تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 443
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331298

بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه ……………


بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه ……………

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بینارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی در دانشجویان بود. به این منظور با روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای 364 نفر (تعداد 166 دختر و 198 پسر) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه .... انتخاب شدند. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی گاردیا، دسی و ریان (2000)، طرحواره­های ناسازگار اولیه یانگ (1998)، و اختلال تنظیم هیجانی گراتس (2004)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از معادلات ساختاری، ضریب همبستگی و آزمونT صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تجربی داده­ها یا مدل مفهومی دارای برازش خوبی است. براساس یافته­ها، خودمختاری و شایستگی از خرده مقیاس نیازهای بنیادی روانی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم می­توانند بر اختلال تنظیم هیجانی تأثیر بگذارند. همچنین نیاز به خودمختاری و شایستگی می­توانند بر طرحواره‌های ناسازگار اثر بگذارد.

کليد واژه ها: نیازهای بنیادی روانی - طرحواره­های ناسازگار اولیه - اختلال تنظیم هیجانی

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه................................................................................................................... 3

1-2- بیان مسأله............................................................................................................ 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................... 6

1-4- اهداف پژوهش..................................................................................................... 8

1-4-1- هدف کلی پژوهش................................................................................. 8

1-4-2- اهداف جزئی......................................................................................... 8

1-5- فرضیه­های پژوهش............................................................................................... 8

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش............................................................................9

1-6- تعریف مفهومی متغیرها........................................................................................ 9

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها...................................................................................... 10

فصل دوم: مروري برادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق

2-1- مقدمه................................................................................................................ 12

2-2- بخش اول: نیازهای بنیادی روانی.............................................................. 12

2-2-1 مقدمه ............................................................................................................. 12

2-2-2- نیازهای روانشناختی....................................................................................... 13

2-2-3- ساختار نیاز.................................................................................................... 13

2-2-4- نیاز از دیدگاه آبراهام مازلو............................................................................. 13

2-2-5- سلسله مراتب نیازهای مازلو .......................................................................... 14

2-2-6- نیاز از دیدگاه کارن هورنای ........................................................................... 15

2-2-7- نیازهای روانی از دیدگاه هنری موری ............................................................ 16

2-2-8- نیازهای روانشناختی از دیدگاه جولین راتر .................................................... 17

2-2-9- طبقات نیاز ................................................................................................... 17

عنوان فهرست مطالب شماره صفحه

 

2-2-10- نیازهای روانشناختی از دیدگاه اریک فروم ................................................... 18

2-2-11- نیازهای روانشناختی ارگانیزمی ................................................................... 20

2-2-12- ارتباط نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه........................... 23

2-3- بخش دوم: طرحواره­های ناسازگار اولیه ...................................................... 23

2-3-1- مقدمه............................................................................................................ 23

2-3-2- طرحواره........................................................................................................ 24

2-3-3- طرحواره­های ناسازگار اولیه (SME)................................................................. 25

2-3-4- انواع طرحواره­هاي ناسازگار اوليه................................................................... 27

2-3-5- خصوصیات طرحواره­های ناسازگار اولیه......................................................... 30

2-3-6- عملکردهای طرحواره­های ناسازگار اولیه........................................................ 31

2-3-7- سبک­های مقابله­ای ناسازگار........................................................................... 31

2-3-8- پاسخ­های مقابله­ای......................................................................................... 31

2-3-9- ارتباط طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی................................... 32

2-4- بخش سوم: اختلال تنظیم هیجانی............................................................. 32

2-4-1- مقدمه............................................................................................................ 32

2-4-2- تعریف هیجان .............................................................................................. 33

2-4-3- ویژگی هیجان­ها............................................................................................. 34

2-4-4- عوامل ایجاد هیجان........................................................................................ 34

2-4-5- تنظیم هیجان.................................................................................................. 35

2-4-6- مهارتهایی که در تنظیم هیجانی آموخته می­شوند.............................................. 37

2-4-7- راهبردهای مقابله با هیجان­ها.......................................................................... 38

2-4-8 دیدگاههای زیر بنای هیجانها............................................................................ 42

2-4-9- اختلال تنظیم هیجانی .................................................................................... 44

2-5- تاریخچه و پیشینه پژوهش ................................................................................. 45

عنوان فهرست مطالب شماره صفحه

 

2-5-1- تحقیقات داخلی ................................................................................. 45

2-5-2- تحقیقات خارجی ............................................................................... 46

2-6- نتیجه­گیری ........................................................................................................ 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه .............................................................................................................. 50

3-2 طرح پژوهشی...................................................................................................... 50

3-3 جامعه مورد بررسی پژوهش ................................................................................ 50

3-4- نمونه آماری و روش نمونه­گیری ........................................................................ 50

3-5- ابزار گردآوری داده­ها ........................................................................................ 51

3-5-1- پرسشنامه ارضاء نیازهای بنیادی روانی.................................................. 51

3-5-2- فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناساز گار اولیه ............................... 51

3-5-3- پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی ...................................................... 52

3-6- شیوه ی گرد آوری داده ها................................................................................. 53

3-7- روش تجزيه و تحليل آماري.....................................................................................53

3-8- شاخص های برازندگی و معیارهای قابل قبول آن.............................................................53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه ............................................................................................................... 56

4-2- یافته­های توصیفی............................................................................................... 56

4-3- یافته­های اصلی پژوهش...........................................................................................61

4-4- ضرایب مسیر روابط مستقیم مدل پیشنهادی.............................................................61

4-5- ضرایب مسیر روابط مستقیم مدل تائید شده............................................................63

4-6- ارزیابی مدل تأییدشده...............................................................................................63

4-7-بررسی فرضیه دوم...................................................................................................64

4-8- بررسی فرضیه­ی سوم..............................................................................................64

عنوان فهرست مطالب شماره صفحه

 

4-8- بررسی فرضیه­ی چهارم...........................................................................................65

 

فصل پنجم: نتیجه گیري وپیشنهادات

5-1- مقدمه................................................................................................................. 67

5-2- بررسی برازش مدل پیشنهادی و تأیید شده.......................................................... 67

5-3- بررسی یافته­های مربوط به فرضیه­های پژوهش ................................................. ..67

5-4- محدودیت­های پژوهش............................................................................................71

5-5- پیشنهادات پژوهشی.................................................................................................71

5-6- پیشنهادات کاربردی..................................................................................................71

فهرست منابع فارسی.................................................................................................... 73

فهرست منابع انگلیسی.................................................................................................. 76

پیوست ها

چکیده انگلیسی

 


 فهرست جداول

4-1- شاخص­های توصیفی خرده مقیاس نیازهای بنیادی روانی.................................... 56

4-2- شاخص­های توصیفی خرده مقیاس طرحواره­های ناسازگار اولیه........................... 57

4-3- شاخص­های توصیفی خرده مقیاس اختلال تنظیم هیجانی........................................58

4-4- معرفی خرده مقیاس­های متغیر­های پژوهش.............................................................59

4-5- ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس­های پژوهش.......................................60

4-6- پارامتر­های اندازه­گیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی..........................................62

4-7-پارامتر­های اندازه گیری در مدل تأیید شده.................................................................63

4-8- ویژگی­های نیکویی برازش مدل تأیید شده...............................................................63

4-9- آزمون t مستقل برای مقایسه­ی خرده­مقیاس­های نیازهای بنیادی روانی................... 64

4-10- آزمون t مستقل برای مقایسه­ی خرده­مقیاس­های طرحواره­های ناسازگار اولیه........64

4-11- آزمون t مستقل برای مقایسه خرده­مقیاس­های اختلال تنظیم هیجانی.....................65

 

 

 

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1 مدل پیشنهادی................................................................................................. 61

نمودار 4-2 مدل تأیید شده................................................................................................. 62


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 203

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.