تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 102
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332544

بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان ..... در سال تحصیلی 1393-1392


بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان ..... در سال تحصیلی 1393-1392

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... بود. روش پژوهش توصيفي و همبستگی مي­باشد. جامعه آماري شامل كليه دبیران به تعداد 203 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد 129 آزمودني (67نفر مرد و 62 نفر زن) برآورد گرديد. روش نمونه­گيري با استفاده از نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي نسبي انجام شد. به منظور جمع­آوری مبانی نظری و سوابق پژوهشی از روش مطالعه کتابخانه­ای استفاده شد و جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه های هوش معنوی هیلدبرانتو انگیزه کاری محمد آقاجاری استفاده گرديد. براي تعیین روایی پرسشنامه­ها از روش روایی محتوایی و از دیدگاه­هاي اساتيد رشته مدیریت آموزشي در دانشگاه، و متخصصان آموزش و پرورش استفاده گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، و به ترتيب87/0 و 86/0 محاسبه گرديد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی مانند: جدول، نمودار، فراوانی، فراواني درصدي، میانگین و انحراف معیار؛ و نیز از روش­های آمار استنباطی مانند: آزمون t یکطرفه، آزمون کالموگروف- اسمیرونوف آزمون t گروه­هاي مستقل، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته­ها حاکی از آن است که وضعيت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان ..... بالاتر از حد متوسط(23/4 با انحراف معیار 35/0) بوده و همچنین میزان انگیزه کاری دبیران بالاتر از حد متوسط(07/4 با انحراف معیار 50/0) است.نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارسدولتی دوره دوم شهرستان ..... رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (000/0=p و 319/0=r). بین تمامی مولفه های هوش معنوی بجزمیزان آگاهی و انگیزه کاری دبیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یافته های فرضیه بعدی نیز نشان داد که بین میزان هوش معنوی دبیران زن و مرد تفاوتی دیده نشده و میزان هوش معنوی دبیران گروههای سنی مختلف، با مدارک تحصیلی و سنوات خدمت مختلف، مشابه است. نهایتا بین انگیزه کاری دبیران از لحاظ ویژگی‌های فردیجنس، سن، سنوات خدمت و میزان تحصیلات تفاوت وجود نداشت.

واژه ­های کلیدی: هوش معنوی، انگیزه کاری، دبیران دوره دوم ، مدارس دولتی، شهرستان ......

 

فهرست مطالب:

فصل اول:طرح پژوهشي

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش... 6

1-4- اهداف پژوهش... 7

1-1-4-هدف کلی:7

2-1-4 - اهداف جزئی:7

1-5- سئوالات پژوهش... 8

1-6- فرضیه های پژوهش... 8

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2- مقدمه. 13

قسمت اول : مبانی نظری تحقیق:13

الف) 2- 2- هوش معنوی.. 13

1- 2- 2- تعریف هوش... 13

2- 2- 2- مفهوم معنویت... 15

3- 2- 2- تاریخچه هوش معنوی.. 16

4- 2- 2- تعاریف هوش معنوی.. 17

3- 2- ابعاد و مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه دانشمندان. 19

1- 3- 2- ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام. 20

2-3- 2- ابعاد هوش معنوی از زهر و مارشال. 20

3-3 - 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه امونز. 21

4-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل.. 21

5-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه فریدمن و مک دونالد. 21

6-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی وگان. 21

7-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل و گان. 22

8-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه مک مولن.. 22

9-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه سیسک... 22

10-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه عبداله زاده و دیگران. 22

4- 2- مدل های هوش معنوی.. 23

1-4- 2- مدل زهر و مارشال (2000 )23

2-4- 2- مدل هوشی معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث ( 2004 / 2008 )24

3-4- 2- مدل آمرام (2007 )24

4-2 مدل کینگ (2008 )25

5-2- معنویت و دین در سازمان. 26

6-2- معنویت به مثابه هوش... 28

7-2- هوش معنوی در محیط کار. 30

8-2 هم سویی هوش و تجربه ی معنوی در توانایی حل مسئله. 32

9-2- اندازه گیری هوش معنوی.. 34

10-2- کاربرد های هوش معنوی.. 35

11-2- انگیزه کاری.. 36

1-11-2- مفهوم انگیزه37

2-11-2- مفهوم انگیزه کاری.. 38

3-11-2- مفهوم انگیزش... 39

1-12- 2- مدل سنتی.. 41

2-12- 2- مدل روابط انسانی.. 42

3-12- 2- مدل منابع انسانی.. 42

13- 2- نظریه‌های محتوایی.. 43

1- 13- 2- نظریه سلسه مراتب نیازها44

2-13-2- نظریه انگیزش و بهداشت روانی.. 45

3- 13- 2- نظریه دو ساحتی انسان، نظریه Xو Y. 46

14-2- بکارگیری نظریات انگیزش... 47

15- 2- فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان. 47

16- 2- پاداش مالی.. 47

17- 2- هدف گذاری.. 47

18- 2- اشتراک مساعی.. 47

19- 2- اصلاح رفتار. 48

20- 2- عدالت در پرداخت‌ها48

21- 2- خلاصه. 48

2-17- ایجاد انگیزه در کارکنان. 49

2-18- موانع انگیزه کاری.. 56

1- 2-18- استراتژی هائی برای غلبه برموانع انگیزه کاری در سازمان. 56

2- 19- خودکارآمدی معلم به عنوان یک سازه انگیزشی.. 57

قسمت دوم : مبانی تجربی و پیشینه تحقیق:58

الف: تحقیقات داخلی.. 58

ب: تحقیقات خارجی.. 62

جمع بندی.. 65

فصل سوم:تبيين پژوهش

3-1) مقدمه. 69

3-2) روش تحقیق.. 69

3-3) جامعه آماری.. 70

3-4) حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 70

3-5) ابزار جمع آوری داده های تحقیق.. 71

3-5-1 : 1. پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت(2011)71

2. پرسشنامه انگیزه کاری محمدآقاجاری (1375)72

3-6)روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 72

1-6-3- روايي پرسشنامه‌ها72

2-6-3- پايايي پرسشنامه‌ها72

3-7) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها73

فصل چهارم: تجزيه و تحليل پژوهش

4-1- مقدمه. 77

4-2)یافته های توصیفی.. 77

4-2-1 : اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. 77

3-4- پیش‌فرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک. 81

4-4- تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش:82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1)مقدمه. 93

5-2) -خلاصه پژوهش... 93

3- 5- بحث و بررسي یافته ها94

نتیجه‌گیری کلی.. 100

4- 5- پیشنهادهای پژوهش... 100

1- 4-5- پيشنهادات كاربردي.. 100

2-4-5- پيشنهادات پژوهشي.. 102

5- 5- محدوديتهاي تحقيق.. 102

1- 5- 5- محدوديت هاي در كنترل محقق:103

2- 5- 5- محدوديت هاي خارج از كنترل محقق:103

 

فهرست جداول

جدول 1-2 : تعاریف هوش معنوی از نظر دانشمندان. 18

جدول 2-2 : ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زهر و مارشال. 20

جدول 3-2 : مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث... 24

جدول شماره 4-2 جنبه های مختلف سه مدل سنتی، روابط انسانی و منابع انسانی.. 43

جدول5 –2 پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار. 46

جدول6-2 سبک های مدیریتی برمبنای پیش فرض های Xو Y.. 46

جدول3-1 جامعه‌ی آماری.. 70

جدول3-2 حجم نمونه آماری.. 70

جدول 3-3: اطلاعات مربوط به پرسشنامه هوش معنوی.. 71

جدول (4-3). پايايي پرسشنامه هوش معنوی.. 73

جدول (5-3). ضریب پایایی پرسشنامه‌ی انگیزه کاری.. 73

جدول 1-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس:77

جدول2-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی:78

جدول3-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه دبیران مورد مطالعه به لحاظ سابقه خدمت... 79

جدول4-4- نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها81

جدول5-4- بررسی وضعیت هوش معنوی دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون tیکطرفه:82

جدول6-4- بررسی وضعیت انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون tیکطرفه:83

جدول7- 4- بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:84

جدول8-4- بررسی رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:85

جدول9- 4- بررسی رابطه بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:86

جدول 10-4- بررسی رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:86

جدول11- 4- بررسی رابطه بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:87

جدول12-4- مقایسه هوش معنوی دبیران زن و مرد با استفاده از آزمونtبرای گروههای مستقل:88

جدول13-4- مقایسه هوش معنوی دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه:88

جدول14-4- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران زن و مرد با استفاده از آزمونtبرای گروههای مستقل:89

جدول15-4- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه:90

 

فهرست اشکال

شکل1-1: مدل مفهومی تحقیق.. 6

شکل 1-2: مدل زوهر و مارشال(2000)..23

شکل 2-2: مدل آمرام(2007)..25

شکل 3-2: مدل کینگ (2008)..26

 

فهرست نمودار

نمودار 1-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس... 78

نمودار2-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی.. 79

نمودار3-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت... 80

نمودار4-4- توزیع فراوانی هوش معنوی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال. 81

نمودار5-4- توزیع فراوانی انگیزه کاری نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال. 82


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 661

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.