تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 79
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333350

رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر ....


رابطه بین  مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر ....

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی درزنان متاهل انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع همبستگی جامعه مورد نظر کلیه ی زنان (زنان متاهل) شهر.... و تعداد نمونه مورد نظر200 نفراز آنهایی که به مراکز مشاوره مراجعه و تمایل به همکاری داشتند به صورت تصادفی در دسترسانتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss نسخه 19 و با روشهای آمارتوصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (مثل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که : بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین مولفه های جنسی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد. مسائل جنسی و مهارتهای ارتباطی پیش بینی کننده رضایت زناشویی می باشد.از بين ابعاد مهارتهای ارتباطی، تنها مهارتهاي ارتباطي سخن گفتن و مهارتهاي ارتباطي تفسير و شفاف‌سازي صحبت‌هاي مخاطب، پيش‌بين معني‌داري براي نمره‌ي کلی رضایت زناشویی، بودند. در نتیجه سلامت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است و سلامت و تعادل و تعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر، و رضایت زناشویی بستگی دارد.

کلمات کلیدی: مهارت های ارتباطی، مولفه های جنسی، رضایت زناشویی

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................................................................................................1

 

فصل نخست: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه............................................................................................................................................................................3

1-2-بیان مسئله....................................................................................................................................................................5

1-3-اهمیت وضرورت مسئله..............................................................................................................................................8

1-4-اهداف تحقیق.............................................................................................................................................................10

1-4-1-اهداف علمی..........................................................................................................................................................10

1-4-2-اهداف کاربردی.....................................................................................................................................................10

1-5-تعاریفواصطلاحات..................................................................................................................................................11

1-5-1- تعاریف مفهومی...................................................................................................................................................11

1-5-2- تعاریف عملیاتی...................................................................................................................................................12

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه...........................................................................................................................................................................14

2-2- مفاهیم نظری رضایت زناشویی.............................................................................................................................15

2-3- رضایت زناشویی.......................................................................................................................................................17

2-4-عوامل تاثیرگذاربر رضايتمندي زناشويي...............................................................................................................19

2-5-عوامل توفیق وحفظ زناشویی.................................................................................................................................24

2-6-ارتباط جنسی ورضایت زناشویی............................................................................................................................25

2-7-ارتباط جنسی.............................................................................................................................................................27

2-8-نقش های جنسیتی..................................................................................................................................................28

2-9-رابطه جنسی:یک رخداد جسمی............................................................................................................................29

2-10-رابطه جنسی یک رخداد روان شناختی.............................................................................................................30

2-11-مولفه های جنسی.....................................................................................................................................................30

2-11-1-حرمت جنسی.......................................................................................................................................................30

2-11-2-اشتغال ذهنی جنسی..........................................................................................................................................31

2-11-3-آگاهی جنسی.......................................................................................................................................................31

2 -11-4-قاطعیت جنسی...................................................................................................................................................32

2-11-5-کنترل جنسی بیرونی..........................................................................................................................................33

2-11-6-رضایت جنسی.......................................................................................................................................................34

2-11-7-انگیزش جنسی.....................................................................................................................................................35

2-11-8-اضطراب جنسی....................................................................................................................................................36

2-11-9-کنترل جنسی درونی...........................................................................................................................................36

2-11-10-نظارت جنسی.....................................................................................................................................................36

2-11-11-ترس از رابطه جنسی.......................................................................................................................................36

2-11-12-افسردگی جنسی................................................................................................................................................37

2-12-نظریه ها و مفاهیم ...................................................................................................................................................37

2-12-1-نظریه فمینیستی.................................................................................................................................................37

2-12-2-نظریه فروید...........................................................................................................................................................38

2-12-3-نظریه اریک فروم..................................................................................................................................................39

2-12-4-نظریه فرانکل..........................................................................................................................................................41

2-12-5-نظریه مزلو..............................................................................................................................................................41

2-12-6-نظریه پرلز.............................................................................................................................................................42

2-12-7-نظریه هورناي......................................................................................................................................................42

2-12-8-نظریه رشدشناختی ............................................................................................................................................43

2-12-9-نظریه یادگیري اجتماعی....................................................................................................................................43

2-12-10-دیدگاه اسلام.....................................................................................................................................................44

2-12-11-نظریه وابس........................................................................................................................................................45

2-12-12-دیدگاه اریکسون................................................................................................................................................46

2-12-13-دیدگاه آلفرد آدلر..............................................................................................................................................46

2-12-14-نظریه میشل......................................................................................................................................................47

2-12-15-نظریه سربین......................................................................................................................................................47

2-13-عوامل موثر بر نارضايتي جنسي در زندگي زناشويي.........................................................................................48

2-14-ارتباط ومهارتهای ارتباطی......................................................................................................................................51

2-15-انواع ارتباط................................................................................................................................................................53

2-16-محتوی کلام (موضوع گفتگو)...............................................................................................................................53

2-17-موانع ارتباط مؤثر....................................................................................................................................................53

2-18-مفاهیم نظری ارتباط.............................................................................................................................................54

2-19-مهارتهای ارتباطی...................................................................................................................................................55

2-20-مهارتهای ارتباطی ورضایت زناشویی.................................................................................................................57

2-21-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش....................................................................61

2-22-فر ضيه ها...............................................................................................................................................................66

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-طرح پژوهش............................................................................................................................................................70

3-2-جامعه ونمونه آماری...............................................................................................................................................70

3-2-1-جامعه...................................................................................................................................................................70

3-2-2-نمونه آماری........................................................................................................................................................70

3-3-داده های جمعیت شناختی پژوهش...................................................................................................................71

3-4-ابزار پژوهش.............................................................................................................................................................73

3-4-1-پرسشنامه رضایت زناشویی.............................................................................................................................73

3-4-2-پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ...................................................................................................73

3-4-3-مقیاس مهارتهای ارتباطی................................................................................................................................74

3-4-4-پایایی مقیاس مهارتهای ارتباطی...................................................................................................................75

3-4-5-پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی...........................................................................................................75

3-4-6-پایایی پرسشنامه چندوجهی جنسی............................................................................................................76

3-5-نحوه اجرا:.................................................................................................................................................................77

3-6-تجزیه وتحلیل داده‌ها.............................................................................................................................................77

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش.............................................................................................................79

4-2 - ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش...........................................................................................................81

4-3- بررسی یافته های پژوهش.................................................................................................................................84

فصل پنجم:نتیجه گیري و پیشنهادها

5-1-خلاصه .....................................................................................................................................................................99

5-2-بحث و نتیجه گیري............................................................................................................................................100

5-3 جمع بندی و نتیجه گیری نهایی......................................................................................................................113

5-4-محدودیات.............................................................................................................................................................114

5-5-پیشنهادات ..........................................................................................................................................................114

پیوست ها

پیوست-الف: پرسشنامهمهارتهايارتباطی..............................................................................................................117

پیوست-ب: پرسشنامهرضایتزناشوییاینریچ ......................................................................................................121

پیوست-ج:پرسشنامهچندوجهیمسائلجنسی................................................................................................125

منابع

منابع فارسی ...................................................................................................................................................................135

منابع لاتین .....................................................................................................................................................................145

چکیده انگلیسی..............................................................................................................................................................149

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات...........................................71

جدول 3-2: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس شغل ..................................................71

جدول 3-3: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس تعداد فرزندان ..................................72

جدول 3-4-توصیفسنومدتزمانازدواجپاسخگویان ..........................................................................72

جدول 4-1: ميانگين و انحراف استاندارد مهارتهاي ارتباطي .......................................................................79

جدول 4-2: ميانگين و انحراف استاندارد مسائل جنسي ..............................................................................80

جدول 4-3: ميانگين و انحراف استاندارد رضايت زناشويي ..........................................................................81

جدول 4-4: ماتریس همبستگی متغیرهای مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی ...................................................82

جدول 4-5: ماتریس همبستگی متغیرهای مسائل جنسی با رضایت زناشویی .....................................................................83

جدول4-6 . رگرسیون خطی ساده رضایت زناشویی روی مهارت های ارتباطیزنان متأهل ..................................................84

جدول 4-7: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني نمره‌ي كلي رضايت زناشويي از روي
مهارتهاي ارتباطي .................................................................................................................................................85

جدول 4-8: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد رضايت زناشويي از روي مهارتهاي
ارتباطي ....................................................................................................................................................................86

جدول 4-9: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد ارتباطات از روي مهارتهاي ارتباطي ..............................................87

جدول 4-10: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد حل تعارض از روي مهارتهاي
ارتباطي .................................................................................................................................................................. 88

جدول 4-11: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد تحريف آرماني از روي مهارتهاي
ارتباطي ....................................................................................................................................................................89

جدول 4-12: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني نمره‌ي كلي رضايت زناشويي از روي مسائل جنسي ......................................................................................................................................................................90

جدول 4-13: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد رضايت زناشويي از روي مسائل
جنسي ....................................................................................................................................................................92

جدول 4-14: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد ارتباطات از روي مسائل جنسي .............................................93

جدول 4-15: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد حل تعارض از روي مسائل جنسي .......................................................94

جدول 4-16: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد تحريف آرماني از روي مسائل جنسي ............................................95

جدول 4-17: رگرسيون قدم به قدم براي پيش‌بيني رضايت زناشويي از روي مهارتهاي ارتباطي و مسائل جنسي .........................................................................................................................................................96


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 210

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.