تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 78
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333349

رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی


رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل می دادند و سطح تحصیلات حدود 8/72 درصد از آنان لیسانس بود، به صورت تصا دفی ساده انتخاب شدند و به صورت فردی به پرسشنامه های ابعاد جهتگیری مذهبی بهرامی، هوش هیجانی بار-آن و رضایتمندی زناشویی جدیری پاسخ دادند.ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانیبه عنوان متغیرهای پیش بین و رضایت مندی زناشویی به عنوان متغیر ملاک وتجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمارتوصیفی(فراوانی،درصد فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد) و آماراستنباطی( رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون)و نرم افزار20 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مقادير همبستگی بین ابعاد جهتگیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی فرهنگیان از نظر آماری معنی دار است(01/0>p) ؛ دو متغير (مذهب گرایی ، ارزنده سازی مذهبی) توانسته است 23 درصد واريانس رضایتمندی زناشویی معلمان (متغير ملاك) را تبيين كنند؛ابعاد سازمان نیافتگی و کامجویی نقش معنی داری در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان نداشتند؛بنابراین با اطمینان 99/0 نتیجه می گیریم که پیش بینی رضایت مندی زناشویی فرهنگیان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی از نظر آماری معنی دار است. همچنین سه خرده مقیاس هوش هیجانی (شادمانی ، حل مساله، همدلی) توانسته است 26 درصد واريانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغير ملاك) را تبيين كنند ؛ دیگر مولفه های هوش هیجانی نقش معنی داری در پیش بینی رضایتمندی زناشویی معلمان نداشتند.بين مؤلفه های هوش هیجانی با ابعاد جهت گیری مذهبی معلمان ، همبستگی مثبت به میزان (14/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است( 01/0>P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفه های هوش هیجانی ، جهت گیری مذهبی معلمان افزایش می یابد.

کلید واژه: جهت گیری مذهبی، هوش هیجانی، رضایتمندی زناشویی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول:کلیاتتحقیق. 2

1-1مقدمه. 3

1-2 بيان مسأله. 6

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:10

1-4-اهداف مشخص تحقيق. 11

1-5-اهداف جزیی:11

1-6- سؤالات تحقیق:11

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق:12

1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 12

فصل دوم:مرور منابع-ادبیات تحقیق-پیشینه تحقیق. 13

1-2-پیش در آمد. 14

2-2-تاریخچه رضایتمندی زناشوی.. 15

2-3-تعريف رضايت‌مندي زناشويي.. 16

2-4-تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان. 19

2-5-ویزگی زوج های سالم :20

2-5-1-زوج های سالم از دیدگاه بیورز، اسپری و کارلسون. 20

2-5-2- هشت معیار موفقیت زناشویی.. 21

2-6-عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. 21

2-6-1-السون و فاورز (1989) زوجین را شامل چند نوع می داند:21

2-6-2- به نظر گارسیا رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود:22

2-6-3- نیوفان (1994) عوامل زیر را بیانگر رضایت زناشویی می داند:22

2-7- دسته بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی زناشویی:23

2-7-1ارتباط.. 23

2- 7-2- سن.. 25

2-7-3- اعتماد و صداقت.. 25

2-7-4 درک همسر و تفاهم. 25

2-7-5- محبت.. 26

2-7-6- همکاری.. 26

2-7-7- مسائل جنسی.. 26

2-7-8- صمیمیت.. 27

2-7-9- توجه و علاقه. 28

2-7-10- مسائل مالی و اقتصادی.. 28

2-7-11- طول دوره ازدواج. 29

2-7-12- فرزندان. 29

2-7-13- قدرت و تصمیم گیری.. 30

2-7-14- اشتغال. 30

2-7-15- شخصیت.. 30

2-7-16-صرف اوقات فراغت.. 30

2-7-17-اقوام و دوستان. 31

2-7-18- تحصیلات.. 31

2-7-19- اعتقادات مذهبی.. 31

2-8- رضايت‌مندي زناشويي از ديدگاه اسلام. 32

2-9- عواملی که سبب می شود دینداری، به رضایت بیشتر از زندگی بیانجامد:36

2-9-1- عامل حمایت اجتماعی:36

2-9-2- عامل تقرب به خداوند:36

2-9-3- یقین وجودی:37

2-10-ساختار و راهبردهای خانواده37

2-10-1-کانتور و لر سه راهبرد خانوادگی را مشخص کردند:37

2-11- تفاوت زوج ها از نظر میزان رضایت مندی.. 38

2-12- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی.. 38

2-12-1- نظریه روان پویایی و ارتباط شئ:38

2-12-2- نظریه های رفتاری:39

2-12-3- نظریه های شناختی:40

2-12-4- نظریه های سیستمی:40

2-12-5- نظریه های بین نسلی:41

2-13- مدل های ارزیابی آسیب شناسی زندگی زناشویی.. 42

2-13-1- مدل مک مستر :42

2-13-2- مدل فرآیند کارکرد خانواده:42

2-13-3- مدل برادبوری 42

2-13-4- طرح سه محوری تسنگ و مک درموت.. 44

2-13-5- مدل السون:44

2-13-6- مدل بیورز:45

2-14-کار کرد مطلوب خانواده46

2-15-تعريف هوش هيجاني.. 47

2-16- تاريخچة هوش هيجان. 48

2-17- هوش هیجانی از دیدگاه سالووی.. 51

2-17-1- شناخت عواطف شخصی:51

2-17-2- به کار بردن درست هیجان ها:51

2-17-3- براگیختن خود:51

2-17-4- شناخت عواطف دیگران:52

2-17-5- حفظ ارتباط ها:52

2-18- مغز هیجانی.. 53

2-19- هوش هيجاني از ديدگاه اسلام. 54

2-20- هوش هیجانی و زندگی زناشویی.. 55

2-21- مؤلفه های هوش هیجانی.. 57

2-21-1- مهارتهای درون فردی شامل:57

2-21-2 مهارتهای میان فردی شامل:57

2-21-3 سازگاری:58

2-21-4كنترل استرس:58

2-21-5 خلق عمومی:58

2-22- پیشینه. 58

2-22-1-تحقیقات داخل کشور. 58

2-22-2- تحقیقات خارج از کشور. 60

 

فصل سوم:روش اجرای تحقیق. 63

3-1- پیش درآمد. 64

3-2- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه :64

3-3- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:64

3-4- روش شناسی تحقیق:64

3-5- روش گرد آوری اطلاعات:65

3-6- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها65

3-6-1- متغیرهای مستقل(پیش بین):65

3-6-2- متغیر وابسته(ملاک):65

3-7- ابزار پژوهش:65

3-7-1- مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی:65

3-7-2- نمره گذاری و تفسیرچهار خرده مقیاس عبارتند از:66

3-7-3- جهت گیری مذهبی یا مذهب گرایی.. 66

3-7-4- سازمان نیافتگی مذهبی.. 66

3-7-5-ارزنده سازی مذهبی.. 66

3-7-6-کامجویی.. 66

3-7-7-اعتبار. 67

3-7-8- پایایی:67

3-8-پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن:68

3-8-1- اعتبار و روایی:69

3-8-2- نمره گذاری و تفسیر نمرات:70

3-9- مقیاس رضایت مندی زناشویی جدیری:71

3-9-1- مؤلفه‌هاي آزمون. 71

3-9-2- اعتبار. 73

3-9-3- روايي.. 73

3-9-4- شيوة نمره‌گذاري و تفسیر. 73

فصل چهارم:یافته های تحقیق. 74

4-1- تحلیل توصیفی داده ها76

4-2-تحلیل استنباطی.. 78

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها92

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 93

5-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 98

5-3- پیشنهادهای کاربردی.. 99

5-4- محدودیت های تحقیق. 99

ضمایم و پیوستها110

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت.. 76

جدول 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات.. 77

جدول 4-3 : شاخص های توصیفی سن و مدت ازدواج. 78

جدول 4-4 : شاخص های توصیفی و همبستگی های متقابل ابعاد جهت گیری مذهبی ورضایت مندی زناشویی.. 79

جدول 4-5 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای رابطه بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان 80

جدول 4 -6 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی.. 83

جدول 4-7 خلاصه نتايج رگرسيون گام به گام براي پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی.. 84

جدول 4-8 : شاخص های توصیفی و همبستگی های مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی.. 85

جدول 4-9 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان 87

جدول 4 -10 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی.. 89

جدول 4-11خلاصه نتايج رگرسيون گام به گام براي پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی.. 90

جدول4-12: همبستگیبین مؤلفه های هوش هیجانی با جهت گیری مذهبی معلمان. 91

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت.. 76

نمودار 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات.. 78

نمودار 4-3 :نمودار خطی همبستگی بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان. 80

نمودار 4-4 :باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی 82

نمودار 4-5 نمودار خطی همبستگی بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان. 86

نمودار 4-6 :باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی 88


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 361

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.