تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 41
  • بازدید دیروز : 174
  • بازدید کل : 465712

بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان


بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان

چكيده

پژوهش حاضر با هدف « بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري در دانشجويان» انجام شده است.جامعه آماري عبارت بود از كليه دانشجوياني كه در سال تحصيلي 93-92 در دانشگاه خوارزمي مشغول تحصيل بودند. نمونه شامل 90 نفر از دانشجوياني بودند كه از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه اي از طبقه زنان و طبقه مردان انتخاب شدند.براي سنجش سبك هاي شناختي از پرسشنامه سبك شناختی كلب (1975)،و براي اندازه گيري يادگيري خودتنظيمي از مقياس بوفارد و همكاران (1995) و براي سنجش دست برتري از مقياس چاپمن و چاپمن(1987) استفاده شد.

براي بررسي رابطه ي بين سبك شناختي و دست برتري، ازآزمون خي دو استفاده شد، و نتايج نشان داد بين دو متغير تفاوت معنادار وجود دارد، و ضريب توافقي محاسبه شده نشان داد كه همبستگي بين دست برتري و سبك شناختي برابر 37% بود و اين رابطه معني داراست.و همچنين براي بررسي رابطه بين انواع سبك شناختي و دست برتري از آزمون تحليل واريانس يك راهه استفاده شدو نتايج نشان كه دانشجوياني كه راست دست بودند از بين سبك هاي شناختي كلب به نوع سبك شناختي همگرا و دانشجويان چپ دست به سبك شناختي واگرا گرايش دارند.براي بررسي رابطه يادگيري خودتنظيمي با دست برتري از آزمون t مستقل استفاده شد. ونتايج نشان داد كه يادگيري بين خودتنظيمي و دست برتري تفاوت معني دار وجود ندارد. همچنين براي بررسي رابطه بين سبك هاي شناختي و خودتنظيمي از آزمون تحليل واريانس يك راهه استفاده شد و يافته ها نشان داد كه بين اين دو متغير نيز رابطه معني دار وجود ندارد. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه افراد با داشتن سبك هاي شناختي يكسان از ميزان يادگيري خودتنظيمي متفاوتي برخوردارند، وتنها داشتـن نوع خاصي از سبك شناختي در ميزان يادگيري خودتنظيمي نقشي ندارد.

واژگان كليدي: سبك شناختي، دست برتري، يادگيري خودتنظيمي، چپ دستي، راست دستي.

 

 

فهرست مطالب

چكيده1

فصل اول: کلیات... 2

1-مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 6

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق.. 7

1-4- اهداف پژوهش.... 8

1-5- سؤالات تحقیق:8

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق:9

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش.... 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش.... 11

2-1- سبک های شناختی.. 12

2-1- 1 - سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه:13

2-1-2- سبک های تکانش و تاملی:16

2-1-3 - سبک های یادگیری فلدر و سولمان. 16

1.فراگیرن فعال و فراگیران فکور. 16

2. فراگیران حس گرا و فراگیران شهودی.. 17

3. فراگیران بصری و فراگیران کلامی.. 17

4. فراگیران مرحله گرا و فراگیران کل گرا17

2-1-4- سبک یادگیری فیس چر. 17

فراگیر گام به گام. 17

فراگیر شهودی.. 17

فراگیر یک حسی.. 18

فراگیر چند حسی.. 18

فراگیر تعاملی.. 18

فراگير ساختار روشن.. 18

فراگير انتخابي.. 19

2-1-5- سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده، و انطباق یابنده19

تجربه‌ی عینی.. 19

مشاهده‌ی تأملی.. 20

مفهوم‌سازی انتزاعی.. 20

آزمایشگری فعال. 20

2-2- یادگیری خودتنظیمی.. 25

2-2-1- مولفه های خودتنظیمی.. 26

2-2-2- ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم. 27

2-2-3- ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن. 29

2-2-4- نظریه های خودتنظیمی.. 30

2-2-4-الف- نظریه های کنشگر. 31

2-2-4-ب- پدیدار شناسان و خودتنظیمی.. 31

2-2-4-ج- دیدگاههای پردازش اطلاعات درباره ی یادگیری خودتنظیم. 32

2-2-4-د- نظریه اراده گرایان. 33

2-2-4-و- تقسیم بندی مبتنی بر نظریه ویگوتسکی.. 33

2-2-4-هـ نظریه شناختی- اجتماعی.. 34

2-3- پیشینه نظری دست برتری.. 37

2-4-پيشينه پژوهش.... 40

2-4-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور. 40

فصل سوم: روش اجرای پژوهش.... 49

مقدمه. 51

3-1- روش پژوهش.... 51

3-2- جامعه آماری.. 51

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 52

3-4- ابزارهای پژوهش... 52

3-6- شيوه ي اجرا و گردآوري داده ها:57

3-7- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها58

مقدمه. 59

4-1- اطلاعات توصیفی متغیرهای جمعیت‌ شناختی.. 59

4-2- شاخص‌هاي آمار توصيفي و استنباطی.. 63

4-3- فرضیه‌‌های پژوهش... 65

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 73

5-1- بحث و نتيجه گيري.. 75

5-2- محدوديت هاي پژوهش... 77

5-3- پيشنهادها77

منابع و مآخذ. 79

پیوست ها85

چکیده انگلیسی.. 91

 

 

فهرست جداول

جدول2-1: تعیین کننده های خودگردانی (خودتنظیمی) در یادگیری (زیمرمن، 1990 به نقل از طلایی، 79)36

جدول (1-4 ) توزیع فروانی طبقه‌ای و نمودار میله‌ای و دایره‌ایِ متغیر جنسیت در نمونه مورد پژوهش.... 60

جدول (2-4 ) توزیع فروانی طبقه‌ای و نمودار میله‌ای و دایره‌ایِ متغیر سن در نمونه مورد پژوهش.... 61

جدول (3-4 ) توزیع فروانی طبقه‌ای، نمودار میله‌ای و دایره‌ایِ متغیر سطح تحصیلات در نمونه مورد پژوهش.... 62

جدول (4-4 ) شاخصه های آمار توصیفی و برآوردِ فاصله‌ای متغیرخود تنظیمی.. 64

جدول (5-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار پراکنش رابطه بین دو متغیر. 65

جدول (6-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی برای محاسبه خی دوبین دو متغیر. 66

جدول (7-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار میله ای خود تنظیمی در بین راست دستها و چپ دستها67

جدول (8-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی مورد استفاده برای محاسبه‌ی آزمون t مستقل.. 68

جدول (9-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار میله ای خود تنظیمی با توجه به سبک شناختی.. 68

جدول (10-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی مورد استفاده برای محاسبه‌ی تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه. 69

جدول (11-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار میله ای دست برتری با توجه به سبک شناختی.. 70

جدول (12-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی مورد استفاده برای محاسبه‌ی تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه. 70

جدول(13 -4) بررسی مقایسه میانگین متغیر دست برتری در دانشجويان با سبک‌های شناختی مختلف به صورت جفتی از طریق آزمون تعقیبی شفه 71

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

شكل 2-1 الگوي يادگيري تجربي (اقتباس از كلب و فراي،1975)به نقل از سيف... 22

شكل2- 2: سبک های یادگیری کلب... 24

شكل2-2: تعيين كننده هاي خودتنظيمي در يادگيري.. 35

نمودار3-1- شيوه و دستورالعمل محاسبه سبك يادگيري .55


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 909

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.