تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 96
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348074

بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان


بررسي اثربخشي آموزش  تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان

چكيده:

پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي«آموزش تاب آوري» بر كيفيت زندگي و كاهش رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان مقطع راهنمايي صورت گرفته است.روش پژوهش، از نوع نيمه آزمايشي و طرح آن به صورت پيش آزمون- پس آزمون با گروه آزمايش و کنترل مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر مدرسه راهنمايي شهر همدان بود که در سال تحصيلي 93-92 مشغول به تحصيل بودند. نمونه شركت كننده در اين پژوهش 30 نفر بودند، كه به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. اين نمونه 30 نفري به صورت گمارش تصادفي به گروه هاي آزمايش و كنترل تقسيم شدند، به اين ترتيب 15 نفر در گروه آزمايش و 15 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه تاب آوري كانر و ديويدسون، آزمون كيفيت زندگي(SF-36)، آزمون رفتارهاي پرخطر مي باشند.به منظور تجزيه و تحليل نتايج نيز علاوه بر استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي، از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شد. يافته ها نشان داد که آموزش تاب آوري بر افزايش کيفيت زندگي (سلامت جسماني، سلامت روان، کاهش مشکلات جسماني، کاهش درد جسماني، افزايش سلامت عمومي) و کاهش رفتارهاي پرخطر( خشونت، مصرف مواد) مؤثر بود، اما بر برخي از مؤلفه هاي کيفيت زندگي مانند عملکرد جسماني، سرزندگي، مشکلات هيجاني، و يکي از مولفه هاي رفتارهاي پرخطر مانند، رابطه جنسي ناايمن تأثير معني داري نداشت. بطور کلي، آموزش تاب آوري بر روي برخي از مولفه هاي کيفيت زندگي و رفتارهاي پر خطر تاثير مناسبي دارد.

واژه‌هاي كليدي : تاب آوري، کيفيت زندگي، رفتارهاي پرخطر، دانش آموزان

 

فهرست مطالب

فصل اول: کليات

1-1 مقدمه. 3

2-1 بيان مسأله. 5

3-1 اهميت و ضرورت پژوهش.... 9

4-1 اهداف پژوهش.... 11

5-1 فرضيه هاي پژوهش.... 11

6-1 متغيرهاي پژوهش.... 11

7-1 تعريف مفهومي متغيرها12

8-1 تعريف عملياتي متغير ها13

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

1-2 تاب آوري.. 17

2-2 احساس انسجام( مفهوم نزديک به تاب آوري)20

3-2 سرسختي رواني.. 20

4-2 مؤلفه‌هاي تاب آوري.. 22

1-4-2 مهارت حل مسأله.. 22

2-4-1-1 نظريه‌هاي حل مسأله. 23

2-4-2 خودكارآمدي.... 26

1-2-4-2 نظريه خودكارآمدي بندورا27

3-4-2 معناداري زندگي.... 27

4-4-2 دوستي.... 29

5-4-2 ارتباط مؤثر.. 31

6-4-2 خودآگاهي.... 33

7-4-2 عزت نفس....... 35

8-4-2 کنترل هيجان ها37

9-4-2 مسئوليت پذيري.... 40

10-4-2 هدف گرايي.... 43

5-2 کيفيت زندگي.. 44

1-5-2 رويکردهاي نظري راجع به کيفيت زندگي.... 47

6-2 ابعاد کيفيت زندگي.. 51

1-6-2 بعد رواني کيفيت زندگي.... 51

2-6-2 بعد اجتماعي کيفيت زندگي.... 52

3-6-2 بعد محيطي کيفيت زندگي.... 53

7-2 نظريه‌هاي رفتارهاي پرخطر. 55

8-2 علل انجام رفتارهاي پرخطر. 56

9-2 انواع رفتارهاي پرخطر. 57

1-9-2 مصرف مواد.. 57

2-9-2 رفتار پرخطر جنسي.... 60

3-9-2 خشونت..... 62

10-2 تفاوت‌هاي جنسيتي در رفتارهاي پرخطر. 64

11-2 تحقيقات مرتبط خارجي.. 65

12-2 تحقيقات مرتبط داخلي.. 68

13-2 جمع بندي فصل دوم. 75

 

فصل سوم: روش پژوهش

1-3 مقدمه. 73

2-3 روش پژوهش.... 73

3-3 جامعه آماري.. 74

4-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 74

5-3 ابزارهاي پژوهش.... 74

1-5-3 آزمون كيفيت زندگي (SF-36). 74

2-5-3 مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (2003)(CD-RIS). 76

3-5-3 آزمون رفتارهاي پرخطر.. 77

6-3 شيوه اجراي پژوهش.... 77

7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها80

8-3 ملاحظات اخلاقي.. 78

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها

1-4مقدمه. 83

2-4 شناسايي داده­هاي پرت و بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرها85

3-4 آمار توصيفي.. 91

1-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات تاب آوري.... 92

2-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات کيفيت زندگي و مؤلفه­هاي آن... 92

3-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات ابعاد کيفيت زندگي.... 93

4-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات رفتارهاي پر خطر.. 96

4-4 آمار استنباطي و بررسي فرضيه­هاي تحقيق.. 97

1-4-4 بررسي تأثير تاب آوري بر افزايش تاب آوري دانش آموزان دختر.. 97

2-4-4 آموزش تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان دختر مؤثر است.101

3-4-4 آموزش تاب آوري بر کاهش رفتارهاي پر خطر در دانش آموزان دختر مؤثر است.118

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

1-5 مقدمه. 129

2-5 بحث و نتيجه گيري:130

1-2-5 فرضيه اول: آموزش مؤلفه‌هاي تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان دختر مؤثر است.130

2-2-5 فرضيه دوم: آموزش مؤلفه‌هاي تاب آوري بر کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان دختر مؤثر است.138

3-5 محدوديت ها143

4-5 پيشنهادات پژوهشي.. 144

5-5 پيشنهادات کاربردي.. 144

منابع فارسي.. 147

منابع لاتين.. 162

پيوست... 201

 

فهرست جدول ها

جدول 1-4: آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرهاي تحقيق.. 91

جدول 2-4: آمارهاي توصيفي نمرات تاب آوري،کيفيت زندگي و رفتارهاي پرخطر. 92

جدول 3-4: آمارهاي توصيفي نمرات کيفيت زندگي به تفکيک پيش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌هاي آزمايش و کنترل 92

جدول 4-4: آمارهاي توصيفي نمرات ابعاد کيفيت زندگي به تفکيک پيش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌هاي آزمايش و کنترل 93

جدول 5-4: آمارهاي توصيفي نمرات رفتارهاي پرخطر به تفکيک پيش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌هاي آزمايش و کنترل 96

جدول 6-4: تحليل واريانس براي بررسي همگني شيب هاي خطوط رگرسيون نمرات تاب آوري بين گروه آزمايش و گروه کنترل.. 99

جدول 7-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات تاب آوري بين گروه‌هاي آزمايش وکنترل.. 99

جدول 8-4: ميانگين تعديل شده و خطاي معيار نمرات تاب آوري در دانش آموزان گرو‌‌ه‌هاي آزمايش و کنترل.. 100

جدول 9-4: نتايج تحليل کواريانس يک متغيره روي نمرات تاب آوري بين گروه‌هاي آزمايش و کنترل.. 100

جدول 10-4: تحليل واريانس براي بررسي همگني شيب‌هاي خطوط رگرسيون نمرات کيفيت زندگي بين گروه آزمايش و گروه کنترل.. 102

جدول 11-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات کيفيت زندگي بين گروه‌هاي آزمايش وکنترل 102

جدول 12-4: ميانگين تعديل شده و خطاي معيار نمرات کيفيت زندگي در دانش آموزان گروه‌هاي آزمايش و کنترل 103

جدول 13-4: نتايج تحليل کواريانس يک متغيره روي نمرات کيفيت زندگي بين گروه‌هاي آزمايش و کنترل.. 103

جدول 14-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس.... 104

جدول 15-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي.. 105

جدول 16-4: نتايج آزمون هاي چند متغيره روي نمرات مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي در دانش آموزان.. 106

جدول 17-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت جسماني.. 107

جدول 18-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت جسماني.. 107

جدول 19-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس.... 108

جدول 20-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات مؤلفه‌هاي سلامت جسماني.. 109

جدول 21-4: نتايج آزمونهاي چند متغيره روي نمرات مؤلفه‌هاي سلامت جسماني در دانش آموزان.. 109

جدول 22-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات عملکرد جسماني.. 110

جدول 23-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات مشکلات جسماني.. 111

جدول 24-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات درد جسماني.. 111

جدول 25-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت عمومي.. 112

جدول 26-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس.... 113

جدول 27-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات مؤلفه‌هاي سلامت جسماني.. 113

جدول 28-4: نتايج آزمون هاي چند متغيره روي نمرات مؤلفه‌هاي سلامت رواني در دانش آموزان.. 114

جدول 29-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سرزندگي.. 115

جدول 30-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات عملکرد اجتماعي.. 115

جدول 31-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات مشکلات هيجاني.. 116

جدول 32-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت عمومي.. 117

جدول 33-4 درصد هر يک از رفتارهاي پرخطر در گروه آزمايش و کنترل......................................................118

جدول 34-4: تحليل واريانس براي بررسي همگني شيب هاي خطوط رگرسيون نمرات رفتارهاي پرخطر بين گروه آزمايش و گروه کنترل.. 119

جدول 35-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات رفتارهاي پرخطر بين گروه‌هاي آزمايش و کنترل 120

جدول 36-4: ميانگين تعديل شده و خطاي معيار نمرات رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان گروه‌هاي آزمايش وکنترل 120

جدول 37-4: نتايج تحليل کواريانس يک متغيره روي نمرات رفتارهاي پرخطر بين گروه‌هاي آزمايش و کنترل.. 121

جدول 38-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس.... 122

جدول 39-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات مؤلفه‌هاي رفتارهاي پرخطر. 122

جدول 40-4: نتايج آزمون‌هاي چند متغيره روي نمرات مؤلفه‌هاي رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان.. 123

جدول41-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات خشونت... 123

جدول 42-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات رابطه جنسي ناايمن.. 124

جدول 43-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات مصرف مواد. 125

 

 

فهرست نمودار

نمودار 1-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پيش آزمون و پس آزمون تاب آوري در گروه‌هاي آزمايش و کنترل.. 86

نمودار 2-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پيش آزمون و پس آزمون کيفيت زندگي در گروه‌هاي آزمايش و کنترل.. 86

نمودار 3-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پيش ‌آزمون سلامت رواني و مؤلفه‌هاي آن.. 87

نمودار 4-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پس آزمون سلامت رواني و مؤلفه‌هاي آن.. 88

نمودار 5-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پيش آزمون سلامت جسماني و مؤلفه‌هاي آن.. 88

نمودار 6-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پس آزمون سلامت جسماني و مؤلفه‌هاي آن.. 89

نمودار 7-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پيش آزمون رفتارهاي پرخطر. 89

نمودار 8-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پس آزمون رفتارهاي پرخطر. 90

نمودار 9-4 نمودار پراکنش نمرات پيش‌آزمون و پس آزمون نمرات تاب آوري در گروه‌هاي آزمايش وکنترل.. 98

نمودار 10-4: نمودار پراکنش نمرات پيش ‌آزمون و پس آزمون کيفيت زندگي در گروه‌هاي آزمايش و کنترل.. 101

نمودار 11-4: نمودار پراکنش نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون رفتارهاي پرخطر در گروه‌هاي آزمايش و کنترل.. 119


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 341

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.