تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 394
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331249

بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر .... دردرس علوم


بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر .... دردرس علوم

چکیده:

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر .... بوده است.این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر .... در سال تحصیلی 93-92 بوده اند که جمعا 2817دانش آموز،که از این تعداد 1484 دانش آموز پسر و 1333دانش آموز دختر بوده است که با شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای 80 دانش آموز از بین مدارس ابتدایی ناحیه 2 .... دو مدرسه پسرانه دانش و دخترانه سید قطب جهت مطالعه انتخاب که از هر مدرسه دو کلاس در یک پایه و به تصادف یکی بعنوان گروه گواه و دیگری بعنوان گروه آزمایش بعنوان نمونه تحقیق لحاظ گردیده اند.داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و روش کواریانس تحلیل گردید.نتایج و یافته های پژوهش حاضر حاکی از تایید فرضیه کلی تحقیق می باشد.یعنی روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر .... تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: روش تدریس جیگ ساو، روش تدریس در حد تسلط، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده..................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه......................................................................................................................................3

1-2- بیان مساله................................................................................................................................6

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش...........................................................................................9

1-4- اهداف تحقیق........................................................................................................................10

1-5- سؤالات تحقیق......................................................................................................................10

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش.......................................................................11

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- الگو چیست؟.........................................................................................................................15

2-2- معرفی الگوهای تدریس.........................................................................................................15

2-3- الگوی تدریس جیگ ساو......................................................................................................16

2-3-1- مراحل طرح تدریس جیگ ساو................................................................................16

2-3-2- مراحل تدریس جیگ ساو.........................................................................................17

2-3-3- کاربرد الگو................................................................................................................21

2-4- پیشرفت تحصیلی ..................................................................................................................21

2-4-1- معیارهای پیشرفت تحصیلی .....................................................................................24

2-4-2- عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی.................................................................25

2-4-3- خانواده و پیشرفت تحصیلی......................................................................................29

2-4-4- ارزشها و انتظارات والیدن و پیشرفت تحصیلی..........................................................29

2-4-5- شرایط اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت تحصیلی.....................................................30

2-4-6- سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی............................................................30

2-4-7- مدرسه و پیشرفت تحصیلی.......................................................................................30

2-4-8- انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی............................................................................31

2-4-9- نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی........................................................................31

2-5- مبانی نظری پژوهش...............................................................................................................32

2-6- محیط های یادگیری...............................................................................................................32

2-6-1- رویکرد رقابتی............................................................................................................32

2-6-2- رویکرد انفرادی.........................................................................................................32

2-6-3- رویکرد مشارکتی.......................................................................................................32

2-6-4- ویژگی های یادگیری مشارکتی..................................................................................33

2-6-5- دیدگاههای عمده در یادگیری مشارکتی.....................................................................34

2-6-6- روشهای یادگیری مشارکتی........................................................................................36

2-7- سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو........................................................42

2-7-1- نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو.....................................................................46

2-7-2- اثرات کاربرد روش جیگ ساو...................................................................................48

2-7-3- محدودیت های کاربرد روش جیگ ساو...................................................................48

2-8- روش يادگيري در حد تسلط ................................................................................................51

2-8-1- مفهوم تسلط...............................................................................................................51

2-8-2- مراحل روش يادگيري در حد تسلط..........................................................................52

2-8-3- محاسن روش یادگیری در حد تسلط........................................................................53

2-8-4- محدوديت‌ها..............................................................................................................53

2-8-5- یادگیری تا حد تسلط (انفرادی) ...............................................................................53

2-8-6- روش آموزش برای یادگیری......................................................................................55

2-8-7- مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط..............................................................56

2-9- خانواده الگو های انفرادی .....................................................................................................60

2-9-1- روش های آموزش انفرادی........................................................................................61

2-9-2- آموزش انفرادی و ویژگی های آن..............................................................................62

2-9-3- آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر....................................................................64

2-9-4- آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم........................................................................65

2-9-5- آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر..........................................................................66

2-10- روش تدریس یادگری در حد تسلط....................................................................................68

2-10-1- مراحل اجرای روش تدریس یادگیری در حد تسلط................................................69

2-11- سوابق پژوهشی...................................................................................................................70

2-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور.........................................................................70

2-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور.......................................................................72

2-12- جمع بندی............................................................................................................................74

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1- روش تحقیق...........................................................................................................................76

3-2- جامعه آماری .........................................................................................................................77

3-3- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری............................................................................................77

3-4- روش جمع آوری اطلاعات ..................................................................................................78

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................................78

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه.....................................................................................................................................80

4-2- یافته­های استنباطی ................................................................................................................86

4-3- فرضیه اصلی اول..................................................................................................................86

4-4- فرضیه فرعی دوم...................................................................................................................89

4-5- فرضیه فرعی سوم..................................................................................................................91

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه......................................................................................................................................95

5-2- بحث و نتیجه‎گیری.................................................................................................................97

5-3- فرضیه اول ( روش تدریس جیگ ساو).................................................................................98

5-4- فرضیه دوم(یادگیری در حد تسلط).......................................................................................98

5-5- فرضیه سوم..........................................................................................................................100

5-6- محدویت­های پژوهش..........................................................................................................101

5-7- پیشنهادهای پژوهشی...........................................................................................................101

5-8- پیشنهادهای کاربردی............................................................................................................101

 

فهرست منابع

منابع فارسی....................................................................................................................................104

منابع غیرفارسی...............................................................................................................................106

پیوست ها

پیوست الف

چکیده انگلیسی .............................................................................................................................107

 

فهرست جداول

جدول (4-1) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی (روش تدریس جیک ساو فرضیه 1)............................................................................................................................86

جدول (4-2) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی روش تدریس جیک ساو...............................................................................................................................................................................87

جدول (4-3) نتایج آزمون کواریانس اثر بخشی روش تدریس جیک ساو بر پیشرفت تحصیلی.................................88

جدول(4-4) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی( در حد تسلط).....................................................................................................................................................89

جدول(4-5) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی در حد تسلط.................89

جدول(4-6) نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی.............................................................................................................90

جدول (4-7) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی.............91

جدول(4-8) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی.......................................92

جدول(4-9) نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روشهای تدریس جیگ ساو و در حد تسلط...........................92


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 185

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.