تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 107
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332549

اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (HIV)


اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (HIV)

چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت­درمانی هستی­نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان بود.

روش: مطالعه از نوع مطالعات تک موردی با استفاده از روش نمونه­گیری مبتنی بر هدف بود. سه نفر از زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان که برای مشاوره و درمان پزشکی به مرکز شهید سبزه پرور کرج مراجعه کرده بودند، انتخاب شده و تحت روش مداخله­ای شناخت­درمانی هستی­نگر به مدت ده جلسه فردی نود دقیقه­ای قرار گرفتند، و طی 7 بار (2 بار خط پایه، 3 بار مداخله، 2 بار پیگیری) به وسیله­ی ابزار نشانگان افت روحیه کیسان (2004) و تحریفات شناختی عبدالله زاده و همکاران (1389) ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل چشمی و شاخص‌های تغییرات روند، شیب، اندازه اثر و شاخص کوهن استفاده گردید.

یافته­ها: نتایج حاکی از کاهش قابل ملاحظه نشانگان افت روحیه و افزایش قابل توجه نمرات تحریفات شناختی نسبت به خط پایه بوده و بیش‌ترین میزان تغییر در جلسه پایان درمان مشاهده شد. در دو جلسه پیگیری نمرات نشانگان افت روحیه نسبت به جلسه آخر درمان افزایش داشت، اما نسبت به خط پایه کاهش چشمگیر بود.در دو جلسه پیگیری مقیاس تحریفات شناختی کاهش نسبت به جلسه آخر درمان مشاهده شد اما نسبت به خط پایه افزایش چشمگیر بود.

نتیجه­گیری: شناخت درمانی هستی نگر باعث کاهش نشانگان افت روحیه و تحریفات شناختی بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان گردید، در نتیجه این روش مداخله می­تواند در کاهش آلام روان­شناختی بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان موثر باشد.

واژه­های کلیدی: شناخت درمانی هستی­نگر، نشانگان افت روحیه، تحریفات شناختی، ویروس نقص سیستم ایمنی انسان

 

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 1

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش... 12

1-4 اهداف پژوهش... 13

1-4-1 هدف کلی.. 13

1-4-2 اهداف اختصاصی.. 13

1-4-3 اهداف کاربردی.. 14

1-5 سؤال ها و فرضیه‌ها14

1-5-1 فرضیه‌ها14

1-6 تعریف نظری و عملیاتی واژه‌ها14

1-6-1 شناخت درمانی هستی نگر. 14

1-6-2 نشانگان افت روحیه. 15

1-6-3 تحریفهای شناختی.. 15

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-2مبانی نظری HIV.. 17

2-2-1ماهیت ویروس اچ آی وی/ ایدز. 17

2-2-2عامل بیماری و بیماری‌زایی:18

2-2-3 انتقال HIV.. 19

2-2-3-1 انتقالازطریقتماسجنسی.. 20

2-2-3-2 انتقال از طریق تماس با خون و ترشحات.. 21

2-2-3-3 انتقالازمادربهكودك.. 21

2-2-4 سیر طبیعی عفونت:22

2-2-5 سندرمحادHIV.. 23

2-2-6 دورهیبدونعلامت (نهفتگی). 24

2-2-7 بیماریآشکاربالینی.. 25

2-2-8 وضعیتHIV/AIDS درجهان.. 25

2-2-9 وضعیتهمه‌گیر HIV/AIDS درایران.. 26

2-2-10 درمان بالینی.. 28

2-2-11 انواع مشاوره HIV. 28

2-2-11-1 مشاوره‌یپیشگیریازعفونت HIV. 28

2-2-11-2 مشاورهی پیش از آزمایش... 29

2-2-11-3 مشاوره بعد از آزمایش... 29

2-2-11-4 مشاوره‌یمستمربرایافراددچار HIV. 30

2-2-11-5 مشاورهبرایپایبندیبهدرمان.. 30

2-2-12 سلامت روان و عفونت HIV.. 30

2-2-12-1 افسردگی.. 33

2-2-12-2 اضطراب.. 33

2-3 مبانی نظری نشانگان افت روحیه. 34

2-3-1 اضطرابهای وجودی.. 34

2-3-2 آزردگی‌های وجودی و مظاهر آن.. 36

2-3-3 معرفی و تاریخچه نشانگان افت روحیه. 38

2-4 تحریفات شناختی.. 42

2-5 رویکردهای روان‌شناختی در درمان نشانگان افت روحیه. 43

2-5-1 نظریهی درمان بک:43

2-5-2 رویکرد وجودی:45

2-5-2-1- درمان وجودی:47

2-5-3 شباهتوتفاوتدیدگاهشناختدرمانیبکبارویکرد وجودی:49

2-5-4 درمان‌های تلفیقی.. 51

2-5-4-1 شناختدرمانیهایتلفیقی.. 52

2-5-5 شناخت درمانی هستی نگر. 52

2-5-6 ساختار واهدافشناختدرمانیهستی نگر(بهمنی و همکاران، 1389). 54

2-6 نتایج تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور. 55

2-6-1 تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور:55

2-6-2 تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور:58

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 61

3-2 روش مطالعه. 61

3-3 جامعه آماری و گروه نمونه. 63

3-3-1 ملاک‌های شمول:63

3-3-2 ملاک‌های عدم شمول:64

3-4 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 64

3-4-1 شرکت‌کننده اول:64

3-4-2 شرکت‌کننده دوم:65

3-4-3 شرکت‌کننده سوم:65

3-5 مکان و زمان انجام تحقیق.. 66

3-6 متغیرها و شیوه سنجش آن‌ها66

3-7 ابزار جمع‌آوری داده‌ها66

3-7-1 فرم اطلاعات جمعیت نگاری(بیوگرافی). 66

3-7-2 مقیاس نشانگان افت روحیه (DS). 67

3-7-3 مقیاس سنجش تحریفات شناختی.. 67

3-7-4 پرسشنامه افسردگی بک (II-BDI). 68

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها69

3-9 شیوه انجام کار. 70

3-10 محتوای طرح درمان.. 71

3-11 ملاحظات اخلاقی.. 73

فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 75

4-2- بیوگرافی زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان.. 75

4-2-1- آزمودنی اول. 75

4-2-2- آزمودنی دوم. 80

4-2-3- آزمودنی سوم. 84

4-3 تجزیه و تحلیل یافتهها87

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه. 96

5-2 بحث.. 96

5-3 نتیجهگیری.. 113

5-4 محدودیتها113

5-5 پیشنهاد‌ها114

5-5-1 پیشنهاد‌های کاربردی.. 114

5-5-2 پیشنهاد‌های پژوهشی.. 115

منابع.......................................................................................................................................................................................................................................116

منابع فارسی ......................................................................................................................................................................................................................117

منابع انگلیسی....................................................................................................................................................................................................................120

پیوست...................................................................................................................................................................................................................................125

فرم رضایتنامه زنان مبتلا به HIVبرای شرکت در جلسات مداخلهای رویکرد شناختدرمانی هستینگر. 126

شیوه نامه(پروتکل)شناخت درمانی هستی نگر:127

فرم اطلاعات جمعیت شناختی.. 132

پرسشنامه نشانگان افت روحیه. 133

پرسشنامه تحریفات شناختی.. 135

پرسشنامه افسردگی بک... 137

Abstract140

 

 

فهرست جداول و نمودار

جدول 4-1 ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها87

جدول و نمودار 4-2 نمرات خام نشانگان افت روحیه و نمودار روند تغییرات نمرات خام. 88

جدول 4-3- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مقیاس نشانگان افت روحیه. 89

جدول و نمودار روند 4-4، نمرات خام و نمودار روند تغییرات بی‌معنایی.. 90

جدول 4-5- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مقیاس بی‌معنایی.. 90

جدول و نمودار روند 4-6 نمرات خام و نمودار روند تغییرات ملالت.. 91

جدول 4-7- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مقیاس ملالت.. 92

جدول و نمودار روند 4-8 نمرات خام و نمودار روند تغییرات یاس... 93

جدول 4-9- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مؤلفه یاس... 94

جدول و نمودار روند 4-10 نمرات خام و نمودار روند تغییرات مؤلفه شکست.. 94

جدول 4-11- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مؤلفه شکست.. 95

جدول و نمودار روند 4-12 نمرات خام و نمودار روند تغییرات درماندگی.. 96

جدول 4-13- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مؤلفه درماندگی.. 96

جدول و نمودار روند 4-14 نمرات خام و نمودار روند تغییرات تحریفات شناختی.. 97

جدول 4-15- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در تحریفات شناختی.. 98


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 704

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.