تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 280
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332844

بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر ....


بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر ....

چکیده:

هدف اين پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر ....بوده است. اين پژوهش از نوع پژوهش هاي همبستگي بود. جامعه آماری شامل زنان ومردان سالمند(بالای 65 سال) صندوق بازنشستگی کشوری شهر .... در سال 1391 به تعداد 758 نفر بود کهنمونه این تحقیق شامل 256 نفر بود که به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرها، از پرسشنامه هوش هیجانی شانه، پرسشنامه حمایت اجتماعی شریورن و استورارت و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. تحلیل داده­های به دست آمده با آزمون تحلیل رگرسیون انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که هوش هیجانی و حمایت اجتماعی همبستگی معناداری با سلامت روان و مؤلفه­های نشانه­های جسمانی، علائم اضطراب، اختلال در کنش اجتماعی و علائم افسردگی دارند. به­علاوه نتایج نشان داد که متغیرهای هوش هیجانی و حمایت اجتماعی قابلیت بالایی در پیش­بینی سلامت روان و مؤلفه­های آن دارند بدین ترتیب که افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند و از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند دارای سلامت روان بالاتری نیز می­باشند.

واژه­های کلیدی:هوش هیجانی، حمایت اجتماعی، سلامت روان، سالمندان.

 

فهرست مطالب

فصل اول: موضوع پژوهش

1-1 مقدمه.. 2

1-2 بیان مسأله.. 7

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 11

1- 4 هدف­های تحقیق. 13

الف- هدف اصلی.. 13

ب- هدف­های فرعی. 13

1-5 فرضیات پژوهش.. 14

1-6 معرفی متغیرهای پژوهش.. 15

1-7 تعاریف متغیرها.. 15

الف- تعاریف مفهومی.. 15

ب- تعاریف عملیاتی.. 16

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش

2-1 پیشینه نظری.. 18

2-1-1 هوش هیجانی.. 18

2-1-1-1 تعاريف هوش هيجاني.. 18

2-1-1-2 كسب هوش هيجاني.. 22

2-1-1-3 ويژگي­هاي هوش هيجاني. 23

2-1-1-4 طبقه بندي بار - اُن.. 25

2-1-1-5 طبقه بندي گلمن.. 25

2-1-1-6 سير مطالعه‌ي هوش هيجاني.. 26

2-1-1-7 اندازه گيري هوش هيجاني.. 29

2-1-1-8 هوش هيجاني و بيماريهاي رواني.. 31

2-1-1-9 ابراز هيجان و پيامدهاي آن در قلمرو سلامت.. 33

2-1-1-10 يادگيري تنظيم هيجانات براي برخورداري از سلامت بهتر روان و بدن.. 35

2-1-1-11 افزايش هوش هيجاني.. 36

2-1-1-12 مدل هوش هيجاني ماير و سالووي.. 41

2-1-2 حمایت اجتماعی.. 46

2-1-2-1 تعاریف حمایت اجتماعی.. 46

2-1-2-2 دلایل عدم احساس حمایت اجتماعی.. 51

2-1-2-3 مقایسه­ی نقش خانواده ودوستان در احساس حمایت اجتماعی سالمندان.. 52

2-1-2-4 نقش حمایت اجتماعی بر زندگی سالمندان.. 53

2-1-3 سلامت روان.. 55

2-1-3-1 تعریف سلامت روان:.. 56

2-1-3-2 بهداشت روان:.. 62

2-1-3-3 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف:.. 64

2-1-3-4 اصول بهداشت روانی:.. 66

2-1-3-5 معيارهاي بهداشت رواني در مكتب اسلام:.. 68

2-1-3-6 تعريف بهداشت رواني و سه سطح پيشگيري.. 69

2-1-3-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روانی:.. 72

2-1-3-8 نقش خانواده در تامین سلامت روان:.. 75

2-1-3-9 نظریات مرتبط با سلامت روانی:.. 75

2-1-3-9-1 نظریه ی زیگموند فروید:.. 76

2-1-3-9-2 نظریه ی آدلر:.. 76

2-1-3-9-3 نظریه­ی سالیون :. 77

2-1-3-9-4 نظریه ی کارل راجرز :.. 78

2-1-3-9-5 نظریه­ی آلبرت الیس :. 78

2-1-3-10 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی:.. 80

2-1-3-10-1 نظریه­ی ویلیام گلاس:. 80

2-1-3-10-2 نظریه­ی اسکنیر :. 81

2-2بررسی پیشینه تحقیق.. 82

2-2-1 پژوهش­های خارجی. 82

2-2-2پژوهش­های داخلی. 95

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 طرح پژوهش.. 103

3-2 جامعه آماری.. 103

3-3 نمونه و روش نمونه­گیری. 103

3-4 روش جمع­آوری داده­ها واجرای تحقیق. 103

3-5 ابزار پژوهش. 104

الف) پرسشنامه هوش هیجانی شانه.. 104

ب)پرسشنامه حمایت اجتماعی.. 105

ج)پرسشنامه سلامت روان.. 105

3-6روش تجزیه و تحلیل داده­ها. 109

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1یافته­های توصیفی. 112

4-2یافته­های استنباطی. 115

فرضیه­ی 1. 116

فرضیه­ی 1-1. 116

فرضیه­ی 1-2. 117

فرضیه­ی 1-3. 117

فرضیه­ی 1-4. 118

فرضیه­ی 2. 119

فرضیه­ی 2-1. 119

فرضیه­ی 2-2 .. 120

فرضیه­ی 2-3 .. 121

فرضیه­ی 2-4. 121

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 بررسی فرضیه­های پژوهشی. 124

5-1-1 بررسی فرضیه­ی اول. 124

5-1-2 بررسی فرضیه­ی دوم. 127

5-2 محدودیت­های پژوهش. 130

5-3 پیشنهادها.. 131

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی.. 131

5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 131

منابع

الف: منابع فارسی.. 134

ب: منابع لاتین.. 142

پیوست ها.. 148

چکیده لاتین.. 157

 

 

فهرست جداول

جدول شماره­ی 4-1: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای هوش هیجانی، حمایت اجتماعی، سلامت روان و خرده­مقیاس­های سلامت روان در پژوهش حاضر.. 63

جدول 4-2: توزیع سنی شرکت­کنندگان در پژوهش. 66

جدول 4-3: اطلاعات مربوط به سطح تحصیلات شرکت­کنندگان در پژوهش 92

جدول 4-4: ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش... 93

جدول 4-5: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر سلامت روان 94

جدول 4-6: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر نشانه­های جسمانی.. 95

جدول 4-7: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر علائم اضطراب.. 95

جدول 4-8: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر اختلال در کنش اجتماعی.. 96

جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر علائم افسردگی 96

جدول 4-10: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر سلامت روان. 97

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر نشانه­های جسمانی.. 98

جدول 4-12: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر علائم اضطراب.. 98

جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر اختلال در کنش اجتماعی.. 99

جدول 4-14: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر علائم افسردگی.. 100

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: توزیع سنی شرکت¬کنندگان در پژوهش.. 93

نمودار 4-2: اطلاعات مربوط به سطح تحصیلات شرکت­کنندگان در پژوهش 93


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 517

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.