تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 135
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307688

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ....


بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ....

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی .... انجام شده است. اين مطالعه از نوع توصیفی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت وراس[1](،1950)، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هلر(GHQ)-فرم 28 سوالی و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی- 25سوالی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF)استفاده شد. جامعه يآماريپژوهشحاضر،دربردارنده295 نفر از دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی .... ، در سال تحصیلی93-92، که درمهرماه سال تحصیلی 92-1391و قبل از آن به تحصیل اشتغال داشته اند؛ می باشد. برای تحلیل داده ها در بخش استنباطی از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.در مدل رگرسیون از آزمون F برای تعیین معنی داری مدل و از آزمون آماریT جهت تعیین معنی داری ضرایب بتا استفاده شد. تحلیلها حاکی از آن است که در این نمونه به طور متوسط میزان جهت گیری مذهبی در میان دانشجویان مورد مطالعه، برابر با 56/35بار در طول یک ماه گذشته بوده است. متغيرهای سلامت روان و جهت گیری مذهبی کسب شده ،بيشترين مقدار ضریب همبستگي را به صورت مثبت با کیفیت زندگی و متغير جهت گیری مذهبی،كمترين مقدار ضریب همبستگي به صورت مثبت با متغير عملکرد تحصیلی(متغير ملاك) دارند.دیگر متغیرها دارای میزان همبستگی بین این دو مقدار، با متغیر ملاک هستند. مدل کلی مورد مطالعه، حدود22 درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند. نتایج این تحلیل نشان می دهد که جهت گیری مذهبی با مقدار بتای 316/0به طور مثبت و معنی دارو سلامت روان، با بتای287/0- به طور منفی و معنی دار کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین می کنند. و از طرف دیگر با بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین با عملکرد تحصیلی به عنوان متغیرملاک ، مشاهده شد که مدل مورد مطالعه، حدود 4 درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند. جهت گیری مذهبی با مقدار بتای014/0 به طور معنی داری عملکرد تحصیلی را تبیین نمی کند در حالی که سلامت روان با مقدار بتای 190/0- به طورمنفی و معنی دار عملکرد تحصیلی را تبیین می کنند.

کلمات کلیدی: عملکرد تحصیلی، جهت گیری مذهبی، کیفیت زندگی ، سلامت عمومی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:

1-1. مقدمه ....................................................................................................... ...........................3

1-2. بيان مسأله ................................................................................................ ...........................5

1-3. اهميت و ضرورت تحقیق............................................................................ ...........................7

1-4. اهداف تحقیق............................................................................................. .........................10

1-5.سوالات تحقیق............................................................................................ .........................10

1-6. فرضيه‏ هاي تحقیق.................................................................................... .........................11

1-7.متغیرهای تحقیق........................................................................................... .........................11

1-8.تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرها............................................................... .........................11

1-8-1-1. جهت گیری مذهبی ........................................................................... .........................11

1-8-1-2. سلامت روانی.................................................................................... .........................11

1-8-1-3.کیفیت زندگی..................................................................................... .........................12

1-8-1-4.عملکرد تحصیلی................................................................................. .........................12

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهشی

1-2. مقدمه........................................................................................................ .........................14

2-2. بررسی نظریه های جهت گیری مذهبی......................................................... .........................14

2-2-1. اعتقادات مذهبی و سلامت روانی............................................................ .........................15

2-2-2. مطالعات انجام شده در ایران ................................................................. .........................27

2-3. بررسی نظریه های سلامت روان.................................................................. .........................33

2-3-1. مفهوم بهنجاری و نابهنجاری .................................................................. .........................36

2-3-2. وضعیت سلامت روان............................................................................. .........................37

2-3-3.معیار سلامت روانی...............................................................................................................37

2-3-4.بهداشت روانی از دیدگاههای مختلف...................................................................................38

2-3-4-1.بهداشت روانی از دیدگاه روانکاوان..................................................................................38

2-3-4-2. بهداشت روانی از دیدگاه رفتارگرایان .............................................................................39

2-3-4-3.بهداشت روانی از دیدگاه شناخت گرایان..........................................................................40

2-3-4-4. بهداشت روانی از دیدگاه گشتالتیون.................................................................................41

2-3-4-5.بهداشت روانی از دیدگاه انسان گرایان..............................................................................41

2-3-5. اجزاء ارتقاء سلامت روان ...................................................................................................42

2-3-5-1.کنارآمدن............................................................................................ .........................43

2-3-5-2.مدیریت تنش و استرس....................................................................... .........................43

2-3-5-3.خودپنداره و هویت...........................................................................................................45

2-3-5-4.عزت نفس........................................................................................................................46

2-3-5-5.رشد خود..........................................................................................................................47

2-3-5-6.استقلال.............................................................................................................................49

2-3-6.راهبردهای بهداشت روان از دیدگاه اسلام.............................................................................50

2-4.کیفیت زندگی............................................................................................................................54

2-4-1.تاریخچه کیفیت زندگی.........................................................................................................54

2-4-2.تعریف کیفیت زندگی............................................................................................................56

2-4-3.اندازه گیری کیفیت زندگی....................................................................................................58

2-4-4.ابعاد کیفیت زندگی...............................................................................................................59

2-4-5.مبانی نظری کیفیت زندگی.....................................................................................................60

2-4-6.مولفه های کیفیت زندگی......................................................................................................62

2-4-7.سه اصل کیفیت زندگی.........................................................................................................63

2-4-7-1.چندبعدی بودن.................................................................................................................63

2-4-7-2.ذهنی بودن........................................................................................................................64

2-4-7-3.پویا بودن..........................................................................................................................64

2-4-8..عوامل موثر بر کیفیت زندگی...............................................................................................64

2-4-9.مدل های کیفیت زندگی........................................................................................................64

2-4-9-1.مدل فلس و پری...............................................................................................................64

2-4-9-2.مدل لی و همکاران...........................................................................................................65

2-5.عملکرد تحصیلی......................................................................................................................68

2-5-1.هدف....................................................................................................................................69

2-5-2.عزت نفس............................................................................................................................70

2-5-2-1.عزت نفس و عملکرد تحصیلی..........................................................................................70

2-5-3.انگیزه....................................................................................................................................74

2-5-4.الگوهای انگیزش...................................................................................................................76

فصل سوم: روش پژوهش

3-1.مقدمه .......................................................................................................................................86

3-2.روش تحقیق..............................................................................................................................86

3-3. جامعه و نمونه آماری................................................................................................................87

3-4.ابزار تحقیق...............................................................................................................................88.

3-4-1. پرسشنامه جهت گیری مذهبی...............................................................................................88

3-4-2.پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هلر.................................................. .........................89

3-4-3.مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی...................... .........................92

3-5.روش اجرا.................................................................................................................................94

3-6.روش های تجزیه و تحلیل داده ها................................................................ .........................95

فصل چهارم :یافته های پژوهش

4-1. مقدمه ......................................................................................................................................97

4-2. یافته هاي توصیفی....................................................................................................................97

4-3. بررسی داده های جمعیت شناختی............................................................................................98

4-4.یافته هاي استنباطی..................................................................................................................100

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1.مقدمه......................................................................................................... .......................104

5-2.نتیجه گیری................................................................................................ .......................104

5-3.محدودیت هاي پژوهش.............................................................................. .......................106

5-4.پیشنهادهاي پژوهش ..............................................................................................................107

منابع .................................................................................................................. .......................108


فهرست جدول ها

جدول 1-4- فراوانی و درصد دانشجویان به تفکیک جنسیت .............................................................98

جدول 2-4 فراوانی و درصد دانشجویان به تفکیک تاهل.....................................................................98

جدول 3-4 - فراوانی و درصد دانشجویان به تفکیک مذهب.............................................................99

جدول4-4- میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک .............................................. 99

جدول 5-4.ماتریس همبستگی متغیرهای پیش بین و ملاک..............................................................100

جدول 6-4. مقدار R، 2R ، B، بتا و آزمون معنی داری در مدل اول مورد مطالعه..........................101

جدول 7-4- مقدار R، 2R ، B، بتا و آزمون معنی داری در مدل دوم مورد مطالعه..........................102

 


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 209

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.