تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 412
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331267

بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر ....


بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر ....

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر .... بوده است. . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است. جامعه آماري اين پژوهش، زنان مراجعه كننده به مراكز فرهنگی و فرهنگسراهاي شهر .... در سال 1393 بودند. نمونه اين پژوهش 48 زن متاهل بودند كه شامل 24 زن متاهل در گروه آزمايش و 24 زن متاهل در گروه كنترل بصورت تصادفي جايگزين شدند.روش نمونه گيري داوطلبانه بوده و از بين زوج هايي كه به مراكز فرهنگی و فرهنگسراهای شهر .... مراجعه كرده بودند و به صورت داوطلبانه اماده شرکت در تحقیق بودند ، انتخاب شدند. پس از معرفي كارگاه آموزش روایت درمانی در مراکز فرهنگی و فرهنگسراها، از زوج هاي داوطلب درخواست شد تا براي ثبت نام اقدام نمايند. بعد از ثبت نام از تمامي افراد درخواست شد تا در جلسه توجيهي شركت كنند. سپس از آنها خواسته شد تا به مقیاس کیفیت زندگی زناشویی (RDAS) پاسخ دهند. سپس گروه آزمایش 8 جلسه آموزشی روایت درمانی را گذراند. سپس از هر دو گروه خواسته شد تا مجددا به پرسشنامه به عنوان پس آزمون پاسخ دهند. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری کوواریانس استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روایت درمانی بر میزان رضایت در زندگی زناشویی زنان شهر .... اثربخشی دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که روایت درمانی بر میزان انسجام در زندگی زناشویی زنان شهر .... اثربخشی دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که روایت درمانی بر میزان توافق در زندگی زناشویی زنان شهر .... اثربخشی دارد.

کلیدواژه ها: کیفیت زندگی زناشویی ، روایت درمانی ، توافق زناشویی ، انسجام زناشویی ، رضایت زناشویی

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده:1

فصل اول : کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2بیان مساله. 4

1-3اهمیت و ضرورتا نجام تحقیق.. 7

1-4اهداف تحقیق.. 8

1-5سوالات تحقیق.. 8

1-6- فرضیه های تحقیق.. 8

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش.... 9

فصل دوم: مبانی نظری و سوابق تحقیق.. 10

بخش اول: کیفیت زندگی.. 11

2-3-1- تعریف کیفیت زندگی.. 12

2-3-2- ابعاد کیفیت زندگی.. 17

2-3-3- کیفیت زندگی مربوط به سلامت... 22

2-3-4-اندازه گیری کیفیت زندگی.. 22

بخش دوم: رضایت در زندگی زناشویی.. 23

مفهوم رضایت... 23

توافق زناشویی.. 25

توافق زناشویی در مراحل مختلف زندگی.. 27

عوامل مؤثر در پایداری انسجام زندگی زناشویی.. 38

جذب و جلب شدن. 40

صمیمیت... 41

اصول لازم برای زندگی زناشویی بادوام ‏43

طبقه‏ بندی زوج‏ها44

زوج‏های سنتی.. 44

زوج‏های ناسازگار. 45

زوج ‏های آزاد و مستقل.. 46

نظریه‏ های مربوط به کیفیت زندگی زناشویی.. 48

نظریه سازه‏ های شخصی کلی.. 48

نظریه غلبه بر احساسات... 48

نظریه اسنادی.. 49

نظریه یادگیری.. 49

مجاورت... 50

شباهت... 50

جذابیت جسمانی.. 50

نظریه تبادل اجتماعی.. 51

منافع.. 51

جایگزین‏ ها52

سرمایه‏ گذاری.. 52

نظریه برابری (عدالت)52

رضایتمندی ارتباطی در ازدواج‏ های تک همسری.. 54

رضایتمندی ارتباطی.. 54

فرسایش هیجانی.. 56

فرسایش انگیزشی.. 57

دوام رابطه. 58

رضایتمندی.. 58

تعامل اتبین فردی.. 58

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی.. 61

شخصیت... 61

نگرش.... 61

تحصیلات و طبقه ‏‏‏اجتماعی.. 62

عقایدمذهبی.. 62

مسائل مالی.. 62

فرزندان. 63

طول مدت ازدواج.. 63

همکاری.. 64

درک همسر. 64

ابراز محبت... 64

توجه و علاقه و حمایت... 65

مسائل جنسی.. 65

دخالت اقوام و دوستان. 66

صرف اوقات فراغت با هم. 66

اشتغال. 66

سبک های دلبستگی.. 67

رشدعاطفی ـفکری.. 67

نظریه آیرونبک در مورد عوامل مؤثر بر رضایتمندی زناشویی.. 72

جدول راهبردهای یجهت زنده نگه داشتن همسری رومانتیک.... 84

هفت نوع رفتارمثبت... 84

بخش سوم: سوابق و پیشینه تحقیقاتی.. 86

الف) سوابق در خارج.. 86

ب) سوابق در داخل.. 89

فصل سوم : روش شناسی پژوهش... 91

مقدمه. 92

روش پژوهش.... 92

جامعه آماري.. 93

نمونه و روش نمونه گيري.. 93

ابزار پژوهش.... 93

متغيرهاي پژوهش.... 95

روش اجراي پژوهش.... 95

روش تجزيه تحليل داده ها97

فصل چهارم : یافته های پژوهش... 98

4-1-مقدمه. 99

4-2-بخش اول: آماره هاي توصيفي.. 99

آمار استنباطی.. 101

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش.... 107

مقدمه. 108

بحث وتبیین فرضیه های پژوهش.... 108

5-3-محدودیتهای پژوهش.... 111

5-4-پیشنهادهای پژوهشی.. 112

5-5-پیشنهادهای کاربردی.. 112

منابع و مآخذ. 114

ضمایم و پیوست... 125

 

 

فهرست جداول

جدول 1-3: دیاگرام طرح پژوهش.... 92

جدول1-4: وضعیت سنی دو گروه آزمایش و کنترل. 99

جدول2-4: وضعیت تحصیلي دو گروه آزمایش و کنترل. 100

جدول3-4: مدت ازدواج دو گروه آزمایش و کنترل. 100

جدول4-4: میانگین نمرات کل کیفیت زندگی در گروه آزمایش و کنترل. 101

جدول5-4: انحراف معیار نمرات کل کیفیت زندگی زناشویی در گروه آزمایش و کنترل. 101

جدول6-4: آزمون لوين مربوط به پيش‌ فرض برابري واريانس کیفیت زندگی  زناشویی زنان متاهل شرکت نموده در پژوهش در گروه آزمايش و کنترل 101

جدول7-4: تحلیل کوواریانس آموزش روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی.. 102

جدول8-4: میانگین نمرات کل رضایت زناشویی در گروه آزمایش و کنترل. 102

جدول9-4: انحراف معیار نمرات کل رضایت زناشویی در گروه آزمایش و کنترل. 103

جدول10-4: آزمون لوين مربوط به پيش‌ فرض برابري واريانس رضایت زناشويي زوجين در گروه آزمايش و کنترل. 103

جدول11-4: تحلیل کوواریانس آموزش روایت درمانی بر رضایت زناشويي.. 103

جدول12-4: میانگین نمرات کل انسجام در زندگی زناشویی در گروه آزمایش و کنترل. 104

جدول13-4: انحراف معیار نمرات کل انسجام در زندگی زناشویی در گروه آزمایش و کنترل. 104

جدول14-4: آزمون لوين مربوط به پيش‌فرض برابري واريانس انسجام در زندگی زناشویی در گروه آزمايش و کنترل. 104

جدول15-4: تحلیل کوواریانس آموزش روایت درمانی بر انسجام در زندگی زناشویی.. 105

جدول16-4: میانگین نمرات کل توافق در زندگی زناشویی در گروه آزمایش و کنترل. 105

جدول17-4: انحراف معیار نمرات کل توافق در زندگی زناشویی در گروه آزمایش و کنترل. 106

جدول18-4: آزمون لوين مربوط به پيش‌ فرض برابري واريانس توافق در زندگی زناشویی درگروه آزمايش و کنترل. 106

جدول19-4: تحلیل کوواریانس آموزش روایت درمانی بر توافق در زندگی زناشویی.. 106


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 640

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.