تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3640
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306434

ارزیابی اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ....


ارزیابی اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ....

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی .... بود. جامعه آماري اين پژوهش را کلیه کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی.... به حجم 736 نفر تشکیل می­دادند که بر اساس ملاک های وسعت و تعداد پرسنل، 309 نفر از شهرستان های شیراز، کازرون و مرودشت بصورت تصادفی بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآمار استنباطي(ضريب همبستگي پيرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج نشان داد که، 27 درصد از واریانس "تحقق هدف"توسط محيط كار ايمن،يكپارچگي و توسعه قابليت ها؛ 31 درصد از واریانس "انطباق"توسط يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كار و محيط كار ايمن؛ 35 درصد از واریانس "یگانگی"توسط محيط كار ايمن، يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كار و تامين فرصت رشد؛ 38 درصد از واریانس "تداوم يا حفظ الگوها"توسطمحيط كار ايمن و يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كارقابل پیش بینی است. همچنین 7 درصد از واریانس "تحقق هدف"توسط تواضع و مردانگی(از ابعاد رفتار شهروندي سازماني)؛ 10 درصد از واریانس "انطباق"توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسی؛ 14 درصد از واریانس "یگانگی"توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسیو11 درصد از واریانس "تداوم یا حفظ الگو"توسط تواضعقابل پیش بینی می باشد.

واژه های کلیدی: كيفيت زندگي كاري، رفتار شهروندي سازماني، اثربخشي سازماني

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.................................................................................................................................................................................1

فصل اول: موضوع پژوهش

1-1-مقدمه.......................................................................................................................................................................3

1-2-بیان مساله...............................................................................................................................................................6

1-3-اهميت و ضرورت پژوهش....................................................................................................................................7

1-4- معرفی متغیرهای پژوهش...................................................................................................................................9

1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.................................................................................................................9

1-6- اهداف پژوهش....................................................................................................................................................10

1-7-سوالات پژوهشی.................................................................................................................................................11

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری........................................................................................................................................................13

2-1-1- اثربخشی سازمانی.........................................................................................................................................13

2-1-2-تعریف اثربخشی سازمانی.............................................................................................................................13

2-1-3- معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی................................................................................................14

2-1-4- مدل‌های اثربخشی سازمانی ......................................................................................................................18

2-1-5- ادغام معیارهای اثربخشی............................................................................................................................22

2-2-کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................................22

2-2-1تعريف کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................24

2-2-2- ویژگی های کیفیت زندگی کاری درمدل والتون...................................................................................25

2-2-3- ویژگی های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی از جمله اسپکتور، موچینسکی، شافر، شاین ............................................................................................................................................27

2-2-4- ابعاد کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................28

2-2-5- مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری............................................................................28

2-3-رفتار شهروندی سازمانی....................................................................................................................................33

2-3-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی.................................................................................................................34

2-3-2- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی....................................................................................................................36

2-3-3- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................39

2-3-4- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی..........................................................................................................43

2-3-5- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی...............................................................................44

2-3-6- پیش آیندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی...................................................................................47

2-3-7- پیش آیندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی..................................................................................48

2-4-پیشینه پژوهش...................................................................................................................................................49

2-4-1-پژوهش های خارجی.....................................................................................................................................49

2-4-2- پژوهش های داخلی.....................................................................................................................................50

2-5- استنتاج از پژوهش های پیشین.....................................................................................................................51

2-6-قلمرو مکانی تحقیق............................................................................................................................................52

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- طرح کلی پژوهش.............................................................................................................................................54

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری..................................................................................................................54

3-3- ابزارهای پژوهش................................................................................................................................................54

3-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.........................................................................................................................58

3-5- ملاحظات اخلاقی...............................................................................................................................................58

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- يافته هاي توصيفي............................................................................................................................................60

4-2-یافته های مربوط به سوالات پژوهش..............................................................................................................62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................................................73

5-2-محدودیت ها در پژوهش...................................................................................................................................80

5-2-1-محدودیت های پژوهشی..............................................................................................................................80

5-2-2-محدوديت هاي اجرایی.................................................................................................................................81

5-3- پیشنهادهای پژوهش........................................................................................................................................82

5-3-2-پيشنهادهای پژوهشي...................................................................................................................................83

منابع ....ی...................................................................................................................................................................85

منابع انگلیسی................................................................................................................................................................90

پیوست ها........................................................................................................................................................................93

 

 

فهرست جداول

جدول4-1: فراواني و درصد آزمودني هاي شركت كننده در پ‍ژوهش بر اساس جنس، سن، تحصیلات، استخدام و وضعیت کاری.............................................................................................................................................60

جدول 4-2: فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره های کیفیت زندگی، رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی......................................................................................................................................................61

جدول 4-3: ماتریس ضرایب همبستگی گشتاوری پیرسون میان ابعاد رفتار شهروندی، کیفیت زندگی و اثربخشي سازماني..........................................................................................................................................................63

جدول 4-4: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد كيفيت زندگي كاري با تحقق هدف به روش enter..............................................................................................................................................................................64

جدول 4-5: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد كيفيت زندگي كاري با انطباق به روش enter..............................................................................................................................................................................65

جدول 4-6: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد كيفيت زندگي كاري با یگانگی به روش enter..............................................................................................................................................................................66

جدول 4-7: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد كيفيت زندگي كاري با تداوم يا حفظ الگوها به روش enter...................................................................................................................................................................67

جدول 4-8: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندي سازماني با تحقق هدف به روش enter..............................................................................................................................................................................68

جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندي سازماني با انطباق به روش enter..............................................................................................................................................................................69

جدول 4-10: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندي سازماني با یگانگی به روش enter..............................................................................................................................................................................70

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندي سازماني با تداوم یا حفظ الگو به روش enter...................................................................................................................................................................71


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 208

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.