تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 57
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333328

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر .... در سال 1392


بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر .... در سال 1392

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد. جامعه آماری این مطالعه توصیفی شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر .... بود. حجم نمونهبا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) و فرمول حجم نمونه کوکران،210 نفر محاسبه گردید که در نهایت 202 نفر به سوالات پاسخ دادند. شرکت کنندگان به سوالات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب آوري ﻛﻮﻧﻮر و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن، سبکهای دلبستگي كولينز و ريد و شخصیت نئو پاسخ گفتند. پرسشنامه ها بدون نیاز به نام افراد تهیه گردید و ملاحظات اخلاقی در آنها کاملاً رعایت شد. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل نتایج نشان داد که رگه شخصیتی روان رنجورخویی با تاب آوری رابطه معکوس و معنادار و رگه شخصیتی برونگرایی و توافق و وجدان گرایی با تاب آوری همبستگی مثبت و معناداری در سطح 01/0>P داشت. سبک دلبستگی اجتنابی نیز با تاب آوری در افراد تحت بررسی همبستگی مثبت و معناداری داشت 05/0>P. پیش بینی تاب آوری بر اساس رگه های شخصیت نشان داد که 2/36 درصد از واريانس متغير تاب آوری توسط رگه های شخصیتی مسئولیت پذیری و برون گرایی تبیین مي شود. همچنین سبکهای دلبستگی وارد معادله رگرسیون شدند. مدل رگرسیون معنادار بود. نتایج نشان داد که اثر سبک اجتنابی در پیش بینی تاب آوری مثبت و معنادار است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که تاب آوری با گونه هایی از شخصیت و نیز سبکهای دلبستگی ارتباط دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان 

چکیده

فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه

1-1بیان مسأله

1-2 ضرورت تحقیق

1-3 اهداف تحقیق

1-4 سوالات تحقیق

1-5 فرضیه های تحقیق

1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه

2-2 اصول نظریه دلبستگی

2-3 دلبستگی

2-4 مراحل ارتباط عاطفی

2-5 ویژگی های دلبستگی

2-6 سبک های دلبستگی

 

2-7 ویژگی‌های نوزاد‌ان با سبک‌های د‌لبستگی مختلف 

2-8 دلبستگی درطول زندگی

2-9 ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان

2-10 مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال

2-11 پیامد های دلبستگی

2-12 ارتباط نظريه دلبستگي با نظريات ديگر

2-12-1 نظريه روان تحليل گري

2-12-2 نظريه رفتار گرايي

2-12-3 ديدگاه كردار شناسي

2-12-4 پژوهش‌هاي هارلو

2-13 صفات شخصیت

مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا

13-2-1 ثبات بین فرهنگی

2-13-2 ثبات عوامل

2-13-3 همبستگی های هیجانی و رفتاری

2-13-4 تاب آوری

2-13-4-1 ویژگی های افراد تاب آور

2-13-4-2 نقش صفات شخصیتی در تاب آوری

2-14 پیشینه

فصل سوم- روش تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش و نوع پژوهش

3-3 جدول متغیرها

3-4 جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری

3-5 روش اجرای پژوهش

3-6 ابزار پژوهش و ویژگی های روان سنجی آن

3-7 تجزیه و تحلیل داه ها

فصل چهارم- نتایج

4-1 توصیف داده ها

4-2 آزمون فرضیه ها

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و بررسی فرضیه های پژوهش

5-2 محدودیت های پژوهش

5-3 پیشنهادات پژوهش

منابع

منابع فارسی

منابع غیر فارسی

چکیده انگلیسی

پیوست

 

 

فهرست جداول

جدول4-1: شاخصهای توصیفی رگه های شخصیت و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه

جدول 4-2: شاخصهای توصیفی سبکهای دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه

جدول 4-3: ضرایب همبستگی پیرسون رگه های شخصیت با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه

جدول 4-4: ضرایب همبستگی پیرسون سبکهای دلبستگی با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه.

جدول 4-5: سطح معناداری و Zکولموگروف جهت بررسی نرمالیتی متغیرهای پژوهش

جدول 4-6: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه رگه های شخصیت (به روش رگرسیون گام به گام)

جدول 4-7: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه سبکهای دلبستگی (به روش رگرسیون گام به گام)


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 203

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.