تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3509
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306303

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه در سال تحصیلی 93-1392


بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه  در سال تحصیلی 93-1392

چكيده:

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه در سال تحصیلی 93- 1392بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن) بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 348 نفر( 211 نفرمرد و 137 نفر زن ) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی از بین کارکنان انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا و همکاران ( 2001)، رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کانوسکی، 1991) و خلاقیت سازمانی رندسیپ (1979) بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها به وسیله چند تن از متخصصان مدیریت آموزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسش نامه ها نیز با استفاده از روش آلفای کرانباخ، به ترتیب 87/0، 84/0 و 92/0 به دست آمد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و در دو سطح آمار توصیفی از قبیل جدول، نمودار، میانگین، انحراف معیار، درصد فراوانی و آمار استنباطی (آزمون کالموگروف – اسمیرونوف، آزمون t برای گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام،آزمون LSD) انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که وضعیت هوش اجتماعی در حد متوسط(میانگین آماری 3) اما رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا بالاتر از سطح متوسط(بالاتر از میانگین آماری3) است. همچنین، نتایج تحقیق رابطه مثبت و معناداری را بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی نشان می دهد. با استفاده از رگرسیون گام به گام، یافته ها نشان می دهد که از بین مؤلفه های هوش اجتماعی، تنها مؤلفه های پردازش اطلاعات و آگاهی اجتماعی از توانایی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی برخوردار است. به علاوه، از بین مؤلفه های هوش اجتماعی، تنها بعدمهارت های اجتماعی قدرت پیش بینی متغیر خلاقیت سازمانی را دارند.

واژه ­های کلیدی: هوش اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی، خلاقیت سازمانی، کارکنان دانشگاه .....

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه:.............................................2

1-2. بيان مسأله پژوهش.......................................................... 3

1-3. اهميّت و ضرورت انجام پژوهش............................ 6

1-4. اهداف پژوهش.................................................... 7

1-4-1. هدف کلي.............................. 7

1-4-2. اهداف ویژه...........................7

1-5. سوالات پژوهش................................... 7

1-6. فرضيه هاي پژوهش............................. 7

1-7. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيق................................ 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه:...........................................14

2-2. مبانی نظری و ادبیات تحقیق............................................................. 14

2-3. مؤلفه های هوش اجتماعی از دید صاحب نظران................................ 29

2-4. ویژگیهای هوش اجتماعی.................................................. 29

2-5. عوامل موثر بر پرورش هوش اجتماعی........................... 31

2-6. رفتار شهروندی سازمانی............................................................ 32

2-6-1. مقدمه:.............................32

2-6-2. ظهور و پیدایش رفتار شهروندی سازمانی......................................... 33

2-6-3. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی............................. 33

2-6-4. دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی............................. 36

2-6-5. دیدگاه های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی................................. 37

2-6-6. ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی............................... 45

2-6-7. عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.......................... 45

2-6-8. پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی................................... 46

2-6-9. نتایج فردی رفتار شهروندی سازمانی................................... 47

2-6-10. اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر سازمان....................................... 48

2-6-11. سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی.......................... 49

2-7. خلاقیت سازمانی........................................ 51

2-7-1. مفهوم خلاقیت............................. 51

2-7-2. نقش و اهمیت خلاقیت................................ 51

2-7-3. درجه یا سطوح خلاقیت..................................... 53

2-7-4. مؤلفه های خلاقیت...................................... 53

2-7-5. رابطه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی............................................... 55

2-7-6. تفاوت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی............................... 56

2-7-7. مدلهای فرایند خلاقیت............................... 57

2-7-8. خصوصیت افراد خلاق و نوآور..................................... 58

2-7-9. ویژگی سازمانهای خلاق.................................... 61

2-7-10. تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی....................................... 62

2-7-11. موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها........................................63

2-7-12. عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان.................................. 66

2-8. پیشینه تحقیق................................... 68

2-8-1. تحقيقات انجام شده در داخل............................. 68

2-8-2. تحقيقات انجام شده در کشورهای خارجی............................ 71

2-9. نتیجه گیری................................ 73

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه...................................... 82

3-2. روش تحقیق............................... 82

3-3. جامعه آماری......................... 83

3-4. حجم نمونه و روش نمونه گیری:...........................83

3-5. روش جمع آوری اطلاعات................................. 84

3-6. پایایی و رواییپرسش نامه ها.................................85

3-6-1. روایی پرسش نامه ها.......................................85

3-6-2. پایایی پرسش نامه ها...............................85

3-7. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی؛....................................................86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1. مقدمه................................... 90

4-2. توصیف یافته‌های تحقیق................................................ 90

4-2-1. توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه............................... 90

4-3. پیش فرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک......................... 95

4-4. تجزیه و تحلیل سؤال‌های پژوهش................................... 98

4-5. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.......................... 101

فصل پنجم: استنباط و نتیجه گیری

5-1. مقدمه................................... 111

5-2. خلاصۀ پژوهش:.............................................111

5-3. بحث و نتیجه گیری............................ 112

5-4. نتیجه گیری کلی.................................. 117

5-5. پيشنهادها............................................117

5-5-1. پيشنهادهاي کاربردي........................................... 117

5-5-2. پيشنهادهاي کاربردی براي تحقيقات آتي.............................. 119

5-6. محدوديت هاي پژوهش.......................................... 120

5-6-1. محدوديتهاي در اختيار يا کنترل محقق:......................................120

5-6-2. محدوديتهايي که کنترل آنها از عهدۀ پژوهشگر خارج است................................... 120

منابع و مآخذ ........................................................................................................................... 124

 

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل 1-1. مدل مفهومی تحقیق......................................................................................................... 5

شکل 2-1. مؤلفه های هوش اجتماعی ................................................................................ .27

شکل 2-2. ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................. 44

شکل 2-3. مؤلفه های خلاقیت سازمانی................................................................................ 58

شکل 2-4. عوامل رشد خلاقیت در سازمان........................................................................... 65

شکل 2-5. عوامل خلاقیت و نوآوری در سازمان.................................................................... 66

نمودار 4-1. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس............................................... 90

نمودار 4-2. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک دانشکده محل خدمت........................ 92

نمودار 4-3. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن................................................... 93

نمودار 4-4. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب مدرک تحصیلی.................................. 94

نمودار 4-5. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت.................................... 95

نمودار 4-6. فراوانی هوش اجتماعی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال........................... 97

نمودار 4-7. فراوانی رفتار شهروندی سازمانی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال.............. 97

نمودار 4-8. فراوانی خلاقیت سازمانی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال........................ 98

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1. هوش های چندگانه آلبرشت ............................................................................. 24

جدول 2-2. مدل نظری هوش اجتماعی ............................................................................... .25

جدول 3-1. توزیع سؤالات پرسشنامه هوش اجتماعی ........................................................... 84

جدول 3-2. جدول اطلاعات مربوط به پایایی ابزار جمع آوری داده ها .................................... 86

جدول 4-1. فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس ................................ 90

جدول 4-2. فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک دانشکده ............................ 91

جدول 4-3. فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک سن ......................... 92

جدول 4-4. فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی ............................. 93

جدول 4-5. فراوانی و درصد فراوانی کارکنان نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت ............................ 94

جدول 4-6. نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها ................................. 95

جدول 4-7. وضعیت هوش اجتماعی کارکنان دانشگاه .......................................................... 98

جدول 4-8. وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ............................................. 99

جدول 4-9. وضعیت خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه ................................. 100

جدول 4-10. ضریب همبستگی هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی

کارکنان ............................................................................................................................................ 101

جدول 4-11. ضریب همبستگی ابعاد هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ........... 101

جدول 4-12. ضریب همبستگی ابعاد هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی کارکنان ....................... 102

جدول 4-13. مقایسه میزان هوش اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی

کارکنان دانشکده های دانشگاه بوعلی سینا با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ................ 104

جدول 4-14. مقایسه میزان هوش اجتماعی کارکنان دانشکده های دانشگاه بوعلی سینا با

استفاده از آزمون LSD................................................................................................................ 104

جدول 4-15. مقایسه میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشکده های دانشگاه بوعلی سینا

با استفاده از آزمون LSD ............................................................................................................. 105

جدول 4-16. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تأثیر هوش اجتماعی کارکنان بر رفتار شهروندی

سازمانی ......................................................................................................................................... 106

جدول 4-17. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تأثیر هوش اجتماعی کارکنان بر خلاقیت سازمانی ...........................107


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 404

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.