تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 80
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333351

بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان ....


بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان ....

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی) با رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان .... انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه كاركناني است كه در شرکت سیمان .... مشغول به فعالیت می باشند، که این تعداد برابر 700 نفر می باشد. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر در نظر گرفته شد. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه عدالت سازمانی نيكاف ومورمان (1993)، پرسش نامه شیوه های حل تعارض بین فردی و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور استفاده شد. داده هاي پژوهش حاضر در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند که نتایج آن ها به شرح ذیل می باشد: بینسبکيک‎پارچهورضایتشغلیکارکنانشرکتسیمان.... رابطهوجوددارد ( 0.01 > P , 200 = n , 0.312 = r).بینسبکاجتنابيورضایتشغلیکارکنانشرکتسیمان.... رابطهوجوددارد ( 0.01 > P , 200 = n , 0.291 = r).بینسبکمسلطورضایتشغلیکارکنانشرکتسیمان.... رابطهوجودندارد ( 0.05 < P , 200 = n , 0.084 - = r).بینسبکمصالحهورضایتشغلیکارکنانشرکتسیمان.... رابطهوجوددارد ( 0.01 > P , 200 = n , 0.248 = r).بینسبکملزمشدهورضایتشغلیکارکنانشرکتسیمان.... رابطهوجودندارد ( 0.05 <P , 200 = n , 0.009 - = r).بینسبکعدالتتوزيعيورضایتشغلیکارکنانشرکتسیمان.... رابطهوجوددارد ( 0.01 >P , 200 = n , 0.319 = r). بینسبکعدالترويهايورضایتشغلیکارکنانشرکتسیمان.... رابطهوجوددارد ( 0.01 >P , 200 = n , 0.344 = r). بینسبکعدالتمراود‌هايورضایتشغلیکارکنانشرکتسیمان.... رابطهوجوددارد ( 0.01 >P , 200 = n , 0.234 = r). عدالت سازمانی روي هم رفته تقريباً 17.4% از واريانس رضایت شغلی را تبيين می نمايد. مؤلفه تعارض فردیروي هم رفته تقريباً 13.2% از واريانس رضایت شغلی را تبيين می نمايد. مولفه های تعارض فردی و عدالت سازمانی بطور همزمان روي هم رفته تقريباً 28.9% از واريانس رضایت شغلی را تبيين می نمايند.

کلیدواژه: عدالت سازمانی، تعارض بین فردی و رضایت شغلی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول طرح تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مساله 4

1-3- اهمیت و ضرورت مساله 7

1-4- اهداف تحقیق 8

1-4-1- اهداف کلی 8

1-4-2- اهداف جزئی 8

1-5- سوالات 9

1-5-1- سوالات اصلی 9

1-5-2- سوالات جزئی 9

1-6-فرضیه های تحقیق 9

1-6-1- فرضیه های اصلی 9

1-6-2- فرضیه های فرعی 10

1-7- تعاریف و مفاهیم نظری و عملیاتی و متغیرهای تحقیق 10

فصل دوم پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 13

2-2- پیشینه نظری 14

2-2-1- رضایت شغلی 14

2-2-4- عدالت سازمانی شیوه های حل تعارض و رضایت شغلی 26

2-2-2- عدالت سازمانی 30

2-2-3- شیوه های حل تعارض 39

2-3- پیشینه پژوهشی 48

2-3-1- پژوهش داخلی 48

2-3-2- پژوهش های خارجی 50

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه 54

3-2- روش تحقیق 54

3-3- جامعه آماری اندازه نمونه و روش نمونه گیری تحقیق 55

3-4- ابزار اندازه گیری تحقیق 55

3-5- روش اجرای عملی تحقیق 56

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 57

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 59

4-2- تحلیل های آمار توصیفی 60

4-3- آمار استنباطی 67

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 78

5-2- بحث 78

5-3- نتیجه گیری 79

5-4- محدودیت ها 84

5-5- پیشنهادات 85

5-5-1- پیشنهادات کاربردی 85

5-5-2- پیشنهادات پژوهشی 85

منابع فارسی 86

منابع لاتین 91


 

فهرست جداول

جدول 1-4- درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر 60

جدول 4 – 2 : درصدوفراوانيمربوطبهجنسیتآزمودنيهايشرکتکنندهدرمطالعهحاضر 61

جدول 4 – 3 : درصدوفراوانيمربوطبهتحصيلاتآزمودنيهايشرکتکنندهدرمطالعهحاضر 62

جدول 4 – 4 : درصدوفراوانيمربوطبهسابقهآزمودنيهايشرکتکنندهدرمطالعهحاضر 63

جدول 4 – 5 : درصدوفراوانيمربوطبهعدالتسازمانيآزمودنيهايشرکتکنندهدرمطالعهحاضر64

جدول 4 – 6 : شاخصهايآماريميانگينوواريانس مربوطبهامتيازحاصلازپرسشنامههای رضايتشغليوعدالتسازمانيوتعارضفردي 65

جدول 4 – 7 : شاخصهايآماريميانگينوواريانسمربوطبهامتيازحاصلازپرسشنامهعدالتسازمانيومولفههایآن 65

جدول 4 – 8 : شاخصهايآماريميانگينوواريانسمربوطبهامتيازحاصلازپرسشنامهتعارضفرديومولفههایآن 66

جدول 4 – 9 : آزمونهمبستگیپیرسونبینمتغیرهایسبکيک‎پارچهورضایتشغلی 67

جدول 4 – 10 : آزمونهمبستگیپیرسونبینمتغیرهایسبکاجتنابيورضایتشغلی 67

جدول 4 – 11 : آزمونهمبستگیپیرسونبینمتغیرهایسبکمسلطورضایتشغلی 68

جدول 4 – 12 : آزمونهمبستگیپیرسونبینمتغیرهایسبکمصالحهورضایتشغلی 68

جدول 4 – 13 : آزمونهمبستگیپیرسونبینمتغیرهایسبکملزمشدهورضایتشغلی 69

جدول 4 – 14 : آزمونهمبستگیپیرسونبینمتغیرهایسبکعدالتتوزيعيورضایتشغلی 69

جدول 4 – 15 : آزمونهمبستگیپیرسونبینمتغیرهایسبکعدالترويهايورضایتشغلی 70

جدول 4 – 16 : آزمونهمبستگیپیرسونبینمتغیرهایسبکعدالتمراودهايورضایتشغلی 70

جدول 17 -4 : خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به مولفه های عدالت سازمانی و رضایت شغلی71

جدول 18-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به رضایت شغلی و مولفه های عدالت سازمانی 71

جدول 19- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معني دار براي رضایت شغلی و مولفه های عدالت سازمانی 72

جدول 20 -4 : خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به مولفه های تعارض فردی و رضایت شغلی 73

جدول 21-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به مولفه های تعارض فردی و رضایت شغلی 73

جدول 22- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معني دار براي مولفه های تعارض فردی و رضایت شغلی74

جدول 23 -4 : خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به مولفه های تعارض فردی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی 75

جدول 24-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به مولفه های تعارض فردی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی 75

جدول 25- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معني دار براي مولفه های تعارض فردی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی 76

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4 – 1 : توزيعدرصديمربوطبهسنآزمودنيهايشرکتکنندهدرمطالعهحاضر 60

نمودار 4 – 2 : توزيعدرصديمربوطبهجنسیتآزمودنيهايشرکتکنندهدرمطالعهحاضر 61

نمودار 4 – 3 : توزيعدرصديمربوطبهتحصيلاتآزمودنيهايشرکتکنندهدرمطالعهحاضر 62

نمودار 4 – 4 : توزيعدرصديمربوطبهسابقهآزمودنيهايشرکتکنندهدرمطالعهحاضر 63

نمودار 4 – 5 : توزيعدرصديمربوطبهعدالتسازمانيآزمودنيهايشرکتکنندهدرمطالعهحاضر64


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 200

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.