تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 454
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331309

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان .....


بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان .....

 چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان ..... می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش ..... که تعداد آنها در سال 1393 به 402 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور نمونه ای به حجم 181 نفر براساس فرمول کوکران تعیین گردیده است که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه که، شامل پرسشنامه 21 گویه ای تسهیم دانش بر اساس مدل نانسی دیکسون(2000)، 15 گویه ای رفتار شهروندی( اورگان) و 30 گویه ای خلاقیت سازمانی( رندسیپ) برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها بعد از گردآوری به کمک آماره‌های توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه آنالیز شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد، همچنین بین خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد و بین ( انتقال سریالی، خبره، نزدیک، دور و استراتژیک) و رفتار شهروندی رابطه معنی داری دیده شد.

کلید واژه: تسهیم دانش، انتقال سریالی، انتقال پنهان، انتقال آشکار، انتقال استراتژیک، انتقال خبره، خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی

 

 

فهرست بندی مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله اساسي.. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

16............................................................................................ 1-4-1- اهداف اصلی تحقیق

1-4-2-اهداف فرعی تحقیق.. 8

1-5- سوالات تحقیق.. 9

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 9

1-6-فرضیات تحقیق.. 10

1-6-1- فرضیات اصلی تحقیق.. 10

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق.. 10

1-7- تعاریف متغیرها11

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها11

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها12

1-8- قلمرو تحقیق.. 13

1-9 متغیرهای تحقیق.. 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- بخش اول مبانی رفتار شهروندی.. 16

2-1- 1- رفتار شهروندی سازمانی.. 16

2-1- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی.. 17

2-1-3- عناصر رفتار شهروندی.. 18

2-1-4- مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی.. 19

2-1-5- عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 22

2-1-6- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.. 23

2-2- بخش دوم: مبانی نظری تسهیم دانش... 24

2-3- بخش سوم: مبانی نظری خلاقیت شغلی.. 34

2-3-3- تعریف خلاقیت... 36

2-3-4- ضرورت و اهمیت خلاقیت... 36

2-3-5- مدل های خلاقیت... 37

2-3-6- ویژگی های افراد خلاق.. 37

2-3-7- تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان. 43

2-3-8- کارهای لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی.. 44

2-3-9- اصول مديريت براي نوآوري:45

2-3-10- شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوری:45

2-3-11- روشهاي افزايش خلاقيت... 46

2-3-12- مدیریت تقویت خلاقيت در سازمان:47

2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی.. 47

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 58

3-2- روش انجام تحقیق.. 58

٣-3- فرآیند تحقیق.. 60

3-4- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

3-5- ابزار جمع آوری داده ها62

3-6-روش تحلیل آماری ..................................................................................................65

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1 توصیف داده‌ها68

ب- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن.. 69

پ- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات... 70

ج- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار. 72

4-1-2 توصیف کمی متغیرهای تحقیق.. 73

4-1-3 توصیف کیفی متغیرهای تحقیق.. 74

4-2 بررسی فرض نرمال. 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه:92

5-1- نتیجه گیری.. 92

5-2- بحث:93

۵-2-۱- فرضیه اصلی اول تحقيق:93

۵-2-2- فرضیه اصلی دوم تحقيق:94

۵-2-3- فرضیه فرعی اول تحقيق:95

۵-2-4- فرضیه فرعی دوم تحقيق:95

۵-2-5- فرضیه فرعی سوم تحقيق:96

۵-2-6- فرضیه فرعی چهارم تحقيق:96

۵-2-7- فرضیه فرعی پنجم تحقيق:97

3-5- محدودیت های تحقیق.. 97

4-5- پیشنهادات تحقیق.. 98

1-4-5- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 98

2-4-5- پیشنهادها برای تحقیق در آینده100

منابع انگلیسی:105

پیوست ........................................................................................................................................118

 

 

فهرست بندی جداول

جدول 3-1. محتوای پرسشنامه تسهیم دانش... 64

جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن.. 69

جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات... 70

جدول 4-5 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار. 72

جدول 4-6 مقادیر شاخص‌های توصیف کمی متغیرهای تحقیق (181=n)73

جدول 4-7 توزیع فراوانی تسهیم دانش... 74

جدول 4-8 توزیع فراوانی خلاقیت سازمانی.. 75

جدول 4-10 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها78

جدول 4-11 ضریب همبستگی بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی.. 79

جدول 4-12 ضریب همبستگی بین خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی.. 81

جدول 4-13 ضریب همبستگی بین انتقال خبره و رفتار شهروندی.. 82

جدول 4-14ضریب همبستگی بین انتقال پنهان و رفتار شهروندی.. 84

جدول 4-15 ضریب همبستگی بین انتقال آشکار و رفتار شهروندی.. 85

جدول 4-16 ضریب همبستگی بین انتقال استراتژیک و رفتار شهروندی.. 87

جدول 4-17 ضریب همبستگی بین انتقال سریالی و رفتار شهروندی.. 88

جدول 4-18 خلاصه مدل. 90

جدول 4-19 تحلیل واریانس... 90

جدول 4-20 ضرایب... 90

 

 

فهرست بندی نمودارها

نمودار ۳-۱. فرايند تحقيق.. 60

نمودار 4-1 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت... 68

نمودار 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن.. 69

نمودار 4-4 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تاهل.. 71

نمودار 4-5 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار. 72

نمودار 4-6 نمودار پراکندگی تسهیم دانش و رفتارشهروندی.. 80

نمودار 4-7 نمودار پراکندگی خلاقیت سازمانی و رفتارشهروندی.. 81

نمودار 4-8 نمودار پراکندگی انتقال خبره و رفتارشهروندی.. 83

نمودار4-9 نمودار پراکندگی انتقال پنهان و رفتار شهروندی.. 84

نمودار4-10 نمودار پراکندگی انتقال آشکار و رفتار شهروندی.. 86

نمودار4-11 نمودار پراکندگی انتقال استراتژیک و رفتار شهروندی.. 87

نمودار4-12نمودار پراکندگی انتقال سریالی و رفتار شهروندی.. 89


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 692

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.