتی شهرستان ..... مورد آزمون قرار دهد. بدین منظور تعداد 250 نفر از کارکنان ادارات مزبور به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور بررسی وجود ارتباط میان متغیرهای تحقیق ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده و درصورت وجود رابطه معنی دار، رابطه علّی میان آنها از طریق رگرسیون آزمون گردید. یافته ها نشان می دهد، میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه(ساختاری، رابطه ای و شناختی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

فهرست موضوعی شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله پژوهش... 3

1-3-اهداف تحقیق.. 5

1-4-اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن. 6

1-5-سوال­ها و فرضیه­های پژوهش... 8

1-5-1-سوال اصلی 8

1-5-2-سوال های فرعی.. 8

1-5-3-فرضيه اهم 8

1-5-4-فرضیه­های اخص.... 9

1-6- مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-7-تعریف­های عملیاتی متغیرها و واژه­های کلیدی.. 10

1-8-روش تحقیق.. 10

1-9-قلمرو تحقيق.. 11

1-10- جامعه آماری و حجم نمونه. 11

1-11- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:11

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1-مقدمه. 14

2-2-سرمايه اجتماعي.. 14

2-2-1- سرمايه اجتماعي از ديدگاه بورديو. 16

2-2-2- سرمايه اجتماعي از ديدگاه كلمن.. 16

2-2-3- سرمايه اجتماعي از ديدگاه پوتنام. 17

2-2-4- تمايزات بر مبناي سطح تحليل.. 18

2-2-5- تمايزات بر مبناي كاربردهاي هنجاري.. 19

2-2-6- تمايزات بر اساس مزاياي اصلي در مقابل مزاياي ثانويه. 19

2-2-7- سرمايه اجتماعي در حوزه سازمان و مديريت... 23

2-2-8- ابعاد سرمايه اجتماعي سازماني.. 25

2-2-9- سازه هاي اندازه گيري.. 33

2-2-10-الگوهايي براي تبيين مفهوم سرمايه اجتماعي.. 33

2-2-11-نقش سرمايه انساني و افراد در سرمايه اجتماعي سازمان. 35

2-2-12-ويژگي‌هاي سرمايه ‌اجتماعي.. 39

2-2-13-راههاي ايجاد و حفظ سرمايه اجتماعي در سازمان. 41

2-2-14-مزاياي سرمايه اجتماعي.. 43

2-2-15-هزينه‌هاي بالقوه سرمايه اجتماعي.. 45

2-3-معنويت در محيط كار. 46

2-3-1- نيازهاي معنوي كاركنان و ظهورپارادايم معنويت در محيط کار. 49

2-3-2- تعاريف و ديدگاه‌هاي معنويت و معنويت در محيط کار. 51

2-3-3- رويکرد درون‌گرا / متافيزيکي.. 53

2-3-4- رويکرد ديني.. 53

2-3-5- رويکرد اگزيستانسياليستي / سکولار. 54

2-3-6- رويکرد مخالفان معنويت... 55

2-3-7- مباحثي درباره روش تحقيق در زمينه معنويت در محيط کار. 55

2-3-8- مزاياي معنويت در محيط کار. 57

2-3-9- مفهوم‌سازي معنويت در محيط كار. 58

2-3-10-رفتار شهروندي سازماني و معنويت محيط كاري.. 60

2-4-پیشینه تحقیقات... 62

2-4-1- تحقیقات صورت گرفته در خصوص سرمایه اجتماعی.. 62

2-4-2- مطالعات صورت گرفته در خصوص معنویت در محیط کاری.. 65

فصل سوم: روش تحقیق.. 68

3-1-مقدمه. 69

3-2-روش تحقيق.. 69

3-3-متغيرها و شاخص هاي تحقيق.. 71

3-4-قلمرو مکاني پژوهش... 71

3-5-قلمرو زماني پژوهش... 71

3-6-قلمرو موضوعي پژوهش... 71

3-7-جامعه آماري پژوهش... 71

3-8-حجم نمونه و روش نمونه­گیری.. 71

3-9-ابزار جمع‌آوري اطلاعات... 72

3-10- روايي و پايايي پرسشنامه ها74

3-10-1-تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه­ها74

3-10-2-تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه. 76

3-11- روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات... 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها79

4-1-مقدمه....80

4-2-آمار توصيفي.. 81

4-2-1- آمار توصیفی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی.. 81

4-2-2- آمار توصیفی متغیر های پژوهش... 85

4-3-آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 86

4-3-1- آزمون فرضيه اهم. 86

4-3-2- آزمون فرضيه اخص اول. 87

4-3-3- آزمون فرضيه اخص دوم. 88

4-3-4- آزمون فرضيه اخص سوم. 89

4-4-آزمون رگرسیون. 91

4-4-1- فرضیه اهم. 92

4-4-2- فرضیه اخص اول. 93

4-4-3- فرضیه اخص دوم. 94

4-4-4- فرضیه اخص سوم. 96

4-5-آزمون فريدمن.. 97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 99

5-1-مقدمه. 100

5-2-نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها102

5-2-1- فرضيه اهم. 102

5-2-2- فرضیه اخص اول. 103

5-2-3- فرضيه فرعی دوم. 105

5-2-4- فرضيه فرعی سوم. 107

5-3-پیشنهادات برای محققان آینده108

منابع و مواخذ. 109

منابع فارسی.. 110

منابع لاتین 11

 

فهرست جداول 

جدول 2-1 : انواع معنویت... 57

جدول 2-2 : مفهوم سازي معنويت در محيط کار در سه سطح فردی، گروهی، و سازمانی.. 59

جدول 3-1 : طیف لیکرت... 74

جدول 3-2 : ابعاد متغيرها و تعداد كلي سؤال ها74

جدول 3-3 : پایایی مقیاس معنویت در محیط کار. 75

جدول 3-4 : پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی.. 76

جدول 4-1 : سطح تحصیلات... 81

جدول 4-2: سابقه کار. 82

جدول 4-3: جنسیت... 83

جدول 4-4: وضعیت تاهل.. 84

جدول 4-5: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و ابعاد آن. 86

جدول 4-6: آزمون همبستگي ميان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی.. 86

جدول 4-7: آزمون همبستگي ميان معنویت در محیط کار و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی.. 88

جدول 4-8: آزمون همبستگي ميان معنویت در محیط کار و بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی.. 89

جدول 4-9: آزمون همبستگي ميان معنویت در محیط کار و بعد شناختی سرمایه اجتماعی.. 90

جدول 4-10: ضرایب همبستگی بین متغیرها و ابعاد آنها91

جدول 4-11: خلاصه مدل رگرسیون میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی.. 92

جدول 4-12: تحلیل واریانس یک طرفه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی.. 92

جدول 4-13: ضرایب رگرسیون میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی.. 93

جدول 4-14: خلاصه مدل رگرسیون معنویت در محیط کار و بعد ساختاری.. 93

جدول 4-15: تحلیل واریانس یک طرفه میان معنویت در محیط کار و بعد ساختاری.. 94

جدول 4-16: ضرایب رگرسیون میان معنویت در محیط کار و بعد ساختاری.. 94

جدول 4-17: خلاصه مدل رگرسیون میان معنویت در محیط کار و بعد رابطه ای.. 95

جدول 4-18: تحلیل واریانس یک طرفه میان معنویت در محیط کار و بعد رابطه ای.. 95

جدول 4-19: ضرایب رگرسیون میان معنویت در محیط کار و بعد رابطه ای.. 95

جدول 4-20: خلاصه مدل رگرسیون میان معنویت در محیط کار و بعد شناختی.. 96

جدول 4-21: تحلیل واریانس یک طرفه میان معنویت در محیط کار و بعد شناختی.. 96

جدول 4-22: ضرایب رگرسیون میان معنویت در محیط کار و بعد شناختی.. 97

جدول 4-23: ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن به منظور بررسي عوامل مرتبط سرمایه اجتماعی.. 98

جدول 4-24: آزمون معني داري فريدمن.. 98

جدول 5-1: ضریب همبستگی میان ابعاد معنویت در کار و بعد ساختاری.. 104

جدول 5-2: گویه های همسوئی با ارزش های سازمان. 104

جدول 5-3: ضریب همبستگی میان ابعاد معنویت در کار و بعد ارتباطی.. 106

جدول 5-4: گویه های کار با معنا107

جدول 5-5: ضریب همبستگی میان ابعاد معنویت در کار و بعد شناختی.. 107

 

 

فهرست نمودارها 

نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق.. 9

نمودار 2-1: ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی.. 33

نمودار2-2 : مدل ساختاری سرمایه اجتماعی.. 35

نمودار4-1: سطح تحصیلات... 82

نمودار 4-2: سابقه کار. 83

نمودار4-3: جنسیت... 84

نمودار 4-4: وضعیت تاهل.. 85

 

 

فهرست رابطه ها 

رابطه 1-1: برآورد حجم نمونه. 11

رابطه 3-1: تعیین حجم نمونه. 72

رابطه 3-2: نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن.. 77

رابطه 3-3: آماره آزمون فریدمن.. 78


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 603

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.