تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 476
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331331

بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی


بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان بندرعباس انجام گردید. روش تحقیق، توصیفی و از نوع علی - مقایسه ای و جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان بندرعباس بود. از بین جامعه آماری ذکر شده با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150خانواده (75 خانواده دارای عضو معتاد و 75 خانواده فاقد عضو معتاد) به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ارزش های شوارتز بود. داده‌هاي پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل می باشند: بین ارزش ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معنيدار .001 0 α=). بین خیرخواهی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنيدار .001 0 α=). بین سنت گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنيدار .001 0 α=). بین هم‌نوایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنيدار .001 0 α=). بین امنیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنيدار .001 0 α=). بین قدرت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنيدار .001 0 α=). بین برانگیختگی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنيدار .111 0 α=). بین لذت‌گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنيدار .003 0 α=). بین موفقیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنيدار .001 0 α=). بین خوداتکایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنيدار .002 0 α=). بین جهان گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد(سطح معنيدار .001 0 α=). به طور کلی نتایج نشان داد که در تمام ارزش های مورد مطالعه مقدار میانگین زیر مؤلفه‌های ارزش ها در خانواده های معمولی بیشتر است.

کلیدواژه ها: ارزش‌ها، خانواده های دارای عضو معتاد و خانواده های معمولی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول طرح تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6

1-4- اهداف تحقیق 8

1-4-1- هدف کلی 8

1-4-2- اهداف جزئی 8

1-5- سوالات تحقیق 9

1-6- فرضیه های تحقیق 10

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 11

1-7-1 تعاریف مفهومی 11

1-7-2- تعاریف عملیاتی 12

فصل دوم پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه 15

2-2- پیشینه ی نظری 15

2-2-1- ارزش ها 15

2-2-1-1- دیدگاه پارسونز 16

2-2-1-2- ماهیت ارزش ها 21

2-2-1-3- چارچوب کلی بررسی ارزش ها 29

2-2-1-4- شرایط تحقیق ارزش ها 32

2-2-1-5- منابع ارزش ها 34

2-2-1-6- الگوهای رفتاری،نقش ها و فرایند اجتماعی 35

2-2-1-7- نظام های ارزشی 36

2-2-1-8- پیشینه ی ارزشها 37

2-2-1-9- پیامدهای ارزش ها 38

2-2-2- خانواده 39

2-2-2-1- ابعاد کارکرد خانواده 40

2-2-2-2- نظریات مربوط به خانواده 43

2-2-3- اعتیاد 46

2-2-3-1- جامعه شناسی مصرف مواد مخدر 47

2-2-3-2- عوامل زمینه ای خطر ساز برای مصرف مواد مخدر 48

2-2-3-3- نظریه های مصرف مواد مخدر 49

2-2-3-4- ویژگی های مصرف کنندگان مواد 52

2-3- پژوهش های انجام شده 53

2-3-1-پژوهش خارجی 53

2-3-2- پژوهش های داخلی 54

2-4- جمع بندی 56

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه 60

3-2- روش تحقیق 60

3-3- جامعه آماری 61

3-4- نمونه و روش نمونه گیری 61

3-5- ابزار پژوهش 61

3-6- روش انجام کار 62

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 65

4-2- آمار توصیفی جمعیت شناختی 66

4-3- آمار استنباطی 74

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 86

5-2- نتیجه گیری 86

5-3- بحث 92

5-4- محدودیت های پژوهش 92

5-5- پیشنهادها 93

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی 93

5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی 94

منابع فارسی 95

منابع لاتین 101

پیوست 103

 

 

فهرست جداول

جدول 1 – 4 : فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده درمطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی 66

جدول 2 – 4 : فراوانی مربوط به تحصيلات آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی 67

جدول 3 – 4 : فراوانی مربوط به جنسيت آزمودنی های شرکت کننده درمطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی 68

جدول 4 – 4 : فراوانی مربوط به شغل آزمودنی های شرکت کننده درمطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی 69

جدول 5 – 4 : فراوانی مربوط به وضعيت اقتصادي آزمودنی های شرکت کننده درمطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی 70

جدول 6 – 4 : میانگین و واریانس مربوط به امتیاز مولفه های پرسشنامه ارزشها در کل آزمودنی های معتاد و معمولی 71

جدول 7 – 4 : میانگین و واریانس مربوط به امتیاز مولفه های پرسشنامه ارزشها در آزمودنی های معتاد72

جدول 8 – 4 : میانگین و واریانس مربوط به امتیاز مولفه های پرسشنامه ارزشها در آزمودنی های معمولی 73

جدول 9 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به ارزش ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی 74

جدول 10 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوطبهخیرخواهی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی 75

جدول 11 – 4 : : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به سنت گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی 76

جدول 12 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به هم نوایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمول 77

جدول 13 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به امنیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی 78

جدول 14 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به قدرت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی 79

جدول 15 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به برانگیختگی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی 80

جدول 16 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) مربوط به لذت گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی 81

جدول 17 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به موفقیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی 82

جدول 18 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به خود اتکایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی 83

جدول 19 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به جهان گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی 84

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1 – 4 : توزیع فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر 66

نمودار 2 – 4 : توزیع فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده درمطالعه حاضر 67

نمودار 3 – 4 : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر 68

نمودار 4 – 4 : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده درمطالعه حاضر 69

نمودار 5 – 4 : توزیع فراوانی مربوط به وضعيت اقتصادي آزمودنی های شرکت کننده 70


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 155

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.