تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 88
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332530

بررسي رابطه سبك مديريت كلاس اساتید با يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شهر...........


بررسي رابطه سبك مديريت كلاس اساتید با يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شهر...........

چکیده:

با توجه به تأثیر مدیریت کلاس در ایجاد جو مناسب و مطلوب یادگیری از یک طرف و تأثیر یادگیری خود تنظیمی در زندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و ارتقاء تعلیم و تربیت از طرف دیگر، این پژوهش بر آن است تا رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان .... را بررسی نماید. در این پژوهش سبک های مدیریت کلاس در قالب سه سبک مداخله گرا، تعامل گرا و غیرمداخله گرا و یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان به صورت کلی در نظر گرفته شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. به همین منظور از میان جامعه دانشجویان دو مؤسسه آموزش عالی شهر .... (1900 نفر)، تعداد 324 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. همچنین از میان جامعه اساتید این دو مؤسسه70 نفر به صورت تمام شماری انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه و از نوع بسته پاسخ می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است، یکی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس و دیگری پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی. روایی وپایایی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس به ترتیب به میزان 70% و 68% و روایی و پایایی پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی به میزان 74% و 95% برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون ، اسپیرمن همراه با نمودار پراکنش و آزمون کلموگرف اسمیرنف و آزمون Tو Anova و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. بر اساس نتايج بدست آمده از تحليل داده ها،فرضيه تحقيق مبني بر وجود رابطه میان سبک مدیریت کلاس با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی تایید گردید. هم چنين نتايج نشان مي دهند ، رابطه میان این متغیرها معکوس می باشد، بدین معنی که هرچه نمرات سبک مدیریت کلاس کاهش می یابد ( یعنی از سبک مداخله گر به سمت سبک تعاملی پیش می رود ) ، نمرات یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزایش می یابد. در واقع هرچه سبک مدیریت تعامل گرا تر باشد یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بیشتر خواهد بود. هم چنين طبق اطلاعات به دست آمده؛ بین سبک مدیریت کلاس اساتید زن و مرد و هم چنین یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

واژگان کلیدی: سبک مدیریت کلاس، یادگیری خود تنظیمی، پیشرفت تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اولكليات پژوهش......................................... 1

1-1. مقدمه....................................... 2

1-2. بیان مسئله. ........................................4

1-3. هدفهای تحقیق................................... 9

1-3-1. اهداف کلی................................ 9

1-3-2. اهداف جزئی.................................... 9

1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق................................ 9

1-5. سؤال ها یا فرضیه های تحقیق................................... 10

1-5-1. فرضیه اصلی............................................................ 10

1-5-2. فرضیه های فرعی................................... 11

1-6. تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤال ها یا فرضیه های تحقیق.................................. 11

فصل دوممباني نظري و پيشينه پژوهش........................................ 14

مقدمه............................... 15

2-1. مبانی نظری.................................. 15

2-1-1. تعریف مدیریت................................. 15

2-1-2 . مدیریت کلاس................................................... 17

2-1-2-1. سبک های مدیریت............................................ 27

2-1-2-2. سبک مدیریت مداخله گرا.................................28

2-1-2-3. سبک مدیریت غیر مداخله گرا...................................................30

2-1-2-4. سبک مدیریت تعامل گرا........................................31

2-1-3. یادگیری خود تنظیمی.................................. 34

2-1-4. پیشرفت تحصیلی.................................... 45

2-1-4-1. اهمیت پیشرفت تحصیلی..................................................... 48

2-1-4-2. اهمیت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از لحاظ کاربردی..................................... 48

2-1-4-3. اهمیت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از نظر کارآیی نظام آموزشی.................................... 49

2-2. مبانی تجربی......................................... 49

2-2-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور................................... 49

2-2-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ....................................56

2-3. جمع بندی کلی نظریه ها و تحقیقات...................................... 73

فصل سومروش پژوهش..................................................... 77

مقدمه.................................................... 78

3-1. نوع تحقیق..................................... 78

3-2. متغیرهای مورد بررسی................................. 78

3-3. جامعه آماری............................................... 78

3-4. حجم نمونه و روش نمونه گیری.................................... 79

3-5. ابزارهای تحقیق....................................... 79

3-6. روایی و پایایی ابزار سنجش................................................ 80

3-6-1. روایی...................................... 80

3-6-2. پایایی............................................................... 81

3-7. شیوه های جمع آوری اطلاعات..................................... 81

3-8. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها.......................................81

فصل چهارميافته هاي پژوهش................................... 82

مقدمه............................................. 83

4-1: توصيف شاخص های دموگرافيک (بررسی ويژگی های عمومی):........................................83

4-1-1 : وضعیت جنسیت آزمودنی ها :.............................................................83

4-1-2: وضعيت ميزان تحصيلات: ................................................................................................................84

4-2: وضعیت متغیرهای تحقیق.......................................................... 85

4-2-1: نوع مدیریت کلاس اساتید :......................................................85

4-2-2: نمره های مدیریت کلاس اساتید:..............................................86

4-3: بررسی فرضیه های تحقیق:...................................................87

4-3-1: بین سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی دانشجویان رابطه وجود دارد...............................................89

4-3-2:بین سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد............................................90

4-3-3: بین یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد...............................................92

4-3-4: بین سبك مدیریت تعاملي کلاس با يادگيري خودتنظيمي دانشجويان رابطه وجود دارد......................................93

4-3-5: بین سبك مديريت تعاملي كلاس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه وجود دارد............................................95

4-3-6: بین مديريت كلاس اساتيد مرد و زن تفاوت وجود دارد.....................................96

4-3-7: بین مديريت كلاس اساتيد در رده هاي مختلف ميزان تحصيلات تفاوت وجود دارد.................................98

4-3-8: بین یادگیری خودتنظیمی دانشجویان مرد و زن تفاوت وجود دارد....................................................99

4-3-9: بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرد و زن تفاوت وجود دارد..................................101

4-3-10: مدیریت کلاس اساتید و یادگیری خودتنظیمی می توانند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند..................................102

فصل پنجمبحث و نتيجه گيري...................................... 107

5-1 مقدمه...................................... 108

5-2 توضیح و تبیین نتایج................................... 108

5-2-1 فرضیه نخست ) سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی رابطه دارد.......................................108

5-2-2 فرضیه دوم) سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد......................................109

5-2-3 فرضیه سوم) یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد.....................................110

5-2-4 فرضیه چهارم) بین سبک تعامل گرا با یادگیری خودتنظیمی رابطه وجود دارد................................111

5-3 پیشنهادهای کاربردی.................................... 115

5-4 پیشنهادهای پژوهشی......................................... 116

5-5 محدودیت های پژوهش............................... 117

منــابع.......................................... 118

پيوست هـا.............................................141

 

فهرست جداول

جدول 2-1. خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................................62

جدول 2-2 خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور....................................................................................68

جدول 4-1 : توزيع فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها.......................................................................................83

جدول 4-2 : توزيع فراوانی وضعیت تحصیلی آزمودنی ها......................................................................................84

جدول 4-3 : توزيع فراوانی نوع مدیریت کلاس اساتید...........................................................................................85

جدول 4-4 : آماره های توصیفینمره های مدیریت کلاس اساتید..........................................................................86

جدول 4-5:آزمون کلموگرف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق........................................89

جدول 4-6: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود نظیمی............................................................................................................................................................89

جدول 4-7: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی.................................................................................................................................................................91

جدول 4-8: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی.................................................................................................................................................................92

جدول4-9: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات مدیریت کلاس اساتید در گروه مردان و زنان.......................................................................................................................................................................94

جدول 4-10 : آماره های آزمونanova برای مقایسه میانگین نمرات مدیریت کلاس اساتید در رده های مختلف میزان تحصیلات ....................................................................................................................................................95

جدول4-11: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان مرد و زن.........................................................................................................................................................................97

جدول4-12: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرد و
زن.........................................................................................................................................................................98

جدول4-13: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی....................................................................................................................100

جدول4-14: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی..................................................................................................................................101

جدول 4-15: آماره آزمون دوربین واتسون برای بررسی فرض نرمال بودن خطاها................................................104

جدول 4-16: متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی.......................................................................104

جدول 4-17: خلاصه مدل..................................................................................................................................105

جدول 4-18: آماره های آزمونanova (تحلیل واریانس) برای بررسی تأثیر متغیرهای پیش بین (مدیریت کلاس اساتید و یادگیری خودتنظیمی) بر متغیر ملاک (پیشرفت تحصیلی)........................................................................105

جدول 4-19: جدول ضرایب رگرسیونی مدل 2 (یادگیری خودتنظیمی)..............................................................106

 

فهرست اشكال

شکل 2-1. مدل مفهومی پژوهش...........................................................................................................................75

شکل 2-2. مدل تحلیلی پژوهش............................................................................................................................76

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : درصد فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها.......................................................................................84

نمودار 4-2 : درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها.............................................................................................85

نمودار 4-3 : درصد فراوانی نوع مدیریت کلاس از دیدگاه آزمودنی ها.................................................................86

نمودار 4-4:آماره های توصیفی متغیر مدیریت کلاس اساتید.................................................................................87

نمودار 4-5: نمودار پراکنش بينسبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی.....................................................90

نمودار 4-6: نمودار پراکنش بينسبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی............................................................91

نمودار 4-7: نمودار پراکنش بين یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی............................................................93

نمودار 4-8: نمودار جعبه ای برای مقايسهتوزيع نمرات مدیریت کلاس اساتید در گروه مردان و زنان.....................94

نمودار 4-9: نمودار جعبه ای برای مقايسهتوزيع نمرات مدیریت کلاس اساتید در رده های مختلف میزان
تحصیلات..............................................................................................................................................................96

نمودار 4-10: نمودار جعبه ای برای مقايسهتوزيع نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان مرد و زن.......................97

نمودار 4-11: نمودار جعبه ای برای مقايسهتوزيع نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرد و زن.............................99

نمودار 4-12: نمودار جعبه ای برای مقايسهتوزيع نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی..................................................................................................................................100

نمودار 4-13: نمودار جعبه ای برای مقايسهتوزيع نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی.............................................................................................................................................102


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 425

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.