تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 312
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332876

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین


بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین

چکیده

زنان بعنوان نیمی ازجمعیت درراستای نقش همسری ومادری وقایعی را در زندگی خود تجربه می‌کنند، که یکی از مهم‌ترین این وقایع، وقوع بارداری وبدنبال آن زایمان است. دردوره بعداز زایمان، برخی تغییرات جسمی، روانی واجتماعی در مادر بوجود می‌آید که برکیفیت زندگی مادران وخانواده‌هایشان تأثیر می‌گذارد، ازطرفی یکی ازجنبه‌‌های مهم شکل دهنده هویت وعزت نفس افراد ظاهرجسمانی وتصویربدنی است وزندگی روزمره فرد تحت تأثیر تن انگاره قرار دارد. باتوجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضرباهدف بررسی مقایسه ای تأثیرنوع زایمان برکیفیت زندگی وتن انگاره زنان وتعیین ارتباط بین تن انگاره وکیفیت زندگی دردوران بعداز زایمان انجام شد. روش بررسی: اين مطالعه ی علی- مقایسه ای بر روي100 خانم 35-18 ساله نخست‌زا مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر‌های ایلام و ایوان كه معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند، انجام شد. كيفيت زندگي و نگرش درمورد تصویربدن نمونه‌ها در 2 تا 8 هفته اول بعد از زايمان مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. در این مطالعه از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده شد. سنجش متغیرها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 ومقیاس نگرش فرد درمورد تصویربدن (MBSRQ)بررسی وتجزیه وتحلیل با نرم افزارSPSS 16انجام شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد بین میانگین نمره کیفیت زندگی ونوع زایمان رابطه معنی داروجود دارد (000/0=sig). اما بین میانگین نمره کل تن انگاره ونوع زایمان رابطه معنی داروجود ندارد (063/0 =sig). بین نمره کل کیفیت زندگی براساس مقیاس SF-36 ونمره کل تصویر بدنی رابطه معنی‌دارگزارش نشد (304/0=sig). نتیجه: کیفیت زندگی زنان در8 هفته اول بعداز زایمان درزنان بازایمان طبیعی بالاتر از زنان با زایمان سزارین می‌باشد، لذا فرضیه یک تأیید می‌شود. همچنین بین میانگین نمره کل تن انگاره ونوع زایمان رابطه معنی‌دارنبود، لذا فرض Ho فرضیه دوم تأییدمی‌شود. دراین مطالعه بین نمره کل کیفت زندگی ونمره کل تصویر بدنی رابطه معنی‌دارنبود، لذا فرضیه Ho مطالعه کنونی تأیید می‌گردد.

کلید واژه ها: نوع زایمان، کیفیت زندگی، تن انگاره.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه........................................3

1-2- بیان مسأله........................................4

1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق.................................... 6

1-4- اهداف تحقیق........................................ 7

1-4-1- هدف کلی........................................ 7

1-4-2- اهداف جزیی..................................... 7

1-5- فرضیه‌‌های تحقیق.......................................... 7

1-5-1-فرضیه اصلی........................................ 7

1-5-2- فرضیه‌‌های فرعی.................................. 7

1-6- تعریف واژه هاومفاهیم..................................................... 8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1- مقدمه.................................................10

2-2- مفاهیم مسأله زنان وزایمان................................... 10

2-2-1- اهمیت بررسی مسائل زنان دردوره بعداززیمان.................................... 10

2-2-2- تعریف انواع زایمان.................................... 11

2-2-3- عوارض انواع زایمان.............................. 11

2-2-3-1- عوارض زایمان سزارین............................... 11

2-2-3-2- زایمان طبیعی................................ 12

2-2-4- مشکلات جنسی بعداززایمان.............................. 12

2-2-5- مفاهیم کیفیت زندگی....................................... 13

2-2-5-1- تعریف کیفیت زندگی..................................... 13

2-2-5-2- تاریخچه طرح مفهوم کیفیت زندگی........................... 14

2-2-5-3- ویژگی‌های کیفیت زندگی.................................. 16

2-2-5-3-1- چندبعدی بودن کیفیت زندگی........................................... 16

2-2-5-3-2- ذهنی بودن کیفیت زندگی.................................... 16

2-2-5-3-3- پویایی کیفیت زندگی....................................... 17

2-2-5-4- عوامل مؤثربرکیفیت زندگی........................................ 17

2-2-5-5- نظریه‌‌های کیفیت زندگی........................................... 18

2-2-5-5-1- نظریه کیفیت زندگی جهانی........................................ 18

2-2-5-5-2- نظریه ی فردگرایانه..........................................19

2-2-5-5-3- نظریه‌‌های مبتنی برخانواده.....................................20

2-2-5-5-4- نظریه‌‌های روانشناختی........................... 20

2-2-5-6- کاربرد‌های اندازگیری کیفیت زندگی......................... 21

2-2-6- کیفیت زندگی وسلامت روان زنان.......................................................... 22

2-2-6-1- تعریف سلامت روان....................................... 22

2-2-6-2- سلامت روان زنان........................................ 22

2-2-7- مفاهیم تن انگاره.......................................22

2-2-7-1- تعاریف تن انگاره.......................................22

2-2-7-2- تاریخچه تن انگاره.........................................23

2-2-7-3- انواع اختلالات تن انگاره...............................24

2-2-7-4- مبانی نظری تن انگاره.....................................25

2-2-7-5- عوامل مؤثربرتن انگاره.................................26

2-2-7-5-1- پیامد‌های تصویربدنی منفی.................................... 26

2-2-7-6- زنان وتن انگاره..............................27

2-2-7-6-1- نظریات درموردتن انگاره زنان....................................... 27

2-2-7-6-2- بارداری وزایمان ونقش آن درتصویربدن زنان.................................... 29

2-3- پیشینه مطالعات............................................. 30

2-3-1- مطالعات داخلی......................................... 30

2-3-2- مطالعات خارجی................................... 35

فصل سوم:روش تحقیق

3-1- مقدمه..................................38

3-2- روش پژوهش.................................... 39

3-3- جامعه آماری............................ 39

3-4- روش نمونه گیری وحجم نمونه....................................39

3-5- متغیر‌هاابزارواندازه گیری آنها......................................40

3-5-1- پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی ................................(SF-36)40

3-5-2- پرسشنامه چندبعدی نگرش فرددرموردتصویربدن خود..................................41

3-6- قلمروپژوهش................................. 42

3-6-1- قلمرومکانی................................... 42

3-6-2- قلمروزمانی.................................. 42

3-7- شیوه تجزیه وتحلیل.................................. 42

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل آماری

4-1- مقدمه......................44

4-2- فرضیه ی (1).............................45

4-3- فرضیه (2)...................................46

4-4- فرضیه (3)....................................................49

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

5-1- مقدمه.........................................53

5-2- فرضیه 1............................................ 53

5-3- فرضیه 2.................................... 55

5-4- فرضیه3......... ........................56

5-5- محدودیت‌‌های پژوهش................................. 59

5-6- پیشنهادات پژوهش............................................... 59

منابع ومآخذ........................................................ 60

پیوستها...............................................67

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 4-1- مشخصات دموگرافی شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه..................................44

جدول 4-2- مقایسه نمره کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه........................................45

جدول4-3: مقایسه نمرات ابعادجسمانی وروانی کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه.................................45

جدول4-4- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه...................................4..6

جدول4-5: مقایسه نمره تصویربدنی دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه...............................46

جدول4-6- مقایسه نمرات ابعادنگرش فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه................................47

جدول4-7- فراوانی وضعیت نگرش فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه..............................47

جدول4-8- فراوانی وضعیت نگرش فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه..............................48

جدول4-9- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص نگرش درموردابعادجسمانی............................ .49

جدول4-10- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص رضایت ازبخش‌‌های مختلف بدن. ...................50

جدول4-11- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص نگرش فرددرباره وزن بدن.................... 50


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 584

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.