تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 69
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332511

بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه ....


بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه ....

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه .... بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی نظام‌مند نمونه‌ای به حجم 248 نفر از بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه .... انتخاب گردید. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش مقیاس فرهنگ‌سازمانی، مقیاس رفتار شهروندی سازمانی و مقیاس جوسازمانی بود، که روایی و پایایی آن نیز سنجیده شد که هریک از مقیاس‌ها از روایی و پایایی خوبی برخوردار بودند. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که: 1) اعضای هیئت‌علمی دانشگاه .... میزان رفتار شهروندی خود را بالاتر از حد کفایت متوسط (Q2) ارزیابی نموده‌اند. 2 ) بُعد غالب فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه .... از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی بُعد ویژگی های غالب می‌باشد. 3) فرهنگ‌سازمانی رابطه‌ای مثبت و معنادار با رفتار شهروندی سازمانی دارد. 4) بین فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید. 5) بین جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ، جوسازمانی نقش واسطه‌گری را بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ایفا می‌نماید. یافته‌های به‌دست‌آمده،کاربردهای مهمی براي برنامه‌ریزان آموزش عالی و عمومی دارد که مهم‌ترین آن‌ها، توجه به نقش جوسازمانی به‌عنوان یک متغیر تأثیرگذار و میانجی میان فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و درنتیجه عملکرد بهتر اعضای هیئت‌علمی است.

واژگان کلیدی: فرهنگ‌سازمانی، جوسازمانی، رفتار شهروندی سازمانی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات..................................... 2

1-2- بیان مساله.......................................... 8

1-3-اهمیت و ضرورت مساله. .......................................14

1-4- اهداف پژوهش........................................ 18

1-4-1- هدف کلی:.................................18

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:..................................18

1-5- سؤالات پژوهش.............................. 19

1-6-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها..............................19

1-6-1- تعاریف نظری.................................................. 19

1-6-1-1-فرهنگ‌سازمانی:.......................19

1-6-1-2- جوسازمانی:........................................20

1-6-1-3- رفتار شهروندی سازمانی:.....................................20

1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها.............................................21

1-6-2-1-فرهنگ‌سازمانی:................................21

1-6-2-2- جوسازمانی:............................................21

1-6-2-3- رفتار شهروندی سازمانی:..........................................21

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- پیشینه نظری.................................... 23

2-1-1- فرهنگ‌سازمانی:..........................................................23

2-1-1-1-تعاریف فرهنگ‌سازمانی................................... 24

2-1-1-2-سطوح فرهنگ‌سازمانی:..................................26

2-1-1-3- مدل‌های فرهنگ‌سازمانی................................. 27

1) فرهنگ‌سازمانی فرهمند:..............................................35

2) فرهنگ‌سازمانی وسواسی:..........................35

3) فرهنگ‌سازمانی پرهیزکننده:....................................35

4) فرهنگ‌سازمانی سیاسی شده:...............................................35

5) فرهنگ‌سازمانی دیوان سالارانه:......................................35

2-1-1-4- ابعاد فرهنگ سازمانی...................................... 37

2-1-1-5- ويژگي فرهنگ‌سازمانی..................................... 38

2-1-1-6- عوامل مؤثر بر شکل‌گیری فرهنگ‌سازمانی.................................... 38

10-1-1-7- کارکردهای فرهنگ‌سازمانی...................................... 39

2-1-2- جوسازمانی............................... 41

2-1-2-1- تعاریف جوسازمانی:..............................................42

2-1-2-2- انواع جوسازمانی......................................... 44

2-1-2-3- ابعاد جوسازمانی........................... 45

2-1-2-4- رویکردها و مدل‌های جوسازمانی.................................. 46

2-1-3- رفتار شهروندی سازمانی..................................... 50

2-1-3-1- سیر تحول مفهوم رفتار شهروندی سازمانی.............................. 50

2-1-3-2- تعاریف رفتار شهروندي سازماني:.................................52

2-1-3-3- ویژگی‌های رفتار شهروندی سازمانی:............................................55

2-1-3-4- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی......................................... 56

2-1-3-5- عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی............................. 59

2-1-3-6- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی:.............................61

2-2- پیشینه پژوهشی......................................... 62

2-2-1- فرهنگ‌سازمانی........................................ 62

2-2-1-1- پژوهش‌های خارجی.............................. 62

2-2-1-2- پژوهش‌های داخلی:....................................................63

2-2-2- جوسازمانی....................................... 66

2-2-2-1- پژوهش‌های خارجی............................... 66

2-2-2-2- پژوهش‌های داخلی....................................... 67

2-2-3- رفتار شهروندی سازمانی:........................................69

2-2-3-1- پژوهش‌های خارجی:......................................69

2-2-3-2- پژوهش‌های داخلی:.............................73

2-3-آموزش عالی در افغانستان................................................. 75

3-1-2- دانشگاه ................................78

4-2- جمع‌بندی................................... 80

 

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه............................................ 85

3-1- روش پژوهش.... .......................................85

3-2- جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری:................................85

3-3- ابزار پژوهش:.................................86

3-3-1- مقیاس سنجش فرهنگ‌سازمانی:...................................86

3-3-2- مقیاس جوسازمانی:.......................................................87

3-3-3- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی:...................................87

3-5- روایی و پایایی ابزار پژوهش:.................................88

3-5-1- روایی و پایایی مقیاس سنجش فرهنگ‌سازمانی.................................. 89

3-5-2- روایی و پایایی مقیاس جوسازمانی.............................................. 89

جدول شماره (3-3) روایی و پایایی مقیاس سنجش جو سازمانی پلاس دلتا(2011).................................89

3-5-3- روایی و پایایی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی................................ 90

3-6- روش جمع‌آوری اطلاعات:........................................91

3-7- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها:...........................................92

 

فصل چهارم: تجزیه ‌وتحلیل یافته‌ها

مقدمه.............................................................. 95

4-1-یافته‌های توصیفی.................................. 95

4-1-1- تحلیل توصیفی ویژگی‌های افراد موردبررسی.................................. 95

4-1-1-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نمونه نسبت به‌کل جامعه............................................... 95

4-1-1-2- توزیع فراوانی و درصد سطح تحصیلات افراد نمونه نسبت به‌کل جامعه............................. 96

4-1-2- شاخص‌های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش................................ 97

4-1- 3- ماتریس همبستگی............................................. 98

4-2- يافته‌هاي استنباطی......................................... 103

4-2-1-مدل معادلات ساختاری.. ................................103

4-2-1-1- آیا بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه .... رابطه معناداری وجود دارد؟................................104

4-2-1-2- آیا بین فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی دانشگاه .... رابطه معناداری وجود دارد؟....................................................................106

4-2-1-3- آیا بین جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با کنترل متغیر فرهنگ‌سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟.....................................108

4-2-1-4- آیا جوسازمانی در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کند؟...................................110

4-2-1-5- سهم واسطه گری.......................................... 112

4-2-2- سؤالات فرعی.................................. 113

4-2-2-1- بعد غالب فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه .... کدام است؟................................113

4-2-2-2- رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه .... به چه میزان است؟.....................................115

4-2-2-3- بعد غالب جوسازمانی در دانشگاه .... کدام است؟......................................................117

4-5- جمع‌بندی................................... 120

 

فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مقدمه........................... 122

1-5- با توجه با نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر، بین متغیر فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه .... رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.....................................122

2-5-نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاکی از آن است که، بین فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی دانشگاه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد..........................125

3-5 –بین جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه .... رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.............................127

4-5 – آیا جوسازمانی در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کند؟...............................130

5-5 – تعیین میزان رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه .................................133

6-5 - بُعد غالب فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه .... بُعد ویژگی های غالب می‌باشد.............................134

7-5- نتیجه‌گیری نهایی........................................ 135

8-5- محدودیت‌ها..................................138

1-8-5- محدودیت‌های اجرایی............................................................... 138

2-8-5- محدودیت‌های پژوهشی.......................... 138

9-5- پیشنهادها.................................139

1-9-5- پیشنهادهای پژوهشی....................................... 139

2-9-5- پیشنهادهای کاربردی:.......................................140

 

فهرست منابع

منابع فارسی..................................... 141

منابع انگلیسی.......................... 147

 

پیوست ها

پیوست 1: مقیاس سنجش فرهنگ‌سازمانی............................................. 156

پیوست 2: مقیاس سنجش رفتار شهروندی سازمانی................................. 159

پیوست 3: مقیاس سنجش جوسازمانی پلاس دلتا(2011)................................................161

فهرست جداول

جدول شماره (2-1) گام‌های ثبات بیرونی و بقای سازمان‌ها..................................................... 38

جدول شماره ( 2-2) گام‌های ثبات درونی سازمان‌ها.................................................................. 39

جدول شماره(3-1) تفکیک جامعه آماری به تفکیک دانشکده و تعداد اعضای هیئت علمی............................. 86

جدول شماره (3-2) روایی و پایایی مقیاس فرهنگ‌سازمان...................................................... 89

جدول شماره (3-3) روایی و پایایی مقیاس جوسازمانی............................................................ 89

جدول شماره (3-4) روایی و پایایی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی.................................... 90

جدول شماره (4-1) فراوانی و درصد ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری..................................... 96

جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی درصد حجم نمونه اعضای هیئت‌علمی برحسب

تحصیلات.............................................................................................................................................. 97

جدول شماره (4-3) شاخص های آمار توصیفی متغیر های پژوهش...................................... 98

جدول شماره (4-4)ماتریس ضریب همبستگی پیرسون ........................................................... 99

جدول شماره (4-5) سهم واسطه گری جوسازمانی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی..............................112

جدول شماره (4-6) نتایج شاخص­های برازش مدل نهایی........................................................ 113

جدول شماره (4-7) نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر جهت تعین بُعد غالب فرهنگ سازمانی در دانشگاه ...................................................................................................................................................................... 114

جدول شماره (4-8) نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی ................................................................... 115

جدول شماره (4-9) مقایسه میانگین ابعاد رفتارشهروندی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه .... با سطوح کفایت قابل قبول و مطلوب..................................................................................................................................................... 117

جدول شماره (4-10) نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر جهت تعیین بُعد غالب جوسازمانی ...............................................118

جدول شماره (4-11) نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی نوع قالب جوسازمانی در دانشگاه ............................ 119

 

فهرست شکل ها

شکل شماره (2-1) مدل نظری پژوهش .................................................................................................... 83

شکل شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ....................................................... 96

شکل شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ........................................ 97

شکل شماره(4-3) بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ‌سازمانی........................... 105

شکل شماره (4-4) بررسی رابطه بین جوسازمانی و فرهنگ‌سازمانی ................................................. 107

شکل شماره (4-5) بررسی رابطه بین جو سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی با کنترل فرهنگ سازمانی.................................. 109

شکل شماره (4-6) مدل نهایی پژوهش رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه گری جوسازمانی............................................................................................................................................................................... 111


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 512

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.