تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 18
  • بازدید دیروز : 174
  • بازدید کل : 465689

رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی


رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

چکیده

پژوهش حاضر با تبیین بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی با باورهای معرفت شناختی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهرستان بهبهان و تعداد نمونه 346 دانش آموز بودکه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی 40 سؤالی تری شورت و پرسشنامه 63 سؤالی باورهای معرفت شناختی شومر بود. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ و تحلیل عوامل احراز گردید و پایایی و روایی مطلوب بود. نتایج حاصل از محاسبه همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی با تکنیک ورود همزمان متغیرها نشان داد، ابعاد کمال گرایی با مؤلفه ساده بودن دانش رابطه آماری معنی داری ندارد و با مؤلفه های منبع دانش، توانایی ذاتی در یادگیری رابطه آماری معنی دار ضعیف و با مؤلفه های قطعیت دانش و یادگیری سریع رابطه معنی دار دارد. همچنین بعد کمال گرایی مثبت توان پیش بینی کنندگی مؤلفه قطعیت دانش را بصورت مستقیم و مؤلفه های توانایی ذاتی در یادگیری و یادگیری سریع بصورت معکوس دارد و بعد کمال گرایی منفی توان پیش بینی کنندگی منبع دانش را بصورت مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها:ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی، باورهای معرفت شناختی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.................................1

فصل اول :کلیات

1– 1. مقدمه........................................ 3

1 -2. بیان مسئله................................... 6

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش............................... 10

1–4. هدف پژوهش........................................... 12

1-5. سؤال کلی تحقیق........................... 12

1-6. متغیرهای پژوهش..................................... 12

1-6-1. تعریف متغیرها (مفهومی، عملیاتی)............................13

1-6-1-1. تعریف مفهومی........................................ 13

1-6-1-2. تعریف عملیاتی........................... 14

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2–1. زمینه نظری موضوع پژوهش............................................... 16

2–1-1. رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی................................... 16

2-1-1-1. امکان معرفت......................................... 17

2-1-1-2. چیستی معرفت.................................... 17

2-1-2. انگیزه معرفت شناسی................................ 18

2 –1-3. تاریخچه معرفت شناسی.............................. 18

2-1-3-1. در دوره یونان باستان........................................ 18

2-1-3-2. دوره قرون وسطی................................... 19

2-1-3-3. دوره جدید.................................... 20

2-1-3-4. دوره معاصر..................................... 21

2-1- 3-5. فلسفه اسلامی....................................... 22

2-1- 3-5-1. سیر معرفت شناسی در اسلام....................................... 22

2-1- 3-5-2. مبانی معرفت شناسی از نظر استاد شهید مطهری............................... 23

2-1-4. انواع معرفت شناسی.......................................... 24

2-1-4-1. معرفت شناسی مطلق و مقید.................................... 24

2-1-4-2. معرفت شناسی پیشینی و پسینی................................... 25

2-1-5. ساختار معرفت، انسجام گروی، مبنا گروی............................... 26

2-1-5-1. انسجام گروی.. ...............................................26

2-1-5-2. مبنا گروی...................................... 27

2-1-6. رویکردهای روانشناسی................................... 28

2-1-7. رویکرد شناختی.......................................... 29

2-1-7-1. پیاژه..........................................29

2-1-7-1-1. منابع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی از نظر پیاژه.......................................................29

2-1-7- 1-2. اصول معرفت شناسی تکوینی.................................... 31

2-1-7-1-3.معرفت شناسی به منزله علم.......................................... 31

2-1-7-2. طرح پری...................................... 32

2-1-7-3. ریان............................................ 34

2-1-7-4. بکستر................................. 35

2–1-7-5. کینگ و کیچنر..................................... 35

2-1-7-6 .شومر. .....................................37

2-1-8. رایج ترین مدل های نظری مطرح شده........................................38

2-1- 9. مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی................................................................ 40

2-1-10. حوزه کلی مربوط به ساختار اصلی باورهای افراد دربارۀ یادگیری و آموزش....................................... 40

2–1-1. مفهوم کمال گرایی.................................. 43

2-1-2. رویکردهای کمال گرایی................................... 44

2-1-2-1. نظریه زیگموند فروید(1939-1856).......................................44

2-1-2-2. نظریه کارن هورنای(1952-1885)......................................45

2-1-2-3. نظریه آلفرد آدلر( 01937 -1870)...........................................46

2-1-2-4. نظریه کارل راجرز(1987-1902)............................................48

2-1-2-5. نظریهاریک اریکسون)1990-1902)................................................49

2-1-2-6. نظریه آلبرت بندورا(1925).....................................49

2-1-2-7. نظریه گوردون آلپورت(1967-1897).....................................50

2-1-2-8. نظریه عقلانی عاطفی الیس(1913)..................................51

2-1-2-9. نظریه فریتزپرلز(1970-1893).......................................52

2-1-2-10. نظریه آبراهام مزلو.......................................................... 53

2-1-2-10-1. ویژگی افراد خود شکوفا.....................................54

2-1-2-10-2. کمال گرایی از دیدگاه اسلام.................................................... 55

2–1-3. رویکردهای درمانی................................... 55

2–1-3-1. رویکرد شناخت درمانی................................... 55

2–1-3-1 -1. تغییر دادن طرحواره ناسازگار                               58

2–1-3-2. رویکرد درمانی روانکاوی..                               59

2–1-3-3 رویکرد درمانی انسان گرا................................60

2–1-3-4. رویکرد گشتالت درمانی................................. 61

2–1-3-5. رویکرد رفتار درمانی عقلانی عاطفی....................................... 62

2–1-3-6. دیدگاه بلت در باره درمان کمال گرایی....................................... 62

2–1-4. ابعاد کمال گرایی....................................... 63

2–1-5. انواع کمال گرایی................................... 68

2–1-5-1 هاماچک(1978)...................................68

2–1-5-1-1. کمال گرایی بهنجار....................................68

2–1-5-1 -2. کمال گرایی روان رنجور........................................68

2–1-5- 2. تری ـ شورت و همکاران (1995).............................................69

2–1-5-3. رایس و دیلوو (2002)........................................................70

2–1- 6 . ویژگی های افراد کمال گرا.......................................................70

2–1-7. علل کمال گرایی.......................................... 71

2- 1-8. دانش آموزان کمال گرا..................................................72

2-1- 9. عوامل خانوادگی موءثر در ایجاد کمال گرایی....................................... 73

2 –2. بررسی تحقیقات انجام شده............................................74

الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی............................................................. 74

ب) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه...................................81

2-3. جمع بندی.................................. 86

فصل سوم : روش تحقیق

3–1. طرح تحقیق.......................................... 90

3–2. جامعه آماری.................................. 90

3-3. نمونه و روش نمونه گیری................................ 90

3-4. پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر................................(EQ)94

3-4-1. پایایی و روایی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی............................... 95

3-5. پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران............................. 96

3-6. روش اجرای پژوهش و جمع آوری اطلاعات...................................... 98

3-7. روش تجزیه وتحلیل............................ 98

 

3-8. ملاحظات اخلاقی............................................ 99

فصل چهارم : یافته ها و نتایج

4-1.داده های توصیفی متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق.................................. 101

4-2. ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی.............................. 103

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1. خلاصه پژوهش........................... 118

5-2. تحلیل نتایج حاصل از بررسی های آماری هریک از سوالات تحقیق....................................... 118

5-3. جمع بندی کلی از نتایج بدست آمده حاصل از تحلیل تمامی متغیر های تحقیق................................... 129

5-4. محدودیت ها و موانع پژوهشی.................................... 131

5-5. پیشنهادات........................................ 132

5-5-1. پیشنهادات پژوهشی........................................ 132

5-5-2. پیشنهادات کاربردی.............................. 133

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی................................ 135

فهرست منابع انگلیسی................................. 140

 

 

پیوست ها

پرسشنامه مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران( 1995)...........................................149

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر( 1990).....................................152

چکیده انگلیسی ........................................................................................................................................... 157

 

 

فهرست جداول

2-1.جدول اجراء الگوهای موجود در بارة باورهای معرفت شناختی – اقتباس از هوفر و پنتریچ (1997) ........................................................................................................................................................................ 42

3-4. جدول تناظر گویه ها به ابعاد و مؤلفه های باورهای معرفت شناختی.....................................................95

4-1. جدول پراکندگی دامنه نمرات در دو بعد مثبت و منفی کمال‌گرایی گروه نمونه مورد بررسی..... 101

4-2. جدول پراکندگی دامنه نمرات در مؤلفه ها و ابعاد باورهای معرفت شناختی گروه ...................... 102

4-3. جدول ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی ...................................................................... 103

4-4. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه «ساده بودن دانش» ........................... 106

4-5. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه ساده بودن دانش ................................................. 107

4-6. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه قطعیت دانش ..................................... 108

4-7. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه قطعیت دانش ....................................................... 109

4-8. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه منبع دانش .......................................... 110

4-9. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه منبع دانش ............................................................ 111

4-10. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه توانایی ذاتی در یادگیری ............ 112

4-11. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه توانایی ذاتی در یادگیری ................................ 113

4-12. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه یادگیری سریع.................................... 114

4-13. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه یادگیری سریع.. ..................................115

5-1. جدول ارتباط ابعاد کمال گرایی با مؤلفه های باورهای معرفتشناختي .......................................... 130

 


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 821

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.