تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 572
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331427

رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران


رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چكيده پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان شرکت اکتشاف نفت در سال 1392 می باشد. با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان 252نفر می باشد، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی ساده 152 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه ویژگی های شغلی و شخصیتی ، تعهد سازمانی بوده است جهت تجزيه و تحليل از روشهاي آمار توصيفي(ميانگين و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگي و رگرسيون استفاده شده است که نتایج نشان داد : ویژگیهای شغلی مولفه های تعهد سازمانی را پیش بینی می کند ویژگیهای شخصیتی مولفه های تعهد سازمانی را پیش بینی می کند ویژگیهای شغلی تعهد سازمانی پیش بینی می کند ویژگیهای شخصیتی تعهد سازمانی پیش بینی می کند

كلمات كليدي: تعهدسازماني_ ویژگی شخصیتی_ ویژگی شغلي

 

 

فهرستمطالب

عنوان

صفحه

چکیده ..........................................................................................................................................................................

1

مقدمه...........................................................................................................................................................................

2

فصلاول: كليات

1-1.بيان مسئله.......................................................................................................................................................

5

1-2.اهميت و ضرورت پژوهش..............................................................................................................................

8

1-3.اهداف پژوهش.................................................................................................................................................

9

1-4.فرضیه های پژوهش........................................................................................................................................

9

1-5.تعاریف مفهومی................................................................................................................................................

9

1-5-1.تعهد سازمانی.........................................................................................................................................

9

1-5-2.ویژگی های شخصیتی...........................................................................................................................

10

1-5-3.ویژگی های شغلی................................................................................................................................

10

1-6.تعاریف مفهومی...............................................................................................................................................

10

1-6-1.تعهد سازمانی.........................................................................................................................................

10

1-6-2.ویژگی های شخصیتی...........................................................................................................................

10

1-6-3.ویژگی های شغلی................................................................................................................................

10

فصلدوم: پیشینه تحقیق

2-1.مقدمه................................................................................................................................................................

12

2-2.مبانی نظری تعهد سازمانی ...........................................................................................................................

12

2-2-1.مقدمه ......................................................................................................................................................

12

2-2-2.ابعاد و تعاريف تعهد سازماني.............................................................................................................

13

2-2-2-1.تعهد عاطفي.................................................................................................................................

13

2-2-2-2.تعهد مستمر.................................................................................................................................

15

2-2-2-3.تعهد هنجاري...............................................................................................................................

17

2-2-3.تعاريفي ديگر از تعهدسازماني..........................................................................................................

19

2-2-3-1.تعهد نسبت به مشتري..............................................................................................................

20

2-2-3-1-1.خدمت به مشتری...............................................................................................................

20

2-2-3-1-2.ایجاد اهمیت برای مشتری ..............................................................................................

20

2-2-3-2.تعهد نسبت به خود....................................................................................................................

21

2-2-3-3.تعهد نسبت به مردم...................................................................................................................

21

2-2-3-4.تعهدنسبت به وظيفه.................................................................................................................

21

2-2-3-5.تعهد نسبت به سازمان...............................................................................................................

22

2-2-4.اهميت تعهدسازماني...........................................................................................................................

22

2-2-5.مدل سه بخشي تعهد سازماني..........................................................................................................

23

2-2-6.عوامل مؤثر بر تعهدسازماني..............................................................................................................

25

2-2-7.مطالعه بارنوگرينبرگ...................................................................................................................

27

2-2-8.ويژگيهاي شخصي................................................................................................................................

31

2-2-8-1.ويژگيهاي شخصي مؤثر بر تعهدسازماني..............................................................................

32

2-2-9.ويژگيهاي مرتبط با نقش....................................................................................................................

33

2-2-10.ويژگيهاي ساختاري...........................................................................................................................

34

2-2-11.تجربي اتكاري....................................................................................................................................

34

2-2-12.مطالعه آلنوميير..........................................................................................................................

35

2-2-13.خصوصيات شغلي و تعهد سازماني.................................................................................................

38

2-2-14.دو ديدگاه كلي در مورد تعهدسازماني.........................................................................................

39

2-2-15.رابطه رفتار و نگرش............................................................................................................................

40

2-2-16.تمايز بعد رفتاري و بعد نگرشي......................................................................................................

41

2-2-17.تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي............................................................................

41

2-2-18.الگوهاي چندبعدي...........................................................................................................................

42

2-2-18-1.مدل اريليوچتمن.................................................................................................................

42

2-2-19.ساير ديدگاه ها درباره تعهدسازماني.............................................................................................

43

2-2-20.تأثير مالكيت كاركنان بر تعهدسازماني........................................................................................

45

2-2-21.راهكارهايي براي افزايش تعهدسازماني........................................................................................

48

2-3.ويژگيهاي شغل...........................................................................................................................................

49

2-3-1.نظريه هاي مرتبط با ويژگيهاي شغل...........................................................................................

50

2-3-2.مدل خصوصيات ويژه شغل................................................................................................................

50

2-3-3.تئوري ويژگيهاي شغلي...................................................................................................................

51

2-3-4.نظريه ويژگيهاي ضروري شغل.......................................................................................................

51

2-3-5.الگوي ويژگيهاي شغلي....................................................................................................................

53

2-3-6.طراحي مجدد مشخصه هاي شغلي..................................................................................................

54

2-3-7.ايجاد شرايط لازم جهت انگيزش دروني..........................................................................................

55

2-3-8.مشخّصه هاي اابعاد مختلف شغلي.....................................................................................................

56

2-3-8-1.با معنی تلقی نمودن کار.............................................................................................................

57

2-3-8-1-1.تنوع وظایف..........................................................................................................................

57

2-3-8-1-2.هویت وظایف.......................................................................................................................

58

2-3-8-1-3.اهمیت وظیفه......................................................................................................................

59

2-3-8-2.احساس مسئولیت........................................................................................................................

60

2-3-8-3.آگاهی از نتایج انجام کار.............................................................................................................

60

2-3-9.توان انگیزشی شغل................................................................................................................................

61

2-3-10.عوامل و عناصر تعديل كننده..........................................................................................................

62

2-3-10-1.دانش و مهارت............................................................................................................................

63

2-3-10-2.شدت نیاز به رشد......................................................................................................................

64

2-3-10-3.رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل......................................................................

67

2-3-11.نتايج و پيامدهاي طرّاحي مجدد شغل..........................................................................................

71

2-3-12.اثربخشي كاري..................................................................................................................................

71

2-3-13.كاهش نسبت غيبت و ترك خدمت...............................................................................................

72

2-3-14.اقدامات مؤثر جهت ارتقاءابعاد پنج گانه شغلي..........................................................................

73

2-4.مبانی نظری ویژگی های شخصیتی...........................................................................................................

78

2-4-1.بررسی نتایج تحقیقات گذشته ...........................................................................................................

79

2-4-2.معرفی شخصیت و ویژگی های شخصیتی......................................................................................

80

2-4-3.رویکردهای مطالعه شخصیت.............................................................................................................

81

2-4-4.پژوهش های جدید تحلیل عوامل و پیدایش مدل پنج عامل عمده شخصیت..........................

87

2-5.سابقه پژوهشی تحقیق....................................................................................................................................

89

2-5-1.پژوهش های در ارتباط با ویژگی شغلی و تعهد سازمانی .............................................................

89

2-5-2.پژوهش های در ارتباط با ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی .....................................................

92

2-6.معرفي سازمان.................................................................................................................................................

94

2-7.خلاصه مباني تئوريك پژوهش....................................................................................................................

95

فصلسوم: روشتحقیق

3-1.مقدمه................................................................................................................................................................

98

3-2.روش پژوهش...................................................................................................................................................

98

3-3.جامعه آماري پژوهش....................................................................................................................................

98

3-4.روش نمونه گيري...........................................................................................................................................

99

3-5.ابزار گردآوري اطلاعات..................................................................................................................................

100

3-6.ملاحظات اخلاقی ............................................................................................................................................

104

فصلچهارم: نتایج

4-1.مقدمه...............................................................................................................................................................

106

4-1-1.بررسي توصيفي اطلاعات....................................................................................................................

107

4-1-2.بررسي استنباطي اطلاعات.................................................................................................................

109

فصلپنجم: بحث و نتيجهگيريوپيشنهادات

 

5-1.خلاصه پژوهش.................................................................................................................................................

119

5-2.بحث و نتیجه گیری.......................................................................................................................................

119

5-3.محدودیت و موانع پژوهش ...........................................................................................................................

127

5-3-1.در اختیار محقق......................................................................................................................................

127

5-3-2.خارج از اختیار محقق............................................................................................................................

127

5-4.پيشنهادات.......................................................................................................................................................

127

5-4-1.پيشنهادات پژوهشی..............................................................................................................................

127

5-4-2.پيشنهادات کاربردی..............................................................................................................................

128

فهرست منابع فارسی.................................................................................................................................................

132

فهرست منابع انگلیسی..............................................................................................................................................

136

پيوستها........................................................................................................................................................................

139

چکیده انگلیسی .........................................................................................................................................................

147

 

 

 

فهرستجداول

عنوان

صفحه

جدول 2-1. پنج عامل عمده شخصیت و نمونه و ویژگی های مرتبط قطب مثبت و منفی.......................

89

جدول شماره 3-1 . توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه.................................................................

99

جدول شماره 3-2 . توزیع فراوانی سطوح تحصیلاتی در نمونه مورد مطالعه................................................

100

جدول شماره 3-3 . توزیع فراوانی از نظر تاهل در نمونه مورد مطالعه...........................................................

100

جدول شماره 3-4 . جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های تعهد سازمانی........................................

101

جدول شماره 3-5 . بررسی پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی با استفاده از آلفای کرونباخ........................

101

جدول شماره 3-6 . جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های ویژگی شغلی..........................................

102

جدول شماره 3-7 . بررسی پایایی پرسشنامه ویژگی های شغلی با استفاده از آلفای کرونباخ...............

102

جدول شماره 3-8 . جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های ویژگی شخصیتی..................................

103

جدول شماره 3-9 . بررسی پایایی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی با استفاده از آلفای کرونباخ........

103

جدول شماره 4-1 . شاخصهای آماری مولفه های ویژگی شغلی.....................................................................

107

جدول شماره 4-2 . شاخصهای آماری مولفه های ویژگی شغلی.....................................................................

107

جدول شماره 4-3 . شاخصهای آماری تعهد سازمانی و مولفه های تعهد سازمانی......................................

108

جدول شماره4-4 . ماتریس همبستگی متغیرهای مورد پژوهش....................................................................

109

جدول شماره4-5 . پیش بینی تعهد عاطفی بر اساس ویژگیهای شغلی........................................................

110

جدول شماره4-6 . پیش بینی تعهد مستمر بر اساس ویژگیهای شغلی........................................................

111

جدول شماره 4-7 . پیش بینی تعهد هنجاری بر اساس ویژگیهای شغلی....................................................

112

جدول شماره 4-8 . پیش بینی تعهد عاطفی بر اساس ویژگیهای شخصیتی...............................................

113

جدول شماره 4-9 . پیش بینی تعهد مستمر بر اساس ویژگیهای شخصیتی...............................................

114

جدول شماره 4-10 . پیش بینی تعهد هنجاری بر اساس ویژگیهای شخصیتی..........................................

115

جدول شماره 4-11 . پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس ویژگیهای شغلی..................................................

116

جدول شماره 4-12 . پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس ویژگیهای شخصیتی..........................................

117

 

فهرستشکل ها

عنوان

صفحه

شکل2-1 . مدل سه بخشی تعهد سازمانی...........................................................................................................

26

شکل 2-2 . عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهدسازماني..........................................................................................

27

شکل 2-3 . پيش شرط هاي تعهد سازماني.........................................................................................................

31

نمودار 2-4 . ديدگاه هاي نگرشي و رفتاري در زمينه تعهد سازماني..............................................................

40

شکل 2-5 . تأثير برنامه هاي مالكيت بر تعهد سازماني كاركنان.....................................................................

47

شکل 2-6 . مدل مشخّصه هاي شغلي هاكمن الدهام......................................................................................

54

شکل 2-7 . نتايج بالا بودن پايين بودن توان انگيزشي شغل بعنوان تابع يا مهارت و دانش كاركنان....

64

شکل 2-8 .اثر تعديل كنندگي شدت نياز به رشد.............................................................................................

66

شکل 2-9 . روابط موجود بين رضايت ناشي از عوامل زمينه اي شغل و شدت نياز به رشد.....................

69

شکل 2-10 .مدل كامل مشخصه هاي شغلي.....................................................................................................

77

شکل 2-11 . چارچوب نظريه پژوهش..................................................................................................................

96


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 195

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.