تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 52
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333323

بررسـي تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه ....


بررسـي تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه ....

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه .... می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد بالای 18 سال منطقه .... می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر از افراد جامعه آماری انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و فیش ثبت اطلاعات می باشد.جهت بررسی سوالات پرسشنامه از روش تحلیل عاملی بارتلت استفاده شده که مقدارKMO در این آزمون 816/0 می باشد که نشان دهنده ی روایی آن است.همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که ضریب آلفا 846/0 بوده که نشان دهنده آن است که از انسجام محتوایی کافی برخوردار است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان دهنده آن است که استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر مولفه محیط زیست و اقتصاد بیشترین تاثیر داشته است و بر سایر مولفه ها نیز به صورت نسبی اثرگذار می باشد.

کلمات کلیدی: کیفیت زندگی، اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، سلامت، تحصیلات

 

فهرست مطالب

عنوان........................صفحه

چکیده.......................................................................................................................................................................................1

فصل اول: طرح تحقيق.........................................................................................................................2

1-1- مقدمه...........................................................................................................................................................................2

1-2- بيان مساله...................................................................................................................................................................3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.........................................................................................................................................5

1-4- اهداف تحقيق..............................................................................................................................................................6

1-4-1- هدف كلي...............................................................................................................................................................6

1-4-2- اهداف ويژه.............................................................................................................................................................6

1-4-3- هدف کاربردی.......................................................................................................................................................7

1-5- سؤالات تحقیق...........................................................................................................................................................7

1-5-1- سوال اصلي.............................................................................................................................................................7

1-5-2- سوالات ويژه...........................................................................................................................................................7

1-6- تعاریف متغیر ها.........................................................................................................................................................8

1-6-1- كيفيت زندگي.......................................................................................................................................................8

1-6-2- اقتصاد.....................................................................................................................................................................9

1-6-3- محيط زيست.......................................................................................................................................................10

1-6-4- فرهنگ..................................................................................................................................................................11

1-6-5- سلامت..................................................................................................................................................................11

1-6-6- تحصيلات.............................................................................................................................................................12

1-7- تعریف عملیاتی........................................................................................................................................................12

1-7-1- کیفیت زندگی....................................................................................................................................................12

1-7-2- اقتصاد...................................................................................................................................................................13

1-7-3- محیط زیست......................................................................................................................................................13

1-7-4- فرهنگ.................................................................................................................................................................14

1-7-5- سلامت.................................................................................................................................................................14

1-7-6- تحصیلات..............................................................................................................................................................14

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقيق...........................................................................................................16

2-1- مقدمه........................................................................................................................................................................16

2-2- مبانی نظری تحقیق...............................................................................................................................................17

2-2-1- صنعت..................................................................................................................................................................17

2-2-1-1- توسعه صنعتی...............................................................................................................................................19

2-2-1-2- چالشهای توسعه صنعتی............................................................................................................................20

2-2-1-3- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی...................................................................................................................22

2-2-1-4- صنعت و توسعه پایدار.................................................................................................................................27

2-2-2- کیفیت زندگی....................................................................................................................................................32

2-2-3- شاخص های کیفیت زندگی...........................................................................................................................38

2-2-4- اقتصاد...................................................................................................................................................................41

2-2-4-1- تاثیر شاخص اقتصاد بر کیفیت زندگی..................................................................................................44

2-2-4-2- پیامدهای اقتصادی توسعه صنعتی.........................................................................................................46

2-2-5- محیط زیست......................................................................................................................................................49

2-2-5-1- تاثیر محیط زیست بر کیفیت زندگی....................................................................................................55

2-2-5-2- پیامدهای زیست محیطی توسعه صنعتی............................................................................................56

2-2-6- فرهنگ.................................................................................................................................................................58

2-2-6-1- جایگاه فرهنگ در کیفیت زندگی............................................................................................................63

2-2-6-2- پیامدهای فرهنگی توسعه صنعتی..........................................................................................................65

2-2-7- سلامت..................................................................................................................................................................67

2-2-7-1- نقش سلامت در کیفیت زندگی...............................................................................................................69

2-2-7-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت سلامت...............................................................................................71

2-2-8- تحصیلات.............................................................................................................................................................73

2-2-8-1- نقش تحصیلات در کیفیت زندگی..........................................................................................................75

2-2-8-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت تحصیلات...........................................................................................75

2-3- پیشینه پژوهش.......................................................................................................................................................77

2-3-1- پیشینه داخلی....................................................................................................................................................77

2-3-2- پیشینه خارجی..................................................................................................................................................81

2-3-3- جمع بندی تحقیقات انجام شده...................................................................................................................83

2-4- بررسی محیط پژوهش...........................................................................................................................................84

2-5- مدل نظری................................................................................................................................................................85

 

فصل سوم: روش شناسی...................................................................................................................89

3-1- مقدمه........................................................................................................................................................................89

3-2- روش تحقیق............................................................................................................................................................90

3-3- جامعه آماری............................................................................................................................................................91

3-4- نمونه آماری..............................................................................................................................................................91

3-5- روش گردآوری داده ها..........................................................................................................................................92

3-5-1- ابزار تحقیق.........................................................................................................................................................92

3-5-2- نحوه تهیه پرسشنامه........................................................................................................................................92

3-5-3- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه...................................................................................................................93

3-5-3-1- قابلیت اطمینان (پایایی).............................................................................................................................93

3-5-3-2- اعتبار (روایی)................................................................................................................................................94

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها...............................................................................................................................95


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق.................................................................................96

4-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................96

4-2- اطلاعات جمعیت­شناختی تحقیق.......................................................................................................................97

4-2-1- بررسی جنسیت پاسخگویان............................................................................................................................97

4-2-2- بررسی وضعیت تأهل پاسخگویان..................................................................................................................98

4-2-3- بررسی وضعیت محل سکونت پاسخگویان...................................................................................................98

4-2-4- بررسی وضعیت اشتغال پاسخگویان............................................................................................................99

4-2-5- بررسی سطح تحصیلات................................................................................................................................100

4-3- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف..........................................101

4-4- تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق........................................................................................................................102

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................123

5-1- مقدمه......................................................................................................................................................................123

5-2- بررسی سؤالات ویژه تحقیق..............................................................................................................................124

5-3- جمع بندی.............................................................................................................................................................133

5-4- پیشنهادات..............................................................................................................................................................134

5-4-1- پیشنهادات کاربردی........................................................................................................................................134

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی........................................................................................................................................134

5-5- محدودیت ها..........................................................................................................................................................135

 

فهرست منابع.....................................................................................................................................................................136

پیوستها...........................................................................................................................................................................148

چکیدهانگلیسی................................................................................................................................................................151

 

فهرست اشکال

شکل 2-1: ویژگیهای توسعه صنعتی ایران...................................................................................................................19

شکل 2-2: شمای توسعه پایدار.......................................................................................................................................30

شکل 2-3: اهداف توسعه پایدار محلی...........................................................................................................................30

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: نمودار ساده شده تولید گاز طبیعی..........................................................................................................25

نمودار 2-2: نمودار ساده شده جریان نفت....................................................................................................................26

نمودار 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت........................................................................................97

نمودار 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تأهل..............................................................................................98

نمودار 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل سکونت...............................................................................99

نمودار 4-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال........................................................................100

نمودار 4-5 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات.......................................................................101

نمودار 4-6 : نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی مؤلفه های تحقیق.....................................................................122

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1: کیفیت زندگی از جنبه های مختلف........................................................................................................36

جدول 2-2: دیدگاههای مختلف در خصوص شاخص های کیفیت زندگی............................................................40

جدول 2-3: شاخص های سنتی در برابر شاخص های پایداری...............................................................................48

جدول 2-4: قلمروهای کیفیت زندگی از دیدگاههای گوناگون.................................................................................86

جدول 2-5:شاخص های کیفیت زندگی.......................................................................................................................87

جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت........................................................................................97

جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تأهل..............................................................................................98

جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل سکونت...............................................................................98

جدول 4-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال...........................................................................99

جدول 4-5 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات.......................................................................100

جدول 4-6 : نتايج آزمون نرمال بودن داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف........102

جدول 4-7: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد..........................................................103

جدول 4-8: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب جنسیت.....................104

جدول 4-9: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب تأهل...........................104

جدول 4-10: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب محل سکونت.........105

جدول 4-11: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب وضعیت اشتغال.....105

جدول 4-12: مقایسه­ی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه اقتصاد ، با در نظر گرفتن تحصیلات.................106

جدول 4-13 : نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست.........................................107

جدول 4-14: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست با احتساب جنسیت......108

جدول 4-15: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برمحیط زیست با احتساب تأهل.............108

جدول4-16:نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست با احتساب محل سکونت109

جدول4-17: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست با احتساب وضعیت اشتغال.................................................................................................................................................................................109

جدول 4-18: مقایسه­ی دیدگاه پاسخگویان در مورد وضعیت زیست محیطی با در نظر گرفتن تحصیلات.110

جدول 4-19 : نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی...................................111

جدول 4-20: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی با احتساب جنسیت111

جدول 4-21: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی با احتساب تأهل......112

جدول 4-22: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی با احتساب محل سکونت................................................................................................................................................................................112

جدول 4-23: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بروضعیت فرهنگی با احتساب وضعیت اشتغال.................................................................................................................................................................................113

جدول 4-24: مقایسه­ی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه فرهنگ با در نظر گرفتن تحصیلات..................113

جدول 4-25: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت سلامت مردم............................114

جدول 4-26: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر سلامت مردم با احتساب جنسیت......115

جدول 4-27: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برسلامت مردم با احتساب تأهل..............115

جدول 4-28: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر سلامت مردم با احتساب محل سکونت................................................................................................................................................................................116

جدول 4-29: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برسلامت مردم با احتساب وضعیت اشتغال.................................................................................................................................................................................116

جدول 4-30: مقایسه­ی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه سلامت با در نظر گرفتن تحصیلات...................117

جدول 4-31 : نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت تحصیلات مردم.....................118

جدول 4-32: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر تحصیلات با احتساب جنسیت............119

جدول 4-33: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر تحصیلات مردم با احتساب تأهل.......119

جدول 4-34: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر تحصیلات مردم با احتساب محل سکونت................................................................................................................................................................................120

جدول 4-35: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برتحصیلات با احتساب وضعیت اشتغال.................................................................................................................................................................................120

جدول 4-36: مقایسه­ی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه تحصیلات با در نظر گرفتن سطح تحصیلی.....121

جدول 4-37: نتايج آزمون مقايسه ميانگين رتبه­ی مؤلفه­ها با استفاده آزمون فريدمن....................................121


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 201

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.