تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 606
  • بازدید دیروز : 793
  • بازدید کل : 506455

بررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی «انتخاب رشته تحصیلی» با پیشرفت دانش آموزان دختر متوسط شهرتهران در سال تحصیلی 93-92


چكيده:

هدف از این پژوهش بررسی عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته های مختلف ریاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، کار و دانش و فنی حرفه ای و همینطور بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران مدار س است .روش پژوهش علی – مقایسه ای است .جامعه موردپژوهش کلیه دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر تهران که در سال 1393-1392مشغول تحصیل بوده اند ، می باشد. روش نمونه گیری ،نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای بوده است .جهت اتخاب حجم نمونه از بین جامعه دختران سال سوم دبیرستان و هنرستان های شهر تهران ،به قید قرعه چهار منطقه 4،6،12،17 انتخاب شد واز هر منطقه 100 گزینش گردید.حجم کلی نمونه 400 بود.ابزار اندازه گیری : معدل پایان تحصیلی دانش آموزان وپرسشنامه محقق ساخته ای بود که جهت بررسی دیدگاه های دانش آموزان استفاده شد.روش تجزیه تحلیل داده ها استفاده از آزمون تی مستقل است .یافته های حاصله حاکی از این است که 1)میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با نظر مشاور انتخاب رشته تحصیلی کرده بودند بیشتر از دانش آموزانی که بدون نظر مشاور انتخاب رشته کرده بودند، بود. میزان پیشرفت تحصیلی رشته های تحصیلی ریاضی ،تجربی ،و فنی حرفه ای دانش آموزانی که با نظر مشاور انتخاب رشته تحصیلی کرده بودند بیشتر از دانش آموزانی که بدون نظر مشاور انتخاب رشته کرده بودند، بود.اما بین میزان پیشرفت تحصیلی رشته های انسانی و کارو دانش در دو گروه دانش آموزان (با مشاور و بی مشاور) تفا وت معنی داری وجود نداشت. هم چنین نتیجه بررسی دیدگاه ه های دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران حاکی از این بود که بین دیدگاه های دو گروه دانش آموز(با مشاور ، بی مشاور ) نسبت به نقش مشاور در هدایت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد. دیدگاه دانش آموزانی که بدون نظر مشاور انتخاب رشته کرده بودند نقش مشاور را در موفقیت تحصیلی بیشتر از گروه "با مشاور" گزارش کردند .بنا بر این می توان نتیجه گرفت همه دانش آموزان نقش مشاور را در هدایت تحصیلی موثر می دانستند،چون که دانش اموزان گروه "با مشاور" چون نقش مشاور را در هدایت تحصیلی مفید می دانستند موقع انتخاب رشته تحصیلی با نظر مشاور اقدام کرده بوده ا ند. اما امتیازات بالای گروه "بی مشاور" در نگرش سنج نیز حاکی است که این گروه از انتغاب بدون مشورت و خود سرانه خود ناراضی بوده اند.

کلید وازه ها : مشاوره ، هدایت تحصیلی ، دوره متوسطه ، نگرش

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل یکم کلیات پژوهش... 1

مقدمه. 2

بيان مسأله. 3

اهميت و ضرورت پژوهش... 5

اهداف تحقيق.. 6

سوالات پژوهش... 7

سوالات فرعی پژوهش... 7

تعريف متغیرها8

هدايت تحصيلي.. 8

مشاوران. 8

پيشرفت تحصيلي.. 8

فصل دوم پیشینه پژوهش... 9

مقدمه. 10

تاریخچه راهنمایی و مشاوره:11

نهضت بهداشت روانی.13

تاریخچه مشاوره و راهنمایی در ایران. 18

تاریخچه راهنمایی تحصیلی در ایران:20

راهنمایی:22

فعالیت های راهنمایی تحصیلی.. 26

اهداف راهنمایی:30

اصول اساسی راهنمایی:32

مشاور کیست؟. 34

خصوصیات مشاور:34

ضرورت مشاوره وراهنمایی در مدارس... 35

هدف مشاوره تحصیلی :37

هدایت تحصیلی در دبیرستان. 39

ویژگی‌های مشاور از دیدگاه اسلام:39

اصول مشاوره41

مشاوره از دیدگاه اسلام:42

عوامل موثر در لزوم و گسترش راهنمایی تحصیلی :44

عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی.. 46

شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن. 51

طبقه بندی نظریه‌های مشاوره:58

نظریه روان تحلیلی:59

نظریه روان شناسی فردی:60

نظریه مراجع – محوری:61

نظریه رفتاری:63

نظریه منطقی – عاطفی:65

نظریه واقعیت درمانی:66

نظریه تحلیل مراوده‌ای:68

نظریه و مشاوره گشتالتی:69

نظریه لوگوتراپی:72

نظریه‌های تلفیقی:72

نظریه و مشاوره التقاطی:74

پیشینه تحقیقات داخلی:75

فصل سوم. 86

مقدمه. 87

جامعه و نمونه تحقيق.. 88

روش نمونه گیری.. 88

ابزار پژوهش... 89

روايي و اعتبار پرسش نامه محقق ساخته بررسی دیدگاه دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاور. 90

روش جمع آوري اطلاعات... 91

روش تجزيه و تحليل داده‌ها:91

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها92

مقدمه. 93

4-2: داده های توصیفی :93

داده های توصیفی مربوط به پیشرفت تحصیلی.. 94

داده های توصیفی مربوط به دیدگاه دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاور در هدایت تحصیلی.. 96

بخش دوم:داده های استنباطی (آزمون فرضیه ها) :107

فرضیه اصلی.. 107

فرضیه های فرعی.. 108

فصل پنجم بحث ونتیجه‌گیری.. 112

مقدمه. 113

محدودیتها120

پیشنهادات... 120

منابع. 122

 

فهرست جداول

3-13- امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از دانش آموزان (5 امتیاز)57

4-113- امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از والدین (5 امتیاز)57

5-113- امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از معلمان (10 امتیاز)58

جدول 3ـ1ـ تعداد دانش آموزان پايه سوم متوسطه شهر تهران در سال 1393-1392. 88

جدول 3ـ2ـ تعداد دانش آموزان گروه نمونه به تفکيک رشته. 89

جدول(1-4)توزیع فراوانی گروه نمونه. 93

جدول (2-4)مشخصا ت معدل دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی در دو گروه (با مشاور-بی مشاور)95

جدول(3-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان ریاضیبی مشاور(با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی.. 97

جدول(4-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان تجربی بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی.. 98

جدول(5-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان انسانی بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی.. 100

جدول(6-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان فنی حرفه ای بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی.. 101

جدول(7-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان کار دانش بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی.. 103

جدول(8-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های کل دانش آموزان بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی.. 105

جدول(9-4)آزمون t-testمستقل جهت مقایسه پیشرفت تحصیلی کل دانش آموزان در دو گروه( با و بدون مشاور)108

جدول(10-4)آزمون t-test­مستقل­جهت­مقایسه پیشرفت تحصیلی­­دانش آموزان رشته ریاضی.. 108

جدول(11-4)آزمون t-testمستقل جهت مقایسه پیشرفت تحصیلی­دانش آموزان­رشته تجربی.. 109

جدول(12-4)آزمون t-testمستقل جهت مقایسه پیشرفت تحصیلی­دانش آموزان­رشته­ا نسانی.. 109

جدول(13-4)­آزمون t-test­مستقل­جهت­مقایسه­پیشرفت­تحصیلی­دانش­آموزان­رشته فنی­حرفه ای.. 110

جدول(14-4)­آزمون t-test­مستقل­جهت مقایسه پیشرفت تحصیلی­دانش آموزان­رشته­کاردانش... 110

جدول(15-4)­آزمون t-testمستقل جهت مقایسه دیدگاه های دانش آموزان از لحاظ نقش مشاور در هدایت تحصیلی 111

 

 

فهرست نمودارها

نمودار (1-4) معدل دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی در دو گروه (با مشاور-بی مشاور)95

داده های توصیفی مربوط به دیدگاه دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاور در هدایت تحصیلی.. 96

نمودار(2-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان بی مشاور (با مشاور ) به تفکیک رشته های تحصیلی، در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی.. 104

نمودار(3-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های کل دانش آموزان بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی.. 106


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 907

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.