تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3506
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306300

بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان


بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان

چکيده

هدف پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان بود.بدین منظور از بين ورزشکاران مبتدي مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترسو 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و از نظر سن ، جنسیت و تحصیلات با گروه آزمایش همتا شدند.پس از انتخاب گروه هاي نمونه، آموزش ورزشي توسط مربي پرورش اندام به مدت 3 ماه هرهفته 3جلسه 2 ساعته بر روي گروه آزمايشي(ورزشکاران مبتدي) اجرا شد. شرکت کنندگان پرسشنامه های عزتنفسکوپراسميت، شادكامي آكسفورد و کيفيتزندگيسازمانجهانيبهداشت را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده شاخص هاي آمار توصيفي، آزمون مانوا و با بكارگيري نرم‌افزاري آماري SPSS-16، تحليل شدند.نتایج تحلیل واریانس چند متغیره حاکی از اثر بخشی ورزش و افزایش معنی دار نمرات عزت نفس، شادکامی و کیفیت زندگی و مولفه های آنها در ورزشکاران مبتدی در پس آزمون بود.پیشنهاد می شود با توجه به فواید جسمانی و روانی و نداشتن عوارض جانبی، از ورزش به عنوان عاملی جهت افزایش سلامت جسمانی و روانی در افراد جامعه استفاده شود.

کلید واژه: اثربخشی ورزش، عزتنفس ، شادكامي، کيفيت زندگي

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکيده............................................................................................................................................................................1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.......................................................................................................................................................................3

2-1- بیان مسئله.............................................................................................................................................................4

3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................................................................11

بهره وران.........................................................................................................................................................................12

فرضيه هاي فرعي..........................................................................................................................................................13

5-1-اهداف تحقيق......................................................................................................................................................13

6-1-تعاريف مفهومي...................................................................................................................................................14

7-1-تعاريف عملياتي...................................................................................................................................................14

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه ای بر روانشناسي ورزش..................................................................................................................................17

فرضياتي در تبيين تأثيرات ورزش.............................................................................................................................22

تأثير ورزش در شخصيت..............................................................................................................................................26

تأثير ورزش در اخلاق و رعايت حقوق ديگران........................................................................................................27

تأثير ورزش در کاهش افسردگی................................................................................................................................28

تأثير ورزش در کاهش اضطراب.................................................................................................................................29

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت.....................................................................................................................31

تأثير ورزش بر فرهنگ.................................................................................................................................................32

تأثير ورزش بر حافظه...................................................................................................................................................33

2-2-کيفيت زندگي......................................................................................................................................................34

مولفه‌هاي کيفيت زندگي.............................................................................................................................................36

از بهزيستي ذهني تا کيفيت زندگي..........................................................................................................................37

1-2-2- مدل‌هاي کيفيت زندگي و ارتباط آن با بهزيستي ذهني.....................................................................39

2-2-2- کيفيت زندگي براساس مدل اميد به زندگي شاد (وينهوون)..............................................................40

3-2-شادكامي...............................................................................................................................................................41

ديدگاه لذت گرايي........................................................................................................................................................42

ديدگاه معنوي .........................................................................................................................................................43

نظريه داينر.................................................................................................................................................................44

نظريه آرگايل.............................................................................................................................................................45

ديدگاه هاي شناختي و شادي................................................................................................................................46

ديدگاه هاي زمينه اي در مورد شادي......................................................................................................................47

شادي در نظريه فرويد..................................................................................................................................................48

نظريه تعادل حالات هيجاني.......................................................................................................................................48

شادي در نظريه اليس...................................................................................................................................................49

نظريه زيست شناختي در مورد شادي......................................................................................................................49

شادي در نظريه فاوا.....................................................................................................................................................51

شادي در نظريه فرلو....................................................................................................................................................51

مؤ لفه هاي تشكيل دهنده شادماني.........................................................................................................................52

عواطف مثبت و منفي...................................................................................................................................................52

صفات شخصيتي و روان شناختي مرتبط با شادماني............................................................................................55

برون گرايي و روان نژندي............................................................................................................................................55

شخصيت و شادكامي....................................................................................................................................................57

4-2-عزت نفس.............................................................................................................................................................58

عزت نفس درقرآن مجيد ..........................................................................................................................................60

عزت نفس کلي.............................................................................................................................................................61

عزت نفس اجتماعي......................................................................................................................................................62

عزت نفس تحصيلي.......................................................................................................................................................62

مولفه هاي اساسي عزت نفس.....................................................................................................................................62

ماهيت عزت نفس..........................................................................................................................................................63

نظريه ي جیمز ............................................................................................................................................................64

نظريه ي ميد .................................................................................................................................................................65

نظريه ي کولي................................................................................................................................................................66

نظريه ي ساليوان...........................................................................................................................................................66

نظريه ي روزنبرگ.........................................................................................................................................................68

نظريه ي هورنای...........................................................................................................................................................68

نظريه ي آدلر..................................................................................................................................................................69

5-2- پيشينه مطالعات ...............................................................................................................................................70

ورزش و شادکامي..........................................................................................................................................................76

جمع بندي.....................................................................................................................................................................79

فصل سوم: روش تحقیق

1-3-نوع روش تحقيق.................................................................................................................................................81

2-3-جامعه آماري........................................................................................................................................................81

3-3-نمونه و روش نمونه‌گيري..................................................................................................................................81

1-3-3-ملاک‌هاي انتخاب نمونه...............................................................................................................................82

2-3-3-ملاک‌هاي حذف نمونه..................................................................................................................................82

4-3-متغيرهاي پژوهش..............................................................................................................................................83

5-3 ابزار گردآوری اطلاعات ......................................................................................................................................84

1-5-3-پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت.................................................................................86

2-5-3-پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت............................................................................................................86

3-5-3-پرسشنامه شادكامي آكسفورد.....................................................................................................................85

6-3-شيوه ي اجراي پژوهش.....................................................................................................................................87

7-3-ملاحظات اخلاقي................................................................................................................................................88

8-3-روش تجزيه و تحليل اطلاعات.........................................................................................................................88

فصل چهارم: یافته های پژوهش

1-4- يافته هاي توصيفي............................................................................................................................................90

2-4- يافته هاي استنباطي.........................................................................................................................................93

1-3-4- فرضيه اصلي پژوهش...................................................................................................................................94

1-3-4- فرضيه اصلي پژوهش...................................................................................................................................95

2-3-4- فرضيه هاي فرعي.........................................................................................................................................97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5-بحث و نتیجه گیری.........................................................................................................................................105

2-5-تبیین های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش...............................................................................................105

1-2-5-تبیین یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش...................................................................................107

2-2-5-تبیین یافته های مربوط به فرضیه دوم پژوهش.................................................................................109

3-2-5-تبیین یافته های مربوط به فرضیه سوم پژوهش.................................................................................111

3-5-محدودیت ها و موانع پژوهش.......................................................................................................................114

4-5- پیشنهاد های پژوهشی..................................................................................................................................114

5-5- پیشنهادات کاربردی پژوهش.......................................................................................................................114

پیوست ها

پرسشنامه اطلاعات شخصی.....................................................................................................................................117

منابع

منابع فارسی................................................................................................................................................................132

منابع لاتین..................................................................................................................................................................140

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................................154


فهرست جداول

جدول 1-3طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل(برگرفته از دلاور، 1385)...................................81

جدول(2-3): ميانگين و انحراف معيار سن شرکت کنندگان به تفکيک گروه.................................................82

جدول(3-3) فراواني و درصد تحصيلات شرکت کنندگان به تفکيک گروه ها................................................82

جدول(4-3) فراواني و درصد طبقه اقتصادي اجتماعي شرکت کنندگان به تفکيک گروه..........................83

جدول2-3 خرده مقياس ها و نمره گذاري پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت..................84

جدول3-3 پرسشنامه شامل 4 خرده مقياس اصلي و يک دروغ سنج به شرح زير است..............................85

جدول4-3 خرده مقياس ها و نمره گذاري پرسشنامه شادكامي آكسفورد......................................................87

جدول 1-4 ميانگين و انحراف معيار کيفيت زندگي، شادکامي و عزت نفس به همراه مولفه هاي آن ها به تفکيک گروه ها در پيش آزمون.................................................................................................................................91

جدول 2-4 ميانگين و انحراف معيار کيفيت زندگي، شادکامي و عزت نفس به همراه مولفه هاي آن ها به تفکيک گروه ها در پس آزمون...................................................................................................................................92

نتايج کلي تحليل مانوا..................................................................................................................................................93

نتايج برونداد تحليل واريانس تک متغيره متغير هاي پژوهش...........................................................................94

جدول(4-4-1-) نتايج تحليل لوين، بررسي تساوي واريانس هاي دو گروه....................................................94

جدول(4-4-2-) نتايج تحليل باکس، بررسي تساوي کواريانس هاي دو گروه................................................95

جدول 3-4 نتايج کلي تحليل مانوا............................................................................................................................96

جدول 4-4 نتايج برونداد تحليل واريانس تک متغيره متغير هاي پژوهش......................................................97

جدول5-4 نتايج کلي تحليل مانوا.............................................................................................................................98

جدول 6-4 نتايج برونداد تحليل واريانس تک متغيره متغير هاي پژوهش......................................................99

جدول 7-4 نتايج کلي تحليل مانوا.........................................................................................................................100

جدول 8-4 نتايج برونداد تحليل واريانس تک متغيره متغير هاي پژوهش...................................................101

جدول9- 4 نتايج کلي تحليل مانوا.........................................................................................................................102

جدول 10-4 نتايج برونداد تحليل واريانس تک متغيره متغير هاي پژوهش................................................102

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-2-مدل چند جانبه هيجان ها ( واتسون و تلگن ، 1985 ).................................................................53


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 169

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.