تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 116
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332558

ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی


ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی (متوسطه اول) شهر تهران می باشد. که در راستای 6 سوال پژوهشی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دورۀ راهنمایی تحصیلی شهر تهران می باشند که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تدریس بوده اند و نمونه پژوهش حاضر شامل 306 نفر از معلمان (189 مرد و 117 زن) دوره راهنمایی تحصیلی شهر تهران می باشند که به شیوه خوشه­ای مرحله ای انتخاب شدند.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان رسمی ، پیمانی و قراردادی مرد وزن دوره راهنمایی (متوسطه اول )مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391 بود که بیش از 12 ساعت در هفته به تدریس اشتغال داشتند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر 291 نفر تعیین شد . که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. بدین ترتیب که ابتدا از بین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران ، 5 منطقه انتخاب شد ، سپس درهر منطقه 4 مدرسه راهنمائی ( 2 پسرانه و 2 دخترانه) تصادفی انتخاب شدند و در مراجعه به هر مدرسه همه معلمانی که 12 ساعت یا بیشتر در هفته در آن مدرسه یا مدارس دیگر تدریس داشتند ,بعنوان نمونه انتخاب شدند.ودر نتیجه تعداد نمونه های انتخاب شده 306 نفر بود.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 56 سوالی می باشد که براساس طیف لیکرت تهیه شده است. ضریب اعتبار آن 99% محاسبه گردید، داده های جمع آوری شده باروشهای آماری توصیفی شامل فراوانی، میانگین و... و روش آمار استنباطی (آزمون t همبسته وt مستقل) تحلیل شدند. یافته ها:نتایج تحلیل نشان داد که معلمین دورۀ راهنمایی تحصیلی(متوسطه اول) وضعیت مهارت­های تربیت شهروندی اجتماعی (21/64-)، فردی(31/68-)، فرهنگی(71/64-)، اقتصادی (74/66-) و سیاسی (73/65-) را در برنامه درسی پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی کرده ­اند(p<0.001) و این تفاوت در وضعیت موجود معلمین رشته های مختلف (علوم انسانی و غیر علوم انسانی) مشهود است .

نتیجه ­گیری:نتیجه آنکه از نظر معلمین بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی تفاوت وجود دارد و در طراحی برنامه درسی دوره راهنمایی باید این امر مورد بازبینی قرار گیرد.

کلید­واژه: مهارت­های تربیت شهروندی، برنامه درسی، دوره راهنمایی تحصیلی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده2

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 بیان مساله4

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن. 6

1-3- هدف هاي تحقیق (کلی و جزئی)8

1-3-1- هدف کلی. 8

1-3-2- اهداف جزئی. 8

1-4- سوالات يافرضيه هاي تحقيق(بیان روابط بین متغیرهای موردمطالعه)9

1-5- متغیرها (تعاریف مفهومی و عملیاتی)10

1-5-1-تعاریف نظری. 10

1-5-2- تعاریف عملیاتی. 11

فصل دوم:پیشینه نظری و پژوهشی

2-1- مبانی نظری و پژوهشی. 13

2-1-1- مقدمه13

2-2- مفهوم شهروند و شهروندی. 14

2-3- آموزش شهروندی به عنوان واقعیت اجتماعی. 18

2-4- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی سیاسی. 21

2-5- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی فرهنگی. 23

2-6- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی تربیتی. 24

2-8- تعلیم و تربیت شهروندی. 32

2-9- دلالت های پرداختن به تربیت شهروندی. 36

2-10- عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی تربیت شهروندی. 38

2-11- سطوح و ابعاد شهروندی. 40

2-11-1- بعد شخصی. 41

2-11-2-بعد اجتماعی. 42

2-11-3-بعد مکانی. 42

2-11-4-بعد زمانی. 43

2-12- نهاد آموزش و پرورش و تربیت شهروندی. 46

2-13- اهداف تربیت شهروندی. 49

2-14- رویکردهای سازماندهی محتوای برنامه درسی تربیت شهروندی. 52

2-15- روشهای یاددهی ـ یادگیری متناسب با تربیت شهروندی. 54

2-16- سیر تحول در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی ایران. 56

2-17- اهداف دوره راهنمایی تحصیلی. 58

2-18- پژوهشهای داخلی و خارجی. 59

2-19- نتیجه گیری. 64

فصل سوم:روش شناسی

3-1- مقدمه68

3-2- روش (جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری)68

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 69

3-4-شیوه نمره گذاری پرسش نامه70

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها71

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4- مقدمه73

4-1- یافته های توصیفی. 73

4-2- یافته های استنباطی. 78

4-2-1- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اجتماعی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟78

4-2-2- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فردی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟79

4-2-3- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فرهنگی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟80

4-2-4- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اقتصادی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟81

4-2-5- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد سیاسی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟82

4-2-6 آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های پنج گانه مورد نیاز تربیت شهروندی دربرنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان رشته های مختلف(علوم انسانی و غیر علوم انسانی)تفاوت معناداری وجود دارد؟83

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1:مقدمه85

5-2: بررسی توصیفی پژوهش... 85

5-3: بررسی سوال های پژوهش... 85

5-3-1: آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اجتماعی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟85

5-3-2:آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فردی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟86

5-3-3:آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فرهنگی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟87

5-3-4:آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اقتصادی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟87

5-3-5:آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد سیاسی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟88

5-3-6:آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارتهای پنج گانه تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان با توجه به رشته تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد؟89

5-4: محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش (پژوهشی و کاربردی)91

5-4-1: محدودیت ها91

5-4-2: پیشنهادهای پژوهشی. 91

5-4-3: پیشنهادهای کاربردی. 92

ضمائم : جداول پرسشنامه93

منابع فارسی. 96

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (1-2) مولفه ها و عناصر تربیت شهروندی. 39

جدول (2-2) : ابعاد مختلف شهروندی. 43

جدول 3-1: آلفای کرونباخ هر یک از مولفه های تربیت شهروندی. 69

جدول 3-2: آلفای کرونباخ هر یک از مولفه های تربیت شهروندی. 69

جدول 3-3: زیر مقیاس ها و گویه های مربوط به آن. 70

جدول 3-4: نحوه نمره گذاری گویه های پرسشنامه70

جدول (4-1) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت.. 73

جدول 4-2:توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی. 74

جدول 4-3: توزیع فراوانیآزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی. 75

جدول 4-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه تدریس... 75

جدول 4-5: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت استخدامی. 76

جدول 4-6:: توزیع فراوانی آزمودنی ها 77

جدول (4-7): آزمون کولموگروف ـ سیمرنف (KST)78

جدول ( 4-8) :آمار نمونه های جفت شده78

جدول(4-9): مقايسه ميانگين نمرات وضعيت موجود و مطلوب برخورداري از مهارت هاي اجتماعی. 78

جدول ( 4-10) آمار نمونه های جفت شده79

جدول(4-11): مقايسه ميانگين نمرات وضعيت موجود و مطلوب برخورداري از مهارت هاي بعد فردی 79

جدول (4-12) آمار نمونه های جفت شده80

جدول(4-13): مقايسه ميانگين نمرات وضعيت موجود و مطلوب برخورداري از مهارت هاي بعد فرهنگی 80

جدول ( 4-14) آمار نمونه های جفت شده:81

جدول(4-15): مقايسه ميانگين نمرات وضعيت موجود و مطلوب برخورداري از مهارت هاي بعد اقتصادی 81

جدول ( 4-16) آمار نمونه های جفت شده:82

جدول(4-17): مقايسه ميانگين نمرات وضعيت موجود و مطلوب برخورداري از مهارت هاي بعد سیاسی 82

جدول(4- 18) : مقایسه میانگین نمرات وضعیت موجود مهارت های شهروندی معلمان رشته های مختلف 83

جدول (4-19) : مقایسه میانگین نمرات وضعیت مطلوب مهارتهای شهروندی معلمان رشته های مختلف 83

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت.. 73

نمودار 4-2: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی. 74

نمودار 4-3: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه تدریس... 75

نمودار 4-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت استخدامی. 76

نمودار4-5:توزیع فراوانی شرکت کنندگان. 77

 

فهرست اشکال

شکل (1-2) انواع سطوح شهروندی. 31

شکل (2-2) پیوستار برداشت های دوگانه از مفهوم تربیت شهروندی. 34

شکل (2-3) ابعاد مکانی و زمانی برنامه درسی شهروندی. 41

شکل 2-4 اهداف چندگانه تربیت شهروندی را به نمایش میگذارد.51

شکل (2-4) اهداف چندگانه تربیت شهروندی. 51


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 613

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.