تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 441
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331296

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان ....


بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان ....

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان .... در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم‌چنین به دلیل این‌که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا همبستگی از نوع پیش بینی می باشد. از سوی دیگر روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان .... شهر ..... می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر در نظر گرفته شد که این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسش نامه‌های زیر استفاده شد: پرسشنامه های شادمانی ذهنی PANAS، پرسشنامه عملکرد شغلی(ارزیابی سرپرست) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: مولفه عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی، تقريباً 5.2% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين می نماید، مولفه عاطفه منفي بهزيستي ذهني، تقريباً 1.9% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين می نمايد، مؤلفه عاطفه مثبت بهزيستي ذهني تقريباً 5.9% از واريانس عملکرد شغلي را تبيين می نمايد، مولفه عاطفه منفي بهزيستي ذهني تقريباً 2.5% از واريانس عملکرد شغلي را تبيين می نمايد، مولفه های بهزیستی ذهنی (عاطفه مثبت و منفی) بطور همزمان مي توانند روي‌هم‌رفته تقريباً 6.1% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين نمايند و مولفه‌های بهزیستی ذهنی (عاطفه منفی و عاطفه مثبت) به طور همزمان مي توانند روي هم رفته تقريباً 7% از واريانس عملکرد شغلی را تبيين نمايند.

کلیدواژه ها: بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی و کیفیت زندگی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 6

1-4-1- هدف کلی 6

1-4-2- اهداف جزئی 6

1-5- سؤالات تحقیق 7

1-6- فرضیه های تحقیق 7

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی 8

1-7-1- تعاریف مفهومی 8

1-7-2- تعاریف عملیاتی 8

فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق

2-1- مقدمه 11

2-2- پیشینه‌ی نظری 12

2-2-1- بهزیستی ذهنی 12

2-2-2- عملکرد شغلی 24

2-2-3- کیفیت زندگی 39

2-2-4- بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی و کیفیت زندگی 47

2-3- پیشینه‌ی پژوهشی 49

2-3-1- پیشینه‌ی خارجی 49

2-3-2- پیشینه‌ی داخلی 55

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 59

3-2- روش تحقیق 59

3-3- جامعه آماری 59

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 59

3-5- ابزارهای گردآوری داده ها 59

3-5-1- پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS 60

3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) 60

3-5-3- پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 61

3-6- روش تحلیل داده ها 61

3-7- روش اجرای پژوهش 62

فصل چهارم: تحلیل نتایج

4-1- مقدمه 64

4-2- آمار توصیفی 65

4-3- آمار استنباطی: فرضیه ها 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث 86

5-2- نتیجه گیری 87

5-3- محدودیت ها 91

5-4- پیشنهادات 92

5-4-1- پیشنهادات کاربردی 92

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی 92

منابع 94

الف) منابع فارسی 94

ب) منابع لاتین 96

پیوست 1: پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون) 101

پیوست 2: مقیاس شادمانی ذهنی (PANAS) 102

پیوست 3: پرسشنامه کیفیت زندگی 104

 

فهرست جداول

جدول 1 – 4 : درصد و فراواني مربوط به جنسيت آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر 65

جدول 2 – 4 : درصد و فراواني مربوط به سن آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر 66

جدول 3 – 4 : درصد و فراواني مربوط به مدت زمان ازدواج آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر 67

جدول 4 – 4 : درصد و فراواني مربوط به تحصيلات آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر 68

جدول 5 – 4 : شاخص هاي آماري ميانگين و واريانس مربوط به امتياز حاصل از پرسشنامه کيفيت زندگي و مولفه هاي آن 69

جدول 6 – 4 : شاخص هاي آماري ميانگين و واريانس مربوط به امتياز حاصل از پرسشنامه عملکرد شغلي و مولفه هاي آن 69

جدول 7 – 4 : شاخص هاي آماري ميانگين و واريانس مربوط به امتياز حاصل از پرسشنامه بهزيستي ذهني و مولفه هاي آن 70

جدول 8 -4 : خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به کيفيت زندگي و عاطفه مثبت بهزيستي ذهني 71

جدول 9-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به کيفيت زندگي و عاطفه مثبت بهزيستي ذهني 71

جدول 10- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معني دار براي کيفيت زندگي و عاطفه مثبت بهزيستي ذهني 72

جدول 11 -4 : خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به کيفيت زندگي و عاطفه منفي بهزيستي ذهني 73

جدول 12-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به کيفيت زندگي و عاطفه منفي بهزيستي ذهني 73

جدول 13- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معني دار براي کيفيت زندگي و عاطفه منفي بهزيستي ذهني 74

 

فهرست شکل‌ها

شکل شماره 2-1: نتایج بالا بودن و پایین بودن توان انگیزشی شغل به عنوان تابعی از مهارت و دانش کارکنان 36

شکل 2-2: اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد 38

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1 – 4 : توزيع درصدي مربوط به جنسيت آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر 65

نمودار 2 – 4 : توزيع درصدي مربوط به سن آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر 66

نمودار 3 – 4 : توزيع درصدي مربوط به مدت زمان ازدواج آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر 67

نمودار 4 – 4 : توزيع درصدي مربوط به تحصيلات آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر 68

نمودار5-4 : نمودار رگرسیون چند گانه بین مولفه های بهزیستی روان شناختی و کیفیت‌زندگی 81

نمودار 6-4 : نمودار رگرسیون چند گانه بین مولفه های بهزیستی روان شناختی و عملکرد شغلی 84


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 215

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.