تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 619
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331474

بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر ....


بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر ....

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر .... انجام شده است. پژوهش توصيفي حاضر متشکل از روش های؛ تحلیل اسنادی، تحليل محتوا و پیمایش بوده و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعه پژوهشی شامل سه بخش؛ مدارک و مستندات مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف مصوب دوره متوسطه و نیز کلیه دبیران دوره متوسطه (2925 نفر) مشغول به تدریس شهر .... در سال تحصیلی 94 ـ 1393 می باشند. در بخش اول، کلیه مستندات علمی موجود و مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت مورد بررسی واقع شده، در بخش دوم از نمونه گیری هدفمند استفاده شده و در بخش سوم نیز با استفاده از فرمول کوکران، 340 نفر دبیر به عنوان نمونه برآورد و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده، در بخش تحلیل اسنادی فرم فیش برداری، در بخش تحلیل محتوا فرم چک لیست تحليل محتواي محقق ساخته و در بخش پیمایش، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. داده های پژوهش، در بخش تحلیل اسنادی به شیوه کیفی، در بخش تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصيفي و در بخش پیمایش با استفاده از آزمون های استنباطی؛ T تک نمونه ای، T گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و فریدمن در محیط نرم افزار Spss فرم 19 تحلیل شده اند. عمده ترين نتایج پژوهش بیانگر آن است که؛1. چارچوب محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت پس از بررسی مدارک و مستندات مرتبط، در 4 محور و 43 مؤلفه احصاء و طبقه بندی شده است. 2. در بخش اهداف مصوب دوره متوسطه از مجموع 38 واحد تحلیل ، اهداف سیاسی با 9 فروانی و 68/23 درصد بیش ترین و اهداف علمی - آموزشی بدون هیچ توجهی، کم ترین میزان توجه را به محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت داشته اند. 3. از نظر دبیران، در میان راهکارهای چهارگانه مؤثر بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس، راهکارهای آموزشی با میانگین 21/4 بیش ترین و راهکارهای پژوهشی با میانگین 2 کم ترین تأثیر را دارند. 4. بين نظرات پاسخ گويان بر حسب جنسیت تفاوت معنادار در سطح 05/0<pوجود داشته است.

کلید واژگان: فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف، دوره متوسطه، راهکار، نهادینه سازی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1. مقدمه .........................................................................................................................................................2

1-2. بیان مسئله ..................................................................................................................................................5

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش ........................................................................................................................9

1-3-1. نظری ............................................................................................................................................9

1-3-2. کاربردی ........................................................................................................................................9

1-4. اهداف پژوهش ........................................................................................................................................10

1-4-1. اهداف کلی .................................................................................................................................10

1-4-2. اهداف جزئی ..............................................................................................................................10

1-5. سؤال های پژوهش ..................................................................................................................................10

1-6. تعريف ‌های نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات پژوهش ..................................................................11

1-6-1. تعريف مفهومی مفاهیم و اصطلاحات ........................................................................................11

1-6-2. تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات ........................................................................................15

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول : فرهنگ ایثار و شهادت ...................................................................................................................17

2-1. مفهوم شناسی ایثار و شهادت ..................................................................................................................17

2-2. فرهنگ ایثار و شهادت در پرتو قرآن .......................................................................................................18

2-3. فرهنگ ایثار و شهادت از منظر ائمه اطهار (ع) ........................................................................................22

2-4. تولید کنندگان گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت در جمهوری اسلامی ایران ...............................................27

2-4-1. فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره) ................................................................................27

2-4-1-1. ایثار و شهادت، سعادت است ................................................................................................27

2-4-1-2. ایثار و شهادت به منزله عزت است ........................................................................................28

2-4-1-3. ایثار و شهادت، حیات جاودانی است ....................................................................................28

2-4-1-4. ایثار و شهادت، میراث اولیاء است .........................................................................................28

2-4-1-5. ایثار و شهادت، آزادي روح است ..........................................................................................29

2-4-1-6. ایثار و شهادت، عامل پیروزي است .......................................................................................29

2-4-1-7. ایثار و شهادت، سبب رهایی از زندان است ...........................................................................29

2-4-1-8 . شهدا از نگاه امام خمینی (ره) ...............................................................................................30

2-4-1-8-1. ناتوانی از درك مقام شهدا .................................................................................................30

2-4-1-8-2. شهدا در محضر خدا ..........................................................................................................30

2-4-1-8-3. شهدا مهمان خدا ................................................................................................................31

2-4-2. فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظله) ..........................................................32

2-4-2-1. مفهوم ایثار .............................................................................................................................32

2-4-2-2. مفهوم شهادت ........................................................................................................................33

2-4-2-3. مفهوم فرهنگ ایثار و شهادت ................................................................................................34

2-4-2-4. آثار و پیامدهای فرهنگ ایثار و شهادت .................................................................................35

2-4-2-4-1. تقرب الهی .........................................................................................................................35

2-4-2-4-2. تقویت تلاش دسته جمعی..................................................................................................36

2-4-2-4-3. کسب رضای الهی .............................................................................................................36

2-4-2-4-4. حفظ و تقویت نظام اسلامی ..............................................................................................37

2-4-2-5. فرهنگ ایثار و شهادت و نقش تربیتی آن در اندیشه مقام معظم رهبری ................................38

2-4-2-5-1. خون شهدا عامل مؤثر در مقاومت نسل امروز ...................................................................38

2-4-2-5-2. شهدا عامل تدبیر و عبرت گیری برای نسل جوان .............................................................38

2-4-2-6. نقش دانشگاه شاهد در قبال فرهنگ ایثار و شهادت ..............................................................39

2-4-2-7. فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت بنیه علمی ...........................................................................39

2-4-3. فرهنگ ایثار و شهادت از نگاه استاد شهید مطهری .............................................................................40

2-4-3-1. شهادت، نوعی هجرت به سوي خدا ......................................................................................40

2-4-3-2. مفهوم شناسی شهادت ............................................................................................................41

2-4-3-3. جنبه هاي اجتماعی ایثار و شهادت ........................................................................................42

2-4-3-4. مقام شهید ...............................................................................................................................43

2-4-3-5. منطق شهید .............................................................................................................................43

2-4-3-6. تربت شهید ............................................................................................................................44

2-5. کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت ..........................................................................................................45

2-5-1. ارزش آفرینی ..............................................................................................................................45

2-5-2. حماسه سازی .............................................................................................................................45

2-5-3. کمال بخشی ................................................................................................................................47

2-5-4. بحران زدایی ...............................................................................................................................48

2-5-5. موج آفرینی و بصیرت بخشی .....................................................................................................50

2-5-6. عزت طلبی .................................................................................................................................51

2-5-7. انسانی بودن ................................................................................................................................52

2-5-8 . دین محوری ..............................................................................................................................53

2-5-9. اخلاص و ماندگاری ...................................................................................................................54

2-5-10. عدالت طلبی .............................................................................................................................56

2-5-11. گذشت و فداکاری ...................................................................................................................56

2-5-12. آزادی خواهی ...........................................................................................................................57

2-5-13. تقوا و پرهیزکاری .....................................................................................................................58

2-5-14. مقاومت و سخت کوشی ..........................................................................................................59

2-5-15. زمان شناسی .............................................................................................................................59

2-5-16. جامعیت ....................................................................................................................................60

2-6. جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت در ایران .............................................................................................62

2-7. نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت امنیت ملی .................................................................................63

2-8 . الگوی برنامه درسی با رویکرد فرهنگ ایثار و شهادت ...........................................................................67

2-9. روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در دانش آموزان ..........................................................74

2-9-1. ملموس سازی ............................................................................................................................75

2-9-2. تجربی سازی ..............................................................................................................................75

2-9-3. آموزش از زبان همسالان ............................................................................................................75

2-9-4. تصویرسازی ................................................................................................................................76

2-9-5. تطابق گفتار و کردار ...................................................................................................................76

2-9-6. آموزش گام به گام ......................................................................................................................76

2-9-7. خوشایندسازی ............................................................................................................................77

2-9-8 . بهره گیری از مثال و مصداق .....................................................................................................77

بخش دوم : آموزش متوسطه ............................................................................................................................78

2-10. جایگاه آموزش متوسطه در نظام تعلیم و تربیت ....................................................................................78

2-11. اهمیت دوره متوسطه .............................................................................................................................80

2-12. ابعاد روانشناختی آموزش متوسطه .........................................................................................................81

2-13. ابعاد جامعه شناختی آموزش متوسطه ....................................................................................................83

2-14. جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی جامعه در تعیین اهداف..........................................................................84

2-15. اصول تعیین اهداف................................................................................................................................85

2-16. هدف در آموزش و پرورش ..................................................................................................................86

2-17. اهداف مصوب دوره متوسطه .................................................................................................................87

بخش سوم : پیشینه پژوهش ..............................................................................................................................94

2-18. پیشینه در داخل کشور ...........................................................................................................................94

2-19. پیشینه در خارج از ایران ......................................................................................................................109

2-20. جمع بندی ...........................................................................................................................................111

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1. روش پژوهش .......................................................................................................................................115

3-2. جامعه پژوهش .......................................................................................................................................115

3-3. روش نمونه گیری و حجم نمونه ..........................................................................................................116

3-4. ابزارهای گردآوری داده ها ....................................................................................................................117

3-5. روایی و پایایی .......................................................................................................................................119

3-5-1. روایی چارچوب مفهومی ..........................................................................................................119

3-5-2. پایایی چارچوب مفهومی ..........................................................................................................119

3-5-3. روایی پرسشنامه .......................................................................................................................120

3-5-4. پایایی پرسشنامه ........................................................................................................................120

3-6. مراحل انجام پژوهش .............................................................................................................................121

3-6-1. تحلیل اسنادی ...........................................................................................................................121

3-6-2. تحلیل محتوا .............................................................................................................................121

3-6-3. پیمایش......................................................................................................................................121

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................................................122

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1. بررسی سؤال اول پژوهش .....................................................................................................................125

4-2. بررسی سؤال دوم پژوهش .....................................................................................................................126

4-3. بررسی سؤال سوم پژوهش ....................................................................................................................132

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1. نتایج بررسی سؤال های پژوهش ...........................................................................................................162

5-1-1. نتایج بررسی سؤال اول پژوهش ...............................................................................................162

5-1-2. نتایج بررسی سؤال دوم پژوهش ...............................................................................................164

5-1-3. نتایج بررسی سؤال سوم پژوهش ..............................................................................................165

5-2. پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته های پژوهش ...........................................................................173

5-3. عناوین پیشنهادی برای پژوهش های آتی ..............................................................................................174

5-4. محدودیت های علمی پژوهش ..............................................................................................................175

فهرست منابع

الف) منابع فارسی ..................................................................................................................................176

ب) منابع انگلیسی ..................................................................................................................................187

پیوست

پیوست شماره 1 .....................................................................................................................................189

پیوست شماره 2 .....................................................................................................................................191

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 2- 1. کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت ..................................................................................62

جدول شماره 3-1. توزیع جامعه دبیران دوره متوسطه شهر .... به تفکیک ناحیه آموزشی و جنسیت ............116

جدول شماره 3-2. توزیع نمونه دبیران دوره متوسطه شهر .... به تفکیک ناحیه آموزشی و جنسیت .............117

جدول شماره 3-3. چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ....................................118

جدول شماره 3-4. ضریب آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد پرسشنامه ............................................................120

جدول شماره 4-1. چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ....................................125

جدول شماره 4-2. تحلیل اهداف مصوب دوره متوسطه به لحاظ میزان توجه به فرهنگ ایثار و شهادت .....127

جدول شماره 4-3. توزیع فراوانی و درصد توجه به فرهنگ ایثار و شهادت به تفکیک اهداف مصوب دوره متوسطه ...........................................................................................................................................................131

جدول شماره 4-4. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک جنسیت ..........................................................133

جدول شماره 4-5. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک سابقه تدریس .................................................134

جدول شماره 4-6. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک رشته تحصیلی ................................................135

جدول شماره 4-7. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک سطح تحصیلات .............................................136

جدول شماره 4-8 . توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک ناحیه آموزشی ...............................................137

جدول شماره 4-9. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای آموزشی .................138

جدول شماره 4-10. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ....................140

جدول شماره 4-11. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای پژوهشی ..............141

جدول شماره 4-12. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ....................143

جدول شماره 4-13. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای فرهنگی ................144

جدول شماره 4-14. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ....................146

جدول شماره 4-15. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای هنری ...................147

جدول شماره 4-16. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ....................149

جدول شماره 4-17. رتبه بندی میانگین میزان تأثیر راهکارهای چهارگانه بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس .........................................................................................................................................150

جدول شماره 4-18. خلاصه اطلاعات آزمون فريدمن ...................................................................................150

جدول شماره 4-19. توزیع فراواني، ميانگين و انحراف معيار سؤال ها به تفكيك جنسیت ...........................152

جدول شماره 4-20. نتايج آزمون t مستقل براي متغير جنس .........................................................................152

جدول شماره 4-21. نتايج تحليل واریانس براي متغير سابقه تدریس ............................................................153

جدول شماره 4-22. نتايج تحليل واریانس براي متغير رشته تحصیلی ...........................................................154

جدول شماره 4-23. نتايج تحليل واریانس براي متغير سطح تحصیلات .......................................................155

جدول شماره 4-24. نتايج تحليل واریانس براي متغير ناحیه آموزشی ...........................................................156

جدول شماره 4-25. نتایج تحلیل واریانس چند راهه میزان تأثیر هر یک از راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی .....................................................157

جدول شماره 4-26. آزمون زوجی مقایسه میانگین راهکارهای چهارگانه بر حسب جنسیت ........................157

جدول شماره 4-27. مجموع میانگین راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس از نظر دبیران ..............................................................................................................................................................158

جدول شماره 4-28. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ....................159

جدول شماره 5-1. جمع بندی نهایی تدوین چارچوب محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت .........163

 

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل شماره 2- 1. فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره) .............................................................31

شکل شماره 2- 2. فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری .........................................................40

شکل شماره 2- 3. فرهنگ ایثار و شهادت از نگاه شهید مطهری .....................................................................44

شکل شماره 2- 4. عناصر برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ ایثار و شهادت .........................................................74

شکل شماره 2- 5. روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت ...............................................................78

شکل شماره 2- 6. جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی در تدوین اهداف ...............................................................85

شکل شماره 2-7. چارچوب مفهومی فصل دوم پژوهش ...............................................................................113

نمودار شماره 4-1. توزیع درصد دبیران به تفکیک جنسیت ..........................................................................133

نمودار شماره 4-2. توزیع درصد دبیران به تفکیک سابقه تدریس .................................................................134

نمودار شماره 4-3. توزیع درصد دبیران به تفکیک رشته تحصیلی ................................................................135

نمودار شماره 4-4. توزیع درصد دبیران به تفکیک سطح تحصیلات .............................................................136

نمودار شماره 4-5. توزیع درصد دبیران به تفکیک ناحیه آموزشی ................................................................137


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 261

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.