تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 350
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332914

بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد ....


بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی  دانشجویان پیام نور واحد ....

چکیده :

خودکنترلی، مراقبتی درونی است که بر اساس آن،بی آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد،وظایف محول شده انجام و رفتارهاي ناهنجار و غیر قانونی ترك می شود. هنگامی که کسی بی توجه به کنترل خارجی،تلاش خود را مصروف انجام دادن کاري که بر عهده او واگذار شده است،کند و مرتکب خلافی از قبیل کم کاري و سهل انگاري نشود،از کنترل درونی بهره مند است. از طرف دیگر، هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها، ظرفیت ها و منابع معنوی می باشد که بکار بستن آنها در زندگی روزانه می تواند موجب افزایش انطباق پذیری فرد شود. هدف از پژوهش تحلیل و بررسی رابطه میان هوش معنوی و خود کنترلی در بین دانشجویان پیام نور واحد .... می باشد. به این منظور تعداد 357 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور.... به عنوان نمونه، به روش تصادفی انتخاب و داده هاي مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده است. با استفاده از تحلیل آزمون پیرسون و رگرسیون تلاش شده است تا صحت فرضیه هاي پژوهش مورد آزمون قرار گیرد. یافته هاي پژوهش بیانگر آن است که برخی از ابعاد هوش معنوی، داراي رابطه معناداري با خود کنترلی دانشجویان و برخی نیز فاقد رابطه می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین خود کنترلی و هوش معنوی ارتباط معنادارو متوسطی وجود دارد . بین تفکر وجودی نقادانه، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی با خود کنترلی دانشجویان، رابطه ي معناداري وجود دارد. همچنین موئلفه معنا سازی شخصی باخود کنترلی، فاقد رابطه می باشد.

واژگان كليدي:خود کنترلی ،هوش معنوی، هوش، معنویت، معیارهای هوش،

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه..........................................................................................................................................2

1-2-بیان مساله....................................................................................................................................3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق...........................................................................................................6

1-4- اهداف تحقیق ...........................................................................................................................7

1-5-فرضیه های تحقیق .....................................................................................................................8

1-6-تعريف واژه هاي کليدي تحقيق..................................................................................................................................................8

1-7-تعاریف عملیاتی........................................................................................................................13

1-8-قلمرو تحقیق ............................................................................................................................14

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه .......................................................................................................................................16

2-2-هوش معنوی.............................................................................................................................18

2-2-1-تاریخچه هوش معنوی.........................................................................................................21

2-2-2-تعریف هوش.......................................................................................................................22

2-2-3-تعاریف هوش معنوی از دیدگاه های مختلف......................................................................23

2-3- معنویت....................................................................................................................................30

2-3-1-معنویت و مذهب.................................................................................................................32

2-3-2-همپوشی بین معنویت ومذهب.............................................................................................34

2-3-3-انواع معنویت........................................................................................................................35

2-3-4-اسلام و معنویت...................................................................................................................38

2-3-5ویژگی اصلی انسانهای معنوی................................................................................................41

2-3-6-ابعاد ارادی انسانهای معنوی.................................................................................................42

2-3-7-مدل هوش معنوی کینگ......................................................................................................47

2-4-خودکنترلی................................................................................................................................48

2-4-1-مراحل خودکنترلی برای رسيدن به منبع کنترل درونی..........................................................52

2-4-2-پنج مهارت افزایش خود کنترلی...........................................................................................54

2-4-3-خود کنترلی و مراقبه............................................................................................................57

2-4-4-واگیر دار بودن توانایی خود کنترلی......................................................................................57

2-4-5-نقش و ضرورت خود كنترلي...............................................................................................59

2-4-6-خود کنترلی در سازمان.........................................................................................................59

2-4-7-ماهیت و هدف خود کنترلی.................................................................................................60

2-4-8-مرز بین کنترل و خود کنترلی...............................................................................................62

2-4-9-عواقب نداشتن کنترل بر خود...............................................................................................63

2-4-10-ریشه کنترل بر خود............................................................................................................64

2-4-11-مدل خود کنترلی تانجی.....................................................................................................66

2-5ادبیات و پیشینه تحقیق...............................................................................................................67

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه .......................................................................................................................................77

3-2-روش تحقیق ............................................................................................................................78

3-3-جامعه آماری.............................................................................................................................78

3-4-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري....................................................................................79

3-5-روش جمع‌آوري اطلاعات.......................................................................................................80

3-6-ابزار جمع آوری اطلاعات........................................................................................................81

3-6-1-پرسشنامه بررسی رابطه هوش معنوی و خود کنترلی دانشجویان دانشگاه پیام نور .....................................................................................................................................................81

3-6-1-1-پرسشنامه هوش معنوی دانشجویان دانشگاه پیام نور ................................................81

3-6-1-2-پرسشنامه خود کنترلی دانشجویان دانشگاه پیام نور ..................................................82

3-6-3-مولفه های جمعیت شناختی.................................................................................................83

3-6-4-ابعاد پرسشنامه هوش معنوی دانشجویان دانشگاه پیام نور ............................................84

3-6-5-ابعاد پرسشنامه خود کنترلی دانشجویان دانشگاه پیام نور ..............................................84

3-6-6-روايي پرسشنامه...................................................................................................................85

3-6-6-1-اعتبار و روایی پرسشنامه هوش معنوی..........................................................................85

3-6-6-2-اعتبار و روایی پرسشنامه خودکنترلی..............................................................................85

3-6-7-پايايي آزمون.........................................................................................................................85

3-6-7-1-ضریب آلفای کرونباخ......................................................................................................86

3-6-8-روش­های تجزیه و تحلیلی...................................................................................................88

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه .......................................................................................................................................91

4-2-بررسي شاخص های جمعيت شناسي.......................................................................................91

4-3-شاخص جنسیت:......................................................................................................................92

4-4-شاخص تاهل...........................................................................................................................93

4-5-شاخص سن..............................................................................................................................94

4-6-آمار استنباطی ..........................................................................................................................95

4-7-یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق..................................................................................95

4-8-آزمون رگرسیون برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق ..................................................................96

4-9-یافته های مربوط به فرضیه اول فرعی تحقیق...........................................................................98

4-10-آزمون رگرسیون برای تحلیل فرضیه اول فرعی ....................................................................99

4-11-یافته های مربوط به فرضیه دوم فرعی تحقیق.....................................................................101

4-12- یافته های مربوط به فرضیه سوم فرعی تحقیق...................................................................103

4-13-آزمون رگرسیون برای تحلیل فرضیه سوم فرعی تحقیق......................................................104

4-14-یافته های مربوط به فرضیه چهارم فرعی تحقیق..................................................................106

4-15-آزمون رگرسیون برای تحلیل فرضیه جهارم فرعی...............................................................107

 

فصل پنجم

5-1-مقدمه .....................................................................................................................................111

5-2-نتایج آمار توصیفی..................................................................................................................111

5-3-تایج فرضیه اصلی تحقیق........................................................................................................112

5-4-نتایج فرضیه اول فرعی تحقیق................................................................................................114

5-5-نتایج فرضیه دوم فرعی تحقیق................................................................................................116

5-6-نتایج فرضیه سوم فرعی تحقیق...............................................................................................117

5-7-نتایج فرضیه چهارم فرعی تحقیق............................................................................................118

5-8-مقایسه نتایج این پژوهش با سایر تحقیقات............................................................................120

5-9-محدودیت های تحقیق...........................................................................................................121

5-10-پیشنهادها درراستای نتایج تحقیق.........................................................................................121

5-10-1-پیشنهادهای پژوهشی.......................................................................................................122

5-11-1-منابع فارسی.....................................................................................................................123

5-11-2-منابع لاتین.......................................................................................................................126

 

فهرست جداول

جدول شماره(3-1) کدگذاری و امتیاز دهی سوالات براساس مقیاس5 گزینه­ای لیکرت پرسشنامه هوش معنوی......................................................................................................................................82

جدول شماره(3-2)کدگذاری طیف لیکرت سوالات مثبت برای پرسشنامه هوش معنوی (بعد خود کنترلی اولیه)......................................................................................................................................83

جدول شماره(3-3)کدگذاری لیکرت برای سوالات منفی و معکوس هوش معنوی (بعد خود کنترلی منع کننده)..........................................................................................................................................83

جدول شماره(3-4)سرفصل سوالات پرسشنامه هوش معنوی...........................................................84

جدول شماره(3-5)سرفصل سوالات پرسشنامه خود کنترلی.............................................................85

جدول شماره(3-6)مقیاس سنجش کرونباخ و تحلیل پایایی آن........................................................87

جدول شماره (3-7)مقدار آلفای کرونباخ و تحلیل پایایی پرسشنامه ها.............................................88

جدول شماره(4-1) فراوانی جنسیت افراد.......................................................................................92

جدول شماره(4-2)فراوانی تاهل افراد..............................................................................................93

جدول شماره(4-3)فراوانی سن افراد...............................................................................................94

جدول شماره(4-4)رابطه میان هوش معنوي و خودکنترلی..............................................................95

جدول شماره(4-4-1)تفسير نتايج ضريب همبستگي در SPSS........................................................96

جدول( 4-5)ضریب همبستگی پیرسون برای دو متغیر هوش معنوی و خود کنترلی................................................................................................................................................96

جدول شماره(4-6)تحليل رگرسيون خطي دو متغير متغیر هوش معنوی و خود کنترلی دانشجویان..........................................................................................................................................97

جدول شماره(4-7)رابطه تفکر وجودی نقادانه و خودکنترلی............................................................99

جدول شماره(4-8)ضریب همبستگی پیرسون برای دو متغیر تفکر وجودی نقادانه و خود کنترلی دانشجویان........................................................................................................................................ 99

جدول شماره(4-9)تحليل رگرسيون خطي دو متغير تفکر وجودی نقادانه و خود کنترلی دانشجویان.......................................................................................................................................100

جدول شماره(4-10)رابطه معنا سازی شخصی برخودکنترلی بین دانشجویان.......................................................................................................................................102

جدول شماره(4-11)رابطه آگاهی متعالی و خودکنترلی دانشجویان................................................104

جدول شماره(4-12)ضریب همبستگی پیرسون برای دو متغیرآگاهی متعالی و خود کنترلی...........104

جدول شماره(4-13)تحليل رگرسيون خطي دو متغير آگاهی متعالی و خود کنترلی.......................105

جدول شماره(4-14)رابطه گسترش خودآگاهی و خودکنترلی بین دانشجویان پیام نور واحد ..................................................................................................................................................107

جدول شماره(4-15)ضریب همبستگی پیرسون برای دو متغیرگسترش خودآگاهی و خود کنترلی..............................................................................................................................................107

جدول شماره (4-16)تحليل رگرسيون خطي دو متغير گسترش خودآگاهی و خود کنترلی............107

 

فهرست نمودارها

شکل (2-1)مدل مفهومی تحقیق........................................................................................................75

نمودار(4-1)نمودارهیستوگرام جنسیت دانشجویان..........................................................................92

نمودار(4-2)نمودارهیستوگرام تاهل دانشجویان.................................................................................93

نمودار(4-3) نمودارهیستوگرام سن دانشجویان.................................................................................94

نمودار(4-4)رگرسیون خطی ساده فرضیه اصلی تحقیق.....................................................................98

نمودار(4-5)نمودار رگرسیون خطی ساده فرضیه اول فرعی...........................................................101

نمودار(4-6)نمودار رگرسیون خطی ساده فرضیه دوم فرعی...........................................................103

نمودار(4-7)نمودار رگرسیون خطی ساده فرضیه سوم فرعی..........................................................106

نمودار(4-8)رگرسیون خطی ساده فرضیه چهارم فرعی...................................................................109

 

پیوست :

سرفصل سوالات پرسشنامه خود کنترلی .........................................................................................129

سرفصل سوالات پرسشنامه هوش معنوی........................................................................................131


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 210

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.