تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 330
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332894

رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی


رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی

چکیده

هدف:هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد.

روش:روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد 240 نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونه­ی آماری این پژوهش تعداد 148 معلم زن و مرد است که با استفاده از شیوه نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و توسط پرسشنامه­های هوش هیجانی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان بررسی شدند.داده­ها با استفاده از شیوه­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد)و شیوه­های آماراستنباطی(ماتریس همبستگی پیرسون و t مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین نمره کل سلامت و باور های غیر منطقی (تمایل به ارزش، واکنش نسبت به ناکامی، و کمال گرایی) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود ندارد و نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین معلمان زن و مرد در باور های غیر منطقی انتظار بالا از خود، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توام با اضطراب و درماندگی نسبت به تغییر(ناامیدی) تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از بالاتر بودن میزان این باور های غیر منطقی در معلمان زن بود. همچنین مشخص شد که بین معلمان زن و مرد در میزان نمره کل هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد و بین دو گروه معلمان زن و مرد در نمره سلامت روان تفاوت معنی داری به دست نیامد.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که برخورداری از سلامت روان در معلمان مورد بررسی با نوع باور های غیر منطقی و هوش هیجانی در آنان رابطه دارد. از این رو کمک به معلمان برای تغییر در باور های غیر منطقی خود، و پرورش هوش هیجانی در آنان که هدایت گران نسل آینده ما می باشند می تواند سلامت روان را در آن ها پیش بینی و در نهایت بر سلامت دانش آموزان نیز اثربخش باشد.

کلیدواژه ­ها: باور های غیر منطقی، هوش هیجانی، سلامت روان، معلمان

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده .......................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات

-1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….3

-2-1بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..

-3-1اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….12

-4-1اهداف تحقیق....................................................................................................................................14

-5-1فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….14

-6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………15

1-6-1- هوش هیجانی.............................................................................................................................15

2-6-1 - باور غیر منطقی …………………………………………………………………………………………………………

3-6-1 - سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………….

فصل دومپيشينه پژوهش

-1-2مقدمه:

-2-2سلامت روان و تعریف آن.                                                 21

-3-2 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف.                                     .. 26

-4-2 اصول بهداشت روانی ......................................................30

-5-2 خصوصیات افراد دارای سلامت روان .

-6-2 عوامل موثر در تامین سلامت روان.................................... 38

-7-2 نقش خانواده در تامین سلامت روان................................................ 39

 

-8-2 نظریات مرتبط با سلامت روانی....................................................................................................................................40

- نظریه زیگموند فروید ............................................................................................................................40

- نظریه الفرد ادلر......................................................................................................................................41

- نظریه یونگ ......................................................................................................................................42

- نظریه سالیوان ................................................................................................................................................43

- نظریه راجرز .........................................................................................................................................45

- نظریه الیس ..........................................................................................................................................46

9-2 - نظریه مبتنی بر شناخت درمانی .....................................................................................................48

- نظریه گلاس ............................................................................................................................................49

- نظریه اسکینر ..................................................................................................................................50

- نظریه مازلو .............................................................................................................................................51

- نظریه فروم ..........................................................................................................................................52

- نظریه موری .....................................................................................................................................53

- نظریه اریکسون ................................................................................................................................54

- نظریه الیس ..............................................................................................................................................54

- 2-10باورهای غیرمنطقی .....................................................................................................56

1-10-2 - تعریف باور و باورهای غیرمنطقی.................................................................................................60

2-10-2-- انواع باورهای غیرمنطقی ............................................................................................................................61

3-10-2-- خصوصیات باورهای منطقی ..............................................................................................64

4-10-2 - طبقه بندی باور غیرمنطقی ........................................................................................65

1--11-2 هیجان و اجزای آن ............................................................................................71

2-11-2- اهمیت هیجان و ضرورت توجه به آن ..................................................................74

3-11-2- هوش هیجانی و ریشه­های تاریخی ان .......................................................................74

4-11-2- هوش هیجانی و مقابله با استرس و سلامتی ....................................................................81

5-11-2- اصطلاح شناسی هوش هیجانی ........................................................................................82

- هوش هیجانی و مفهوم روح زمان .................................................................................................82

- هوش هیجانی و مفهوم شخصیت .............................................................................................85

- هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی ................................................................................................................................89

6-11-2- مدل­های هوش هیجانی .......................................................................................................92

- رویکرد توانایی( پردازش اطلاعات) .......................................................................................................95

- رویکرد مختلط ......................................................................................................................................111

- هوش هیجانی گلمن..............................................................................................................113

- مدل هوش هیجانی با- آن .........................................................................................................119

- پیشینه تحقیق ..............................................................................................................122

الف) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

ب) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم طرح پژوهشي

-1-3طرح پژوهش.............................................. 129

-2-3جامعه آماري................................................... 130

-3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه........................................... 130

-4-3روش گردآوری اطلاعات....................................

-5-3ابزار گرداوری اطلاعات................................................. 131

- پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن.....................................131

- پرسشنامه باور غیرمنطقی جونز............................................................133

- پرسشنامه سلامت عمومی.............................................134

فصل چهارم.تجزيه وتحليل آماري

4-1- تحلیل توصیفی داده های پژوهش.................................. 137

4-2- تحلیل استنباطی داده­های پژوهش.............................................. 141

4-3- آناليز رگرسيون. 

فصل پنجم بحث و نتيجه گيري

5-1- بحث و نتيجه گيري................................................. 146

5-2- محدودیت­های پژوهش............................................. 157

5-4- پیشنهادهای پژوهش....................................... 158

منابع ومآخذ................................ 159

فهرست منابع فارسي................................... 159

فهرست منابع انگليسي........................................................................ 167

 

فهرست جداول

جدول1-4-میزان فراوانی و درصد مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل به تفکیک جنسیت معلمان مورد بررسی..............138

جدول 2-4-میانگین و انحراف استاندارد نمره کل سلامت به تفکیک جنسیت معلمان....................139

جدول 3-4-میانگین و انحراف استاندارد نمره کل هوش هیجانی به تفکیک جنسیت معلمان.................139

جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد باور های غیر منطقی به تفکیک جنسیت معلمان ......................................140

جدول 5-4- نتایج ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه باور های غیر منطقی و سلامت روان معلمان ......................................141

جدول 6-4- نتایج ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین نمره کل سلامت روان و نمره کل هوش هیجانی.............................142

جدول 7-4- نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه معلمان زن و مرد در میزان هوش هیجانی ...................................................142

جدول 8-4- نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه باورهای غیر منطقی بین معلمان زن و مرد ...............................143

جدول 9-4 نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه نمره کل سلامت روان در معلمان زن و مرد ...............................................144


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 334

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.