تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 76
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348054

رابطه رگه های شخصیت بهبود یافتگان(گروه یاور) و بهبود نایافتگان (گروه در حال بهبود) اعتیاد در مرکزTC به کمک آزمون TCI


رابطه رگه های شخصیت بهبود یافتگان(گروه یاور) و بهبود نایافتگان (گروه در حال بهبود) اعتیاد در مرکزTC  به کمک آزمون TCI

چکیده:

طرح مسئله : شناسایی عوامل شخصیتی و گرایش به مواد مخدر ، به تشخیص و درمان هر چه بهتر اعتیاد کمک کرده و با ارائه به موقع خدمات مشاوره ای و روان شناختی می توان از اعتیاد افراد مستعد تا حدودی پیشگیری کرد.

لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود یافتگان ( گروه یاور) و بهبود نایافتگان ( گروه در حال بهبود ) اعتیاد است.

روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات علی مقایسه ای است. در این پژوهش 55 نفر از معتادان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند که 35 نفر بهبود یافتگان ( گروه یاور ) و 20 نفر گروه بهبود نایافته (در حال بهبود) را تشکیل می دهد، اطلاعات به روش تحلیل مولفه های اصلی و تی تست مستقل و استفاده از پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر گردآوری شد و داده ها به کمک روش های آمای تجزیه و تحلیل شد و با استفاده از آزمون T-TEST و عامل فاکتوری و آزمون T دو نمونه بدست آمد. یافته ها : نتایج پژوهش فوق نشان داد با توجه به اینکه P =0/05 و مقدار آماره T بیشتر از 96/1 می باشد وجود رابطه معنی داری بین رگه های شخصیت بهبود یافتگان و بهبود نایافتگان تایید می شود به علاوه بررسی بار عاملی رگه ها نشان داد که بیشترین تاثیر در بهبود یافتگی و ترک اعتیاد را به ترتیب رگه های پشتکار پاداش وابستگی، همکاری، خود راهبری دارند.

نتیجه گیری : با توجه به یافته های پژوهش برخی از ابعاد شخصیت در بهبود یافتگی یا بهبود نایافتگی موثر است و تعداد کمی از گروه در حال بهبود می توانند به مرحله یافتگی و ترک اعتیاد برسند.

کلید واژه ها : رگه های شخصیتی ، اعتیاد ، سرشت و منش ، بهبود یافتگان ، بهبود نایافتگان

 

فهرست مطالب

عنوان...................... شماره صفحه

چکیده

1-1مقدمه.............................................. 2

1-2طرح مسئله......................................... 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................... 3

4-1-اهداف مشخص پژوهش....................................... 4

5-1فرضیه های تحقیق........................................ 4

1-6تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش.................................................... 5

1-6-1 تعاریف نظری:...........................................5

1-6-2 تعریف عملیاتی........................................... 6

2-1مقدمه............................................ 8

2-2- تحقیقات انجام شده در مورد اعتیاد و شخصیت...................................... 9

2-2-1 تحقیقات داخلی........................................ 9

2-2-2 سابقه پژوهش در جهان.............................................. 13

2-3-مفهوم وابستگی به مواد (اعتیاد)................................13

2-3-1 تعریف مفاهیم اساسی ملاک‌های وابستگی به مواد................................................. 15

2-3-2سوء مصرف مواد................................. 15

2-3-3 مراحل وابستگی به مواد......................................... 16

2-3-4 اختلالات وابسته به مواد به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :............................................17

2-3-4-1 سوء استفاده از مواد............................................ 17

2-3-5 انواع وابستگی به مواد............................................... 17

2-3-5-1 وابستگی جسمانی.................................... 18

2-3-5-2 وابستگی روانی................................. 18

2-3-6 طبقه بندی انواع مواد............................................. 19

2-3-7 مواد افیونی........................... 19

2-4 تعاریف و مفاهیم شخصیت.................................... 26

2-5 رابطه شخصیت و اعتیاد. ................................27

2-5-1-دیدگاه کنبرگ:.....................................29

2-6 اختلالات وابسته به مواد................................................. 30

2-6-1 حشیش و اختلالات وابسته به آن........................................... 30

2-6-3 مواد توهم زاLSD و اختلالات وابسته به آن............................... 31

2-6-5 نیکوتین و اختلالات وابسته به آن.............................. 32

2-6-6 آمفتامین و اختلالات وابسته به آن. ...............................32

2-6-7 اختلالات ناشی از مصرف بلندمدت مواد استنشاقی....................................... 33

2-6-8 اختلالات وابسته به داروهای رخوت زا، خواب آور و یا ضد اضطراب............................................. 33

2-9 ویژگی‌های شخصیت در نظریه رابرت کلونینجر. .....................................33

2-9-1 محتوای آزمون سرشت و منش .............................................((TCI36

2-9-2 ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینجر و تئوری وی در رابطه با مصرف مواد........................................... 38

2-9-3 مدل عصب، روان دارو شناختی کلونینجر................................ 40

2-9-4 ویژگی های شخصیتی مرتبط با وابستگی به مواد................................... 40

2-9-5 کاربرد آزمون................................... TCI45

2-9-5-1 مطالعات ژنتیک...................................... 45

2-9-5-2 تعداد ابعاد شخصیت قابل انتقال از طریق وراثت..................................... 46

2-10 اجتماع درمان مدار...................................................... 48

2-10-1 تعریف اجتماع درمانی (اجتماع درمان مدار )......................................49

2-10-2 تاریخچه اجتماع درمان مدار.................................... 49

2-10-3 اهداف اجتماع درمان مدار..................................... 49

2-10-4 دیدگاه‌های............................................... TC.. 50

2-10-5 ساختار TC............................................. 51

2-10-5-1 نمونه ساختار سلسله مراتبی برنامه اجتماع درمان مدار در کشورهای دیگر............................................. 52

2-10-5-2 نمودار ساختار سلسله‌مراتبی برنامه اجتماع درمان مدار در ایران............................................................... 53

2-10-6 مراحل برنامه............................................... 54

2-10-7 مرحله درمان..................................... 54

2-10-8 اختلال اعتیاد از دیدگاه ............................................TC.. 56

2-10-9 فرد معتاد از دیدگاه.......................................... TC.. 57

2-10-11 زندگی درست از دیدگاه ..................................................TC.. 58

2-10-12 بهبودی از دیدگاه............................................ TC.. 59

2-10-13 رویکرد TC........................................................ 60

2-10-14 فرآیند درمان در............................................. TC.. 62

2-10-15 مراحل تغییر در ................................................TC.. 63

2-10-16 مراحل پذیرش..................................... 66

2-10-17برنامه ارزیابی و تشخیص................................................................ 67

2-10-18 نقش و عملکرد مددکار اجتماعی در TC..................................... 68

3-1مقدمه..................................................... 70

3-2روش پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها......................................................70

3-3جامعه آماری.......................................................... 71

3-4روش نمونه گیری:...........................................71

3-5روش اجرا.................................................71

3-6متغیرها....................................71

3-7ابزار پژوهش.......................................... 71

3-8روش اجرا آزمون و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:.......................................................77

3-9ملاحظات اخلاقی.............................................................. 78

4-1- مقدمه.................................. 79

4-2- آمار توصیفی....................................... 79

5-1 مقدمه................................... 89

5-2 بررسی فرضیه........................................ 89

5-4محدودیت های پژوهش:.....................................93

5-5پیشنهادات پژوهش:..................................................93

منابع فارسی............................................................................................................................................................................... 95

منابع انگلیسی........................................................................................................................................................................... 98

پیوست ها

 

فهرست جداول

جدول3-1: محاسبات موروثی بودن حوادث سرشتی در 2680 دوقلوی استرالیایی............................................... 46

جدول 4-1: هم‌بستگی‌های دوقلوها در نمرات معیارهای شخصیتی TPQ در نمونه ویرجینیا (استالینگز ، 1994)........ 47

جدول5-1: همبستگی های (100×) ژنتیکی و همپراشی های ژنتیکی که از نظر فنوتایپی در ابعاد سرشتی TPQ در نمونه دوقلوهای ویرجینیا معیار شده اند (استالینگز ، 1994)................................................................................................................... 48

جدول 6-1: ساختار سلسله مراتبی TC......................................................................................................................... 52

جدول7-1.......................................................................................................................................................................... 53

جدول 8-4: میانگین دامنه تغییرات، انحراف معیار، مقادیر t و سطح معنی داری سن آزمودنی ها به تفکیک جنس و شهر 77

جدول 4-1- سن پاسخ دهندگان................................................................................................................................... 79

جدول 4-2- میانگین (انحراف معیار) رگه های شخصیت بر اساس آزمون TCI در گروههای سنی در نمونه جامعه..... 80

جدول 4-3- همبستگی های (سطح معنی داری) مقیاس های سرشت و منش در TCI........................................ 80

جدول 4-4- مقادیر ویژه................................................................................................................................................ 82

جدول 4-5- نتایج چرخش واریماکس عامل ها......................................................................................................... 83

جدول 4-6- نتایج آزمون مقایسه میانگین مقیاس های هفتگانه در دو گروه درحال بهبود و بهبودیافته............. 84

جدول 4-7- نتایج آزمون مقایسه میانگین سرشت و منش در دو گروه درحال بهبود و بهبودیافته..................... 85

جدول4-8 :بررسی معنی داری مسیر جهت آزمون فرضیه ....................................................................................... 87

جدول4-9 :بررسی بار عاملی رگه ها............................................................................................................................ 87

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1........................................................................................................................................................................ 82

نمودار4-2 :نمودار ضرایب مسیر دو گروه................................................................................................................... 86


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 275

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.