تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 561
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331416

بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر ....


بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر ....

چکیده

هدف از پژوهش حاضر « بررسی رابطه نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی » بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد ،ملی و پیام نور شهر .... که در قسمت اداری مشغول به کار می باشند به تعداد 303 نفر می باشد ،حجم نمونه دراین پژوهش 169 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي محاسبه گردید برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه خودپنداره بک (1976 ) ،رضایت شغلی بری فیلد و روث(1951 ) ، نگرش مذهبي سراج زاده (1380 ) ، حمايت اجتماعي( MOS) شربورن و استوارت استفاده شد. نتایج نشان داد : متغیرهای نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی به طور ترکیبی و توام در یک ترکیب خطی توانسته اند در حدود 33 درصد واريانس متغير رضایت شغلی را تبیین کنند .مقیاس های متغیر نگرش مذهبی (بعد اعتقادی ، تجربه ای ، پیامدی ، مناسکی ) با خود پنداره ، حمایت اجتماعی نیز توانستند به ترتیب 32 % ، 34% ، 32%،34% از واریانس رضایت شغلی را تبیین کنند. در رگرسیون گام به گام پس از ورد کلیه متغیرها در شش گام ، متغیر حمایت اجتماعی در گام اول 30% ، که با اضافه شدن متغیرها ،جذابیت فیزیکی در گام دوم 45% ، مسائل اخلاقی در گام سوم 52 % ، خودپنداره در گام چهارم 56 % ، بعد اعتقادی در گام پنجم 59 % کفایت کاری در گام ششم 61 % از واریانس رضایت شغلی را تبیین کنند . در پایان نتایج ارائه و پیشنهاداتی مطرح شد که می تواند در برنامه ریزی های سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی: نگرش مذهبی ،خود پنداره ، حمایت اجتماعی ، رضایت شغلی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بيان مسأله. 14

2-1- اهمیت و ضرورت تحقيق. 19

3-1 اهداف تحقيق. 20

3-1-1 هدف اصلی.. 21

3-1-2- اهداف فرعی.. 21

4-1 فرضيه‏ هاي تحقیق. 21

4-1-1 فرضیه اصلی.. 21

4-1-2- فرضیات فرعی.. 21

1-5 تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات.. 22

1-5-1 تعریف مفهومی متغیرها22

5-1-2 تعریف عملیاتی متغیرها22

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه. 25

2-1 دینداری.. 25

2-1-1 نگرش های مذهبی.. 26

2-1-2 کارکردهای دین و ضرورت وجوه دین.. 29

2-1-3 کارکرد دین و اعتقادات مذهبی به عنوان یک نیاز فطری.. 30

2-1-4الگوهای دینداری.. 34

2-1-5نظریه های مربوط به دینداری.. 37

2-1-6 تحقیقات پیرامون نگرش مذهبی.. 39

2-2 خودپنداره39

2-2-1- اهمیت مفهوم خود و خودپنداره40

2-2-2- ویژگی های خود. 40

2-2-3 شکل گیری خود و خودپنداره42

2-2-4- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره43

2-2-5 تحقیقات پیرامون خودپنداره44

2-3 حمایت اجتماعی.. 44

2-3-1-انواع حمایت اجتماعی.. 46

2-3-2-منابع حمایت اجتماعی.. 46

2-3-3-مبانی نظری حمایت اجتماعی.. 48

2-3-4-چارچوب نظری حمایت اجتماعی.. 52

2-4رضایت شغلی.. 54

2-4-1- سیر تاریخی رضایت شغلی.. 54

2-4-2- تعاریف رضایت شغلی.. 54

2-4-3- ماهیت رضایت شغلی.. 56

2-4-4- ابعاد رضايت شغلي.. 57

2-4-5- فوايد بررسي رضايت شغلي.. 57

2-4-6- عوامل موثر بررضايتشغلي.. 58

مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)58

2-4-6-1- عوامل فردی.. 59

2-4-6-2- عوامل سازمانی.. 60

2-4-6-3- عوامل محیطی.. 61

2-4-6-4- ماهیت شغل. 63

2-4-7 پیامدهای رضایت شغلی.. 64

2-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد. 65

2-4-7-2رضایت شغلی و میزان جابجایی.. 66

2-4-7-3رضایت شغلی و سلامتجسميرواني.. 67

2-4-7- 4 رضایت شغلی و غیبت.. 67

2-4-7-5رضایت شغلی و تاخیر در کار. 67

2-4-7-6 رضایت شغلی و ترک خدمت.. 64

2-4-7- 7 رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس... 68

2-4-7-8رضایت شغلی و تشویش... 68

2-4- 8 نظریه های رضایت شغلی.. 68

2-4-8-1 نظریه نیازها69

2-4-8- 2 نظریه سلسله مراتب نیازها69

2-4-8-3 تئوري بهداشت - انگیزش... 70

2-4-8-4 تئوريآلدرفر (ERG) 71

2-4-8-5 تئوري کامروایی نیاز. 71

2-4-8-6 نظریه انتظار وورم. 72

2-4-8 -7 نظریه انگیزش پورترولاولر. 72

2-4-8-8 نظریات رضایت شغلی از دیدگاه بروفی (1959)73

2-4-9 ابزارهاي اندازه گیري رضایت شغلی.. 74

2-4-10- شاخص توصیف شغلی (JDI)74

2-4-11- پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)74

2-4-11-1 تکنیک وقایع حساس... 75

2-4-11-2 مصاحبه. 75

2-5 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 75

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه. 80

3-1 روش تحقیق :80

3-2 جامعه آماری:80

3-3 روش نمونه گیری:80

3-3 حجم نمونه:80

3-4 ابزار گردآوری داده ها80

3-5 متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی.. 84

3-6 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- بحث و بررسی.. 101

5-1- تحلیل فرضیه های تحقیق. 101

5-2- پیشنهادات.. 103

5-3- محدودیت های تحقیق. 104

منابع فارسی.. 104

منابع انگلیسی..............................................................................................................................................110


فهرست جداول

جدول 2-1: تعاريف مفهوم رضايت شغلي براساس تحليل محتواي متون. منبع (راوی و همکاران، 64:1391).54

جدول 2-2: مدل اقتضائی هرزبرگ. منبع (اسدی شیرین، 69، 1387).71

جدول 1-4 ميانگين و انحراف استاندارد متغير هاي پيش بين (نگرش مذهبی،خودپنداره و حمایت اجتماعی) و متغير ملاك ( رضایت شغلی) و مقياس هاي فرعي آن ( n = 169 )86

جدول 4-2 ضرايب همبستگی متغير هاي پيش بين و ملاك ( n= 169 )87

جدول 4- 3 تحليل واريانس و رگرسيون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای نگرش مذهبی، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2)88

جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در سه متغير پيش بين.. 90

جدول 4- 3 تحليل واريانس و رگرسيون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد اعتقادی، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2)91

جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در سه متغير پيش بين.. 92

جدول 4- 3 تحليل واريانس و رگرسيون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد تجربه ای ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2)93

جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در سه متغير پيش بين.. 94

جدول 4- 3 تحليل واريانس و رگرسيون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد پیامدی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2)95

جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در سه متغير پيش بين.. 94

جدول 4- 3 تحليل واريانس و رگرسيون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد مناسکی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2)94

جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در سه متغير پيش بين.. 95

جدول 4- 3 نتایج تحليل رگرسيون گام به گام Y (رضایت شغلی ) بر مولفه های نگرش مذهبی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2)96

جدول4-4: ضریب همبستگی چندگانه. 97

جدول شماره 4- 5 : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی رضایت شغلی از طریق متغیرهای پیش بینی در رگرسیون گام به گام. 98

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: سازوكارنظريةانگيزش ينيازها. منبع: (خدایاری فرد، 14:1388).69

شکل 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو. منبع (سیدجوادین، 771:1388).70


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 601

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.