تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 437
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331292

رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ....


رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ....

 چکیده

هدف اصلی در مطالعه پیش رو بررسی رابطه‌ی عملکردخانوادهوسبک‌های دلبستگی باسازگاری اجتماعی دانشآموزاندختروپسرمقطعمتوسطه.... می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان .... است كه در سال تحصیلی 1391-1392 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد 376نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش های نمونه گیری طبقاتی و چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه عملکرد (کارکرد) خانواده (Fad)، پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون (Sas) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی می باشد. تجزیه و تحلیل داده هانشان دادکه به صورت کلی خرده مقیاس‌های عملکرد (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) می‎توانند به صورت معناداری متغیر سازگاری دانش­اموزان را پیش‎بینی می کنند. به صورت کلی سبکهای دلبستگی با(ایمن،دوسوگرا،ناایمن)می توانند به صورت معنی داری سازگاری دانش آموزان را پیش بینی می کنند،به صورت کلی خرده مقیاس های عملکرد خانواده وسبک های دلبستگی می توانند سازگاری دانش آموزان راپیش بینی می کنند.اما هنگامی که معادله های رگرسیونی به صورت جداگانه درمیان دختران وپسران اجرا شد نتایج متفاوتی به دست آمد.درگروه دختران خرده مقیاس های ارتباط،آموزش عاطفی،ایفای نقش،عملکردکلی،همراهی عاطفی وکنترل رفتار می توانندسازگاری دانش آموزان راپیش بینی کننددر گروه پسران خرده مقیاس های عملکردخانواده شامل آموزش عاطفی،ایفای نقش،عملکردکلی،حل مشکل،همراهی عاطفی،کنترل رفتارمی توانندسازگاری دانش آموزان راپیش بینی کنند.درسبک های دلبستگی هرسه سبک(ایمن،دوسوگرا،ناایمن)درهردوگروه دختروپسرپیش بینی کننده معناداری برای سازگاری دانش آموزان به تفکیک دختروپسرمحسوب می شوند.هنگامی که درگروه پسران سبک های دلبستگی خرده مقیاس های عملکرد خانواده به صورت یکجا وارد معادله رگرسیونی شدند نشان دادکه،عملکردکلی،حل مشکل،همراهی عاطفی وکنترل رفتاروسبک های دلبستگی ناایمن پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی بودند..هنگامی که درگروه دختران سبک های دلبستگی خرده مقیاس های عملکرد خانواده به صورت یکجا وارد معادله رگرسیونی شدند نشان دادکه، خرده مقیاس های ارتباط، آمیزش عاطفی، عملکرد کلی، همراهی عاطفی، و کنترل در عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا پیش بینی کننده معناداری برای سازگاری اجتماعی محسوب می شدند.

کلیدواژه ها:سازگاری اجتماعی،عملکردخانواده،سبک های دلبستگی،دانش آموزان مقطع متوسطه.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده......................................................................................................................................................1

فصل اول کلیات تحقیق..........................................................................................................................2

1-1- مقدمه............................................................................................................................................3

1-2- بیان مسأله......................................................................................................................................4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق..............................................................................................................7

1-4- اهداف تحقیق................................................................................................................................8

1-4-1- اهداف کلی................................................................................................................................8

1-4-2- اهداف جزیی.............................................................................................................................8

1-5- فرضیه های تحقیق.........................................................................................................................9

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق................................................................................9

فصل دوم ادبیات پژوهش......................................................................................................................12

2-1- مقدمه..........................................................................................................................................13

2-2- پیشینه نظری................................................................................................................................14

2-2-1- عملکرد خانواده......................................................................................................................14

2-2-2- سبک های دلبستگی...............................................................................................................22

2-2-3- سازگاری اجتماعی.................................................................................................................30

2-3- پیشینه پژوهشی...........................................................................................................................44

2-3-1- پیشینه داخلی.........................................................................................................................44

2-3-2- پیشینه خارجی.......................................................................................................................46

فصل سوم روش تحقیق.......................................................................................................................51

3-1- مقدمه.........................................................................................................................................52

3-2- روش تحقيق .............................................................................................................................52

3-3- جامعه آماري، اندازه نمونه و روش نمونه گيري تحقيق ...........................................................52

3-4- روش جمع آوري اطلاعات .....................................................................................................54

3-5- ابزار اندازه گيري تحقيق .............................................................................................................54

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات....................................................................................................56

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده های پژوهش.........................................................................................58

4-1)مقدمه......................................................................................................................................................59

2-4. یافته­های توصیفی.................................................................................................................................60

3-4. یافته­های استنباطی.........................................................................................................................65

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری............................................................................................................ 88

5-1- مقدمه...........................................................................................................................................89

5-2- بحث..................................................................................................................................................89

5-3- نتیجه گیری.......................................................................................................................................90

5-4- محدودیت ها...........................................................................................................................107

5-5- پیشنهادات.................................................................................................................................107

5-5-1- پیشنهادات کاربردی..............................................................................................................107

5-5-2- پیشنهادات پژوهشی..............................................................................................................108

منابع فارسی........................................................................................................................................109

منابع انگلیسی.....................................................................................................................................115

ضمائم.................................................................................................................................................119

 

فهرست جداول

جدول1-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب جنسیت..............................................60

جدول 2-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی.................................60

جدول 3-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی...................................61

جدول 4-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب سال تولد.........................................61

جدول 5-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب شغل پدر.........................................62

جدول 5-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب شغل مادر........................................62

جدول 6-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب تحصیلات پدر................................63

جدول 7-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب تحصیلات مادر..............................64

جدول 8-4. مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک خرده مقیاس­های آنان..............................65

جدول 9-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری ................................................................................66

جدول 10-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس عملکرد خانواده............................................................66

جدول 11-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی .............................................................................................67

جدول 12-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری ..............................................................................68

جدول 13-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس دلبستگی .......................................................................69

جدول 14-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی .............................................................................................69

جدول 15-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری .............................................................................70

جدول 16-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس خانواده و سبک های دلبستگی..................................71

جدول 17-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی خانواده و سبک های دلبستگی.........................................71

جدول 18-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری جنسیت................................................................74

جدول 19-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس .......................................................................................75

جدول 20-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی براساس مقیاس های عملکرد خانواده ...........................76

جدول 21-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری جنسیت...............................................................78

جدول 22-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس جنسیت.......................................................................79

جدول 23-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی براساس سبک های دلبستگی ..........................................80

جدول 24-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون ..............................................................................................82

جدول 25-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس جنسیت.................................................................83

جدول 26-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی براساس...................................................................... 84


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 184

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.