تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 119
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332561

بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت بر میزان اضطراب و افسردگی متقاضیان جراحی زیبایی بینی


بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت بر میزان اضطراب و افسردگی متقاضیان جراحی زیبایی بینی

چکیده

هدف عمده افراد از جراحي زيبايي بيني، دست يابي به شکل تصوری از بيني است كه فکر مي كنند با چهره شان هماهنگي بيشتري دارد تا از اين طريق به تصوير مطلوب تري از تن خود برسند. تحقیقاتنشاندادهاستکهبینمؤلفه­هايفراشناختیواقدام به جراحی زیباییرابطهوجوددارد. پژوهشحاضرباهدفتعییناثربخشیمداخلهفراشناختیبرکاهش میزان اضطراب و افسردگی متقاضیان جراحی زیباییانجام شد. بدین منظور30 نفر از متقاضیان جراحی زیبایی بینی به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جهت انجام آزمایش گمارده شدند، هر دو گروه پرسشنامه اضطراب داس و افسردگی بک را تکمیل کردند. افراد گروه آزمایش تحت درمان فراشناختی گروهی در 8 جلسه 60 دقیقه ای قرار گرفتند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده بوسیله پرسشنامه، توسط نرم افزار spss، و با استفاده از روش آماری آنکوا تجزیه و تحلیل شد. نتیجه حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد، آموزش واقعیت درمانی سبب بهبود در میزان اضطراب و افسردگی متقاضیان جراحی زیبایی بصورت معناداری شده است.

کلمات کلیدی: فراشناخت، اضطراب و افسردگی، جراحی بینی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اولکلیات تحقیق

1-1 مقدمه- 3

1-2- بیان مسئله- 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش-- 7

1-4- اهداف پژوهش-- 8

1-5 فرضیه های پژوهش-- 8

1-6-1 تعریف مفهومی- 8

1-7-1 تعریف عملیاتی- 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه- 11

2-2- عمل جراحی زیبایی- 11

2-3- تاریخچهجراحیبینی- 12

2-3- تاريخچه جراحیبینی در ايران- 14

2-4- جراحی بینی- 15

2-5- انواع جراحی بینی- 16

2-5-1- جراحی بینی اولیه- 16

2-5-2- جراحی بینی ثانویه (ری ویژن)17

2-5-3- جراحی بینی ترمیمی- 17

2-6- مفاهيم جديد رينوپلاستي- 18

2-7- آمارگرایش افراد به عمل جراحی زیبایی- 18

2-8- نظریه­های عمل جراحی زیبایی- 18

2-8-1- بدن به مثابه یک نشانه اجتماعی- 18

2-8-2- فمینیستها و عملهای جراحی زیبایی- 21

2-9- علت جراحی زیبایی بینی- 23

2-10- عوارض ناشی از عمل جراحی زیبایی- 24

2-12- مزایای جراحی بینی- 25

2-12-1- جراحی بینی-افزایش اعتماد به نفس-- 25

2-13- افرادی که بیشتر از همه به دنبال زیباییاند26

2-14-1- عمل جراحی بینی-احساس ناخوشایند26

2-15- الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی- 28

2-15-1- اختلالات رواني در متقاضيان جراحي زيبايي- 29

2-15-2- تأثیر جراحی زیبایی بینی بر عزت نفس و تصویر منفی فرد از خود31

2-16- استرس، اضطراب و افسردگی در متقاضیان جراحی زیبایی- 33

2-17- اختلال بدشكلي بدن- 35

2-18- اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت- 36

2-19- نظریه و ماهیت درمان فراشناختی- 37

2-20- انواع تغییر فراشناختی- 40

2-21- اثربخشی درمان فراشناختی بر اختلال افسردگی اساسی- 42

2-22- رابطه باورهاي فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب- 45

2-23- درمان فراشناختی بر اضطراب و افسردگی- 49

2-24- پیشینه­ی پژوهشی- 50

2-24-1- پژوهشهای داخلی- 50

2-24-2- پژوهشهای خارجی- 53

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه- 56

3-2- روش‌تحقیق- 56

3-3- جامعه آماری- 57

3-4- نمونه آما‌ری و روش نمونه‌گیری- 57

4-3-1-معیار ورود57

4-3-2-معیار خروج- 57

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات- 58

3-5-1- راهنمای افسردگی بک-- 58

3-5-1-1- اعتبار و روایی- 59

3-5-1-2- روش نمره‌گذاری- 59

3-5-1-3- تفسیر نمرا‌ت- 60

3-5-2- مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس داس-- 60

3-5-2-1- ویژگی های روان سنجی- 61

3-5-2-2-کلید آزمون- 61

3-5-2-3- نمره گذاری و روش اجرا61

3-6- روش اجرا62

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه- 66

4-2- ویژگی جمعیت شناختی- 66

4-3- یافته­های توصیفی متغیر افسردگی- 67

4-4- یافته های استنباطی- 68

4-4-1- آزمون شاپیروویلک-- 68

4-4-2- همگنی رگرسیون- 68

4-4-3- آزمون لوین- 69

4-5- فرضیه اول- 69

4-6- یافته های توصیفی متغیر اضطراب- 70

4-7- یافته های استنباطی- 71

4-4-1- آزمون شاپیروویلک-- 71

4-4-2- همگنی رگرسیون- 71

4-4-3- آزمون لوین- 72

4-5-1- فرضیه دوم72

فصل پنجم73

بحث و نتیجه گیری- 73

5-1- مقدمه- 74

5-2- بحث- 74

5-3- نتیجه گیری- 76

5-4-محدودیت های پژوهش-- 77

5-3- پیشنهادات جهت پژوهش بعدی- 77

5-4- پیشنهادات کاربردی- 77

منابع فارسی- 79

ضمیمه 1: پرسشنامه افسردگی بک-- 90

پیوست 2: مقیاس اضطراب- افسردگی-استرس داس-- 95

ضمیمه 3: پروتوکل درمانی- 97

 

 

فهرست جداول

جدول(3-1) سیمای کلی پژوهش- 56

جدول(3-2) نشانه‌های افسردگی- 59

جدول (3-3) نمرات افسردگی- 60

جدول(3-4)- تفسیر نمرات مقیاس داس- 62

جدول (3-5): جلسات درمان فراشناخت- 63

جدول 4-1. فراوانی گروه آزمایش و کنترل- 66

جدول 4-2. فراوانی از لحاظ سطح تحصیلات گروه آزمایش و کنترل- 66

جدول 4-3. میانگین و انحراف استاندارد متغیر افسردگی متقاضیان جراحی بینی- 67

جدول 4-4. آزمون شاپیروویلک متغیر افسردگی متقاضیان جراحی بینی- 68

جدول 4-5. همگنی شیب رگرسیون متغیر افسردگی متقاضیان جراحی بینی- 69

جدول 4-6. آزمون لوین متغیر افسردگی متقاضیان جراحی بینی- 69

جدول 4-7. نتایج تحلیل کواریانس برای مقیاس افسردگی پس از آموزش فراشناخت- 69

جدول 4-8. میانگین و انحراف استاندارد متغیر اضطراب متقاضیان جراحی بینی- 70

جدول 4-9. آزمون شاپیروویلک متغیر اضطراب متقاضیان جراحی بینی- 71

جدول 4-10. همگنی شیب رگرسیون متغیر اضطراب متقاضیان جراحی بینی- 71

جدول 4-11. آزمون لوین متغیر اضطراب متقاضیان جراحی بینی- 72

جدول: 4-12. نتایج تحلیل کواریانس برای مقیاس اضطراب پس از آموزش فراشناخت- 72


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 234

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.