تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 480
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331335

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

چکیده

هدف این پژوهش ، امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در کشور بود .که به دنبال پاسخگویی به سه سوال ، شناسایی فرصت ها ، تهدیدها ، قوت ها و ضعف های آموزش های مهارتی محصول محور وبررسی مهم ترین نیازها و الزامات الگوی آموزش ، تولید ، بازاریابی و فروش از دیدگاه مدیران اجرایی انجام شد . تحقیق حاضر به روش توصیفی – پیماشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران اجرایی پروژه آموزش های مهارتی محصول محور در کشور به تعداد 635 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 239 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه به شیوه ی کیفی و پرسشنامه به شیوه ی کمی بود . جهت تحلیل داده ها از تکنیک swot برای تشریح نقاط ضعف ، قوت ، تهدید و فرصت استفاده گردیده است . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های گرایش مرکزی و همینطور به منظور رتبه بندی مولفه ها از آزمون فرید من استفاده شد . یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های موثر بر فرصت ها شاخص های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی می باشند ، و شاخص مراکز علمی موثرترین شاخص در تهدیدات می باشند. از طرفی شاخص موثر بر قوت ، نیروی انسانی و شاخص موثر بر ضعف ، ضعف اقتصادی می باشند . علاوه بر آن ، مهمترین نیازها و ضعف ها در بخش تولید و فروش وجود دارد. در مجموع با توجه به امر آموزش و بازاریابی مناسبی که صورت می گیرد با عنایت به اینکه کاستی هایی در تعداد محدودی از مولفه ها در فرایند تولید و فروش وجود دارد ، امکان پذیری این طرح در استان های کشور به صورت کلی وجود دارد. هم چنین در صورت اجرایی شدن صحیح این طرح پیش بینی می شود : متقاضیان اشتغال سازماندهی شوند و فرصت های شغلی با مشارکت بخش خصوصی و با حمایت و هدایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای موجب کاهش بیکاری پنهان در جامعه شود و همچنین با توجه به ارائه آموزش مبتنی بر محیط کار و افزایش اعتماد به نفس کارآموزان به دلیل مواجه شدن با محیط واقعی کار موجب افزایش اثربخشی آموزشی و توانمند سازی کارآموزان در جامعه گردد.

واژگان کلیدی : امکان سنجی ، آموزش های مهارتی، آموزش های محصول محور ، فنی و حرفه ای ، آموزش ، تولید ، بازاریابی ، فروش

 

فهرست مطالب

فصل 1:طرح تحقیق1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مساله. 3

1-3-اهداف پژوهش..... 9

1-4-سوالات پژوهش..... 9

1-5-تعریف واژه هاو اصطلاحات... 9

فصل 2:ادبیات پژوهش 13

2-1-مقدمه. 14

2-2-آموزش.... 15

2-3-سهم آموزش در رشد اقتصادي... 17

2-4-رسالت‌هاي آموزش ‌در ايران.. 19

2-5-آموزش و تأثیر آن برمدیریت کیفیت تولید.. 20

2-6-پیشینه آموزش همراه با تولید.. 22

2-7-آموزش و تأثیر آن بر بازاریابی... 23

2-8-نقش تبلیغات تکنیکی در بازاریابی فروش.... 24

2-9-موازنه تبلیغات و رشد اقتصادی... 26

2-10-امکان سنجی بازار و موانع آن در ایران.. 26

2-11-تنگناها و موانع ساختاری بازار. 28

2-12-معرفی آموزش فنی وحرفه ای... 30

2-13-فنی وحرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در ایران.. 33

2-14-رابطه میان آموزشهای فنی وحرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار. 34

2-15-بازار کار و کارآفرینی... 35

2-16-نظام فنی وحرفه ای و مهارت آموزی... 36

2-17-آموزشهای مهارتی... 37

2-18-ضرورت توجه به آموزشهای مهارتی... 39

2-19-آموزش ،مهارت و اشتغال.. 40

2-20-آموزشهای مهارتی محصولمحور. 42

2-21-تشریح مدل آموزش محصول محور. 43

2-22-بازار کار و آموزش فنی وحرفه ای... 51

2-23-امکان سنجی... 54

2-24-دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن.. 56

2-25-معرفی ابزا رکار. 57

2-26-عواملSWOT.. 58

2-27-پژوهشهای داخلی... 62

2-28-پژوهشهای خارجی... 65

2-29-چارچوب نظری... 67

فصل 3:روش شناسی 74

3-1-مقدمه. 75

3-2-روش شناسی... 76

3-3-روش تحقیق... 77

3-4-جامعه آماری... 79

3-5-نمونه آماری... 79

3-6-روشهای جمع آوری اطلاعات... 80

3-7-ابزار گردآوری اطلاعات... 81

3-8-روایی و پایایی تحقیق... 83

3-9-روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات... 85

فصل 4:تحلیل داده ها87

4-1-مقدمه. 88

4-2-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسيت.... 88

4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سن... 89

4-4-توزیع پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت.... 90

4-5-توزیع پاسخگویان برحسب استانهاي محل كار. 90

4-6-تجزيه و تحليل فرضيه ها92

4-7- بررسی فرصت ها ....................................................................................................................92

4-8- بررسی تهدیدها .....................................................................................................................100

4-9- بررسی قوت ها ......................................................................................................................108

4-10- بررسی ضعف ها ................................................................................................................116

 

فصل 5:نتیجه گیری و پیشنهادات 123

5-1-مرور مختصر بر مساله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق... 124

5-2-یافته ها131

5-3-بحث و نتیجه گیری... 136

5-4-پیشنهادات تحقیق... 138

5-5-محدودیتهای پژوهش..... 147

5-6-ضمائم و پیوستها148

5-7-منابع و مواخذ.. 166

 

فهرست اشکال

شکل (2-1)متغیرهای تولید،بازاریابی،فروش.... 70

شکل (2-2) نمایی از محیط درون و بیرون.. 73

 

فهرست جداول

جدول (3-1) تناظرسوالات تحقیق و شاخصها و مولفه های مورد پژوهش در پرسشنامه. 82

جدول (3-2) جدول آلفای سنجش پایایی ابزار گردآوری اطلاعات... 84

جدول (4-1) توزيع پاسخگويان بر حسب متغيرجنسيت... 88

جدول (4-2) توزيع پاسخگويان بر حسب گروههاي سني... 89

جدول (4-3) توزيع پاسخگويان بر حسب سنوات خدمت.... 90

جدول (4-4) توزيع پاسخگويان برحسب استان محل كار. 91

جدول)4-5(فراواني وشاخصهاي مركزي و پراكندگي شاخصهاي فرصتها به تفكيك امتياز وضعيت موجودواهميت گويه ها93

جدول(4-6(گروهبندي شاخص اقتصادي از زير مجموعه فرصتها96

جدول)4-7)گروهبندي شاخص سياسي از زير مجموعه فرصتها97

جدول (4-8) گروهبندی شاخص اجتماعی از زیر مجموعه فرصتها98

جدول (4-9) توصیف وآزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه فرصتها99

جدول)4-10)فراواني و شاخص هاي مركزي و پراكندگي شاخص هاي تهديدها به تفكيك امتياز وضعيت موجود و اهميت گويه ها101

جدول)4-11(گروه بندي عامل اقتصادي از زير مجموعه تهديدها102

جدول)4-12(جدول گروه بندي عامل اجتماعي از زير مجموعه تهديدها103

جدول)4-13(گروه بندي عامل سياسي از زير مجموعه تهديدها104

جدول)4-14(گروه بندي عامل مراكز علمي از زير مجموعه تهديدها105

جدول (4-15) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذيل تهديدها106

جدول (4-16) فراواني و شاخص هاي مركزي و پراكندگي شاخص هاي قوت‌ها به تفكيك امتياز وضعيت موجود و اهميت گويه ها108

جدول)4-17(گروه بندي عامل نيروي انساني از زير مجموعه قوتها110

جدول)4-18(گروه بندي عامل مديريت دانش از زير مجموعه قوتها111

جدول)4-19(گروه بندي عامل فناوري از زير مجموعه قوتها112

جدول)4-20(گروهبندي عامل سيستم از زير مجموعه قوتها113

جدول (4-21) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذيل قوت‌ها114

جدول)4-22(فراواني و شاخص هاي مركزي و پراكندگي شاخص هاي ضعف‌ها به تفكيك امتياز وضعيت موجود و اهميت گويه ها116

جدول)4-23(گروه بندي عامل سيستمي از زير مجموعه ضعفها118

جدول)4-24(گروه بندي عامل مراكز علمي از زير مجموعه ضعفها119

جدول)4-25(گروه بندي عامل اقتصادي از زير مجموعه ضعفها119

جدول (4-26) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه ذيل ضعف‌ها121

جدول (5-1) نحوه امتیاز دهی سوالات در اثبات یارد گویه ها130


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 597

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.