تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 526
  • بازدید دیروز : 793
  • بازدید کل : 506375

اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي شهرستان گچساران


اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان  دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي شهرستان گچساران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقّاشی درمانی بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران بود. متغيرهاي پژوهش حاضر سلامت رواني با ابعاد (اضطراب، خصومت، جسماني كردن، حساسيت بين فردي، وسواس، فوبيا، پارافوبيا، روان‌پريشي) بود. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش‌آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گچساران بود كه در سال تحصيلي 93-92 مشغول تحصيل بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر به تعداد 50 نفر بود كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه ای انتخاب شدند. اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي است. متغير مستقل نقاشي درماني است و متغير وابسته سلامت رواني مي‌باشد ابزار اندازه‌گيري پژوهش حاضر فهرست تجديدنظر شده علائم روانشناختي (-R90 SCL) بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون آماري t براي گروه‌هاي مستقل استفاده شد. نتايج حاصل نشان داده كه بين سلامت رواني (در همه زير مقياس‌ها) دانش‌آموزاني كه به آنها آموزش نقاشي درماني داده شده بود نسبت به دانش‌آموزاني كه اين آموزش را دريافت نكرده بودند تفاوت معناداري وجود دارد. بنابراين مي‌توان نتيجه‌ گرفت كه دانش‌آموزاني كه به آنها آموزش نقاشي درماني داده شده بود نسبت به آنها كه اين آموزش را دريافت نكرده بودند سلامت رواني بالاتري داشتند.

کلمات کلیدی: مدرسه ابتدایی، سلامت روان، نقاشی درمانی

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مسأله5

1-3- اهمیّت پژوهش6

1-4- فرضیه های تحقیق6

1-5- ابعاد مؤثر بر سلامت روان7

1-5-1 خود بیمار انگار (SOM)7

1-5-2 بعد وسواس- اجبار((O-C7

1-5-3 بعد حساسیت بین فردی(I-S)7

1-5-4 بعد افسردگی (DEP)7

1-5-5 بعد اضطراب (ANX)8

1-5-6 بعد خصومت(HOS)8

1-5-7 بعد فوبیا (PHOB)8

1-5-8 پارانویا (PAR)8

1-5-9 روان پریشی8

1-6- معرفی متغیرها وتعریف نظری و عملیاتی آنها9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- پیش درآمد11

2-2- سلامت روان11

2-2-1 روان شناسی سلامت11

2-2-2 مکتب تحلیل بیوانرژتیکی12

2-2-3 مسایل اخلاقی در معنویت وسلامت روان12

2-2-4 ضوابط اخلاقی انجمن روان شناسی امریکا12

2-2-5 معنویت و سلامت روان13

2-2-6 بخشایش و نادیده گرفتن خشم13

2-2-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روان13

2-2-8 خود بیمار انگاری14

2-2-9 اختلال وسواسی- اجباری( (ocd14

2-2-10 حساسیت بین فردی15

2-2-11 افسردگی15

2-2-12 اضطراب16

2-2-13 خصومت17

2-2-14 فوبیا17

2-2-15 پارانویا18

2-2-16 روان پریشی18

2-3- پرخاشگری18

2-3-1 تعریف پرخاشگری18

2-3-2 انواع پرخاشگری19

2-3-3 تظاهرات پرخاشگری از کودکی تا اوایل بزرگسالی20

2-3-4 در طول دومین وسومین سال ها عمر، نشانه های رفتاری20

2-3-5 نوجوانی و اوایل بزرگسالی21

2-3-6 عوامل موثر بر پرخاشگری22

2-3-7 خانواده به منزله مرکز آموزش پرخاشگری22

2-3-8 تقلید پرخاشگری23

2-3-9 تقویت پرخاشگری23

2-3-10 تماشای خشونت در تلویزون24

2-3-11 نقص در مهارت های شناختی25

2-3-12 کنترل پرخاشگری26

2-3-13 آموزش استراتژی های موثر بر کاهش تعارض به کودکان26

2-3-14 تشویق وترغیب رفتارهای مخالف26

2-3-15 آگاهی فزاینده از تاثیرات زيان آورپرخاشگری27

2-3-16 سازمان بندی مجدد محیط ها27

2-3-17 برون ریزی عواطف از طریق هنر27

2-3-18 شیوه های رفع خشم27

2-3-19 شیوه های مو اجه با انسان خشمگین28

2-4- نقاشی و نقاشی درمانی28

2-4-1 نخستین مراحل نقّاشی کودکان خط خطی کردن28

2-4-2 مراحل تکامل خط خطی کردن29

2-4-3 از هیجده ماهگی تا دو سال و نیمگی29

2-4-4 توصیف نقاشی توسط پیاژه30

2-4-5 تفسیرهای فرافکنانه نقاشی کودکان31

2-4-6 توصیف نقاشی توسط پیاژه31

2-4-7 هیجده ماهگی تا دوسال و نیمگی31

2-4-8 از دو سال و نیمگی تا پنج سالگی32

2-4-9 پنج تا هشت سالگی32

2-4-10 هشت سالگی تا نوجوانی33

2-4-11 شاخص های هیجانی در مورد نقاشی کودکان33

2-4-12 انتخاب موضوع نقاشی بین پسرها و دخترها33

2-4-13 اضافه نمودن شخصیت های دیگر34

2-4-14 کمبود محبت34

2-4-15 نقاشی در مقام بازی34

2-4-16 حسادت35

2-4-17 بی ارزش کردن اشخاص35

2-4-18 کودک و میمون35

2-4-19 فاصله بین اشخاص36

2-4-20 برجسته نمودن اشخاص36

2-4-21 رنگ و تخیلات36

2-4-22 تعیین هویت37

2-4-23 تکامل چهره نگاری37

2-4-24 ارتباط بین اندازه اشیاء و محل قرار گرفتن آنها37

2-4-25 نقاشی و زندگی عاطفی کوک38

2-4-26 جهت نقاشی38

2-4-27 فضا38

2-4-28 معانی رمزی حیوانات39

2-4-29 معانی رمزی آب39

2-4-30 معانی رمزی رنگین کمان40

2-4-31 معانی رمزی کوه ها40

2-4-32 معانی رمزی هواپیما40

2-4-33 معانی رمزی راه40

2-4-34 معانی رمزی خانه40

2-5- پیشینه تحقیق41

2-5-1 پیشینه هنر و نقاشی درمانی41

2-6- موسیقی و نقاشی48

2-6-1 ریتم یا آهنگ ترسیم49

2-7- نظریه های مختلف در مورد سلامت روان49

2-7-1 نظریه فروید49

2-7-2 نظریه موری50

2-7-3 نظریه آدلر50

2-7-4 نظریه مزلو51

2-7-5 نظریه فروم51

2-7-6 نظریه روان تحلیل گری52

2-7-7 نظریه رفتار شناسی فطری52

2-7-8 نظریه سائق (فرضیه ناکامی –پرخاشگری)52

2-7-9 نظریه یادگیری اجتماعی53

2-7-10 نظریه هنرمندانه54

2-7-11 نظریه بالینی- فرافکن54

2-7-12 نظریه تکاملی55

2-7-13 نظری بالینی- فرافکنانه56

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1- پيش‌درآمد58

3-2- طرح تحقيق58

3-3- جامعه آماري59

3-4- حجم نمونه مورد مطالعه59

3-5- روش نمونه‌گيري و تعداد نمونه60

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1- نتایج تجزیه و تحلیل62

فصل پنجم:بحث و نتيجه‌گيري

5-1- بحث و تحليل نتايج73

5-2- محدوديت‌ها74

5-3- پيشنهادهاي تحقیق75

5-3-1 پیشنهادهای پژوهشي75

5-3-2 پیشنهادهای كاربردي75

منابع و مآخذ76

فهرست منابع فارسي76

فهرست منابع انگلیسی79

پیوست81

چکیده انگلیسی88

 

فهرست جداول

جدول 3-1: تعداد دانش‌آموزان گروه كنترل و گروه آزمايش60

جدول 4-1: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره افسردگی دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل62

جدول 4-2: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس افسردگی62

جدول 4-3: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره خود بیمارانگاری دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل63

جدول 4-4: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس خودبیمارانگاری63

جدول 4-5: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره روان پریشی دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل64

جدول 4-6: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس روان پریشی64

جدول 4-7: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره اضطراب دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل65

جدول 4-8: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس اضطراب65

جدول 4-9: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره وسواس دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل66

جدول 4-10: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس وسواس66

جدول 4-11: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره حساسیت بین فردی دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل67

جدول 4-12: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس حساسیت بین فردی67

جدول 4-13: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره فوبی دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل68

جدول 4-14: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس فوبی68

جدول 4-15: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره خصومت دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل69

جدول 4-16: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس خصومت69

جدول 4-17: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره پارانوئید دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل70

جدول 4-18: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس پارانوئید70

جدول 4-19: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره سلامت روانی دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل71

جدول 4-20: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس سلامت روانی71


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1274

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.