تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3541
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306335

بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی: نقش واسطه ای همدلی


بررسی رابطه  هوش عاطفی و هوش اخلاقی با  کیفیت زندگی: نقش واسطه ای همدلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گري همدلی در رابطه بین هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شیراز که در سال تحصیلی93-92 مشغول به تحصیل بودند در مقطع کارشناسی صورت پذیرفت. این پژوهش شامل 298 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که بر اساس روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهاي پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان، پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1998 ) فرم کوتاه شده هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام، 2001 )، مقیاس اصلی همدلی (جولیف و فارنینگتون، 2006) و پرسشنامه هوش اخلاقی (لنیک و کیل، 2005) را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهاي پژوهش به وسیله ي ضریب آلفاي کرونباخ و روایی آنها به کمک همبستگی درونی تعیین شد. . نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آزمون ها بود. نتایج نشان داد، بخشش از ابعاد هوش اخلاقی با تمام ابعاد کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که همدلی در ارتباط بین بخشش، درک عواطف خود و دیگران و کیفیت زندگی نقش واسطه ای ایفا می‌کند.

کلید واژه ها: هوش عاطفی، هوش اخلاقی، همدلی، کیفیت زندگی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات....................................................................................................................................................... 2

1-2- بیان مسئله.............................................................................................................................................. 5

1-3- اهمیت و ضرورت................................................................................................................................... 8

1-4- اهداف پژوهش........................................................................................................................................ 9

1-5- پرسش های پژوهش........................................................................................................................... 10

1-6- تعریف مفهومی متغیرها..................................................................................................................... 11

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها....................................................................................................................... 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین

2-1- مبانی نظری............................................................................................................................................ 14

2-1-1- کیفیت زندگی............................................................................................................................ 14

2-1-2-هوش عاطفی................................................................................................................................ 24

2-1-3- همدلی.......................................................................................................................................... 30

2-1-4- هوش اخلاقی.............................................................................................................................. 35

2-2- تحقیقات پیشین.................................................................................................................................... 38

2-2-1- هوش عاطفی و کیفیت زندگی............................................................................................... 38

2-2-2-هوش اخلاقی و کیفیت زندگی................................................................................................ 40

2-2-3-هوش عاطفی و همدلی.............................................................................................................. 42

2-2-4- همدلی و کیفیت زندگی.......................................................................................................... 42

2-2-5- هوش اخلاقی و همدلی............................................................................................................ 43

2-3-فرضیه های پژوهش............................................................................................................................... 44

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش........................................................................................................................................... 46

3-2- جامعه آماری وشرکت کنندگان در پژوهش.................................................................................... 46

3-3- ابزارهای پژوهش.................................................................................................................................... 47

3-3-1- پرسشنامه هوش عاطفی........................................................................................................... 47

3-3-2- پرسشنامه هوش اخلاقی.......................................................................................................... 49

3-3-3- پرسشنامه همدلی...................................................................................................................... 50

3-3-4- مقیاس کیفیت زندگی.............................................................................................................. 51

3-4- شیوه‌ی اجرا............................................................................................................................................ 52

3-5- شیوه‌ی تجزیه و تحلیل........................................................................................................................ 53

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش............................................................................................ 55

4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش............................................................................................ 56

4-3- یافته های مربوط به فرضیات و سوالات پژوهش........................................................................... 57

4-3-1- پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی.. 57

4-3-2- پیش بینی همدلی براساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی......................... 60

4-3-3- پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس همدلی با کنترل ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی 62

4-3-4- نقش میانجی گری همدلی در ارتباط بین ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی با کیفیت زندگی 65

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث وبررسی یافته های تحقیق ...................................................................................................... 69

5-1-1- رابطه ابعاد هوش عاطفی با ابعاد کیفیت زندگی................................................................ 69

5-1-2- رابطه ابعاد هوش اخلاقی و کیفیت زندگی.......................................................................... 72

5-1-3-رابطه ابعاد هوش عاطفی و همدلی......................................................................................... 74

5-1-4- رابطه ابعاد هوش اخلاقی و همدلی........................................................................................ 75

5-1-5- رابطه همدلی با ابعاد کیفیت زندگی..................................................................................... 75

5-1-6- بررسی نقش میانجی گری همدلی......................................................................................... 77

5-2- کاربردهای نظری و عملی پژوهش.................................................................................................... 78

5 -3- پیشنهادهای پژوهشی......................................................................................................................... 79

5-4- محدودیت های پژوهش....................................................................................................................... 80

 

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی ...................................................................................................................................................... 81

منابع انگلیسی ................................................................................................................................................... 85

 

پیوست‌ها

پیوست یک: پرسشنامه هوش عاطفی.......................................................................................................... 94

پیوست دو: پرسشنامه هوش اخلاقی............................................................................................................ 96

پیوست سه: پرسشنامه همدلی....................................................................................................................... 98

پیوست چهار: پرسشنامه کیفیت زندگی...................................................................................................... 99

 

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1: تعدادشرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک دانشکده ها................................................ 47

جدول 3-2: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه هوش عاطفی با نمره کل پرسشنامه...................................... 48

جدول 3-3: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه هوش اخلاقی با نمره کل پرسشنامه......................................... 50

جدول 3-4: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه کیفیت زندگی با سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس ...............................................52

جدول4-1: یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش.................................................................................. 55

جدول4-2:ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش........................................................................... 56

جدول4-3: پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی................................................ 58

جدول 4-4: پیش بینی همدلی براساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی................................................. 61

جدول 4-5: پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس همدلی با کنترل ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاق ...................................................63

 

 

فهرست شکل ها

نمودار 1-1: مدل مفهومی پژوهش............................................................................................................... 7

نمودار2-1:پنج طبقه اصلی مدل فلس و پری ازکیفیت زندگی............................................................. 18

نمودار3-1: مدل فلس و پری از کیفیت زندگی........................................................................................ 19

نمودار2-3: مدل توضیحی کیفیت زندگی لی و همکاران........................................................................ 20

نمودار2-4: مدل سیستمی کیفیت زندگی هاگرتی.................................................................................. 21

نمودار2-5: مدل ونتگوت و همکاران............................................................................................................ 22

نمودار2-6: مدل شخصیتی بار-آن از هوش عاطفی.................................................................................. 27

نمودار4-1: پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی..................................... 60

نمودار4-2: پیش بینی همدلی براساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی..................................................... 62

نمودار4-3:تاثیر ابعاد هوش عاطفی وابعاد هوش اخلاقی بر سلامت جسمانی با واسطه گری همدلی.................................... 66

نمودار4-4:تاثیر ابعاد هوش عاطفی وابعاد هوش اخلاقی بر سلامت روان با واسطه گری همدلی....................................... 66

نمودار4-5: تاثیر ابعاد هوش عاطفی وابعاد هوش اخلاقی بر کیفیت محیط زندگی با واسطه‌گری همدلی........................................... 67

نمودار5-5: تاثیر ابعاد هوش عاطفی وابعاد هوش اخلاقی بر کیفیت روابط اجتماعی با واسطه‌گری همدلی................................... 67


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 177

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.