تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 68
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333339

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392


ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه  مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

چكيده:

مشکل بسياري از شرکت هاو مراكز آموزشي امروزي، مشکل نيروي انساني، و عدم کارايي مناسب اين نيروها در سازمانها مي باشد اين پژوهش براي تمامي صنايع ،شركتها ،سازمانها ومراكز آموزشي تهيه شده است و براي كمك به كميته هاي سلامت ، امنيت ، ناظران و مديران مي باشد تا با بكارگيري علم مطالعه كار يعني ارگونومي ،با فراهم كردن شرايط مناسب محيط كاري،طراحي محل كار،ابزار،وسايل،شغل وتطبيق كار با كاربر از آسيبهاي عضلاني استخواني كاركنان جلوگيري وبهره وري، كيفيت، سلامت،ايمني،رضايت شغلي،كارايي واثربخشي،دقت،سرعت عمل را بالا ببرد. رعايت ملاحظات ارگونومي در محل كار منجر به نگرش مثبت حرفه اي معلمان وكاركنان ميگردد واز افزايش هزينه ها ،خستگي(ذهني،جسمي،فكري)، استرس،فشار(جسمي، رواني)، تنيدگي، فرسودگي شغلي، تحليل رفتگي شغلي، ياس وناميدي،احساس پوچي،انزجاروبيزاري ازارباب رجوع، اعتياد،بيخوابي، مرخصيهاياستعلاجي،درخواستمرخصيبدونحقوق، بيماري،نقل وانتقالات، تقاضايبازخريد،بازنشستگي زودتر از موعد،غيبت ،رهايي وفرار،ترك خدمت معلمان و اکثر جوامع شغلي جلوگيري مي کند. در اين پژوهش بر آن بوديم که به اين هدف برسيم که آيا بين ارگونومي محل كار ،فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال تحصيلي1392رابطه اي وجود دارد يا خير.در اين راستا نمونه آماري تحقيق (385 نفر) به طور تصادفي بادر نظر گرفتن جامعه آماري معلمين (5141نفر) ازميان( 648) مدرسه شهر شيراز انتخاب شدند .تحقيق حاضر ، يك تحقيق كاربردي توصيفي و غير آزمايشي مي باشد. براي جمع آوري اطلاعات از روشهاي كتابخانه اي و اينترنتي و روش ميدانياستفاده گرديد. و براي جمع آوري اطلاعات واندازه گيري متغيرها از سه پرسشنامه استاندارد 46 سوالي ارگونومي ، 18 سوالي فرسودگي شغلي (مزلاچ)و 18 سوالي نگرش حرفه اي استفاده گرديد.براي توصيف داده ها از جدول فراواني، درصد و ميانگين استفاده شده است. محاسبات آماري اين تحقيق با استفاده از نرم افزار ها SPSS و EXCELانجام گرفت واز اين طريق به تجزيه و تحليل داده ها ورابطه ها پرداختيم و به اين نتيجه رسيديم که بين ارگونومي محيط كار بانگرش حرفه اي معلمان رابطه مثبت و مستقيمي وجود دارد وبين ارگونومي محيط كار با فرسودگي شغلي رابطه منفي و مستقيمي وجود دارد. بين نگرش حرفه اي معلمان با فرسودگي شغلي آنها يک رابطه منفي و مستقيمي وجود دارد.

كليد واژه ها: ارگونومي ،نگرش حرفه اي،تحليل رفتگي شغلي، تنيدگي ،آسيبهاي عضلاني استخواني( MSD)

 

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول كليات

مقدمه……..………………………………………………………………………….………………….. 2

1-2.بيان مسئله……………………………………………………………………………………….. .. 4

1-3. اهميت وضرورت پژوهش……….……………………………………………………………………… 6

1-4.فرضيات پژوهش…………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1.فرضيه اصلي:………………………………………………………………….. 8

1-4-2.فرضيات فرعي :…………………………………………………………………. 8

1-5.سؤالات تحقي………………………………………………………………………………….. 8

1-5-1.سوال اصلي: ………………………………………………………………………………… 8

1-5-2.سوالات فرعي:……………………………………………………………………………….. 8

1-6.تعاريف نظري و عملياتي متغيرها…………………………………………………………….. ......... 10

1-6-1.تعاريف نظري…………………………………………………………………… 10

1-6-2.تعاريف عملياتي…………………………………………………………………. 11

فصل دوم

ادبيات تحقيق

مقدمه:…………………………………………………………………………………………………... 13

الف:چارچوب نظري تحقيق……………………………………………………………………….. 13

2-1.فرسودگي شغلي………………………………………………………………………………… 13

2-2. رويكرد هاي مختلف نسبت به فرسودگي شغلي …………………..……………………….. 14

2-2-1. رويكرد باليني …………………………………………………………………………… 14

2-2-2 رويكرد روانشناختي- اجتماعي…………………………………………………………….. 16

2-2-3 رو يكرد تبادلي چرنيس………………………………………………………………………. 17

2-3.مدل كاپنر……………………………………………………………………………………….. 18

2-4. رويکرد ساختاري………………………………………………………………………………. 19

2-5 مراحل فرسودگي شغلي……………………………………………………………………… 20

2-5-1 ديدگاه ماسلاچ……………………………………………………………………………….. 30

2-5-2 ديدگاه پستونچي…………………………………………………………………………….. 21

2-5-3 مراحل فرسودگي شغلي معلمان از ديدگاه ساراسون:…………………………………… ......... 22

2-6 عوامل فرسودگي شغلي…………….……………………………………………………………… 23

2-7 نشانه هاي فرسودگي شغلي……………………………………………………………………….. 23

2-8 عوارض فرسودگي شغلي ……………………………………………………………………… 25

2-9 استرس شغلي…………………………………………………………………………………. 26

2-9-1 منابع استرس شغلي…………………………………………………………………………… 27

2-9-2 ارتباط استرس شغلي با فرسودگي شغلي……………………………………………………. ......... 28

2-10 چگونگي پيدايش فرسودگي شغلي……………………………………………………. 29

2-10-1 شخصيت فرد و فرسودگي شغلي………………………………………………………… 31

2-10-2 فرسودگي شغلي و شغل آموزگاري……………………………………………………… 33

2-11 فشار رواني …………………………………………………………………………………. 34

2-11-1 آثار تخريبي فشار رواني در تدريس ………………………………………………….. 35

2-11-2 راههاي كاهش فشار رواني معلمان ……………………………………………………….. 35

2-12.ارگونومي………………………………………………………………………………………. 36

2-13.تاريخچه ارگونومي….........................................................……………………… ......... 39

2-14.رويكرد هاي جديد در ارگونومي ……………………………………………………………. 40

2-14-1.تعريف سيستم ……………………………………………………………………………. 41

2-14-2.ارگونومي و سيستم كار…………………………………………………………………….42

2-14-3.ارگونومي سخت افزار……………………………………………………………………… 43

2-14-4.ارگونومي محيطي…………………………………………………………………………43

2-14-5.ارگونومي شناختي (نرم افزار)………………………………………………………………. 43

2-14-6.ماكرو ارگونومي…………………………………………………..……………………….44

2-14-7.ماكروارگونومي و ساختار سازمان………………………………………..……………......... 44

2-14-8.ارگونومي و كيفيت…………………………………………………..…………………….47

2-15.ارگونومي مشاركتي…………………….………………………………………………..…48

2-16.شاخه هاي دانش ارگونومي………………………………….……………………………..… 50

2-17.چگونگي اجراي ارگونومي…………………………………………………………………… 52

2-18.طراحي يك پست كار……………………………………………………………………….. 54

2-19.نگرش حرفه اي……………………………………………………………………………….. 57

2-20.تأثير نگرش حرفه اي بر عملكرد دبيران……………………………………………………… ......... 59

2-20-1. تدريس به منزله مؤلفه اي هنري ………………………………………………………….. ......... 64

2-20-2. تقويت ويژگي پژوهندگي در معلم…………………………………………………..……………. 67

2-20-3. توجه به تربيت، آموزش و بازآموزي معلم ………………………………………………. ......... 68

2-21. انواع آموزش در توسعه استانداردهاي آموزشي و نگرش حرفه اي معلمان……………….. ......... 71

ب:پيشينه و مدل تحليلي تحقيق………………………………………………………………………. 73

2-1.پيشينه داخلي…………………………………………………………………………………….. 73

2-2.پيشينه خارجي…………………………………………………………………………………… 74

2-3.مدل تحليلي تحقيق بر اساس فرضيات….………………………………………………………..…..…77

2-4.مدل تحليلي تحقيق بر اساس متغير هاي ميانجي ...................................................................78

 

فصل سوم:

روش تحقيق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………...... 80

3-1.روش تحقيق………………………………………………………………………………………… 80

3-2.جامعه آماري…………………………………………………………………………………………… 81

3-3.نمونه آماري ……………………………………………………………………………………... 81

3-4.ابزار و روشهاي جمع‌آوري اطلاعا………………………………………………….…………… 82

3-4-1.پرسشنامه …………………………………………………………………………………..… 82

3-4-2روايايي و پاپايي پرسشنامه ها………………………………………………………………… 84

3-5-. روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون‌هاي آماري مورد استفاده…………………………… 84

1-3-5. شيوه تحليل داد ه ها……………………………………………………………………….. 84

 

 

 

 

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه:..……………………………………………………………………………………………..…...... 87

4-1.آمار توصيفي…………………………………………………..………………………………..…87

4-2.آمار استنباطي……..………………………………………………………………………………….99

فصل پنجم:

بحث و نتيجه گيري

مقدم..............................................................................................................109

5-1.نتيجه گيري …….….…………………………………………………………………………………109

5-2.بحث وبرسي................................................................................................110

5-3.پيشنهادات كلي.……..…..…………………………………………………………………………..112

5-4.پيشنهادات براي تحقيقات آتي…….….…………..………………………………………………..115

5-5.محدوديتها…………..…………………….…………………………………………………………116

منابع و مراجع:……..….…………………………………………………………………………………. 118

مقالات ،نشريات،پايان نامه ها................... 124

منابع لاتين......................................................................................................................................128

پيوستها (پرسشنامه ها)

چکيده لاتين

عنوان لاتين.


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 242

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.