تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 479
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331334

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده


بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر  رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده

چکیده

کم کاری تیروئید بیماری مزمنی است که می تواند باعث ایجاد افسردگی و مشکلات خواب در افراد شود لذا از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا بود.

در اين پژوهش نیمه آزمايشي(شبه آزمایشی) ،که از نوع پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود، 30 بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید كه در سال 1393 ، به پلی کلینیک خاتم البیا شهرستان يزدمراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در اين پژوهش شركت كنند. همه آزمودنی ها فرم رضایت نامه شرکت در تحقیق را تکمیل و امضا کردند و آزمودنی ها به طور تصادفي در دو گروه آزمايش(15نفر) و كنترل( 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمايش طي 8 جلسه 45 دقیقه ای، به صورت گروهي، تحت آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. هر دو گروه آزمودني ها پرسشنامه افسردگی بک و مشکلات خواب را قبل و بعد از برنامه آموزشي تکمیل نمودند

و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در سطح(05/0(p< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتاردرماني ديالكتيك بر افسردگی، شروع خواب، ادامه خواب و بیداری زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم الأنبیاء شهر .... تاثیر دارد(p≤/05).

با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد که آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید موثر بوده است.

واژگان کلیدی: افسردگی، رفتاردرمانی دیالیتیک، کم کاری تیروئید، مشکلات خواب ،مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده........................................................................................................................................... 1

فصل اول: كليات تحقیق

1-1- مقدمه ................................................................................................................................. 3

1-2- بیان مساله ............................................................................................................................ 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ...................................................................................................... 6

1-4- اهداف تحقیق ...................................................................................................................... 7

1-4-2اهداف جزئی........................................................................................................................ 7

1-4-2اهداف کاربردی.................................................................................................................... 7

1-5-فرضیه های تحقیق ................................................................................................................. 7

1- 6- متغيرهاي پژوهش................................................................................................................. 8

1-6-1متغيرهاي پيش بين................................................................................................................ 8

1-6-2 متغير ملاك......................................................................................................................... 8

 

1-6تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.............................................................................................. 9

1-7-1-افسردگی........................................................................................................................... 9

1-7-2 مشکلات خواب.................................................................................................................. 9

1-7-3 کم کاری تیروئید................................................................................................................. 9

1-7-4 آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک........................................... 10

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1 مبانی نظری تحقیق................................................................................................................. 12

2-1-1 هیپوتیروئید....................................................................................................................... 12

2-1-1-1انواع هیپوتیروئید............................................................................................................ 13

2-1-1-2هیپوتیروئیدی خود ایمن.................................................................................................. 13

2-1-1-3-علل هیپوتیروییدی........................................................................................................ 14

2-1-2-1 افسردگی...................................................................................................................... 14

2-1-2-1-1 افسردگی خفیف........................................................................................................ 15

2-1-2-1-2 افسردگی متوسط....................................................................................................... 15

2-1-2-1-3 افسردگی شدید......................................................................................................... 16

2-1-2-2 همه گیر شناسی افسردگی.............................................................................................. 16

2-1-2-3 دیدگاه های مرتبط با افسردگی........................................................................................ 16

2-1-2-3-1دیدگاه زیست شناختی................................................................................................ 16

2-1-2-3-2 فعالیت محور تیرویید................................................................................................. 17

2-1-2-3-3 تغییرات نوروفیزیولوژی خواب................................................................................... 17

2-1-3 عوامل روانپریشی در افسردگی............................................................................................ 17

2-1-3-1 دیدگاه شناختی – رفتاری افسردگی................................................................................. 18

2-1-3-2درماندگی آموخته شده.................................................................................................... 19

2-1-3-3 دیدگاه فراشناختی ولز.................................................................................................... 20

2-1-3-4کم کاری تیروئید و افسردگی........................................................................................... 20

2-1-4 خواب.............................................................................................................................. 21

2-1-4-1 مراحل خواب............................................................................................................... 21

2-1-4-2کارکردهای خواب.......................................................................................................... 22

2-1-4-3ریتم خواب – بیداری...................................................................................................... 22

2-1-4-4اختلالات خواب............................................................................................................. 23

2-1-4-5 بی خوابی..................................................................................................................... 23

2-1-4-6 پرخوابی....................................................................................................................... 24

2-1-4-7 اختلال برنامه خواب – بیداری........................................................................................ 24

2-1-4-7-1 سندرم وقفه تنفسی انسدادی هنگام خواب:................................................................... 24

2-1-4-8 نظریات روان فیزیولوژیایی در رابطه با خواب................................................................... 28

2-1-5 رفتار درمانی دیالکتیک....................................................................................................... 31

2-1-5-1مفهوم سازی دیالکتیکی مراجعان...................................................................................... 32

2-1-5-2 محیط های بی اعتبار کننده.............................................................................................. 32

2-1-5-4-مرحله پیش درمانی....................................................................................................... 35

2-1-5-4-1جهت گیری و بستن قرارداد......................................................................................... 35

2-1-6مهارت های رفتاری............................................................................................................ 38

2-1-6-1کاهش استرس پس از سانحه............................................................................................ 38

2-1-6-2 احترام به خود............................................................................................................... 39

2-1-7 چهارچوب رفتار درمانی دیالکتیک....................................................................................... 39

2-1-7-1درمان فردی................................................................................................................... 40

2-1-7-2مهارت آموزی................................................................................................................ 42

2-1-8 مهارت تحمل پریشانی....................................................................................................... 43

2-1-8-1اهداف تحمل پریشانی..................................................................................................... 44

2-1-8-2مهارت توجه برگردانی.................................................................................................... 44

2-1-8-3مهارت خود آرامش بخشی ............................................................................................ 44

2-1-8-4خود آرامش بخشی......................................................................................................... 44

2-2 بیشینه تحقیق........................................................................................................................ 45

2-2-1 تحقیقات داخلی................................................................................................................ 45

2-2-2تحقیقات خارجی................................................................................................................ 46

 

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه ............................................................................................................................... 49

3-2- طرح تحقیق ....................................................................................................................... 49

3-3- جامعه آماری....................................................................................................................... 49

3-4 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.............................................................................................. 49

3-4-1 شرایط ورود به پژوهش...................................................................................................... 50

3-4-2- شرایط خروج.................................................................................................................. 50

3-5- ابزار پژوهش....................................................................................................................... 50

3-5-1 پرسش‌نامه افسردگی بک.................................................................................................... 50

3-5-1-1پايايي و روایی............................................................................................................... 50

3-5-2پرسشنامه اختلالات خواب.................................................................................................. 51

3-5-2-1 پایایی و روایی.............................................................................................................. 51

3-6 شيوۀ اجرای پژوهش.............................................................................................................. 51

3-6-1فرایند درمان....................................................................................................................... 52

3-7 روش تجزيه و تحليل داده ها.................................................................................................. 52

3-8 ملاحضات اخلاقی................................................................................................................. 52

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1- تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش......................................................................................... 54

4-2- یافته های توصیفی تحقیق..................................................................................................... 54

4-3- آزمون فرضیه ها ی پژوهش.................................................................................................. 55

4-3-1- آزمون فرضیه اول............................................................................................................ 55

4-3-2- آزمون فرضیه دوم............................................................................................................ 56

4-3-3- آزمون فرضیه سوم........................................................................................................... 57

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم........................................................................................................ 58

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

5-1 خلاصه تحقیق....................................................................................................................... 60

5-2- بحث و تفسیر..................................................................................................................... 61

5-3 جمع بندی............................................................................................................................ 63

5-3- محدودیت های تحقیق ........................................................................................................ 64

5-4- پیشنهادهای تحقیق ............................................................................................................. 65

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی ...................................................................................................... 65

5-4-2- پیشنهاد برای پژوهش های آینده ....................................................................................... 65

منابع و مأخذ................................................................................................................................ 66

پیوست ها.................................................................................................................................... 66

چکیده لاتین


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 202

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.