تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 359
  • بازدید دیروز : 1447
  • بازدید کل : 482958

ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی


ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن  بر  میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه ی یک درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب دانش آموزان سال اول دبیرستان در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. این مطالعه از نظر هدف تولیدی کاربردی و از نظر روش اجرا در گروه پژوهش های شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل قرار دارد. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان پاوه در نیمه دوم سال تحصیلی 93-92 و نمونه های آماری تعداد 57 نفر (28 نفر گروه آزمایش و 29 نفر گروه کنترل) بود که به شیوه ی نمونه های در دسترس، انتخاب و به شکل تصادفی در گروه های آزمودنی قرار گرفتند. متغیرهای این مطالعه در دو بخش یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی و ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد نظر محقق ساخته بود. بدین منظور در بخش سنجش واژگان آزمونی 40 سؤالی به شکل چهار گزینه ای و در بخش درک مطلب نیز آزمونی 20 سؤالی بر اساس مطالب تدریس شده، تهیه گردید. روایی ابزار به صورت محتوایی و صوری با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن‌ها به شیوه ی بازآزمایی به اجرا بر روی تعداد 30 نفر از افراد جامعه ی آماری در دو فاصله ی زمانی 15 روزه و محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون تعیین گردید. ضرایب محاسبه شده برای کل آزمون برابر 84/0 و از حد بحرانی 70 درصد بالاتر و مورد تأیید بود. توصیف و تشریح داده ها با استفاده از آمار توصیفی (کمترین نمره، بیشترین نمره، میانگین و انحراف معیار) و بررسی فرضیات در قالب آزمون های آمار استنباطی (آزمون تی مستقل به منظور تعیین میزان همگنی یا غیرهمگنی گروه ها در ابتدای پژوهش و در پیش آزمون و همچنین آزمون تحلیل کوواریانس) صورت گرفت. نتایج نشان داد آموزش با استفاده از نرم افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم بر یادگیری واژگان (82/21=F ، 000/0=Sig)، یادگیری درک مطلب (17/8=F ، 006/0=Sig)، یادداری واژگان (93/16=F ، 000/0=Sig)، و یادداری درک مطلب (25/5=F ، 026/0=Sig)، مؤثرتر از شیوه ی سنتی آموزش زبان انگلیسی در مدارس است.

واژه های کلیدی: درس افزار، الگوی دریافت مفهوم، زبان انگلیسی، واژگان، درک مطلب.

 

 

 

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه..........................................................................................................................................

2

1-2 بیان مسأله...................................................................................................................................

4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش...............................................................................................

7

1-4 اهداف پژوهش...........................................................................................................................

8

1-4-1 هدف کلی .............................................................................................................................

8

1-4-2 اهداف ویژه ...........................................................................................................................

8

1-5 فرضیه های پژوهش...................................................................................................................

9

1-6 تعاریف مفاهیم ..........................................................................................................................

9

1-6-1 تعاریف نظری .......................................................................................................................

9

1-6-2 تعاریف عملیاتی ...................................................................................................................

10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه .........................................................................................................................................

13

2-2 مبانی نظری ...............................................................................................................................

13

2-2-1 نقش فناوری در آموزش و یادگیری .....................................................................................

13

2-2-2 آموزش الکترونیکی ...............................................................................................................

15

2-2-3 انواع آموزش الکترونیکی ......................................................................................................

16

2-2-4 تجربه های نوآورانه آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات .......................................................

17

2-2-5 نرم افزار و رایانه به عنوان رسانه آموزش .............................................................................

18

2-2-6 تعریف چند رسانه ای ...........................................................................................................

19

2-2-7 چرایی استفاده از چند رسانه ای ها در آموزش ....................................................................

20

2-2-8 تفاوت آموزش سنتی و آموزش مبتنی بر رایانه .....................................................................

21

2-2-9 طبقه بندی الگوهای تدریس .................................................................................................

22

2-2-10 روش آموزش مبتنی بر مشارکت گروهی ...........................................................................

23

2-2-11 مفهوم یادگیری مشارکتی و ضرورت کاربرد آن ..................................................................

24

2-2-12 انواع تکنیک های یادگیری مشارکتی ..................................................................................

25

2-2-13 الگوی دریافت مفهوم : (تعریف و روش اجرا) ..................................................................

26

2-2-14 مراحل تدریس در الگوی دریافت مفهوم ............................................................................

29

2-2-15 جمع بندی مبانی نظری ......................................................................................................

31

2-3 مبانی تجربی پژوهش ................................................................................................................

32

2-3-1 مطالعات انجام شده در داخل ایران .......................................................................................

32

2-3-2 مطالعات انجام شده در خارج ایران ......................................................................................

33

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

   

3-1 مقدمه .........................................................................................................................................

36

3-2 نوع و روش پژوهش .................................................................................................................

36

3-3 متغیرهای پژوهش ......................................................................................................................

36

3-3-1 مدل مفهومی متغیرهای مورد بررسی ....................................................................................

37

3-4 ابزارهای اندازه گیری و شیوه اندازه گیری متغیرها ....................................................................

38

3-5 روایی و پایایی ابزار ...................................................................................................................

38

3-6 طرح پژوهش یا شیوه ی اجرا ...................................................................................................

39

3-7 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ........................................................................

40

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها ......................................................................................

40

 

4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

   

4-1 مقدمه .........................................................................................................................................

42

4-2 توصیف افراد نمونه های آماری ................................................................................................

42

4-3 تجزیه و تحلیل توصیفی داده های پژوهش ...............................................................................

43

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده های پژوهش ..............................................................................

46

4-4-1 بررسی استنباطی فرضیه ها ...................................................................................................

47

 

فصل پنجم: تفسیر یافته‌ها

   

5-1 مقدمه .........................................................................................................................................

56

5-2 خلاصه ی پژوهش ....................................................................................................................

56

5-3 بحث و نتیجه گیری ..................................................................................................................

57

5-4 پیشنهادهای پژوهش ..................................................................................................................

59

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی ............................................................................................................

59

5-4-2 پیشنهادهایی پژوهشی ...........................................................................................................

60

5-6 محدودیت های پژوهش ............................................................................................................

60

5-6-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر.......................................................................................

60

5-6-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر .............................................................................

60

منابع و مآخذ

 

منابع فارسی........................................................................................................................................

62

منابع انگلیسی......................................................................................................................................

65

پیوست‌ها

   

سؤالات آزمون واژگان .......................................................................................................................

67

سؤالات آزمون درک مطلب ...............................................................................................................

68

 

فهرست جداول

 

جدول 1-2: مراحل تدریس در الگوی دریافت مفهوم ........................................................................

30

جدول 2-2: خلاصه ی نتایج مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش ......................................................

34

جدول 1-3: طرح شبه آزمایشی پژوهش ............................................................................................

37

جدول 1-4: فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه بر اساس گروه .........................................................

42

جدول 2-4: شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی ................................................................

43

جدول 3-4: شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی در گروه کنترل .......................................

45

جدول 4-4: تی محاسبه شده برای مقایسه میانگین پیش آزمون واژگان و درک مطلب دو گروه .......

47

جدول 5-4: خلاصه نتایج بررسی همگنی شیب نمره های پیش آزمون و پس آزمون واژگان ............

48

جدول 6-4: خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون واژگان ......

49

جدول 7-4: خلاصه نتایج بررسی همگنی شیب نمره های پیش آزمون و پس آزمون درک مطلب ....

50

جدول 8-4: خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون درک مطلب

50

جدول 9-4: خلاصه نتایج بررسی همگنی شیب نمره های پیش آزمون و آزمون یادداری واژگان .....

51

جدول 10-4: خلاصه تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و آزمون یادداری واژگان .......

52

جدول 11-4: خلاصه نتایج بررسی همگنی شیب نمره های پیش آزمون و آزمون یادداری درک ......

53

جدول 12-4: خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و آزمون یادداری درک .

53

فهرست نمودارها:

 

نمودار 1-4: میانگین نمرات گروه آزمایش در واژگان و درک مطلب .................................................

44

نمودار 2-4: میانگین نمرات گروه کنترل در واژگان و درک مطلب ....................................................

46

فهرست شکل ها:

 

شکل 1-2: آثار مستقیم و غیر مستقیم الگوی دریافت مفهوم .................................................................

27


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 312

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.