تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 63
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333334

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران در سال تحصی


بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان  دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران در سال تحصی

چكيده:

اين پژوهش با هدف شناسايي رابطه شیوه های فرزند پروری و ویزگیهای خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در ا ین تحقیق والدین و کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه 16 آموزش و پرورش شهر تهران بود که تعداد 300 نفر از آنها به روش تصادفی چند مرحله اي انتخاب شده بودند.درتجزیه و تحلیل آماری در دو بخش داده ها مورد بررسی قرار گرفتند در بخش اول که شامل آمار توصيفی مربوط به شاخص های مرکزی)ميانگين - ميانه )وشاخص پراکندگی(انحراف استاندارد، واريانس کجی و کشيدگی)است وقبل از تحليل فرضيه هادربخش دوم براي بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون كلمونگراف اسميرنوف استفاده شد در بخش دوم استنباط آماری ازآزمون ضريب همبستگي،رگرسيون وآزمون تحليل واريانس درون موردی استفاده شد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند (1991) و خودپنداره تحصیلی يي يسن چن (2004) و معدل کل دو نیمسال اول و دوم دانش آموزان استفاده شده است نتايج نشان ميدهد بين شيوه فرزند پروري اقتداري و خود پنداره تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.یعنی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از شیوه اقتداری استفاده نماید خودپنداره تحصیلی دانش آموزان بالاتر می رود.اما رابطه بین شیوه های فرزندپروری (آزادگذار و استبدادی) و خودپنداره تحصیلی رابطه معکوس و منفی دارند به عبارتی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از این دو شیوه استفاده کند. خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایین تر می شود. بعلاوه ضریب همبستگی به دست آمده بین شیوه فرزندپروری با نمره معدل تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد به عبارتي در صورت تأکید والدین بر استفاده مؤثرتر و کاملتر ازشیوه اقتداري، پیشرفت تحصیلی فرزندان را به دنبال دارد نتايج ديگر اين تحقيق نشان مي دهد بين خود پنداره تحصيلي و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد.در اين پژوهش بین شیوه ها فرزندپروری در تعامل با خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار نیست. در نتیجه می توان گفت شرط یکسانی واریانس ها برقرار است و در سطح آلفا 5% رابطه معنادار وجود ندارد و فرض صفر رد نمی شود.

واژه کلیدی:شیوه های فرزند پروری (اقتداری،آزادگذار،مستبدانه)خود پنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول كليات طرح... 1

مقدمه... 2

1- 1 - بيان مساله... 5

1 - 2 - اهمیت موضوع... 6

1-3 - هدفهای تحقیق... 8

1 - 3 - 1 هدف کلی... 8

1- 3 -2 اهداف فرعی... 8

1-4سوالات تحقيق... 9

1-4-1سوال اصلی تخقيق... 9

1-4-2سوالات فرعی تحقيق... 9

1-5تعريف مفاهيم.... 9

1-5-1شيوه های فرزند پروري... 9

1-5-2خودپنداره تحصيلي... 11

1-5-3پيشرفت تحصيلي... 11

فصل دوم : مطالعات نظري... 12

مقدمه. ...13

2- 1 تعریف خانواده...13

2 - 2 نقش والدين در رفتار فرزند... 15

2 - 3 دلبستگي و پيوند والديني... 16

2 – 4 تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان... 17

2 - 5 شیوه های فرزند پروری... 20

2 - 6 تاریخچه شیوه فرزند پروری... 21

2- 7 تاریخچه فرزند پروری در ایران... 23

2 - 8 بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه... 24

2-9عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین... 43

2-10نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین... 44

2-11روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان... 52

2-12محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول... 53

2-13خود پنداره...53

2-14نقش اسناد در خود پنداره تحصيلي... 56

2-15خودپنداره تحصيلي... 60

فصل سوم : روش شناسی تحقيق (متدولوژي)...79

مقدمه... 80

3 - 1 روش تحقیق.... 80

3 - 2 جامعه آماري... 80

3 - 3 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري... 81

3 - 4 روش گرد آوري اطلاعات... 81

3 - 5 ابزار اندازه گیری... 81

3 - 6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. .85

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها...86

4-1 مقدمه... 87

4-2 بخش اول: توصيف داده‌ها...88

4-4 فرضيه اصلی: بین سبك هاي فرزند پروري و خودپنداره تحصيلي رابطه وجود دارد...93

4-5 فرضيه اول: بین سبك هاي فرزند پروري اقتداري و خودپنداره تحصيلي رابطه وجود دارد...97

4-6 فرضیه دوم : بین سبک های فرزند پروری و خود پنداره تحصیلی رابطه وجود دارد...98

4-7 فرضيه سوم : بین سبك هاي فرزند پروري استبدادي و خودپنداره تحصيلي رابطه وجود دارد...100

4-8 فرضيه چهارم (فرضیه اصلی دوم): بین خودپنداره تحصيلي و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد...100

4-9 فرضیه پنجم (فرضيه اصلی سوم): بین سبك هاي فرزند پروري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد....102

4-10 فرضیه ششم: آیا بین شیوه های فرزند پروری در تعامل با خود پنداره تحصیلی با پیشرفتتحصیلی رابطه وجود دارد؟ ...105

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری... 109

مقدمه. ...110

5 - 1 خلاصه پژوهش... 110

5 - 2 بحث و نتيجه گيری... 112

5 - 3 پیشنهادها...119

5 - 4 محدودیت ها ی تحقیق.. 122

منابع فارسی... 124

 

 

فهرست اشکال

شکل 2 – 1 الگوهای فرزندپروری شیفر... 27

شکل 2-2 نمایش چهار شیوه فرزند پروری در دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن... 30

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1 تأثیر فضای خانواده بر کودکان. ...18

جدول2-2 ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین از نگاه شیفر ؛ اقتباس از شیرازی،1385... 28

جدول 2-3: تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی وبزرگسالی، بامریند،1991به نقل از برنز،2006 ،ترجمه سعیدی،1391)...34

جدول 2-4 : ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین دایانا باوم مریند؛ اقتباس از برنز،2006. ...37

جدول(4-1) توزیع فراوانی مربوط به پایه تحصیلی... 88

جدول(4-2) توزیع فراوانی مربوط به سن مادر... 89

جدول(4-3) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات مادر... 90

جدول(4-4) آمار توصیفی مربوط به خودپنداره...91

جدول(4-5) آمار توصیفی مربوط به پيشرفت تحصيلي... 91

جدول(4-6) آمار توصیفی مربوط به سبك هاي فرزند پروري... 92

جدول (4-7) مربوط به آزمون كولموگروف- اسميرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها...92

جدول (4-8)­مربوط­به آزمون همبستگي رابطه بين سبكهاي فرزندپروري و خودپنداره تحصيلي... 93

جدول (4-9) مربوط به ضريب تعيين رگرسيون... 94

جدول (4-10) مربوط به تحليل واريانس... 94

جدول (4-11) مربوط به معادلة خط رگرسيون... 94

جدول (4-12) مربوط به آزمون همبستگي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري اقتداري و خودپنداره تحصيلي... 96

جدول (4-13) مربوط به ضريب تعيين رگرسيون... 96

جدول (4-14) مربوط به تحليل واريانس... 96

جدول (4-15) مربوط به معادلة خط رگرسيون... 97

جدول (4-16) مربوط به آزمون همبستگي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري آزاد گذار و خودپنداره تحصيلي... 98

جدول (4-17) مربوط به ضريب تعيين رگرسيون... 98

جدول (4-18) مربوط به تحليل واريانس... 99

جدول (4-19) مربوط به معادلة خط رگرسيون... 99

جدول (4-20) مربوط به آزمون همبستگي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري استبدادي و خودپنداره تحصيلي... 100

جدول (4-21) مربوط به آزمون همبستگي رابطه بين خودپنداره تحصيلي و پيشرفت تحصيلي... 101

جدول (4-22) مربوط به ضريب تعيين رگرسيون... 101

جدول (4-23) مربوط به تحليل واريانس... 101

جدول (4-24) مربوط به معادلة خط رگرسيون... 102

جدول (4-25)­مربوط­به­آزمون همبستگي رابطه بين سبكهاي فرزند پروري و پيشرفت تحصيلي... 103

جدول (4-26) مربوط به ضريب تعيين رگرسيون... 104

جدول (4-27) مربوط به تحليل واريانس... 104

جدول (4-28) مربوط به معادلة خط رگرسيون... 104

جدول (4-29) مربوط به فاكتور هاي درون گروهي.. 105

جدول (4-30) مربوط به فاكتور هاي بين گروهي.. 106

جدول ( 4-31 ) مربوط به محاسبه يكساني واريانس ها...106

جدول ( 4-32 ) آزمون همسانی واریانس کوواریانس ها...107

جدول ( 4-33 ) آزمون اثر فاکتور های درون گروهی و بین گروهی.. 108


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 391

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.