تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 402
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331257

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به د


بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به د

چكيده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون دربیماران دیابتی شهر شیراز انجام گرفت.این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از، تقریبا نهصد و پنجاه نفر از افراد دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر شیراز که از یکسال قبل به انجمن دیابت مراجعه و تشکیل پرونده داده‌بودند. جامعه پژوهش شامل 60نفرکه بصورت نمونه در دسترس از بین بیماران عضو انجمن دیابت شیراز ; به صورت تصادفی انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. در ابتدا پیش آزمون توسط هر دو گروه انجام شد و سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 5/2 ساعته بصورت هفتگی تحت آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی –رفتاری همراه با تن آرامی وگروه کنترل طی این مدت تحت آموزش‌های دیگر نامرتبط با مدیریت استرس مانند آموزش‌های دارویی قرار گرفتند. پس از پایان دوره هر دو گروه مجددا به تکمیل پرسشنامه پرداختند. همچنین آزمایش هموگلوبین گلوکوزیته با فاصله 3 ماهه نسبت به تست اول گرفته شد. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه‌های تاب‌آوری،کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی وآزمایش هموگلوبین گلوکوزیته بود. همچنین، داده‌های به دست آمده از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی، حد اکثر و حد اقل) آمار استنباطی به روش کوواریانس و مانووا و تی تست مستقل و توسط نرم افزار Spss-18 موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشانگر آن است آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری باعث افزایش تاب آوری بیماران دیابتی شده و کانون کنترل سلامت را به سمت درونی شدن سوق داده،همچنین باعث افزایش سلامت عمومی و وکاهش هموگلوبین گلوکوزیته خون بیماران دیابتی گردیده است.

کلید واژه ها:آموزش گروهی مدیریت استرس،تاب آوری،کانون کنترل سلامت،سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده.................................................................................................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه......................................................................................................................................................................... 3

1-2- بیان مسئله.............................................................................................................................................................. 8

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش.................................................................................................................................... 21

1-4-هدف تحقیق............................................................................................................................................................. 31

1-4-1- اهداف علمی...................................................................................................................................................... 31

1-4-2- اهداف کاربردی................................................................................................................................................. 31

1-5-فرضیه تحقیق.......................................................................................................................................................... 31

1-6- تعاریف نظری متغیر‌ها ......................................................................................................................................... 32

1-6-1- تعریف مفاهیم.................................................................................................................................................... 32

1-6-1-1- تعریف نظری................................................................................................................................................. 32

1-7-تعاریف عملیاتی متغیرها....................................................................................................................................... 33

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مباحث نظری ........................................................................................................................................................ 35

2-1-1-مباحث نظری دیابت.......................................................................................................................................... 35

2-1-1-1 مقدمه............................................................................................................................................................... 35

2-1-1-2- دیابت از تعریف تا واقعیت......................................................................................................................... 36

2-1-1-3- چاقی،اپیدمی پنهان .................................................................................................................................. 37

2-1-1-4- تاریخچه کوتاه دیابت.................................................................................................................................. 38

2-1-1-5- انسولین چگونه در بدن عمل می‌کند؟................................................................................................... 39

2-1-1-6- چرا قند خون باید تنظیم شود؟............................................................................................................... 40

2-1-1-7- انواع دیابت.................................................................................................................................................... 41

2-1-1-8- عوامل خطر دیابت نوع 2........................................................................................................................... 43

2-1-1-9- علائم دیابت.................................................................................................................................................. 45

2-1-1-10- معیارهای تشخیص.................................................................................................................................. 46

2-1-1-11- عوارض دیابت............................................................................................................................................ 46

2-1-1-12- عوارض زودرس دیابت............................................................................................................................. 46

2-1-1-13- عوارض دیررس دیابت............................................................................................................................. 47

2-1-1-14- درمان دیابت.............................................................................................................................................. 50

2-1-1-15- اهمیت کنترل دیابت .............................................................................................................................. 52

2-1-1-16- تأثیر اندوه و افسردگی بر دیابت............................................................................................................ 53

2-1-2- مبانی نظری سازه تاب آوری.......................................................................................................................... 53

2-1-2-1- عناصر تاب آوری و دیدگاهها.................................................................................................................... 54

2-1-2-2- تعریف تاب آوری......................................................................................................................................... 55

2-1-2-3- چگونگی شکل گیری تاب آوری.............................................................................................................. 57

2-1-2-3-1- رویکردهای نظری پیرامون تاب آوری............................................................................................... 57

2-1-2-4- موجهای پژوهش درباره تاب آوری.......................................................................................................... 59

2-1-2-5-ویژگی‌های افراد تاب آور............................................................................................................................. 63

2-1-2-6- نیم رخ فرد تاب آور................................................................................................................................... 63

2-1-2-6-1- شایستگی اجتماعی............................................................................................................................... 63

2-1-2-6-2- مهارتهای مشکل گشایی....................................................................................................................... 64

2-1-2-6-3- استقلال.................................................................................................................................................... 65

2-1-2-6-4- حس هدفمندی...................................................................................................................................... 65

2-1-2-6-5- اعتماد به نفس........................................................................................................................................ 66

2-1-2-6-6- احساس کفایت........................................................................................................................................ 67

2-1-2-6-7- احساس داشتن یک پایگاه ایمن......................................................................................................... 67

2-1-2-7- ویژگی‌های محیط‌های تاب آور................................................................................................................ 69

2-1-3- مباحث نظری کانون کنترل سلامت............................................................................................................ 70

2-1-3-1- منبع کنترل.................................................................................................................................................. 70

2-1-3-2- سرسختی روانشناختی............................................................................................................................... 71

2-1-3-3- کانون کنترل................................................................................................................................................ 73

2-1-3-4- کنترل درونی و بیرونی............................................................................................................................... 73

2-1-3-5- كانون كنترل سلامت................................................................................................................................. 74

2-1-3-6- احساس كنترل فردي................................................................................................................................. 75

2-1-3-7- انواع كنترل................................................................................................................................................... 75

2-1-3-8- باور فرد در مورد خودش و كنترل......................................................................................................... 77

2-1-3-9- شكل گيري كنترل فردي.......................................................................................................................... 78

2-1-3-10- جنسيت و تفاوت‌هاي فرهنگي در كنترل فردي............................................................................... 79

2-1-3-11-زماني كه مردم كنترل فردي ندارند...................................................................................................... 79

2-1-3-12- كنترل فردي و سلامت.......................................................................................................................... 82

2-1-4- مبانی نظری سلامت عمومی.......................................................................................................................... 84

2-1-4-1- عوامل موثر در سلامت عمومی ............................................................................................................... 85

2-1-4-2- انواع دیدگاه‌های سلامت عمومی ............................................................................................................ 85

2-1-5- هموگلوبین گلوکوزیته..................................................................................................................................... 89

2-1-6- مدیریت گروهی استرس ................................................................................................................................ 91

2-1-6-1- در مورد درمان‌های کار آمد...................................................................................................................... 91

2-1-6-2- استرس........................................................................................................................................................... 91

2-1-6-2-1- استرس چیست؟..................................................................................................................................... 91

2-1-6-2-2- انواع استرس............................................................................................................................................ 94

2-1-6-2-3- عوامل مؤثر در واکنش به فشار روانی................................................................................................ 95

2-1-6-2-4-عوامل کاهش دهنده فشار روانی......................................................................................................... 96

2-1-6-2-5-تکنیک مدیریت استرس........................................................................................................................ 106

2-1-6-3-تعریف شناخت.............................................................................................................................................. 108

2-1-6-3-1- شناخت درمانی....................................................................................................................................... 108

2-1-6-4- رفتار درمانی.................................................................................................................................................. 110

2-1-6-5- درمان شناختی – رفتاری (C. B. T) ................................................................................................ 111

2-1-6-6- نظریه‌های آرام سازی.................................................................................................................................. 112

2-1-6-6-1-نظریه‌های تک وجهی............................................................................................................................. 112

2-1-6-6-2- نظریه‌های دو وجهی.............................................................................................................................. 113

2-1-6-6-3- نظریه‌های چند وجهی.......................................................................................................................... 113

2-1-6-7-تعریف مدیریت گروهی استرس به شیوه‌ی شناختی – رفتاری ....................................................... 115

2-1-6-7-1- جلسات گروهی و مدت برنامه............................................................................................................. 116

2-1-6-7-2- اندازه‌ی گروه............................................................................................................................................ 116

2-1-6-7-3- ساختار گروهی بسته............................................................................................................................. 117

2-1-6-7-4- توالی جلسات ......................................................................................................................................... 117

2-1-6-7-5-جلسات نگهداری...................................................................................................................................... 118

2-1-6-7-6- اهداف طراحی این برنامه .................................................................................................................... 119

2-1-6-7-7- رهبران گروه............................................................................................................................................ 120

2-1-6-7-8-طرح کلی برنامه .................................................................................................................................... 121

2-2- تحقیقات پیشین.................................................................................................................................................... 123

2-2-1- استرس و تاب آوری......................................................................................................................................... 123

2-2-2- استرس و کانون کنترل................................................................................................................................... 125

2-2-3- استرس و سلامت عمومی............................................................................................................................... 126

2-2-4- استرس و هموگلوبین گلوکوزیته.................................................................................................................. 131

2-2-5- تاب آوری و سلامت عمومی........................................................................................................................... 133

2-2-6- کانون کنترل و سلامت عمومی..................................................................................................................... 134

2-2-7- کانون کنترل و هموگلوبین گلوکوزیته ....................................................................................................... 138

2-3- جمع بندی.............................................................................................................................................................. 138

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع پژوهش............................................................................................................................................................. 141

3-1-1- نوع روش تحقیق............................................................................................................................................... 141

3-1-2-جامعه آماری و نمونه پژوهش......................................................................................................................... 142

3-1-3- روش نمونه گیری .......................................................................................................................................... 142

3-1-4-روش اجرای پژوهش.......................................................................................................................................... 142

3-2- ابزارهای پژوهش و روایی وپایایی آنها............................................................................................................... 146

3-2-1- پرسشنامه مشخصات فردی............................................................................................................................ 147

3-2-2-پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری............................................................................................................................ 148

3-2-3- پرسشنامه کانون کنترل سلامت................................................................................................................... 149

3-2-4- پرسشنامه سلامت عمومی‌گلد برگ و هیل................................................................................................ 151

3-2-5- بررسی میزان هموگلوبین گلوکزیته .......................................................................................................... 153

3-3- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجرا......................................................................................................................... 153

3-4- روش تحلیل داده‌ها............................................................................................................................................... 154

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- یافته‌های توصیفی مربوط به متغیر‌های پژوهش............................................................................................ 156

4-2- بررسی فرضیه‌های پژوهش.................................................................................................................................. 158

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه ای از پژوهش............................................................................................................................................. 167

5-2-فرضیه‌های پژوهش................................................................................................................................................. 168

5-3-بحث .......................................................................................................................................................................... 169

5-4-نتیجه گیری.............................................................................................................................................................. 179

5-5-محدودیت‌ها.............................................................................................................................................................. 182

5-6-پیشنهاد‌ها.................................................................................................................................................................. 182

 

پیوست‌ها:

پرسشنامه اطلاعات شخصی............................................................................................................................................ 185

پرسشنامه تاب آوري......................................................................................................................................................... 186

پرسشنامه کانون کنترل سلامت.................................................................................................................................... 188

پرسشنامه سلامت عمومی............................................................................................................................................... 190

 

فهرست منابع

الف) منابع فارسی.............................................................................................................................................................. 192

ب) منابع لاتین.................................................................................................................................................................. 203

 

 

فهرست جداول

جدول 1-2- دیابت در ایران و جهان............................................................................................................................ 26

جدول 2-1- رابطه میزان HbA1C و متوسط قند خون ................................................................................... 90

جدول 2-2- اهداف، راهبرد‌ها و تکنیک‌های مداخله‌ای مدیریت استرس .......................................................... 122

جدول 3-1- طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل.................................................................................... 141

جدول3-2- اهداف، راهبرد‌ها و تکنیک‌های مداخله‌ای مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری....... 145

جدول3-3- مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر جنسیت.................................................................................. 147

جدول3-4- مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر تأهل........................................................................................ 147

جدول3-5- مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر تحصیلات............................................................................... 147

جدول3-6- مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر سن.......................................................................................... 148

جدول3-7- ضريب آلفاي كرونباخ در پژوهش حاضر............................................................................................... 149

جدول3-8- ضرايب آلفاي كرونباخ در پژوهش حاضر.............................................................................................. 151

جدول3-9- ضرايب آلفاي كرونباخ در پژوهش حاضر.............................................................................................. 153

 

جدول شماره 4-1یافته‌های توصیفی متغیر تاب آوری مربوط به نمرات گروههای آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون.................................................................................................................................................................................... 156

جدول شماره4-2 یافته‌های توصیفی خرده مقیاسهای متغیر کانون کنترل سلامت مربوط به نمرات گروههای آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون............................................................................................................................. 157

جدول شماره 4-3 یافته‌های توصیفی خرده مقیاسهای متغیر سلامت عمومی مربوط به نمرات گروههای آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون............................................................................................................................. 157

جدول 4-4 ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه در پیش آزمون............................................................ 158

جدول 4-5 ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه در پس آزمون.............................................................. 158

جدول شماره 4-6 مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر تاب آوری پیش از آموزش گروهی مدیریت استرس (پیش آزمون).................................................................................................................................................................................. 159

جدول شماره 4-7 مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر تاب آوری پیش از آموزش گروهی مدیریت استرس (پس آزمون).................................................................................................................................................................................. 159

جدول شماره 4-8 مقایسه اختلاف نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در ابعاد مختلف متغیر کانون کنترل سلامت (پیش آزمون).................................................................................................................................................................................. 160

جدول شماره4-9 اثر پیلایی و لامبدای ویلکز............................................................................................................ 161

جدول شماره4-10 تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت ابعاد کانون کنترل سلامت

گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون.......................................................................................................................... 161

جدول شماره 4-11 مقایسه اختلاف نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در ابعاد سلامت عمومی (پیش آزمون) 162

جدول شماره 4-12 مقایسه اختلاف نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در ابعاد سلامت عمومی (پس آزمون) 163

جدول شماره4-13 اثر پیلایی و لامبدای ویلکز......................................................................................................... 163

جدول شماره4-14 تحلیل کوواریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت ابعاد عملکرد اجتماعی و علائم افسردگی گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون.................................................................................................................................... 163

جدول شماره 4-15 مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش در هموگلوبین گلوکوزیته پیش از آموزش گروهی مدیریت استرس (پیش آزمون)...................................................................................................................................................................... 164

جدول شماره 4-16 مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش در هموگلوبین گلوکوزیته پیش از آموزش گروهی مدیریت استرس (پس آزمون)....................................................................................................................................................................... 165

 

 

فهرست شکل­ها

شکل 2-1 مدل فرآیند تاب آوری................................................................................................................................. 60

شکل 2-2- پیوند والدینی با تاب آوری از نظر کوون وهمکاران (1996)........................................................... 68

شکل 2-3 اعتماد به نفس و تاب آوری از نظر راتر (1987) ................................................................................. 68

شکل 2-4- مولفه‌های تاب آوری از نظر ریچاردسون و وایت (2002)................................................................ 68

شكل 2-5 مهارتهاي تطابقي مثبت با تاب آوري از نظر مگناس و همكاران (1999) ..................................... 69

 


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 148

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.