تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 106
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332548

ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان


ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

چکیده

تفکر انتقادی، تفکری هدفمند، خودگردان، منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت است که بستری از ارزیابی، تفسیر،تحلیل و توضیح؛ شواهد، مدارک، چهارچوب­ها....را جهت قضاوت­گری برای اتخاذ تصمیم صحیح فراهم می­کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقشواسطه­ای گرایش به تفکر انتقادی بین سبک­های هویت و سلامت اجتماعی است. در همین راستا مدلی ارائه گردید که در آن سبک­های هویت به عنوان متغیر برون‌زاد(مستقل)، تفکر انتقادی به عنوان متغیر واسطه‌ای، و سلامت اجتماعی به عنوان متغیر درون‌زاد(وابسته) درنظر گرفته شدند. مشارکت‌کنندگان این پژوهش، 350 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران بودند که توسط پرسش­نامه­یتفکر انتقادی ریکتس، و پرسش­نامه سبک­های هویت (ISI 6G ) و پرسش­نامه­ی سلامت اجتماعی کیینز مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم سبک­های پردازش هویت بر سلامت اجتماعی از روش رگرسیون سلسه مراتبی، و از نرم­افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها ازتتای ترتیبی و جهت احراز روایی مقیاس‌ها از تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با هر یک از مولفه­های سلامت اجتماعی رابطه­مستقیم و مثبت را دارا بودند و این نسبت در افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی بیشتر بود ضمن اینکه رابطه­ی سبک هویت سردرگم/اجتنابی با هر یک از متغیرهای پژوهش منفی بود. در خصوص نقش گرایش به تفکر انتقادی، در افرادی که در برخورد با مسائل از شیوه­ی هویت اطلاعاتی استفاده می­کنند به طور مستقیم وغیرمستقیم (با واسطه­گر بودن تفکر انتقادی) قادر به پیش­بینی مولفه­های سلامت اجتماعی هستند. در کل نتایج یافته­ها مبین آن بود که افرادی با هویتی اطلاعاتی نسبت به افردی که از دو سبک دیگر استفاده می­کنند سلامت اجتماعی بیشتری را دارا هستند و افرادی با سبک هویتی سردرگم/اجتنابی به دلیل پایین بودن میزان استفاده از تفکر و ارزیابی اطلاعات، نسبت به دو سبک دیگر از نمره سلامت اجتماعی پایین­تری برخوردار بودند. با توجه به این نتایج، پیشنهاد می­گرددآموزش تفکر انتقادی با توجه به تنوعات دستاوردهای فرهنگی و علمی، آموزش مهارت­ها و به کارگیری تفکر انتقادی جزء لاینفک برنامه­های آموزشی و تربیتی باشد و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه: سبک­های هویت، گرایش به تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی

 

فهرست مطالب

عنوان: صفحه

چکیده

فهرست مطالب... ت‌

فهرست جدول‌هاج‌

فهرست تصاویر و نمودارهاد‌

فصل اول: کلیات پژوهش.... 9

1-1. مقدمه. 10

1-2. بیان مسئله. 12

1-3. اهداف و فرضیه­های پژوهش... 17

۱-4. اهمیت و ضرورت پژوهش... 17

1-5. تعريف‌های نظری 20

1-6. تعريف‌های عملیاتی.. 24

فصل دوم: مباني نظري و پیشینه پژوهش.... 25

2-1. مقدمه. 26

۲-2. سلامت... 26

۲-3. سلامت اجتماعی.. Error! Bookmark not defined.

2-4. هویت... 31

- اریکسون. 32

-مارسیا 35

-. برزونسکی.. 39

2-5. رابطه سلامت اجتماعی و سبک­های هویت... 42

2-6. تفکر انتقادی.. 46

2-7. مهارت­ها و تمایلات تفکر انتقادی.. 50

2-8. رابطه تفکر انتقادی و سبک­های هویت... 53

2-9. پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج از کشور. 53

2-10. جمع بندی.. 63

فصل سوم: روش پژوهش.... 66

3-1. مقدمه. 67

۳-۲.جامعه آماری.. 67

3-۳. نمونه آماری و روش نمونه­گیری.. 67

۳-۴.نوع و روش پژوهش... 67

3-5. ابزارهای اندازه­گیری 67

۳-6. پایایی پرسشنامه­ها 71

3-7. روش­جمع­آوری اطلاعات.. 73

۳-8. روش تجزیه و تحلیل داده­ها 73

فصل چهارم: یافتههای پژوهش.... 76

4-1. مقدمه. 77

۴-۲. مفروضه­ی نرمال بودن 78

4-3. مفروضه­ی خطی بودن تفکر انتقادی و سلامت اجتماعی.. 78

۴-4.مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت و سلامت اجتماعی 81

4-5. مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت وتفکر انتقادی.. 84

۴-6. بررسی فرضیه­ها . 87

4-7. یافته­های فرضیه اول پژوهش... 87

۴-8. یافته­های فرضیه دوم پژوهش... 110

4-9. یافته­های فرضیه سوم پژوهش... 134

فصل پنجم: بحث، نتیجهگیری و پیشنهاد‌ها 160

5-1. مقدمه. 161

۵-۲.نتایج یافته­های فرضیه اول. 161

۵-۳. نتایج یافته­های فرضیه دوم. 165

۵-5. محدویت پژوهش... 167

۵-6. پیشنهادهای پژوهش... 167

 

منابع.. 169

پیوست‌ها 177

پیوست 1.پرسش­نامه های پژوهش... 178

 

 فهرست جدول‌ها

4-2-1-مفروضه نرمال بودن متغیرها 77

4-3-1- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، خلاقیت، سلامت اجتماعی.. 78

4-3-2- نمره کل خلاقیت با مولفه­های سلامت اجتماعی.. 78

4-3-3- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، بالندگی، سلامت اجتماعی.. 79

4-3-4- نمره کل بالندگی با مولفه­های سلامت اجتماعی.. 79

4-3-5- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، تعهد، سلامت اجتماعی.. 80

4-3-6- نمره کل تعهد با مولفه­های سلامت اجتماعی.. 80

4-4-1- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت اطلاعاتی.. 81

4-4-2- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت اطلاعاتی با سلامت اجتماعی.. 81

4-4-3- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت هنجاری.. 81

4-4-4- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت هنجاری با سلامت اجتماعی.. 82

4-4-5- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت سردرگم/اجتنابی.. 83

4-4-6- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت سردرگم/اجتنابی با سلامت اجتماعی.. 83

4-5-1-مفروضه خطی بودن سبک هویت اطلاعاتی با تفکر انتقادی.. 84

4-5-2- نمره کل سبک هویت اطلاعاتی با تفکر انتقادی.. 84

4-5-3- مفروضه خطی بودن سبک هویت هنجاری با تفکر انتقادی.. 85

4-5-4- نمره کل سبک هویت هنجاری با تفکر انتقادی.. 85

4-5-5- مفروضه خطی بودن سبک هویت سردرگم/اجتنابی با تفکر انتقادی.. 86

4-5-6- نمره کل سبک هویت سردرگم/اجتنابی با تفکر انتقادی.. 86

4-7-1. محاسبه اول:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، انسجام اجتماعی.. 87

4-7-2. محاسبه دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،پذیرش اجتماعی 89

4-7-3. محاسبه سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،مشارکت اجتماعی.. 90

4-7-4. محاسبه چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، انطباق اجتماعی.. 92

4-7-5. محاسبه پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی.. 93

4-7-6. محاسبه ششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، انسجام اجتماعی.. 95

4-7-7. محاسبه هفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی،پذیرش اجتماعی 96

4-7-8. محاسبه هشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ،مشارکت اجتماعی.. 98

4-7-9. محاسبه نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، انطباق اجتماعی.. 100

4-7-10. محاسبه دهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، شکوفایی اجتماعی.. 101

4-7-11. محاسبه یازدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد، انسجام اجتماعی.. 103

4-7-12. محاسبه دوازدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ،پذیرش اجتماعی 104

4-7-13. محاسبه سیزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ،مشارکت اجتماعی.. 106

4-7-14. محاسبه چهاردهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ، انطباق اجتماعی.. 107

4-7-15. محاسبه پانزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ، شکوفایی اجتماعی.. 109

4-8-16. محاسبه شانزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، خلاقیت، انسجام اجتماعی.. 110

4-8-17. محاسبه هفدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویتهنجاری ، خلاقیت،پذیرش اجتماعی 112

4-8-18. محاسبه هجدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویتهنجاری ، خلاقیت،مشارکت اجتماعی.. 113

4-8-19. محاسبه نوزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اهنجاری ، خلاقیت، انطباق اجتماعی.. 115

4-8-20. محاسبه بیستم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی.. 116

4-8-21. محاسبه بیست و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، بالندگی، انسجام اجتماعی.. 118

4-8-22. محاسبه بیست و دوم ضرایب رگرسیونی سبک هویتهنجاری ،بالندگی ،پذیرش اجتماعی 119

4-8-23. محاسبه بیست و سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویتهنجاری ، بالندگی ،مشارکت اجتماعی.. 121

4-8-24. محاسبه بیست و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اهنجاری ، بالندگی ، انطباق اجتماعی.. 122

4-8-25. محاسبه بیستم و پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، بالندگی شکوفایی اجتماعی.. 124

4-8-26. محاسبه بیست و ششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، تعهد، انسجام اجتماعی.. 125

4-8-27. محاسبه یست و هفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویتهنجاری ، تعهد ،پذیرش اجتماعی 127

4-8-28. محاسبه بیست و هشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویتهنجاری ، تعهد ،مشارکت اجتماعی.. 129

4-8-29. محاسبه بیست و نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اهنجاری ، تعهد ، انطباق اجتماعی.. 130

4-8-30. محاسبه سی­­ام:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، تعهد ، شکوفایی اجتماعی.. 77

4-9-31. محاسبه سی و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی، خلاقیت، انسجام اجتماعی.. 134

4-9-32. محاسبه سی و دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت،پذیرش اجتماعی 136

4-9-33. محاسبه سی وسوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویتسردرگم/اجتنابی ، خلاقیت،مشارکت اجتماعی.. 138

4-9-34. محاسبه سی و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت، انطباق اجتماعی.. 139

4-9-35. محاسبه سی وپنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی.. 141

4-9-36. محاسبه سی وششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، انسجام اجتماعی.. 143

4-9-37. محاسبه سی وهفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی،پذیرش اجتماعی 145

4-9-38. محاسبه سی وهشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویتسردرگم/اجتنابی ، بالندگی ،مشارکت اجتماعی.. 147

4-9-39. محاسبه سی و نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویتسردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، انطباق اجتماعی.. 148

4-9-40. محاسبه چهلم:ضرایب رگرسیونی سبک هویتسردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، شکوفایی اجتماعی.. 150

4-9-41. محاسبه چهل و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اسردرگم/اجتنابی ، تعهد، انسجام اجتماعی.. 151

4-9-42. محاسبه چهل و دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، تعهد ،پذیرش اجتماعی Error! Bookmark not defined.

4-9-43. محاسبه چهل و سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اسردرگم/اجتنابی ، تعهد ،مشارکت اجتماعی.. 155

4-9-44. محاسبه چهل و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، تعهد ، انطباق اجتماعی.. 156

4-9-45. محاسبه چهل و پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی، تعهد ، شکوفایی اجتماعی.. 158

 

 

فهرست تصاویر و نمودارها

تصویر ۱. « تصویر ۱. «ابعاد سلامت اجتماعی کیینز » 30

نمودار ۱.1 « وضعیت پایگاه­های هویتی مارسیا » 36

دیاگرام 3-1. « مسیر متغیر تعدیل­گر »Error! Bookmark not defined.

No table of figures entries found.


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 352

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.