تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 483
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331338

رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر ....


رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر ....

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با فرسودگي شغلي و رضايت شغلي در بين معلمان شهرستان .... انجام شده است. اين بررسي به روش توصيفي همبستگي صورت گرفته از جامعه 584 نفري معلمان شهرستان .... براساس جدول مورگان و كرجسي نمونه‌اي 234 نفري انتخاب مورد پژوهش قرار گرفت ابزار جمع‌آوري داده‌ها پرسشنامه فرهنگ سازماني هافستدپرسشنامه رضايت شغلي اسميت، كندال و هالينو پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ و جكسون بوده است. براي تحليل داده‌ها از ضريب همبستگي و رگرسيون استفاده شد. نتايج بدست امده نشان مي‌دهد كه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد، بين فرهنگ سازماني و فرسودگي شغلي رابطه منفي و معني دار وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد ابعاد فاصله قدرت، فردگرايي و مردسالاري قادر به پيش بيني فرسودگي شغلي هستند و بعد ابهام گريزي توانايي پيش بيني معني داري براي فرسودگي شغلي نبود. همچنين ابعاد فاصله قدرت، فردگرايي و مردسالاري قادر به پيش بيني رضايت شغلي هستند. و بعد ابهام گريزي توانايي پيش بيني معني داري براي رضايت شغلي نبود.

فرهنگ سازماني و توجه به مولفه‌هاي آن كنترل كننده رفتارهاي كاركنان در سازمان مي‌باشد، توجه به ارتقاء فرهنگ سازماني، كاهش فرسودگي شغلي و افزايش رضايت شغلي در كاركنان سازمان‌ها و صنايع را به دنبال دارد.

كليد واژه: فرهنگ سازماني، فرسودگي شغلي، رضايت شغلي، توصيفي همبستگي، فردگرايي، مردسالاري.

 

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

چکیده

1

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

3

1-2-بیان مسأله

4

1-3- ضرورت های تحقیق

7

1-4-اهداف اصلی تحقیق

8

1-5- فرضیه های پژوهش

9

1-6-تعاریف نظری و عملیاتی متغیر

9

فصل دوم: گستره نظری پیشینه تحقیقاتی

 

2-1- مفهوم فرهنگ

16

2-1-1- تعریف فرهنگ

17

2-1-2- ویژگیهای فرهنگ

18

2-1-3- فرهنگ‌پذيرى

19

2-2- فرهنگ سازمانی و نظریات مرتبط

20

2-2-1- ویژگیهای فرهنگ سازمانی

21

2-2-2- الگوي‌ هافستد و همكارانش

23

2-2-3- مدل کامرون و کویین (1999)

2-2-4- مدل کوئین و گارث:

25

26

2-2-5- استیفن رابینز1999

28

2-2-6- (مدل دنیسون، 2000)

28

2-3- فرسودگی شغلی

33

2-3-1- مراحل و سير فرسودگي

34

2-3-2- آغاز نشانه هاي مزمن فرسودگي

34

2-3-3- عوامل مؤثر در فرسودگي شغلی

35

2-3-4- شيوه هاي مقابله با فرسودگي شغلي

36

2-4- رضایت شغلی

37

2-4-1- تعاریف رضایت شغلی

37

2 - 4 -2- نظریه های رضایت شغلی

39

2-4-2- 1- نظريه های بروفي

39

2-4-2-2- نظريه پارسون

40

2-3-3- متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی

42

2-4-3-1- عوامل سازماني

42

2ـ 4ـ 3-2- عوامل محيطي

43

2-4- 3-3- ماهيت كار

43

2-4-3-4- عوامل فردي

44

2-5- تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش

44

2-5-1- تحقیقات در ارتباط با فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

 

44

2-5-2- تحقیقات در ارتباط با فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی

46

2-6- چارچوب نظری پژوهش

48

فصل سوم: روش تحقیق

 

3-1- روش تحقیق

50

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

50

3-3- روش اجرا پژوهش

51

3-4- ابزارهای پژوهش

51

3-4-1- پرسشنامهاستانداردشدةفرهنگ سازماني

52

3-4-2- پرسشنامه رضايت شغلي

52

3-4-3- پرسشنامهفرسودگیشغلی

53

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

54

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

بخش استنباطی یافته ها:

58

فرضیه های فرعی پژوهش

58

فرضیه فرعی اول: بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

58

فرضیه فرعی دوم: بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

59

فرضیه فرعی دوم: بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

59

جدول 6-4- ضرایب همبستگی فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی

59

فرضیه فرعی سوم: بین ابعاد فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

59

فرضیه چهارم: بین ابعاد فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

60

فرضیه فرعی پنجم: ابعادفرهنگسازماني به طور معنی داری قادر به پیش بینیرضایت شغلیو فرسودگی شغلیهستند.

 

60

   

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

 

64

فرضیه اصلی

65

فرضيه فرعی اول

66

فرضيه فرعی دوم

67

فرضيه فرعی سوم

67

فرضیه فرعی چهارم

69

فرضیه فرعی پنجم

69

نتیجه گیری

71

محدودیت ها

72

پیشنهادات

72

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

 

75

80

پیوست ها

پرسشنامهاستانداردشدةفرهنگ سازماني هافستد

پرسشنامه رضایت شغلی اسميت، كندال و هالين

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ و جكسون

 

4چکیده انگلیسی

 

88

89

90

 

91

 

 

فهرست جداول

جدول1-4- فراوانی جامعه و نمونه مورد پژوهش......................................................................................50

جدول 1-4- فراوانی کمترین و بیشترین گروه نمونه در ابعاد فرهنگ سازمانی میانگین، انحراف معیار، میزان کمینه و بیشینه ابعاد فرهنگ سازمانی................................................................................56

 

جدول 2-4- فراوانی کمترین و بیشترین گروه نمونه در ابعاد رضایت شغلی

میانگین، انحراف معیار، میزان کمینه و بیشینه ابعاد رضایت شغلی.....................................................57

 

جدول 3-4- فراوانی کمترین و بیشترین گروه نمونه در فرسودگی شغلی

میانگین، انحراف معیار، میزان کمینه و بیشینه ابعاد فرسودگي شغلي.................................................57

 

جدول 4- 4- ماتریس همبستگی فرهنگسازماني، رضایت شغلی وفرسودگی شغلی....................58

 

جدول 5-4- ضرایب همبستگی رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی........................................................58

 

جدول 6-4- ضرایب همبستگی فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی....................................................59

 

جدول 7-4- ماتریس همبستگی ابعاد فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی..............................................59

 

جدول 8-4- ماتریس همبستگی ابعاد فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی.........................................60

 

جدول 9-4- ضرایب استاندارد و غیر استاندارد در رگرسیون همزمان بین ابعاد فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی......................................................................................................................................................61

 

 


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 169

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.