تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 629
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331484

بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای


بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر شطرنجباز غیر حرفه ای)استان های تهران و گیلان و مازندران است. ملاک تشخیصی برای شطرنجبازان حرفه ای از غیر حرفه ای داشتن درجه بین المللی بیشتر از 1800است. لازم به ذکر است که حجم نمونه بر اساس نمونه گیری به روش تصادفی ساده به تعداد 306 نفر انتخاب شدند و افراد به پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (2005)، تابآوری کانر و دیویدسون (2003)، راهبردهایحل­مسئله كسيدي و لانگ (1996) پاسخ دادند.داده های حاصل با آزمون t گروه های مستقل، آزمون V کریمر، تحلیل رگرسیون چند متغیره با نرم افزار 21spss تجزیه و تحلیل شد.یافته ها نشان داد بین سبک های یادگیری شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت، گروههای سنی، سابقه و تحصیلات تفاوت وجود دارد.بین تاب آوری شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت ،گروه های سنی، سابقه و تحصیلات آنان تفاوت وجود ندارد. بین مهارت های حل مسئله شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت، گروههای سنی، سابقه و تحصیلات آنان تفاوت وجود دارد. همچنین بین سبک های یادگیری با تاب آوری و مهارت های حل مسئله رابطه وجود دارد. بین سبک های یادگیری و مهارت های حل مسئله رابطه وجود ندارد. در یک نتیجه گیری کلی باید گفت که سبک های یادگیری و داشتن مهارت ها در حل مسئله به وسیله بسیاری از صاحبنظران به عنوان یکی از عوامل موفقیت در تحصیلات عالی معرفی شده اند. اگرچه عموماً چنان تلقی می شود که افراد می توانند با آگاهی از سبک های یادگیری و افزایش تاب آوری خود موفقیت بیشتری در زندگی کاری بدست آورند.

واژگان کلیدی:سبک های یادگیری،تاب آوری، مهارت های حل مسئله ، شطرنج بازان.

 

فهرست مطالب

عنوان............................................................................................................................................................................................... صفحه

چكيده فارسي................................................................................................................................................................................. 4

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه...................................................................................................................................................................................... 3

1-2-بيان مساله............................................................................................................................................................................... 6

1-3-اهميت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................................................... 11

1-4-اهداف پژوهش....................................................................................................................................................................... 13

1-5-سوالهای پژوهش.................................................................................................................................................................... 13

1-6- فرضیه های پژوهش............................................................................................................................................................ 15

1-7- تعریف متغیرها، پیش فرضها و اصطلاحات تحقیق.............................................................................................................. 15

 

فصل دوم:ادبيات و پیشینه پژوهش

 

2-1-مقدمه...................................................................................................................................................................................... 18

2-2-تاب آوري....................................................... ...................................................................................................................... 18

2-3-انواع تاب‌آوری................................................ ...................................................................................................................... 28

2-4-محيط يادگيري............................................... ...................................................................................................................... 34

2-5-سبك شناختي فرد دریادگیری............................................................................................................................................... 39

2-6-فرهنگ سازماني یادگیری....................................................................................................................................................... 40

2-7- درك خودكارآمدي افراد از یادگیری.................................................................................................................................... 42

2-8-رويكردهاي يادگيري.............................................................................................................................................................. 48

2-9-حل مسأله............................................................................................................................................................................... 52

2-10- اصول حل مسأله................................................................................................................................................................. 53

2-11- فرآیند حل مسأله................................................................................................................................................................. 53

2-12-جهت گيري به مسئله........................................................................................................................................................... 58

2-13-عوامل شکل دهنده استراتژی در شطرنج..... ...................................................................................................................... 59

2-14-پیشینه پژوهش.............................................. ...................................................................................................................... 75

2-14-1-پیشینه پژوهش در ایران.................................................................................................................................................. 75

2-14-2-پیشینه پژوهش در خارج................................................................................................................................................. 80

 

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1-مقدمه...................................................................................................................................................................................... 85

3-2-روش تحقيق........................................................................................................................................................................... 85

3-3- جامعه آماری......................................................................................................................................................................... 85

3-4- روش نمونه گیری................................................................................................................................................................. 85

3-5-حجم نمونه و ویژگیهای آن........................... ...................................................................................................................... 85

3-6-ابزار پژوهش.......................................................................................................................................................................... 86

3-7-روش های تجزیه تحلیل داده ها.................... ...................................................................................................................... 89

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1-مقدمه...................................................................................................................................................................................... 91

4-2-یافته های توصیفی................................................................................................................................................................. 91

4-3-تحلیل مربوط به فرضیه ها..................................................................................................................................................... 95

 

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

5-1-مقدمه...................................................................................................................................................................................... 118

5-2-بحث و نتيجه گيري............................................................................................................................................................... 118

5-3-محدودیتها.............................................................................................................................................................................. 128

5-4-پيشنهادها................................................................................................................................................................................ 128

5-5-پیشنهادهای کاربردی.............................................................................................................................................................. 129

منابع ............................................................................................................................................................................................... 131

پيوستها............................................................................................................................................................................................ 139

پرسشنامه سبک های حل مساله...................................................................................................................................................... 140

پرسشنامه تاب آوری....................................................................................................................................................................... 142

پرسشنامه سبک های یادگیری......................................................................................................................................................... 144

چكيده لاتین.................................................................................................................................................................................... 145

 

فهرست جداول

جدول4-1فراوانی و درصد جنسیت....................... ...................................................................................................................... 91

جدول 4-2-فراوانی و درصد سن.......................... ...................................................................................................................... 91

جدول4-3- فراوانی و درصد میزان تحصیلات...... ...................................................................................................................... 92

جدول4-4-فراوانی و درصد سابقه......................... ...................................................................................................................... 92

جدول4-5-فراوانی و درصد سطح بازیکنان........... ...................................................................................................................... 93

جدول4-6-فراوانی و درصد سبک یادگیری........... ...................................................................................................................... 93

جدول4-7-شاخص های توصیفی میزان سبکهای یادگیری، حل مساله و تاب آوری................................................................... 94

جدول4-8- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) در بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها....................................................... 94

جدول4-9-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه جنسیت..................................... 95

جدول4-10-نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو.................................................................................................... 96

جدول4-11-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه سن.......................................... 96

جدول4-12-نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو.................................................................................................... 98

جدول4-13-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه سابقه....................................... 98

جدول 4-14- نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو................................................................................................. 100

جدول4-15- جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه تحصیلات.............................. 101

جدول4-16- نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو................................................................................................... 103

جدول4-17- آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری................................................................. 103

جدول4-18- شاخص های آزمون یومن ویتنی در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری............................................................... 104

جدول4-19- آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی در بررسی جنسیت و تاب آوری........................................................................... 104

جدول4-20- شاخص های آزمون یومن ویتنی در بررسی جنسیت و تاب آوری......................................................................... 104

جدول4-21- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری........................................................ 105

جدول4-22- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری..................................................... 105

جدول4-23- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سن و تاب آوری......................................................................... 105

جدول4-24- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و تاب آوری...................................................................... 106

جدول4-25- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری........................................................ 106

جدول4-26- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری..................................................... 106

جدول4-27- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری...................................................................... 107

جدول4-28- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری................................................................... 107

جدول4-29- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری........................................................ 107

جدول4-30- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری..................................................... 108

جدول4-31- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و تاب آوری.............................................................. 108

جدول4-32- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری................................................................... 108

جدول4-33- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله......................................................... 109

جدول4-34- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله...................................................... 109

جدول4-35- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی جنسیت و حل مساله................................................................... 109

جدول4-36- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی جنسیت و حل مساله................................................................ 110

جدول4-37- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله......................................................... 110

جدول4-38- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله...................................................... 110

جدول4-39-آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله........................................................................... 111

جدول4-40- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله....................................................................... 111

جدول4-41- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله......................................................... 111

جدول 4-42- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله..................................................... 112

جدول4-43- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سابقه و حل مساله....................................................................... 112

جدول4-44- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله....................................................................... 112

جدول4-45- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله......................................................... 113

جدول4-46- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله...................................................... 113

جدول4-47- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و حل مساله............................................................... 113

جدول4-48- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و حل مساله............................................................. 114

جدول 4-49-- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سبک های یادگیری و تاب آوری............................................ 114

جدول4-50- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و تاب آوری................................................ 115

جدول4-51- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و حل مساله.................................................... 115

جدول4-52- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و حل مساله................................................. 115

جدول4-53- نتایج آزمون اسپیرمن در بررسی رابطه تاب آوری و حل مساله............................................................................... 116


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 174

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.