تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 444
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331299

بررسی قدرت پیش¬بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش¬آموزان دوره دبیرستان شهر ....


بررسی قدرت پیش¬بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش¬آموزان دوره دبیرستان شهر ....

چكيده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي امكان پيش­ بيني خود كارآمدي تحصيلي دانش ­آموزان دوره دبیرستان براساس اضطراب اجتماعي و جو رواني - اجتماعي كلاس بود. بدين منظور نمونه 360نفري (173دختر و 188 پسر)از دانش آموزان سال سوم دبیرستان در شهرستان ....به شيوه نمونه­ گيري خوشه ­اي تصادفي انتخاب شدند. به منظور گردآوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه­ هاي خودكارآمدي تحصيلي، مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان،و مقياس جو رواني-اجتماعی كلاس استفاده شد.داده ­ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسيون چندگانه تحلیل شدند. نتايج نشان داد كه رابطه معني ­داري بین اضطراب اجتماعی و ابعاد آن با خودکارآمدی تحصیلی وجود دارد همچنین نتایج نشان داد رابطه معنی ­داری بین جو روانی اجتماعی کلاس و ابعاد آن با خودکارآمدی تحصیلی وجود دارد. تجزيه و تحليل رگرسيون نشان داد متغير اضطراب اجتماعی و ابعاد آن حدود56 درصد و جو روانی اجتماعی کلاس حدود35 درصد واریانس خودکارآمدی تحصیلی را پیش­ بینی کردند (01/0.(P<

در نتيجه مي توان بيان كرد متغيرهای روانی- اجتماعی نقش مهمی در پيش­ بيني خودكارآمدي تحصيلي دانش ­آموزان دارند.

واژگانكليدي: خودكارآمدي تحصيلي، اضطراب اجتماعي،جو رواني- اجتماعي كلاس، دانش ­آموزان دوره دبیرستان.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................................... ...........................1

فصل اول: کلیات تحقیق‌

مقدمه.......................................................................................................................................... ................................................3

بیان مسئله................................................................................................................................. ..............................................9

اهمیت و ضرورت پژوهش..................................................................................................... ..............................................12

اهداف پژوهش.......................................................................................................................... ..............................................14

فرضیه­ های پژوهشی.............................................................................................................. ..............................................14

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش.................................................................... ..............................................15

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی ‌

بخش اول: مبانی نظری پژوهش.......................................................................................... ..............................................17

1- خودکارآمدی تحصیلی..................................................................................................... ..............................................17

تعاریف و ویژگی­ های خودکارآمدی..................................................................................... ..............................................17

تعیین کننده­ های خودکارآمدی........................................................................................... ..............................................20

مراحل رشد خودکارآمدی..................................................................................................... ..............................................23

خودکارآمدی و اضطراب......................................................................................................... ..............................................26

2- اختلال اضطراب اجتماعی............................................................................................... ..............................................26

تعریف اختلال اضطراب اجتماعی........................................................................................ ..............................................29

ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی.............................................................. ..............................................31

شیوع اختلال اضطراب اجتماعی.......................................................................................... ..............................................32

دوره یا سن شروع اختلال اضطراب اجتماعی................................................................... ..............................................33

نشانگان روانشناختی اختلال اضطراب اجتماعی.............................................................. ..............................................34

اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان.............................................................................. ..............................................35

دیدگاه­های نظری در باره اضطراب...................................................................................... ..............................................37

ديدگاه روان پويايي................................................................................................................. ..............................................37

ديدگاه رفتارگرایی................................................................................................................... ..............................................39

ديدگاه شناختی....................................................................................................................... ..............................................40

ديدگاه زيست شناختي.......................................................................................................... ..............................................42

ديدگاه انسان­ گرایی................................................................................................................. ..............................................44

ديدگاه اجتماعی...................................................................................................................... ..............................................45

سبب شناسی اضطراب اجتماعی......................................................................................... ..............................................45

نظریه­ های روان پویشی............................................................................................................ ..............................................45

نظریه­های رفتاری.................................................................................................................... ..............................................46

نظریه­ های زیستی.................................................................................................................... ..............................................47

دستگاه عصبی خودمختار...................................................................................................... ..............................................48

انتقال دهنده­ های شیمیایی................................................................................................... ..............................................48

عوامل ارثی................................................................................................................................ ..............................................49

الگوهای نظری اضطراب اجتماعی....................................................................................... ..............................................50

نظریه طرحواره بک................................................................................................................. ..............................................50

نظریه شبکه متداعی باور....................................................................................................... ..............................................51

الگوی شناختی کلارک و ولز................................................................................................ ..............................................51

الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ....................................................... ..............................................52

مدل شناختی اضطراب اجتماعی بک،امری و گرینبرگ................................................ ..............................................52

3- جو­روانی-اجتماعی کلاس............................................................................................... ..............................................53

تعاریف........................................................................................................................................ ..............................................53

انواع جو ­روانی حاکم بر کلاس............................................................................................. ..............................................53

ویژگی­ های روابط انسانی مطلوب در مدرسه..................................................................... ..............................................54

دو بعد اساسی جو مدرسه..................................................................................................... ..............................................55

بخش دوم ادبیات پژوهش..................................................................................................... ..............................................56

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور............................................................................... ..............................................56

تحقیقات انجام شده در داخل کشور................................................................................... ..............................................59

جمع­بندی ادبیات پژوهش............................................................................. ...................... ......................................................................63

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش............................................................................................................................ ..............................................65

جامعه آماری ............................................................................................................................ ..............................................65

نمونه و روش نمونه­ گیری ...................................................................................................... ..............................................65

ابزارهای گردآوری اطلاعات................................................................................................... ..............................................66

مقیاس جو­روانی- اجتماعی کلاس...................................................................................... ..............................................66

مقياس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان......................................................................... ..............................................67

مقياس خودكارآمدی تحصيلي............................................................................................. ..............................................68

شیوه اجرا................................................................................................................................... ..............................................68

روش تجزیه و تحلیل داده­ ها................................................................................................. ..............................................69

ملاحظات اخلاقی..................................................................................................................... ..............................................69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

توصیف نمرات آزمودنی­ها بر حسب نمرات اضطراب اجتماعی..................................... ..............................................71

توصیف نمرات آزمودنی­ها بر حسب نمرات جو روانی-اجتماعی کلاس...................... ..............................................72

توصیف نمرات آزمودنی­ها بر حسب نمرات خودکارآمدی تحصیلی............................ ..............................................72

ماتریس همبستگی اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی................................. ..............................................73

تحلیل رگرسیون اضطراب اجتماعی بر خودکارآمدی تحصیلی.................................... ..............................................74

ماتریس همبستگی جو روانی- اجتماعی کلاس و خودکارآمدی تحصیلی................ ..............................................76

تحلیل رگرسیون جو روانی- اجتماعی کلاس بر خودکارآمدی تحصیلی................... ..............................................77

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

بحث و بررسی یافته­های پژوهش........................................................................................ ..............................................79

فرضیه اول پژوهش................................................................................................................. ..............................................79

فرضیه دوم پژوهش................................................................................................................. ..............................................80

فرضیه سوم پژوهش................................................................................................................ ..............................................81

فرضیه چهارم پژوهش............................................................................................................ ..............................................82

محدودیت­های پژوهش.......................................................................................................... ..............................................85

پیشنهادهای پژوهشی............................................................................................................. ..............................................86

پیشنهادهای نظری پژوهش.................................................................................................. ..............................................87

پیشنهادهای کاربردی............................................................................................................. ..............................................89

منابع........................................................................................................................................... ..............................................90

پیوست...................................................................................................................................... ..............................................106

چکیده انگلیسی..................................................................................................................... ................................................114

 


فهرست جداول

جدول 3-1: توزيع خصوصيات نمونه بر اساس جنس................................................... ..............................................66

جدول 4-1: حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد نمرات در اضطراب اجتماعی .....................................71

جدول 4-2: حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد نمرات در جو روانی اجتماعی ...................................72

جدول 4-3: حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد نمرات در خودکارآمدی ............................................73

جدول 4-4: ماتریس همبستگی اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی......... ..............................................74

جدول 4-5: رگرسیون خودکارآمدی تحصیلی بر اضطراب اجتماعی......................... ..............................................75

جدول 4-6: رگرسیون خودکارآمدی تحصیلی بر ابعاد اضطراب اجتماعی................ ..............................................75

جدول 4-7: ماتریس همبستگی جو روانی اجتماعی اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی .....................................76

جدول 4-8: رگرسیون خودکارآمدی تحصیلی بر جو روانی اجتماعی کلاس........... ..............................................77


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 199

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.