تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 126
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307679

بررسی نقش طرحواره¬های ناسازگار اولیه درپیش¬بینی رفتارهای پرخطر دانش¬آموزان


بررسی نقش طرحواره¬های ناسازگار اولیه درپیش¬بینی رفتارهای پرخطر دانش¬آموزان

چکیده

طرحواره هایناسازگاربهعنوانزیرساخت هایشناختیمنجربه تشكیلباورهایغیرمنطقیمی شوند هنگامیكهطرحواره­های ناسازگاراولیهفعال می­شوندسطوحیازهیجانمنتشرمی­شود ومستقیمیاغیرمستقیممنجربهاشكالمختلفیازآشفتگی­هایروانشناختینظیرافسردگی، اضطراب،عدمتواناییشغلی،سوء مصرفمواد،تعارضاتبینفردیومانندآنمی­شود با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر در نظر دارد به خاطر گستردگی و ارتباط نزدیكی كه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر وجود دارد به طور جامع این دو متغیر را در رابطه با هم مورد بررسی قرار دهد.

نمونه تحقیق 415 دانش آموز مقاطع سوم متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان فریمان (204پسر، 211دختر)را دربر می گیرد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.برای سنجش خطر پذیری از مقیاس خطرپذیری محقق ساخته(رجایی،شفیعی،1391) و برای سنجش طرحواره ناسازگار اولیه از پرسشنامه کوتاه طرحواره یانگ استفاده شد.

نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین مؤلفه های طرحواره ناسازگار اولیه با رفتارهای پرخطر وجود دارد.همچنین مؤلفه های آسیب پذیری از بیماری(26/0)،محرومیت هیجانی(33/0)،وابستگی عاطفی (36/0)،استحقاق/بزرگ منشی(39/0)،خویشتن­داری(4/0) و معیار سرسختانه(41/0) بیشترین واریانس رفتارهای پرخطر را در دانش آموزان تبیین می سازد.

کلیدواژه: طرحواره ناسازگار اولیه،رفتارهای پرخطر

 

فهرست

عنوان صفحه

چکیده..................................................................................................................................................................................... 2

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1-مقدمه.............................................................................................................................................................................. 3

1-2-بیان مسأله....................................................................................................................................................................... 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................................ 7

1-4-اهداف پژوهش............................................................................................................................................................... 8

1-5- فرضیه های پژوهش..................................................................................................................................................... 8

1-6-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها....................................................................................................................................... 9

فصل دوم : پیشنیه تحقیق

2-1- بخش اول:مبانی نظری پژوهش................................................................................................................................... 12

2-1-1- طرحواره های ناسازگار اولیه.................................................................................................................................. 12

2-1-2- طرحواره :.............................................................................................................................................................. 13

2-1-3- ریشه های شکلگیری طرحواره............................................................................................................................... 15

2-1-4- طرحواره های ناسازگار اولیه.................................................................................................................................. 18

2-1-5- حوزه های طرحواره و طرحواره ناسازگار اولیه:..................................................................................................... 19

2-1-5-1- حوزه اول؛ بریدگی/طرد..................................................................................................................................... 19

2-1-5-2- حوزه دوم ؛ خودگردانی و عملکرد مختل........................................................................................................... 20

2-1-5-3- حوزه سوم: محدودیت های مختل....................................................................................................................... 21

2-1-5-4- حوزه چهارم،دیگر جهت مندی.......................................................................................................................... 22

2-1-5-5- حوزه پنجم:گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.............................................................................................. 23

2-1-2- رفتارهای پرخطر..................................................................................................................................................... 24

2-1-2-1- موادمخدر و روان گردان.................................................................................................................................... 26

2-1-2-1-1-تعریف اعتیاد و ملاکهای تشخیص آن........................................................................................................... 26

2-1-2-1-2-عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاد.............................................................................................................. 28

1-عوامل مخاطره آمیز فردی............................................................................................................................................... 28

2-عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی......................................................................................................................... 30

3- عوامل مخاطره آمیز اجتماعی......................................................................................................................................... 31

2-1-2-1-3-عوامل مؤثردرادامه مصرف :........................................................................................................................... 31

2-1-2-1-4- عوامل مؤثردرتداوم مصرف:.......................................................................................................................... 31

2-1-2-1-5- دیدگاههای مطرح روانشناختی در زمینه سوءمصرف مواد.............................................................................. 32

1- دیدگاه روان تحلیلی........................................................................................................................................................ 32

2- دیدگاه زیستی................................................................................................................................................................. 34

3- دیدگاه فرآیند متضاد....................................................................................................................................................... 34

4- دیدگاه الگوهای تقویت مثبت........................................................................................................................................ 35

5- نظریه یادگیری اجتماعی بندورا....................................................................................................................................... 35

6- دیدگاه الگوهای شرطی سازی و یادگیری...................................................................................................................... 36

2-1-2-1-6- نقش تکامل شخصیت در اعتیاد:..................................................................................................................... 36

2-1-2-1-7- نقش دوره نوجوانی در اعتیاد:........................................................................................................................ 37

2-1-2-1-8- نقش صفات شخصیتی در اعتیاد:.................................................................................................................... 38

2-1-2-1-9- دیدگاه اسلام در مورد اعتیاد.......................................................................................................................... 40

2-1-2-2- دخانیات.............................................................................................................................................................. 40

2-1-2-2-1- علل گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف سیگار......................................................................................... 41

2-1-2-3- مشروبات الکلی.................................................................................................................................................. 41

2-1-2-3-1- اثرات مشروبات الکل بر بدن:........................................................................................................................ 42

2-1-2-4- ایدز..................................................................................................................................................................... 43

2-1-2-4-1- آمار ایدز در ایران.......................................................................................................................................... 47

2-1-2-5- خشونت.............................................................................................................................................................. 49

2-1-2-5-1 نظریه های خشونت:......................................................................................................................................... 51

1- نظریهرفتارغریزی.......................................................................................................................................................... 51

2- نظریهزیستمحیطی....................................................................................................................................................... 52

3- نظریهپالایشروانی........................................................................................................................................................ 52

4- نظریهناکامی- پرخاشگری.............................................................................................................................................. 53

5- نظریه مبادله..................................................................................................................................................................... 53

6- نظریه نظارت اجتماعی..................................................................................................................................................... 54

7- نظریههایکارکردگرایی............................................................................................................................................... 54

8- نظریهمنابع....................................................................................................................................................................... 55

9- نظریه سیستمی................................................................................................................................................................. 55

10- نظریهیادگیریاجتماعی................................................................................................................................................ 55

2-2- بخش دوم:مطالعات انجام شده داخلی وخارجی............................................................................................................ 56

2-2-1- سوابق مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه:....................................................................................................... 56

2-2-2- سوابق مربوط به رفتارهای پرخطر.......................................................................................................................... 58

فصل سوم:روش پژوهش

3-1- روش پژوهش............................................................................................................................................................. 65

3-2- جامعه آماری............................................................................................................................................................... 65

3-3- نمونه آماری................................................................................................................................................................ 65

3-4- ابزار پژوهش............................................................................................................................................................... 66

3-4-1- فرم كوتاه پرسشنامه طرح‎واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF).......................................................................................... 66

3-4-2- پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر................................................................................................................ 67

3-5- روش اجرای تحقیق..................................................................................................................................................... 68

3-6- روش آماری............................................................................................................................................................... 68

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................... 71

4-2- توصیف داده ها........................................................................................................................................................... 71

4-3- تحلیل داده ای پژوهش................................................................................................................................................ 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه............................................................................................................................................................................ 90

5-2- پیشنهادات پژوهش..................................................................................................................................................... 95

5-3-محددیت های پژوهش................................................................................................................................................. 95

فهرست منابع:..................................................................................................................................................................... 103

ضمائم................................................................................................................................................................................. 111

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1: موارد مبتلا به ایدز در ایران تا تیرماه 91........................................................................................................... 49

جدول 2-2: آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ 01/04/1391............................................................................... 48

جدول 2-3 :آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ 01/04/1391............................................................................... 48

جدول 2-4 :آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ 01/04/1391............................................................................... 49

جدول 4-1 : فراوانی و درصد نمونه دانشآموزان دختر و پسر بر اساس پایه تحصیلی........................................................... 71

جدول 4-2 : فراوانی و درصد نمونه دانش آموزان دختر و پسر بر اساس رشته تحصیلی...................................................... 72

جدول 4-5: فراوانی و درصد نمونه دانش آموزان بر اساس همزیستی با والدین................................................................... 73

جدول 4-3: مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به طرحواره ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر و پسر. ...........................................74

جدول 4-4: مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دختر و پسر............................................. 75

جدول 4-5: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر دانش آموزان...................................... 75

جدول 4-6: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی رهاشدگی/بی ثباتی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 76

جدول 4-7: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی بی اعتمادی/بدرفتاری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 77

جدول 4-8: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی محرومیت هیجانی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 77

جدول 4-9: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی نقص/شرم و رفتارهای پرخطر دانش آموزان 78

جدول 4-10: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 79

جدول 4-11: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی وابستگی/بی کفایتی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 79

جدول 4-12: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی آسیب پذیری نسبت به زیان وبیماری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان........................................................................................................................................................................ 80

جدول 4-13: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی گرفتار/ خود تحول نیافته و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 81

جدول 4-14: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی شکست و رفتارهای پرخطر دانش آموزان 81

جدول 4-15: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی استحقاق/بزرگ منشی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 82

جدول 4-16: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی خویشتن داری / خودانضباطی ناکافی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان........................................................................................................................................................................ 82

جدول 4-17: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی اطاعت و رفتارهای پرخطر دانش آموزان 83

جدول 4-18: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی ازخودگذشتگی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان 84

جدول 4-19: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی بازداری هیجانی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان 84

جدول 4-20: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی سرسختانه/عیب جویی افراطی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 85

جدول 4-21:نتایج حاصل از رگرسیون ساده و گام به گام.................................................................................................. 86

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1: درصد نمونه دانش آموزان پسر و دختر بر اساس پایه تحصیلی.................................. 74

نمودار4-2: درصد نمونه دانش آموزان پسر و دختر بر اساس رشته تحصیلی.................................. 72

نمودار4-3: درصد نمونه دانش آموزان پسر و دختر بر اساس همزیستی با والدین............................. 73


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 163

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.