تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 392
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331247

بررسی عملکرد حافظه¬ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان ....، 1392)


بررسی عملکرد حافظه¬ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی  (استان ....، 1392)

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد حافظه­ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی در استان .... می­باشد. به همین منظور (50 نفر زن و 50 نفر مرد ) از شهر شیراز و روستاهای ریچی و کوزرگ واقع در جنوب کوهمره سرخی و روستاهای مظفری و طسوج شهرستان کوار در استان .... با روش نمونه گیری در دسترس و با در نظر گرفتن سن، جنس و سطح تحصیلات انتخاب گردیدند و از این افراد درخواست شد که در آزمون حافظه­ی بینایی متعلق به مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر بزرگسالان(WMS-R)و آزمون حافظه چهره ها و آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ( MMSE ) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) شرکت نمایند. نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمره حافظه بینایی در بین گروه های شهری و روستایی از لحاظ آماری معنادار می­باشد و این معناداری به نفع گروه شهری می­باشد. هم چنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین حافظه چهره­ها در گروه­های شهری و روستایی تفاوت معناداری وجود دارد و این نوع حافظه در افراد شهری قوی­تر است.

نتیجه گیری : نتایج نشان می­دهد که محل اقامت ( شهر / روستا ) از جمله عوامل مهم و تعیین کننده در رشد و تحول توانایی های ذهنی و حافظه است .

واژه های کلیدی: حافظه بینایی، گروه­های شهری و روستایی، زنان و مردان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ....................................................................................................................................................................... 1

فصل اول : موضوع پژوهش

مقدمه ........................................................................................................................................................................ 3

1-1- بیان مسئله ................................................................................................................................................... 5

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش ........................................................................................................................ 11

1-3- اهداف تحقیق .............................................................................................................................................. 14

1-3-1- اهداف علمی ........................................................................................................................................... 14

1-3-2- اهداف کاربردی ...................................................................................................................................... 14

1-4- اهداف تحقیق .............................................................................................................................................. 15

1-4-1- هدف کلی ............................................................................................................................................... 15

1-4-2- اهداف جزئی ........................................................................................................................................... 15

1-5- فرضیه های پژوهش ................................................................................................................................... 15

1-6- تعاریف نظری ............................................................................................................................................... 16

1-1-6- تعریف نظری حافظه ی بینایی ................................................................................................... 16

1-2-6- تعریف نظری حافظه ی چهره ها ...............................................................................................16

1-7- تعاریف عملیاتی ..................................................................................................................................17

1-7-1- تعریف عملیاتی عملکرد حافظه ی بینایی.................................................................................17

1-2-7- تعریف عملیاتی عملکرد حافظه ی چهره ها ............................................................................17

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1- ماهیت حافظه انسان .................................................................................................................................. 19

2-2- دیدگاه ساختاری حافظه ........................................................................................................................... 25

2-2-1- حافظه حسی ......................................................................................................................................... 25

2-2-1-1- مراحل پردازش اولیه اطلاعات بینایی........................................................................................... 29

2-2-2- حافظه کوتاه مدت(S.T.M) ............................................................................................................ 31

2-2-3- حافظه دراز مدت(L.T.M) .............................................................................................................. 35

2-3- دیدگاه پردازش اطلاعات .......................................................................................................................... 38

2-3-1- مرحله یادگیری ..................................................................................................................................... 38

2-3-2- مرحله ذخیره سازی یا نگهداری ........................................................................................................ 39

2-3-3- مرحله بازیابی ......................................................................................................................................... 40

2-4- آزمون های سنجش حافظه دیداری ...................................................................................................... 41

2-4-1- آزمون بینایی بنتون ............................................................................................................................ 41

2-4-2- آزمون بینایی کیم کاراد ..................................................................................................................... 42

2-4-3- آزمون تصاویر درهم ری – استریه .................................................................................................. 42

2-4-4- مقیاس حافظه­ی وکسلر (WMS)................................................................................................... 45

2-4-5- آزمون یادگیری جفت ارتباط(PAL)............................................................................................ 46

2-5- بررسی تحقیقات انجام شده ..................................................................................................................... 47

جمع بندی نهایی..................................................................................................................................................... 73

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................................................................ 75

3-1- طرح کلی پژوهش ...................................................................................................................................... 75

3-2- جامعه آماری ................................................................................................................................................ 76

3-3- نمونه و روش نمونه گیری ........................................................................................................................ 76

3-4- ابزارهای تحقیق .......................................................................................................................................... 76

3-4-1- مقیاس تجدید نظر شده حافظه­ی وکسلر ...................................................................................... 77

3-4-2- آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ( MMSE) ............................................................... 78

3-4-3- پرسشنامه سلامت عمومیGHQ) )............................................................................................... 80

3-4-4- آزمون حافظه چهره ها ......................................................................................................................... 81

3-5- روش اجرا ..................................................................................................................................................... 82

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .............................................................................................................. 82

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه ........................................................................................................................................................................ 85

4-1- توصیف داده ها ........................................................................................................................................... 85

4-1-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی .............................................................................................. 86

4-1-2- توصیف متغیر MMSE ................................................................................................................. 88

4-1-3- توصیف متغیر سلامت عمومی ........................................................................................................... 90

4-2- تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی .................................................................................................. 95

4-2-1- فرضیه اول پژوهش ............................................................................................................................... 96

4-2-2- فرضیه دوم پژوهش .............................................................................................................................. 98

4-2-3- فرضیه سوم پژوهش ............................................................................................................................ 99

4-2-4- فرضیه چهارم پژوهش .......................................................................................................................... 100

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ...................................................................................................................................................................... 108

5-1- خلاصه نتایج پژوهش ................................................................................................................................ 109

5-2- بحث و نتیجه گیری ................................................................................................................................... 110

5-3-محدودیت های پژوهش ............................................................................................................................. 117

5-4-پیشنهادات پژوهش ..................................................................................................................................... 119

منابع

منابع ....ی ................................................................................................................................................................ 121

منابع انگلیسی ......................................................................................................................................................... 128

چکیده انگلیسی ...................................................................................................................................................... 140

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) سن در دو گروه افراد شهری و
روستایی............................................................................................................................................................... ............86

جدول 4-2- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سن در دو گروه افراد شهری و
روستایی ............................................................................................................................................................. ............86

جدول 4-3- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) میزان تحصیلات در دو گروه افراد شهری و روستایی............................................................................................................................................................................... ............87

جدول 4-4- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان تحصیلات در دو گروه افراد شهری و
روستایی............................................................................................................................................................... ............88

جدول 4-5- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) MMSE در دو گروه افراد شهری و روستایی ............89

جدول 4-6- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان MMSE در دو گروه افراد شهری و
روستایی ............................................................................................................................................................. ...........89

جدول 4-7- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) سلامت عمومی در دو گروه افراد شهری و روستایی............................................................................................................................................................................... ............91

جدول 4-8. نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سلامت عمومی در دو گروه افراد شهری و روستایی ............91

جدول 4-9- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین زیر مقیاس های سلامت عمومی در دو گروه شهری و روستایی ............................................................................................................................................................................... ............93

جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد افراد شهری و روستاییبه تفکیک جنسیت در حافظه­ی بینایی و چهره ها ............................................................................................................................................................................... ............96

جدول 4-11- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی بینایی فوری در دو گروه شهری و روستایی ............................................................................................................................................................................... ............97

جدول 4-12- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی بینایی تأخیری در دو گروه شهری و روستایی ............................................................................................................................................................................... ............98

جدول 4-13- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی فوری چهره ها در دو گروه شهری و روستایی ............................................................................................................................................................................... ............99

جدول 4-14- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی تأخیری چهره­ها در دو گروه شهری و روستایی ...................................................................................................................................................100

جدول 4-15- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی بینایی فوری در دو گروه زنان و مردان ...................................................................................................................................................................101

جدول 4-16- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی بینایی تأخیری در دو گروه زنان و مردان ..........................................................................................................................................................102

جدول 4-17- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی فوری چهره­ها در دو گروه زنان و مردان ....................................................................................................................................................................103

جدول 4-18- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی تأخیری چهره­ها در دو گروه زنان و مردان ............................................................................................................................................................104

جدول 4-19- همبستگی بین متغیرهای حافظه­ی تصویری، چهره­ها، MMSE، سلامت عمومی و داده‌های جمعیت شناختی در کل گروه نمونه .................................................................................................................................................. ..........106


 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1- فهرست هجاهای بینایی برگرفته از ابینگهوس ..................................................................................... 23

شکل 2-1- مدل نمایی یا مدل هنجاری حافظه اتکینسون و شیفیرین ............................................................... 41


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 198

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.