تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 461
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331316

رابطه ناگویی هیجانی و درون/برون گرایی با رضایت زناشویی


رابطه ناگویی هیجانی و درون/برون گرایی با رضایت زناشویی

چکیده

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و درون/برونگرایی با رضایت زناشویی می باشد. اين پژوهش از نوع پژوهش همبستگي است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، در سال تحصیلی 92-93 دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان می باشد که حداقل 2سال از زندگی مشترک آن ها گذشته باشد.آزمودنی های این پژوهش شامل 396 نفر دانشجوی متاهل (198 زوج دانشجو، یعنی 198نفر زن و 198 نفر مرد) بودند .از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. ابزار پژوهش عبارت بودند از : 1- مقياس ناگويي هيجاني تورنتو. 2- پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ.3- پرسش نامه شخصيتي آيزنك. جهت تحلیل آماری داده های پژوهش از روش آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون تی گروه های وابسته، استفاده شده است.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین درون/ برونگرایی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (214/0r=، 000/0p<). در حالی که بین ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی (027/0-r= ،05/0<p) و بین درون/ برونگرایی با ناگویی هیجانی (066/0r= ، 05/0<p) رابطه معنی دار مشاهده نشد ، بين میانگین رضایت زناشویی زنان درکرانه بالا و پایین درون/برونگرایی تفاوت معني­دار وجود نداشت (467/1-t= ،153/0p<).اما بين میانگین رضایت زناشویی مردان درکرانه بالا و پایین درون/برونگرایی تفاوت معني­دار مشاهده شد(276/3- t=، 003/0p<). به بیان دیگر، بین میانگین رضایت زناشویی مردان در دو کرانه بالا و پایین درون/برونگرایی تفاوت معنادار وجود دارد.

کلید واژه ها:ناگویی هیجانی ، درون گرایی/برونگرایی ، رضایت زناشویی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده‌.ز

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مساله. 3

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش... 4

1-4-هدف های پژوهش... 6

1-6-متغیرهای پژوهش... 6

1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها6

فصل دوم:پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه. 8

2-2-خانواده10

2-3-ديدگاههاي نظري درباره ازدواج.. 11

2-4-مقایسه دیدگاه های نظری درباره عوامل مخرب در ازدواج.. 13

2-5-پیش بینی کننده های ازدواج موفق.. 14

2-6-چالش هاي عمده زندگي.. 16

2-7-رضايت زناشويي.. 17

2-8-تنوع نقش ها در ارتباطات زناشويي.. 18

2-9-زمينه هاي اصلي رضايت زناشويي.. 20

2-10-عوامل مؤثر در رضايت زناشويي.. 21

2-11-تعریف شخصیت... 32

2-12-دیدگاههاییدربارهشخصیت... 34

2-13-اصول و مفاهيم نظريه آيزنك... 39

2-14-ناتوانی هیجانی.. 44

2-15-تفاوتهای جنسیتی و آلکسیتیمیا48

2-16-پیشینه تحقیق.. 49

فصل سوم:روش شناسی

3-1- مقدمه. 55

3-2- روش پژوهش... 57

3-3- جامعه آماری.. 57

3-4- نمونه و روش نمونهگیری.. 57

3-5- ابزارهاي اندازه گیری.. 58

3-6-تجزیه و تحلیل اطلاعات... 60

فصل چهارم:يافته هاي پژوهش

4-1-مقدمه. 61

4-2-تحلیل داده ها62

4-3-یافته های استنباطی.. 67

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه. 73

5-2-بحث و نتیجه گیری.. 74

5-3- محدودیت های پژوهش... 81

5 -4-پیشنهادهای پژوهشی.. 81

5-5-پیشنهادات کاربردی.. 81

منابع. 83

پيوست . 99


فهرست جداول

جدول 4-1 ميانگين و انحراف معيار آزمودنيها بر اساس سن.. 62

جدول 4-2 وضعیت تحصیلی آزمودنيها62

جدول 4-3 وضعیت شغلی آزمودنيها63

جدول 4-4 مدت ازدواج آزمودنيها63

جدول 4-5 رشته تحصیلی آزمودنيها64

جدول 4-6 وضعیت معدل آزمودنيها65

جدول 4-7تعداد فرزندان آزمودنی ها65

جدول 4-8 نتايج آزمون كالموگروف – اسميرنوف براي طبيعي بودن توزيع داده ها در بين زنها، مردها و کل نمونه پژوهش.... 66

جدول 4-9 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در کل آزمودنی ها67

جدول 4-10 نتایج ضریب همبستگی پیرسون تعامل درون/ برونگرایی و ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی 67

جدول4-11 ضرایب رگرسیونی بین درون/ برونگرایی و ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی.. 68

جدول 4-12 نتایج واریانس رضایت زناشویی از روی متغیر پیش بین: درون/ برونگرایی.. 68

جدول4-13 برآورد ضرایب رگرسیونی پیشبینی رضایت زناشویی.. 69

جدول 4-14 نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه درون/ برون‌گرايي و رضايت زناشويي.. 70

جدول 4-15 نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه ناگويي هيجاني و رضايت زناشويي.. 70

جدول 4-16 نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه درون/ برون‌گرايي و ناگویی هیجانی.. 71

جدول 4-17 نتایج آزمون t گروههای وابسته جهت مقایسه میانگین رضایت زناشویی زنان درکرانه بالا و پایین درون/برونگرایی.. 71

جدول 4-18 نتایج آزمون t گروههای وابسته جهت مقایسه میانگین رضایت زناشویی مردان درکرانه بالا و پایین درون/برونگرایی.. 72


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 443

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.